หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา เสือหนูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อุตบุญโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภิรมย์ ภูลายขาวโรงเรียนบุญจิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางชุติมา หาญเอื่ยมโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรธ นออ่อนโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวดรัณ มาลาทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจริยา กังวานพณิชย์โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา หิรัญวงศ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐัติมา เทพอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อกรรมการ
4. นางสาวพิมลภัทร ปริเพ็งโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางกนิษฐา รื่นรมย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา คูณขุนทดโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสุณิสา แซ่จึงโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางบุปผาชาติ บุญสมภพโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร วังสุดีโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมกรรมการ
3. นางสาวโสภาวรรณ บัวงามโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ มั่งคั่งโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทราโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ขุมทองโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พรหมรัตน์โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ส่องสว่างโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางศตพร มุขลายโรงเรียนผิวเเจ่มวิชาสอนกรรมการ
3. นางศรีสุพร แจ่มอ้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อกรรมการ
4. นางศศิธร กันหาโรงเรียนชลบุรีสุขบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ รักกลิ่นโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มากพูนโรงเรียนชลบุรีสุขบทกรรมการ
3. นางนิศานาถ วงศ์ภู่ดีโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี โสดขุนทดโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพรเพ็ญ ลวกไธสงโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฝนทิพย์ ขำคมโรงเรียนผิวเเจ่มวิชาสอนกรรมการ
3. นางสมหมาย แซ่อึ้งโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นางรมิดา ภูพิลาโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางวารี โชติจำลองโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรียา ตู้จินดาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยากรรมการ
3. นางอัมพวรรณ วงษ์ษาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐา แตงก่ำโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวตะวัน พลภักดีโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวผานิต นาคลำภาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจันทรา จรเด็จโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทับจีนโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญชลีย์ ศิริอรุณสุขศรีโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิติยา พันธ์ใจธรรมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นายนิพนธ์ นพรัตน์โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบกรรมการ
4. นายบุญลือ คำถวายโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธารใจ กุมภาพันธ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิพา เที่ยงตรงโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
3. นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายธนพล พรหมนอกโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ผมหอมโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพสธร เต็มแสงโรงเรียนศรีราชากรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สุปันโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสาวใบอ้อ สามะกิจโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชากรรมการ
4. นางนัยนา ไพจิตต์โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นางพจนีย์ พรมคำบุตรโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ สมชื่อโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เวียงแก้วโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางวรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวสิริกร บุดดีดำโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นางสุภาพร เปลี่ยนวิจารณ์โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวศรัณยา มาทิพย์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคารกรรมการ
7. นางวิมลฐ์ เงือกน้ำโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
8. นางสาวศราญลักษณ์ บุตรรัตน์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ สมชื่อโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เวียงแก้วโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางวรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสิริกร บุดดีดำโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นางสุภาพร เปลี่ยนวิจารณ์โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวศรัณยา มาทิพย์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคารกรรมการ
7. นางวิมลฐ์ เงือกน้ำโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
8. นางสาวศราญลักษณ์ บุตรรัตน์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ อินทรเกษมโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
2. นางศรัญภัสสร์ อังกูรสิริปรีชาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นายพัทธ์ธีรา โยธราชโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร ยอดแก้วโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
5. นางชุติมา ปณะราชโรงเรียนศรีราชากรรมการ
6. นายปกรณ์ พิมลสกุลโรงเรียนเมืองพัทยา๑๑กรรมการ
7. นายทรงคุณ มังกรแสงแก้วโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
8. นางประณยา ฐาวิรัตน์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ อินทรเกษมโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
2. นางศรัญภัสสร์ อังกูรสิริปรีชาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นายพัทธ์ธีรา โยธราชโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร ยอดแก้วโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
5. นางชุติมา ปณะราชโรงเรียนศรีราชากรรมการ
6. นายปกรณ์ พิมลสกุลโรงเรียนเมืองพัทยา๑๑กรรมการ
7. นายทรงคุณ มังกรแสงแก้วโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
8. นางประณยา ฐาวิรัตน์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกิตติ จิระสถิตย์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
2. นางศิราณี ปลัดสุตินโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มทิศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ขวาไชยวีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สว่างแววโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุณี วนิชย์ถนอมโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ อุไรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กล้าหาญโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาววาสนา จันทร์แจ้งโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ช่วยญาติโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัยโรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางชลทิชา ต่อจรัสโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชากรรมการ
4. นางรัตติกาล ศรีตระกูลโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐกร สร้อยทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางสาวบุปผา ทับศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอานิสา คำเวินโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
9. นายเดชา กลัดแกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทย์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจักกฤษ อุทัยกลมโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
2. นางสาวนุชลี หลงนามโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
3. นางสาวภรภัทร แต้มพิมายโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางอัญชลี รัตนสีหาโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายทศพร จิระสมประเสริฐโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชากรรมการ
