หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสวง พลอยเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา คำศรีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางณิชาภา เสาะแสวงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ ศรีพึ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา บุญประทีปโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางชูศรี เกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางวรรณภา ศรีแสงอ่อนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวรรณี โชคสมบัติโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพัชร์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี สระใจโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางพะเยาว์ แย้มพราหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางพิศเพลิน ละม้ายแขโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เดชมาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรณู เย็นใจโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสมจิตต์ วัฒนวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสิริมน แก้วจินดาโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา ตาวงษ์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ทองอยู่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร โตใหญ่โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางศิวลักษณ์ เจือจุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิรัตน์ กองสุทธิโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจำเริญ เนาวรจิพินิจโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุชาวดี โสพรมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศรีสมัย รัตนีมงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดารา วิชัยพาณิชย์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่มโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางแสงทอง สุขเกษมโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิวาภรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา นันทิทันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันทน์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิภาดา แสงสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มนเทียนทองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุสรา ขวัญศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กลิ่นประทุมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสุจิรา สังขพัฒน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอภินันทนา แสนทวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางทิตยารัตน์ ยอดเมืองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชัชชฎา พิมพ์พืชน์โรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพยอม กินจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุคนธ์ สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนัส พลชำนิโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพร เกิดกูลโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร มาวรรณาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชุมพล เพ็งอินทร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐยา ไทยนิยมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร สง่าทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางพรพรหม สังวาลย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ ยังรักษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ วงษ์นิ่มโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ สายทองคำโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวันชัย เกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐยา ไทยนิยมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร สง่าทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางพรพรหม สังวาลย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ ยังรักษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ วงษ์นิ่มโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ สายทองคำโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวันชัย เกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางทิพภวัน สายทองโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางุอุษา สัตย์ซื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางสาววนานุรัตน์ ดวงจินดาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลวรรณ หาวันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา เพ็งชาติโรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา เวียงแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางทิยานันท์ เสริมศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววรรณวรางค์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา บุตรบรรเทิงโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ทันประโยชน์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญา เกตุสกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เขียวทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางบุศรา ปัญญาดีโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางสาวทิพย์นารี จำปาน้อยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางกมลวรรณ กรรณาริกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ พวงจำปีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวศิริลัษณ์ ชุ่มเขียวดีโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพจนา แสงหอมโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
7. นางสาววรพร สกุลจิตรานนท์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิศกาญจน์ มั่นคงโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่งโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
5. นางสาวทัศนียา อ่อยอารีย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวน้ำผึ้ง ยอดมีกลิ่นโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
7. นางวิภาวี ศรีหานนท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ คำพุฒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
9. นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย กลิ่นยาโรงเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกันธิชา เพชรดีโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
4. นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายกิตติเดช อ่อนละมัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนวรัตน์ แจ่มจำรัสโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายณภัทรษกร สารพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายณภัทรษกร สารพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจนันท์ เนื่องจากอวนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายพินิจนันท์ เนื่องจากอวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกัญกร แสงวิทยาประทีป โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ
2. นายวสันต์ สายทองคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
3. นายธนภณ บุญพลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา คันธารสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ ศักดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร แก้วล้อม-แช่มภักดี โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นายชนภณ บุญพลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
2. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาคภูมิ รักสุภาพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายภาคภูมิ รักสุภาพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
4. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายภาคภูมิ รักสุภาพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ ตระกุดเงินโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วุฒิวิชญานันท์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เร้าวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ ปิ่นคล้ายโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรุ่งวดี สมบูรณ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สิงห์ทองราชโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สุขสำราญโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจำลองลักษณ์ โชติพรมโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิยมพร ทองร้อยยิ่งโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ อึ้งถาวรดีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางเสาวณี ณัฏฐประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฑาทิพย์ เคราะห์ดีโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัททาณัฐ ศุภวิชญ์พิสิฐกุลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางฐานันดร ร่มวาปีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ปัญญาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลังโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาพร พลพืชโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางศรีสุดา บุญขำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์อาภา ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ โพธิ์ศรีสูงโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรา ทาเอื้อโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวรำไพ ขลิบเงินโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางภิรมย์ บุญขยายโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวอุบล ควรระงับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสัญญารัตน์ โอฬาฤกษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสายพิณ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุทธนา สังคเลิศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวันทนา เหมสมิติโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ณ นครโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางบุญสม ป้อมบุปผาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางกอบกุล ธรรมธุรสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ รักค้าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกา แก้วล้อมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชฎา เนื้อนาทองสกุลโรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
4. นางกนกพร วงษ์ว่องไวโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ พุทธมงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรังสิยา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ พันธุ์พิทักษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา เจริญสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัญณี สีหะวงศ์โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
3. นางชนิดา กลับทุ่งโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางณิชาพัฒน์ นามวงษาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางชมนาด เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพัชรียา สุขดีโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอุบล จินดาย้อยโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธรรมพิธีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิภาจารีย์ ศรีพุฒโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางรัชพร ขยันกลางโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางกรองจิต สมบัติมีโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสนอง ยาจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ โภควัฒน์สกุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. พันโทราเชล เชื่องสุวรรณนายทหารกองพลทหารปืนใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ บุตรลพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางกอบกุล พลอยขาวโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณกร แก้วกรรหาวิทยากรพิเศษกรรมการ
3. นางสาวกัญภิสา แก้วมณีวิทยากรพิเศษกรรมการ
4. นางนราภรณ์ รณฤทธนะกานต์วิทยากรพิเศษกรรมการ
