หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางขวัญนภา แพงจันทร์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ นิลสุขาโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พุกอินทร์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ ศรีศาลาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณดี น้ำฟ้าโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางเข็มพร กุญชะโรโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ พุกอินทร์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ศิริวรรณโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา เพชรสังข์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางรัตนพร ถาพันธ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางอรพินทร์ เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางพนอ อูญบุญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตอนงค์ ประเสริฐพรมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางโสภิส วรสายัณห์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางชวนพิศ สนเอี่ยมโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ วีระคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช รักธรรมโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ จันทะคามโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางอัมพร บุบผาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิจิต นิ่มนวลโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ประพันธ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางศุทธภา อัครเจษฎากรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววริมน ปัญญาวัชรคุณโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เชิดหนองผือโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ศรีสมัยโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิภา บุญที่สุดโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาภรณ์ วงษ์แก้วโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกรณ์ บุตรสนมโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางกุศลิน ยิ้มอยู่โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ สาพิมานโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี กัณหาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ปานเพ็ชรโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนาตยา บุญสวนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางเรณู เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางดรุณี เมษสุวรรณกุลโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี วาปีเนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นางคำนึง ผุดผ่องโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ จึงสว่างโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางนราภรณ์ มานะโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เหล็กเพชรโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางยุคลธร รัตนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพูนุช เพ็ชร์อินทร์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ อนันต์บุญเลิศโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางณิชาภา ศรีวัฒนะโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางประไพพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปิติทรัพย์สกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณพิชญ์ชา สว่างจิตต์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ เนาว์อุดมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา แสนเพ็งเคนโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิกานต์ บุญราศรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวพรกมล ฉัตรแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี ศิลาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นายวิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญูโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ตรีวุฒิกชกรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอรรถวุฒิ อาจเอื้อมโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมุตทิตา ก้านบัวโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายทินกร กองศรีโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางสาวรัตตินันท์ บุญกล้าโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวดารณี สนิทใจรักษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมภา จันทร์สมปองโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถาพร วิชกูลโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสุกฤตยา แสงทองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิโรธร สิมมาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุชญา พงษ์วิจิตรโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
7. นางสาวลัคณา โกศลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นายภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัมภา วรกลีบโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสถาพร วิชกูลโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางศุภวรรณ หมั่นเขตกิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสุกฤตยา แสงทองโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิโรธร สิมมาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุชญา พงษ์วิจิตรโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
7. นางสาวลัคณา โกศลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นายภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขสถิตย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนัดดาวัลย์ บุญใจโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี จันทรคาตโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา เครืออยู่โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางประนอม รื่นสุคนธ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายประจวบ วิสมลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา สว่างจิตต์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวอาริยา สำนักนิตย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตติยา เจียรนัยวิวัฒน์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุจจิตต์ คุณากูลวิศาลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางจันทร์จิรา คงพิสุทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ สายดาราสมุทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัสสนา บุณยรัตนสุนทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางวาสนา เกษีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ หาญเสมอโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภาพร เกื้อกูลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
7. นางสาวพัชรี ปิโยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ สายดาราสมุทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัสสนา บุณยรัตนสุนทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางวาสนา เกษีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ หาญเสมอโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภาพร เกื้อกูลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
7. นางสาวพัชรี ปิโยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ รัตนติกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย คล้ายชมโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล อำมะราโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางภัทรวดี โพธิ์ทองโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
6. นางสาวภคมน เอมอิ่มโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
7. นางจุรีพร แน่นนันท์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
8. นางวิไล ศุขวัฒน์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา อนันตชาติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสรัชฌา ตันธนาธิปโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปุญชรัศมิ์ คงอ่อนศรีโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวรส สาพลโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เจริญโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรี อุตถาโรงเรียนพานทองกรรมการ