6. นายปัทพร ขุนลาดโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิชุดา น้อยนวลโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชากรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ มณีขัติย์โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ ศิลปศรโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษราคัม ชูโสมศศรีโรงเรียนบางละมุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญทิพย์ เอี่ยมโอภาสโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการ
4. นางสาวประยง บุญพาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวปวิตรา วินทะชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
6. นางไทยสวรรค์ วรรณภาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
7. นางรัชนี ทุมวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุรัตนา พุทธพงษ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวัลยา เลื่อนกฐินโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ กำเนิดขอนแก่น โรงเรียนตันตรารักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทองสุข หงษ์ทองโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางจารุวรรณ โดยอาษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประชุมพร บุญมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวสุภาภร ธัญญโชติโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”กรรมการ
7. นางเมตตา ชาวบลโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
8. นางพนา ชุมเกษียรโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
9. นางวารุณี หิรัญรักษ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรา ตยังตะกนกโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิชญา คงรอดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสริดา สุนทรภัคโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
4. นางสาววาสนา แซ่หล่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ บัวรอดโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอังคณา รังสิมันต์สกุลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพักตร์ คำภาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายฝน แก้วชัยโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ สมานพันธุ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสมปอง ไทยธานีโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางบุศกร พนมจันทร์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
7. นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณีย์ ปิตุรัตน์โรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นายรณชัย กิ่งแก้วโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภาวดี ทองอุดมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณี ปาณะลักษณ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุธีรา สีมาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยา รพีธรรมโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ จักษุสุวรรณโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา กวดแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แก้วคงโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
6. นางศุภิสรา โมราเจริญโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา เผือกสีทองโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา แปงการิยาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาว อรอุรินทร์ วานิชวรวัตรโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สีหราชโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวณณัฐ วิจิตขจีโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
6. นางศิริพัฒน์ ปชาติกปัญญาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
7. นางอมรรัตน์ แก่นแก้วโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณทนา สุจริตโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ วิจิตธัญโรจน์โรงเรียนศรีราชารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ สมหวังสกุลโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
4. นางจารุณี นาคสงค์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางอรวรรณ สอนเผือกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางธนวรรณ ศิริมงคลโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณพานันท์ ยมจินดาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ พุทธภูมิโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิราภรณ์ ทีหอคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสิริกร บุญเลิศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย นารถอุดมโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณฐิตา วงศ์ใหญ่โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุเทพ พร้อมเพรียงโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประนอม พลอยอร่ามโรงเรียนดาราสมุทรรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ไพรสุวรรณ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปริศนา แสนสุขโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจินตนา บัวขาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางอุษณีย์ มัตนาวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
7. นางปวีณา พันทองโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ วงษ์สกุลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิมา อุทัยกลมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางภรดา ศิริวงค์มณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
7. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
9. นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ วงษ์สกุลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิมา อุทัยกลมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางภรดา ศิริวงค์มณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
7. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
9. นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ วงษ์สกุลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิมา อุทัยกลมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางภรดา ศิริวงค์มณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางขนิษฐา ศรีกะกูลโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
7. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
8. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
9. นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ
10. นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนรินศักดิ์ มีโชคโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางปัทมพร เจริญเตียโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายบุรินทร์ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางวัลย์ลิกา คงสวัสดิ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤพร ภักดีโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปารนีย์ คุณพิทักษ์โรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นายณรงเดช ทีฆะนามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ อ่อนโยนโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา สะอาดเอี่ยมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรัตน์ บุญก่อโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา บัวหมื่นชลโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ เฉื่อยราษฎร์โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)กรรมการ
5. นายวิมลรัตน์ จินดาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางสุริยา มณีนุตร์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริวรรณ ภาษานนท์โรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นายอัฐฐา พรชัยวัฒนากรโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายวันชนะ ศรีพุ่มโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนริศรา ราญรอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายนรินศักดิ์ มีโชคโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)กรรมการ
6. นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรณชัย เกตุศิริโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ศรีวงศาโรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาววันวิสา ชุณห์สุวรรณ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นายภัทรดนัย นิลดำโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
