หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอารีรัตน์ เธียรประมุข ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน  
2 นางสาววรารัตน์ โคกสถาน ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน  
3 นางสาวอาภาจุฬา นิลศักดิ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน  
4 นางสาวณัฏฐ์ชา ใจมั่น ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
5 นางสาวรุ่งอรุณ ตาลทอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
6 นางพิกุล ไชยโสดา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
7 Mrs. Clarence Esteves ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
8 นางเบญจวรรณ เจนกิติวรพงศ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
9 นางเยาวภา ลันขุนทด ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
10 นางกัลยา ศรสุรินทร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
11 นางวัชลี บัวตา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
12 นางสาวชัชสยา ทรัพย์สิน ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
13 นางอัจฉรา จินดาทอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
14 Miss. Aireen Tabacolde ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
15 นางรัชพร หอมหวล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการกลาง  
16 นางสมลักษณ์ เพชรโสม ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการกลาง  
17 นางสำรวย อรรคบุตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการกลาง  
18 นางณัฐชา จันทร์ดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
19 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
20 นางสาวอรทัย นารถอุดม ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
21 นางวรรณี ปาณะลักษณ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
22 นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
23 นายวรศักดิ์ บัวรอด ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
24 นางไทยสวรรค์ วรรณภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
25 นางรัชนี ทุมวงศ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
26 นางสาวณฐิตา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
27 นางพนา ชุมเกษียร ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
28 นางปวีณา พันทอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
29 นายสมพงษ์ รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
30 นางธนวรรณ ศิริมงคล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
31 นางเมตตา ชาวบล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
32 นางศิริพัฒน์ ปชาติกปัญญา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
33 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
34 นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
35 นางอมรรัตน์ แก่นแก้ว ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
36 นางอุษณีย์ มัตนาวี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
37 นางบุศกร พนมจันทร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
38 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
39 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
40 นางศุภิสรา โมราเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
41 นางสาวสุธีรา สีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
42 นางสาวสุรัตนา พุทธพงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
43 นางสาวณพานันท์ ยมจินดา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
44 นายธานันต์ ตันดี โรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน  
45 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
46 นางอุษณีย์ มัตนาวี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
47 นางบุศกร พนมจันทร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
48 นางสาวอรทัย นารถอุดม ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
49 นางศุภิสรา โมราเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
50 นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
51 นางวารุณี หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
52 นางสาวสุรัตนา พุทธพงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
53 นางสาวณพานันท์ ยมจินดา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
54 นางสาวสุธีรา สีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
55 นางณัฐชา จันทร์ดา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
56 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
57 นางสาวณพานันท์ ยมจินดา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
58 นางสาวสุธีรา สีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
59 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
60 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
61 นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุล ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
62 นางสุริยา มณีนุตร์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
63 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
64 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
65 นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
66 นางอรุณี ถมยางกูร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
67 นางนฤพร ภักดี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
68 นางณัฐกมล ทองไทย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
69 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
70 นางธนวรรณ ศิริมงคล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
71 นางสาวณฐิตา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
72 นางสาวสุธีรา สีมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
73 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
74 นายไพรัช เจริญทอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
75 นางสาวกัญญาภัทร ประสมหมู่ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
76 นางปรียาภรณ์ ดำพะธิก ครู คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
77 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
78 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
79 นางอทิตยา หิรัญวงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
80 นางสาวพิศมัย นันเสนา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
81 นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
82 นางจารุวรรณ โดยอาษา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
83 นางสุทิศา ศรีตังนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
84 นางอรุทัย เดชสุภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
85 นางอรุทัย เดชสุภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
86 นางรัชนี ทุมวงศ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
87 นางศุภิสรา โมราเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
88 นางสุพรรณา จันทร์ดี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  
89 นางทัศนีย์ แตงเพ็ง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
90 นางเมตตา ชาวบล ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
91 นางพรทิพย์ สุวรรณพจน์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