6. นางสาวนารี ถึกสถิตย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา พัฒนาภาโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักชัย เจริญศรีโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเขมจิรา สนอุทาโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
4. นางสาวสมใจ หน่ายคอนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นางอลิสา ราชวัตรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภัทรา นาคแท้โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
7. นางสาวชลิตตา เคล้าจันทร์โรงเรียนพานทองกรรมการ
8. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
9. นางสรัลลักษณ์ กุลจิราธนวัตโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
10. นางอัจฉรา จักรแก้วโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
11. นางดวงพร วัฒนกุลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ ทองสนธิโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพนิดา เรืองสวัสดิ์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชจณี ดรลาดพันธ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศรัญย์พัฒน์ พิศิลป์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสุขุมา รัชนีศิริภาพโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ศาสน์ประดิษฐ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสายฝน แคล้วคลาดโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณทิพา เพ็งหล่อโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางอนุษรา เสวะนาโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฉัตราลักษณ์ มูลจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐวดี ปิ่นทองโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุพัตรา มงคลดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุคนทิพย์ ทองตาโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นายไชยา ชะมารัมย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย ธารวิทยากุลโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา ศรีเกตุโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร สถานพงษ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ศรีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุณัฐวรรณ พรหมภักดีโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนันชัย นพพิบูลย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางวิไล เหลืองอ่อนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางชฎาวรรณ กองพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร สถานพงษ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ศรีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุณัฐวรรณ พรหมภักดีโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายอนันชัย นพพิบูลย์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางวิไล เหลืองอ่อนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางชฎาวรรณ กองพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนภา แป้นสุขโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ มธุรสโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางปิยนุช มูลศรีละโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ติยะวิสุทธิ์ศรีโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายอำพล หิรัญลักษณ์สุตโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ติยะวิสุทธิ์ศรีโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางปิยนุช มูลศรีละโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณวิภา เกตุแก้วโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฉัตราลักษณ์ มูลจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญชัย รัตนมโนพรโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ ปัญญารัตนกุลชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางวรรณภา ดำรงค์ไชยโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีแพร เพชรยะโสโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวกชกร อินทสังข์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายปรีดา จันทะวงษาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจงรักษ์ ปัญญารัตนกุลชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย รัตนมโนพรโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางวรรณภา ดำรงค์ไชยโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีแพร เพชรยะโสโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวกชกร อินทสังข์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย หัสดรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา ภู่ดายโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสุทิน แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางจิประภา ขวัญบางโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสิน คงโตโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายนาวี พลเจริญโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
8. นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
9. นายสุเนตร สุขทวีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย หัสดรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา ภู่ดายโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสุทิน แหยมตั้งโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นางจิประภา ขวัญบางโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสิน คงโตโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายนาวี พลเจริญโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
8. นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
9. นายสุเนตร สุขทวีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา รื่นจิตร์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรใจ โพธิ์เงินโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ อัมมวรรธน์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นายประเสริฐ มิ่งเมืองโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวันทนา ผสมทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย นิ่มนวลโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสิริมา บุญชูโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ อำไพโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจรินทร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เจนสำโรงโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนก พรมส้มซ่าโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายสหรัฐ หลวงเมืองโรงเรียนพานทองกรรมการ
5. นายนพพร ไกรศรีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ ตุลารักษ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายธีรวิทย์ เกษีโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ยุบลพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววลี โพธิ์สุวรรณโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย สุโขโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ สุจริตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ วงษาโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย สุโขโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ สุจริตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นายอนันต์ภัทร โชติธนอธิวัฒน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ วงษาโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางณัฐวรา ทุมมาไวโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศลิษา สิงห์โตทองโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นายภานุมาศ สุจริตโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางปฏิญญา บุญผ่องโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
2. นายณัฏฐชัย รักษาสุขโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวนิรมล อดทนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา นพสิทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรดา ชื่นศิริโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุฐานิฏฐ์ ภัทรวิบูลกิจโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ สอนชาติโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