5. นางณัฐกมล ทองไทยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนพล ชัยชนะโรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางวราภรณ์ มีทองโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นายจาตุรันต์ พันธวาสโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา บัวหมื่นชลโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ ศรีพุ่มโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นายอัฐฐา พรชัยวัฒนากรโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญศินี ขจรวัฒนากุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งนภา บัวหมื่นชลโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ ศรีพุ่มโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นายอัฐฐา พรชัยวัฒนากรโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญศินี ขจรวัฒนากุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนภา แห้วเพ็ชรโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จึงสุขสมสวัสดิ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี นามพัดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางวารี โชติจำลองโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุริยา มณีนุตร์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนภา วิเศษศรีโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เฉื่อยราษฎร์โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)กรรมการ
3. นางรำไพ ภูถาวรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ เจริญศรีโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางอรุณี ถมยางกูรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปารนีย์ คุณพิทักษ์โรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางจุฬา มูลกันโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางนภา วิเศษศรีโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤพร ภักดีโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี นามพัดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางอรุณี ถมยางกูรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ปานอำพันธ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางธัชตะวัน ศิริวิชัยโรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาวคีรีบลู ทองแย้มโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวสุริวัสสา นิธิมาพงศ์ไทโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางรสริน ใจซื่อโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางจินตนา สะอาดเอี่ยมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายประวัติศาสน์ อภิชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนิตยา ทับแสงโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางกัลยาณี อุบลโรจน์รัศมีโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุริยา เดชเลย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายตฤณ น้าวแสงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิกร นวลงามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย โทบุดดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายปริญญา สาลีพิมพ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายอัครวัฒน์ อนุรักษ์ชูสินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
7. นายทรงกิจ โพธิขำโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปรียนันท์ ชัยสิริพัฒนาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
9. นายอรรถพล เพ็ชรดีโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พงพูลโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายกมล เอี่ยมพิมลรัตน์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพจน์ แสนสุขโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นายตฤณ น้าวแสงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธรรมนิตย์ บ้านพวนโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
6. นางสาวนภาพร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย โทบุดดีโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเทอดเกียรติ นำเจริญโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนายสุริยา เดชเลย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ภักดีโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวสโรชา คล้ายพันธุ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายจันทา จันทะมุงคุณโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรรมการ
6. นางสาวดนิตา อดิกุลเตชสิริโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิรินภา รุ่งรัศมีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
8. นายนายอเนก สาครโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
9. นางสาวปรียนันท์ ชัยสิริพัฒนาครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
10. นายอรรถพล เพ็ชรดีโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูชนะศรีโรงเรียนทุ่งศุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช วาปีโทโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูชนะศรีโรงเรียนทุ่งศุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจักรกริช วาปีโทโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภักดี แสนทวีสุขโรงเรียนเซนปอนด์คอนแวนซ์ประธานกรรมการ
2. นายกรกช ธรรมกุลโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลนันทน์ ทองนิ่มโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชระไชยสกุลโรงเรียนกรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภักดี แสนทวีสุขโรงเรียนเซนปอนด์คอนแวนซ์ประธานกรรมการ
2. นายกรกช ธรรมกุลโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลนันทน์ ทองนิ่มโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชระไชยสกุลโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลรวี บัวอินทร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนฝัน ยะแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชพร อุดมศักดิ์โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยพร ประมวลโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวนิลรวี บัวอินทร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมือนฝัน ยะแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชพร อุดมศักดิ์โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยพร ประมวลโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโชคอนันต์ เจริญศิริโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนศรีราชารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชพร อุดมศักดิ์โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกุลนันทน์ ทองนิ่มโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายโชคอนันต์ เจริญศิริโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนศรีราชารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรกช อุดมศักดิ์โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกุลนันทน์ ทองนิ่มโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกรกช บัวแย้มโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยพร ประมวลโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา ภูชนะศรีโรงเรียนทุ่งศุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวทาริกา ทองบ่อโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายซุ่ยจือ ลิ้มวิริยะรุ่งโรจน์โรงเรียนอักษรศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุุลโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายซุ่ยจือ ลิ้มวิริยะรุ่งโรจน์โรงเรียนอักษรศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวทาริกา ทองบ่อโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรรองประธานกรรมการ
3. นางอังสนา สินภูปั้นโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวทาริกา ทองบ่อโรงเรียนสิงห์สมุทรรองประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ พูลทวีโรงเรียนสิงห์สมุทรรองประธานกรรมการ
3. นางอังสนา สินภูปั้นโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชิต หนูเอียดโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายอนันต์ บุบผันโรงเรียนบางละมุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายไวพจน์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดทุ่งเหียงกรรมการ