92 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นางอรัญญา ประยูรเพ็ชร์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นางพิสมัย ปานชงค์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นางชันญานุช ขุนสอาดศรี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายทรงกิจ โพธิขำ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นางสาวประภัสสร อริยะวงค์ พนักงานราชการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นายอนันต์ พรมเสนีย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นางรำไพ ภูถาวร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุล ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นางสุริยา มณีนุตร์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นางจินตนา สะอาดเอี่ยม ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นางอรุณี ถมยางกูร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นางนฤพร ภักดี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นางณัฐกมล ทองไทย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นางสาวสรรค์นิธิ สมพงษ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นายศุภชัย แย้มชุติ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นายนพดล จำเริญพานิช ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นายสิทธิชาติ เดชชาติ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นายชัยโรจน์ วิสุทธิ์อัมพร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานส่งเสริมการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
116 นางชันญานุช ขุนสอาดศรี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
117 นางสาวกัลยา บุญคง ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
118 นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
119 นางสาวสรรค์นิธิ สมพงษ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
120 นางใกล้รุ่ง โสมเมา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
121 นางสาวจิรวรรธ นออ่อน ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
122 นางสาววริศรา กทิศาสตร์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
123 นางธัญทิพย์ ชัยกาจพิสุทธ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
124 นางกรกนก สมทรัพย์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
125 นางสมพร เบิดศรี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
126 นางพูลสุข อินทนพ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
127 นางจุฑารัตน์ สาคร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
128 นายอัครเนตร มณีนุตร์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
129 นายทรงกิจ โพธิขำ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
130 นายอนันต์ พรมเสนีย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
131 นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
132 นายเตรียมพล ขอดคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
133 นายชัยวัฒน์ ช่างหล่อ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
134 จ่าเอกธนวิทย์ เฟื่องฟู ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
135 นายสิทธิชาติ เดชชาติ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
136 นายวรศักดิ์ บัวรอด ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
137 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
138 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
139 นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
140 นางสาวประภัสสร อริยะวงค์ พนักงานราชการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
141 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
142 นางดวงเดือน ทองอำภา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
143 นายองอาจ บุญอาชาทอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
144 นายวีรวงศ์ สมดี ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
145 นางสาวณฐิกา ขำพุ่มพงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
146 นางสาวพีรดา ฤาชา ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
147 นายพงษ์ ซุ่นเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
148 นายสุขุม ชินวงศ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
149 นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
150 นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
151 นางสาวนพมาศ ชัยวรกุล ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
152 นางสาวประภัสสร อริยะวงค์ พนักงานราชการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
153 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
154 นางสุทิศา ศรีตังนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
155 นางทิวาพร รัตนใหม่ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
156 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
157 นางพรทิวา คูณขุนทด ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
158 นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญ ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
159 นายอาทร ธูปทอง รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
160 นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
161 นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
162 นางรัชนีบูลย์ ใจยงค์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
163 นางสาวจิราพร แช่มชื่น ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
164 นายปรมินทร์ เต็มพร้อม ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
165 นางสาวช่อผกา ชัยชาญ ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
166 นางกิ่งฟ้า บุญครอง ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
167 นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
168 นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร ครูโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
169 นายชาญชัย ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
170 นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
171 นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
172 นางปริญา พีรปรัชญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
173 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
174 นายชนายุทธ กุ่ยอ่อง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
175 นายชลันธร สุขสงวน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
176 นายธนพล บวรกุลพาณิชย์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
177 นายวีรเดช พรรษา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
178 นายพีรวิชญ์ ศรีมาตร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
179 นายอัษฎายุธ แคล้วคลาดสัตรู นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
180 นายกรวิชญ์ ครอบบัวบาน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
181 นายณัฐพล สมหวัง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
182 นายประภากร มากจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
183 นายธนาพล ก๋าวัง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
184 นายสหรัฐ นาคจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
185 นายนนทนัตถ์ จำสัตย์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
186 นายชลสิทธิ์ เดชาสุวรรณกุล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
187 นางสาวกมลทิพย์ ดำรงธรรมสกุล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
188 นางสาวปณิธาน เปรมพล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
189 นางสาวปภาวี แก้วตุ่น นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
190 นางสาวพลอยศิริ ศิริวรรณ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
191 นางสาวภัทรภา สมใจ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
192 นางสาวนัฐติยาพร โวหารกล้า นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
193 นางสาวกนกพร โชติสุข นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
194 นางสาวเกวลี รัตนวาร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
195 นางสาวเกวลี รัตนวาร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
196 นางสาวศิริวรรณ กำปู่ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
197 นางสาวปัญญาพร รัตนวิจิตร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