5. นายปกรแก้ว ฆ้องศรีโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจริยา ภัทรปิยวัฒน์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ เพิ่มพงษ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ กุลกั้งโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ทวีสุวรรณพรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา วโนทยานโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ศรีพินิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวกิติยา อาราเมโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวเปรมจิต จารย์ตำราโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา จันทร์สงเคราะห์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุมณฑิรา เกิดสว่างโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ธรรมานุสารโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวพิชชาญา เทพอาษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวมาลี วรวุฒิวิมลโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางเข็มเพชร มานะประดิษฐ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
2. นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาลธิติวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)กรรมการ
3. นายภราดร พวงดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา42กรรมการ
4. นางระเบียบ ศิวะวรเวทโรงเรียนวัดแปลงเกตกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เบญจพลโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางพรพรรณ ตอรบรัมย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนฤเบศร์ วงษ์เกตุโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ จินตอารีโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวจิตราพร บุญรีโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นายนเรศ วันเชียงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรชิต สมหวังโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นายทศพร ช้างภู่โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ บัวศรีโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลัย ศรีสุขโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปกป้องโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรวีวัลย์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมยศ พิมเสนโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นายวีระชัย ศรีจันทร์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายชะลอ แกมไทยโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
8. นายพนม จันทร์เผือกโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสมพร ศัพท์พันธุ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมสัน จงแจ่มใสโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ โรจน์รุ่งศศิธรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกษมสุข สุขศรีเพ็งโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายภัทรนันท์ เกษศรีรัตน์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐ์ชานนทร์ บุญเจริญปัญญาโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอรุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอรุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา ศรีสาครโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นายโรจน์ไชโย กุลวงค์โรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงอารุณ เหลืองสีโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา พ่วงกระสินธุ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
6. นางสุดาทิพย์ ตราชูโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
7. นายประยูร จันวงษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยากรรมการ
8. นายวีระชัย อินธิบุตรโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณธิพา ปราสาททองโรงเรียนเพลินจิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ ประชาฉายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
11. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยงโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เขียนรูปครุฑโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จิตรมณีโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางนภารัตน์ มาลารัตน์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวงโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ บุญหลำโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคน โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ืทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำพล ฤทธิ์กลางโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีวันชัยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์กรรมการ
3. นายอรุณวิทย์ ภูแช่มโชติโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายวินัย อันทพิษโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยยงค์ รักษาเคนโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพงษ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นายพิบูลย์ ทนันชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
9. นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ วิจิตรโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
11. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฉัตรแก้ว ชื่นกมลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฉัตรแก้ว ชื่นกมลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทองโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา แสนคำโรงเรียนพานทองกรรมการ
3. นางกัญญา นวลตาลโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย แสนดวง โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา อินทองโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชนา พงษ์จันโอโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัค มั่นศรีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissZhao Yi Haoโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัติมา ชินะเมตโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สีสมบัติโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวยดา ลีตะกานนท์ชัยโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. MissZhao Yi Haoโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เสนากิจโรงเรียนพานทองกรรมการ
4. นางสาวสุภัค มั่นศรีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววราทิพย์ เอี่ยนเหล็งโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
6. นางสาวรัติมา ชินะเมตโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติกาล ชิณโครตโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือมโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา เสนากิจโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. MissZhao Yi Haoโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ เอี่ยนเหล็งโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
4. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวรัติมา ชินะเมตโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สีสมบัติโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรัติมา ชินะเมตโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhao Yi Haoโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
3. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุภัค มั่นศรีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยดา ลีตะกานนท์ชัยโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
6. นางรุ่งนภา เสนากิจโรงเรียนพานทองกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติกาล ชิณโครตโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือมโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวยดา ลีตะกานนท์ชัยโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. MissZhao Yi Haoโรงเรียนพนัสพิยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภัค มั่นศรีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา ชินะเมตโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเมธัส ชาญวิทย์ธรรมโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวรัติมา ชินะเมตโรงเรียนบ่อทองวงษ์วงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติกาล ชิณโครตโรงเรียนพนัสพิยาคารประธานกรรมการ
2. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือมโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด วงษ์สุนทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ไพรจิตร์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายปณตพล สุเมทานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประหยัด วงษ์สุนทรโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพาไชย โชติพันธ์โสภณโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์กรรมการ
3. นายนพพร ไกรศรีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปณตพล สุเมทานนท์โรงเรียนอุทกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี แซ่โง้วโรงเรียนพานทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธ์พงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นายสุธน สถิตวุฒิคุณโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสุธน สถิตวุฒิคุณโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ยางเอนโรงเรียนนันทนวิทย์ กรรมการ
3. นางสาวอรทัย เพียรชนะโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธ์พงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.มาลี น้อยไร่ภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ศรีระษามหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายพรชัย พรวิริยะกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกรรมการ
4. นางสาวบุญฑริกา ขุนวิมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกรรมการ
5. นางสาวโรจน์สิมา ไทยธรรมโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางชไมพร ธะช่วยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวมณีวรรณ สร้อยโทโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.มาลี น้อยไร่ภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญฑริกา ขุนวิมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกรรมการ
3. นายพรชัย พรวิริยะกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีระษามหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน กิตติวชิรพงศ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
6. นางมณีวรรณ สร้อยโทโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชไมพร ธะช่วยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิตรดา ศรีชมภูโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปณัตดา ธุถาวรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทกาญจน์ มหาชนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางปฏิญญา บุญผ่องโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจิตรดา ศรีชมภูโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกาญจน์ มหาชนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวนันทิกร โพธิภูมิโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางปฎิญญา บุญผ่องโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดอนงค์ แก้วสุขโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา มธุรสโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายวาทิต สกุลแก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางกัณฑ์ธิมา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ปุราโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร วงศ์เนียมโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางธัชพรรณ อัมพินโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดอนงค์ แก้วสุขโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร วงศ์เนียมโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิท ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิท ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอริยา โครตวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ ทองแดงโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางจินดาพร เทียมภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎาพร คุณวัฒนธรรมโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
3. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอริยา โคตรวิชัยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
5. นางจินดาพร เทียมภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ปุ่มพิมายโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวาทิต สกุลแก้วสุขโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา มีแก้วโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายภิรมย์ รอดชัยภูมิโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัญสุรียา นามเหลาโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางจินดาพร เทียมภักดีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ โปปัญจมะกุลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ดวงมณีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ ยุบลพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางประวีดา อนันต์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพร พิทักษ์โพธิ์งามโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวปุณยปราณ ใจคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยปราณ ใจคำโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม กรรมการ
3. นางวลีพรรณ ผลากุลสันติกรโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางประภาพรรณ อ่อนละออ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ เจือจันทร์โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดีโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายมาลี ปลั่งดีโรงเรียนนันทนวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาณัฐ พนาสิทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางวิไล เฉยสอาดโรงเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา กรรมการ
4. นางวริศรา บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางมาลี ปลั่งดีโรงเรียนนันทนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาณัฐ พนาสิทธิ์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
3. นางวิไล เฉยสอาดโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางวริศรา บุญมีโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูร โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ กรรมการ
3. นางสาวอาริยาพร พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
4. นางเกื้อกูล สุขปิติโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูรโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐากุญช์ ปฐมพีรกานต์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ ไวขุนทดโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประกิจ ผสมทรัพย์ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอม โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายบุญเสริม แว่นแก้วโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประกิจ ผสมทรัพย์ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ซิมหลีโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม กรรมการ
3. นางมาลี เอียดแก้วโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอมโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเกื้อกูล สุขปิติโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววริศา ภู่ระหงษ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาววริศรา ภู่ระหงษ์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสว่าง ลิมปนะสุวรรรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียร โรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสว่าง ลิมปนะสุวรรรณ์โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียรโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์โรงเรียนนันทนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียรโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรางค์ วงษ์เสถียรโรงเรียนหัวถนนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาริยาพร แน่นหนาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ อ่อนละออโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุปราเวช ใบเงินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนา ทองคำแท้โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีขจรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบุศรา สอนหลักทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสุปราเวช ใบเงินโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุศรา แสงจันทร์โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีขจรโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบุศรา สอนหลักทรัพย์โรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]