2. นายจุมพล จำนงธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายสมพงษ์ มั่งคั่งโรงเรียนพานทองสภากรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ มาทองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยกรรมการ
5. นายภาวัติ บุญกาญจน์โรงเรียนป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา 6กรรมการ
2. นายประสิทธิ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
3. นายกิตติชัย คลองน้อยโรงเรียนเมืองพัทยา 9กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา 6กรรมการ
2. นายประสิทธิ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
3. นายกิตติชัย คลองน้อยโรงเรียนเมืองพัทยา 9กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา 6กรรมการ
2. นายประสิทธิ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
3. นายกิตติชัย คลองน้อยโรงเรียนเมืองพัทยา 9กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา 6กรรมการ
2. นายประสิทธิ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
3. นายกิตติชัย คลองน้อยโรงเรียนเมืองพัทยา 9กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ เลิศสุทธิชวาลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นายวรพงศ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ เลิศสุทธิชวาลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นายวรพงศ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ เลิศสุทธิชวาลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นายวรพงศ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ เลิศสุทธิชวาลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศรีแก้วโรงเรียนอักษรศึกษากรรมการ
3. นายวรพงศ์ พรมแตงโรงเรียนบางพระวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรันย์ ส่งทวนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นายคุณากร ปิยมาภรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศรันย์ ส่งทวนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นายคุณากร ปิยมาภรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรันย์ ส่งทวนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นายคุณากร ปิยมาภรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศรันย์ ส่งทวนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
2. นายคุณากร ปิยมาภรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นายปรากะวิน ดาวกระจ่างโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดชา วิวัฒนวาทินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเดชา วิวัฒนวาทินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดชา วิวัฒนวาทินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเดชา วิวัฒนวาทินโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นายไพรัช วัฒนกูลโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเบญจรงค์ ตรวจมรรคาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บ่องเขาย้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเบญจรงค์ ตรวจมรรคาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บ่องเขาย้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเบญจรงค์ ตรวจมรรคาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บ่องเขาย้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเบญจรงค์ ตรวจมรรคาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บ่องเขาย้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รักษ์สมิทธ์สันติโรงเรียนเมืองพัทยา 6กรรมการ
2. นายประสิทธิ ยอดพรหมโรงเรียนเมืองพัทยา 7กรรมการ
3. นายกิตติชัย คลองน้อยโรงเรียนเมืองพัทยา 9กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเบญจรงค์ ตรวจมรรคาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บ่องเขาย้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเบญจรงค์ ตรวจมรรคาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บ่องเขาย้อยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย ประสิ่งชอบโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางสาวอรชา บุญเย็นโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)กรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย ประสิ่งชอบโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางสาวอรชา บุญเย็นโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)กรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นายประณัย หลิมพลอยโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางจอมขวัญ ณ นครโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางจอมขวัญ ณ นครโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา คำแก้วโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นายช่อลัดดา คำแก้วโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติมากร คำเสียงโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นายธเนศ เอียการนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายทรงธรรม อานนท์โรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ นุ้นแหลมโรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
5. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา จันต๊ะตึงโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นายธนันท์ธร อิ่มใจโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญสร้อยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. Miss Xie Feiโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา จันต๊ะตึงโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นายธนันท์ธร อิ่มใจโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญสร้อยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. MissXie Feiโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนวดี สารเจริญโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาวปิ่นเดือน เย็นสำราญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกศรี พิมลาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนวดี สารเจริญโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาวปิ่นเดือน เย็นสำราญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกศรี พิมลาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนวดี สารเจริญโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาวปิ่นเดือน เย็นสำราญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกศรี พิมลาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนวดี สารเจริญโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาวปิ่นเดือน เย็นสำราญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกศรี พิมลาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกาญดา สมบูรณ์เลิศสิริโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน สิมาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดีโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. MissLiu Saichaoโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริกาญดา สมบูรณ์เลิศสิริโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน สิมาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดีโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. Miss Liu Saichaoโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวคัคนางค์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวคัคนางค์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวคัคนางค์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวคัคนางค์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรชนก วงศ์สุเทพโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. Miss Liu Saichaoโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ธรรมนามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญสร้อยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนวดี สารเจริญโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นางสาวกนกศรี พิมลาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรชนก วงศ์สุเทพโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ พิณพาทย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ธรรมนามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. MissJiang Yaxunโรงเรียนกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรชนก วงศ์สุเทพโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ พิณพาทย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ธรรมนามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. MissJiang Yaxunโรงเรียนกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรชนก วงศ์สุเทพโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ พิณพาทย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ธรรมนามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. MissJiang Yaxunโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรชนก วงศ์สุเทพโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ พิณพาทย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ธรรมนามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. MissJiang Yaxunโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ไทยธรรมผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ปากเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือรองประธานกรรมการ
3. นายรังสฤษฎ์ ศรีสวีสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์กรรมการ
4. นายปรีชา กระแสร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารกรรมการ
5. นายอดุลย์ สุขเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายธนิสร ทองธานีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายภักดี แสนทวีสุขครูโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
8. นายภัทรกร ศรีเมืองครูโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
9. นายประคอง คำประทุมครูโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
10. นายพีรเดช พัชรปัญญาพรครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
11. นายวีรชัย ขอพรกลางครูโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑กรรมการ
12. นางสาวคนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดีครูโรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
13. นายปริญญา สาลีพิมพ์ครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
14. นายปัทพร ขุนลาดครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา เรืองไพศาลผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายสรชัย เจริญพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐปคัลย์ บุญยิ่งครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายพูลทรัพย์ สุตะโทครูโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายมนตรี สุขไมตรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสิปปกร วินิจฉัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ เกษีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจรองผู้อำนวยการ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ สว่างแววครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววรรณทนา สุจริตครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางณัสม์ชา ศาลกลางครูโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวนัชนันท์ ทูลคำเตยครูโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร สุริยะจันทร์ครูโรงเรียนศรีราชารองประธานกรรมการ
3. นางภัสรา คมขำครูโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวนัชนันท์ ทูลคำเตยครูโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร สุริยะจันทร์ครูโรงเรียนศรีราชารองประธานกรรมการ
3. นางภัสรา คมขำครูโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมนธิรา ไพศาลสมบัตรัตน์ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโฉมเฉลา ลินดาพรประเสริฐครูโรงเรียนบางละมุงรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทองสำอางครูโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวรัชชาภรณ์ มีสวนครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ เทียนวันครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
6. นางจุรีย์ อินทรเนตรครูโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาวดี โกศลครูโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัตน์ โพธิ์ทองครูโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์รองประธานกรรมการ
3. นายรัชกร ธนวรมงคลครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางฑิตา อินทขันตีครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางไพรวรรณ สุขปานเจริญครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ สุตะโทครูโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทริยา วรรณประเกครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์ครูโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวลัยลักษณ์ สุตะโทครูโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทริยา วรรณประเกครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์ครูโรงเรียนศรีราชากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสุฟองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร อริยวงศ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภิศ พิมสารโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นายฉัตรชัย นาดีโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
5. นายมารุต สมานรักษ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
6. นางสาววนิดา พุทธสาระคามโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ วาสะศิริโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร แนวเงินดีโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐิกา ขำพุ่มพงษ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร แดงตุ้ยโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยพงษ์ วชิรมนตรีโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ ไมตรีโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เนียมคำโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร แนวเงินดีโรงเรียนศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐิกา ขำพุ่มพงษ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร แดงตุ้ยโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยพงษ์ วชิรมนตรีโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นายณัฐกิตต์ ไมตรีโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เนียมคำโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณดี กะหมายสมโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ สุวรรณโรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาวศศิธร ค้าข้าวโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นายนครินทร์ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณดี กะหมายสมโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ สุวรรณโรงเรียนศรีราชากรรมการ
3. นางสาวศศิธร ค้าข้าวโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นายนครินทร์ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ สงวนชื่อโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ หวานล้ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายณธเดช บุญแสนแผนโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
5. นายชัยเชษฐ์ หัสไชโยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางสาวนุชนาต กรแก้วโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัศมี ทองสิงห์โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวรัตติยา แสนศรีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
9. นางสาวอุรชา แก้วโสนดโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
10. นางสาวจันจิรา ดุมแก้วโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
11. นางบุญชู บุญก่อโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจุลจิฬา จันทพงษ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางสาวอัฉราพร สารสมัครโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวมนัสสืนี ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางกิ่งฟ้า บุญครองโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัณฑนา ทูลศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นายศราวุธ กิจงามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ เขียนเสมอโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินิตา จำนงค์โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวจินตะหรา แสนทวีสุขโรงเรียนสวนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนัสสินี ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพีรดา ฤาชาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
