หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2559 9.00 - 13.00 น. รายงานตัว 8.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2559 9.00 - 10.30 น. รายงานตัว 8.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ห้อง ห้องสุพรรณิการ์ 8 พ.ย. 2559 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 8.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ห้อง ห้องลีลาวดี 8 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.30 น. รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 5 ห้อง ห้องลีลาวดี 8 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.30 น. รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 2 ห้อง ห้องพุทธรักษา 8 พ.ย. 2559 9.00 - 15.00 รายงานตัว 8.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา อาคาร 2 ห้อง ห้องพุทธรักษา 8 พ.ย. 2559 9.00 - 15.00 รายงานตัว 8.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีราชา ห้องอาเซียน 8 พ.ย. 2559 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 8.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีราชา ห้องอาเซียน 8 พ.ย. 2559 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 8.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]