198 นางสาวณัฐกานต์ เหมือนปอง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
199 นางสาวธีรดา อินแบน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
200 นางสาวนริศรา ดอนชาไพร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
201 นางสาวนิชกานต์ กล้าแข็ง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
202 นางสาวมาฝัน มัชฌิมา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
203 นางสาวสุพนิดา แซ่อุ๊ย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
204 นางสาวพนัชกร จ้อยชดช้อย นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
205 นางสาวพันธกานต์ สุตะพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
206 นางสาวพิมพ์ณภัส มอญจัตุรัส นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
207 นางสาวครองขวัญ พุ่มอ่ำ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
208 นางสาวสุรัสวดี ศรีมงคล นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
209 นางสาวสุชาดา แสงทอง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
210 นายวิชชากร ถมปัด นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
211 นายอัคคภาคย์ จิโรธนิธิกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
212 นายณัฐวิกรณ์ กิตติสุนทราภรณ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
213 นายจิรพงศ์ ทองธรรมชาติ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
214 นางสาวพิมพิกา ยืนชีวิต นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
215 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์จันทร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
216 นางสาวอรอภิญญา ทองโคตร นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
217 นางสาวภัทราพร ทองดำ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
218 นายธนันธร ยิ้มเยื้้อน นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
219 เด็กหญิงเขมิสรา เหลืองวุฒิธรรม นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
220 เด็กหญิงชมพูนุท เรืองฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
221 เด็กหญิงรวิสรา กุลธำรงค์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
222 เด็กหญิงสวรส แสงกล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
223 เด็กหญิงวนัฐพร ไชยสลี นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
224 นางสาวหทัยชนก ศรีประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
225 นายสหรัฐ นาคจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
226 นางสาวประภาสิริพร ทองแท้ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
227 นายคมปัญญา ทศพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
228 นางสาวอัจฉรียา สาสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
229 นายธนากรณ์ นรสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร นักเรียนจิตอาสา  
230 นางวัชรี สุขสมัย ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
231 นางวันเพ็ญ อุดแก้ว ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี และกรรมการการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
232 Miss. Jiang Yaxun ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
233 นางทิวาพร รัตนใหม่ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน และการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
234 นางพุทธชาติ แย้มชุติ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน และการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
235 นางสาวคัทลียา คำมุงคุณ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน และการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
236 นางอุษณีย์ ทองสงค์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการจัดการแข่งขันการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน และการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี  
237 นางสาววรณัน สัตบุศย์ ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร กรรมการกลาง และกรรมการจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
238 นายณัฐนัย โคตะเป นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ช่วยการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
239 นางสาวสุภลักษณ์ เอมยงค์ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ช่วยการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
240 นางสาวมันทนา ถมปัด นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ช่วยการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
241 นางสาวอภิชญา รอดเวียง นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ช่วยการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
242 นางสมใจ สุขไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
243 นางสาวโสภาวรรณ บัวงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
244 นายประทม พุทสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
245 นางชญานันท์ สัมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
246 นางศักดิ์สุดา ทิมมา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
247 นางไพวรรณ สุขปานเจริญ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
248 นางสาวรัตนาภรณ์ เทียนวรรณ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
249 นางนัยนา ฉัตรเชิดชัย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
250 นางพิมพ์ลักษณ์ อ่อนวงศ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
251 นางพรเรียง ก๋งแก้ว ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
252 นางภัทรวิจิตต์ ศัพทเสวี ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
253 นางสาวกุลธิดา จารุสภา ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
254 นางอนุสรา วงศ์อุทาร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
255 นางเบญจวรรณ สงวนชื่อ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
256 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
257 นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกร ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
258 นางสาวภัทราภรณ์ คงประเสริฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
259 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
260 นางณัฐกมล ทองไทย ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
261 นางสาวสาลี ประพันธ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
262 นายภูเบศวร์ ปลูกพันธ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
263 นางสาวชฎารัตน์ นาเวียง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
264 นายสุทธิชัย ทองเนียม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
265 นางสาวนัฐธิดา มุสิกชาติ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
266 นางสาวศรัญญา ฝอยฟู นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
267 นางสาวนพวรรณ คำเพ็ญ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
268 นายวัชระ ธรรมเกษร นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
269 นายปัญญพนต์ ทองดี นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
270 นางสาวพัชราวรรณ สุวรรณ นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
271 นางสาวอุสมา สายวารี นิสิตปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
272 นางชญานันท์ สัมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
273 นายไวฑูรย์ มินจันทึก ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
274 นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
275 นางสาวประภัสสร อริยะวงค์ พนักงานราชการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
276 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  
277 นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ครู คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]