6. นางสาวดาริกา ปานะโปยโรงเรียนศรีราชากรรมการ
7. นางสาวพิมพ์มาดา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นางสาวนัฉพร กุญชะโรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ เขียนเสมอโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินิตา จำนงค์โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวจินตะหรา แสนทวีสุขโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนัสสินี ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพีรดา ฤาชาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
6. นางสาวดาริกา ปานะโปยโรงเรียนศรีราชากรรมการ
7. นางสาวพิมพ์มาดา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
8. นางสาวนัฉพร กุญชะโรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวีรวงศ์ สมดีโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายไวฑูรย์ มินจันทึกโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางนภัทร บุญแสนแผนโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
5. นางสาวสุวรี อัศวพรหมธาดาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ คันทะนาคโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์ภรณ์ ยงรัตนาโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นายจำนงค์ ทองกลอยโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชลิต วรนามโรงเรียนเกาะสีชังประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พุทธสาระคามโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นางสาวปาณิศา รัตนโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ แสงทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายเอกรัตน์ แขมด้าโรงเรียนศรีราชากรรมการ
6. นางชลิดา การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชลิต วรนามโรงเรียนเกาะสีชังประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แสงทองโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายเอกรัตน์ แขมด้าโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นางสาววนิดา พุทธสาระคามโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นางสาวปาณิศา รัตนโกศลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางชลิดา การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ จิตนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นายอัครพงษ์ ติงสะโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นายเจษฎา จรจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ชินวงศ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายอินทัช เสนสอาดโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายกฤตัชญ์ สุริยนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายนพพร โอภาชาติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายองอาจ บุญอาชาทองโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ประโลมโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
4. นายอรรณพ เขมวิรัตน์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายองอาจ บุญอาชาทองโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ประโลมโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนกรรมการ
4. นายอรรณพ เขมวิรัตน์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายศารทูล ธิมะสารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจเร นาควัขรางกูรโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ บุญก่อโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายวัชระ บำรุงพงษ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายจเร นาควัขรางกูรโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ บุญก่อโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายวัชระ บำรุงพงษ์โรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร แมดพิมายโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ปานชงค์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ชูศรีทองโรงเรียนพลูตาหลวงกรรมการ
4. นางสาวระย้า ภู่กรุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรัชนีกร แมดพิมายโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ปานชงค์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ชูศรีทองโรงเรียนพลูตาหลวงกรรมการ
4. นางสาวระย้า ภู่กรุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ดิษฐ์สมบูรณ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางเมธาทิพย์ พันธ์โลลีโรงเรียนพลูตาหลวงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อรุณรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ สัมมาเมตต์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวัลลภา ดิษฐ์สมบูรณ์โรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางเมธาทิพย์ พันธ์โลลีโรงเรียนพลูตาหลวงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อรุณรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ สัมมาเมตต์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถนอม นวนประโคนโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร แสงศักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางชันญานุช ขุนสอาดศรีโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรินทร รัตนวงศ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายวัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวุฒิ สุดสงวนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายถนอม นวนประโคนโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร แสงศักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางชันญานุช ขุนสอาดศรีโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรินทร รัตนวงศ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
5. นายวัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวุฒิ สุดสงวนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ ขันผงโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา อินกล่ำโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาววิมลวรรณ พรพิมลวงศาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ ขันผงโรงเรียนสิงห์สมุทรประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา อินกล่ำโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
4. นางสาววิมลวรรณ พรพิมลวงศาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษารัตน์ ปีวิเศษโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร เทศกรณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสมหวัง รุ่งสิริวานิชโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกษมา ทองนุชโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษารัตน์ ปีวิเศษโรงเรียนบางละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร เทศกรณ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสมหวัง รุ่งสิริวานิชโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกษมา ทองนุชโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวมัณทนา รัตนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณธเดช บุญแสนแผนโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อินจิ๋วโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวยุพดี สิทธิสมรรคโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวมัณทนา รัตนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณธเดช บุญแสนแผนโรงเรียนเกาะสีชังกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ อินจิ๋วโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวยุพดี สิทธิสมรรคโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา สุขเจริญโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ เยียดยัดโรงเรียนทุ่งศุขลา"กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางธนภรณ์ ยุทธศักดิ์โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑กรรมการ
4. นางสาวอรทัย แดงเวียงโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา สุขเจริญโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ เยียดยัดโรงเรียนทุ่งศุขลา"กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางธนภรณ์ ยุทธศักดิ์โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑กรรมการ
4. นางสาวอรทัย แดงเวียงโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายวีระ บัวงามคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]