5. นายทรงภพ ร่มสายหยุดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร หงษ์ทองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต สกุลทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิมลวรรณ ใยสำลีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายยุทธชัย อินทรวงศ์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมุจรินทร์ คเชนทร์พลอยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางวิไลวรรณ โฉมประเสริฐโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพรภิมล สมทองโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ โพธิ์ทองงามโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายสว่าง อ่อนละมัยโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายกิตติคม บุตรแสนคมโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตนา เพิ่มสิริปัญญาโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายรังสรรค์ วงษ์สกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายนายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรี โคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนันทนิท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทนิท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
3. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนันทนิท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรี โคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมือง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนันทนิท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลาย โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนันทนิน นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ ปานวงษ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑกระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพร กระจ่างฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้าประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายธนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
6. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพร กระจ่างฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
8. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
8. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ อนันต์สลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
4. นางสาวชญาพร หลายเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
5. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวช โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ อนันต์สลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
4. นางสาวชญาพร หลายเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
5. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวช โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ อนันต์สลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
4. นางสาวชญาพร หลายเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
5. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวช โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ อนันต์สลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
4. นางสาวชญาพร หลายเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
5. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวช โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชญาพร หลายเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
6. นายพีรพงษ์ เตียนจันทึก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ แสงเปล่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชญาพร หลายเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
6. นายพีรพงษ์ เตียนจันทึกโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิรินภา วิงวอโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชญาพร หลายเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
6. นายพีรพงษ์ เตียนจันทึกโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ แสงเปล่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชญาพร หลายเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
6. นายพีรพงษ์ เตียนจันทึกโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนโหติ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนโหติ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissXiang Mengโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางสาวปรัชญา บุญหลงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปรัชญา บุญหลงโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissXiang Mengโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัชนันท์ กิ่งสกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Pierre Bruneauโรงเรียนrพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริอร พรผุดผ่องโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissXu Luโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissTang Yanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริอร พรผุดผ่องโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงจิตร เนียมแสงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัชนันท์ กิ่งสกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Pierre Bruneauโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณวิศา กรีโสภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Liu Hanshengโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจงจิต เนียมแสงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัชนันท์ กิ่งสกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Pierre Bruneauโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissYang Su suโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริอร พรผุดผ่องโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัชนันท์ กิ่งสกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Pierre Bruneauโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถวิล เกตุถาวรจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ทองยิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายวิชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายนุชากร สาระทันโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายสะเทื้อน บรรทัดจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ พฤศจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สง่าทองโรงเรียนปิยบุตรกรรมการ
3. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเอนก สนามทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนางพรรณพร โพธิจันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางพรสุดา วีระเดชชูชีพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววาสนา เกษมสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุวัฒนา สุพันธนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ซื่อประเสริฐโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางบังอร แย้มชุมพรโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรรัตน์ แสงสุกโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภา สิทธิปานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางชุลี ตองสุขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอาพา สิงห์ทองราชโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
3. นางศุภากร ลี้อิศรามาศโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เพ็งชาติโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แสงชาติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปัญญา บัวงามโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนุกูล ตันนุกูลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มั่งสุขโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกัญญาวีร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวพยูร พวงพันธ์บุตรโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ พันธุรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุนิษา ตะระสุภณโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถชลา สุกใสโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา กีรติมาพงศ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถชลา สุกใสโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา กีรติมาพงศ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราลักษณ์ ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ใจการุณโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ เมืองเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สีบำรุงสาสน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ สีบำรุงสาสน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางนาถชลา สุกใสโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก สาระยามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา เมฆรักษากิจโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางนงนุช ประดับวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สีทะโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก สาระยามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอดิเรก สาระยามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายมงคล อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศุภานัน แก้ววิลัยโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศุภานัน แก้ววิลัยโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปฏิวัติ สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปฏิวัติ สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ เสวกพันธุ์โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ เสวกพันธุ์โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธานี สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล คนึงเหตุโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิชา ชอบเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางนงนุช จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางวรรณพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางกัลญา ปาลวัฒน์วิทยาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาพร วารีนิลโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชลอ เย็นแจ้งโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิชานันท์ ปัญญาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัชวาล พลแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุจา จันทร์เทวีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางนุชนาท จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางรุจา จันทร์เทวีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางนุชนาท จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อนุรักษ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางองุ่น ล้ออุทัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ คงมีทรัพย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อนุรักษ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางองุ่น ล้ออุทัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ คงมีทรัพย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฏ พานิชชอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางอุทิศ ทิพย์ประยูรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนุชนาฏ พานิชชอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางอุทิศ ทิพย์ประยูรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณีย์ เอี่ยมประภาศโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา ฉายสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางลัดดา สุมะนาโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณีย์ เอี่ยมประภาศโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา ฉายสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางลัดดา สุมะนาโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ละอองพราวโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตร ยิ้มจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา พุดต้นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมญธุ์รวินท์ ตาไธสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา พุดต้นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมญธุ์รวินท์ ตาไธสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นายกัญจรัตน์ พรหมจรรย์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
9. นายสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงษ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นายเกรียงไกร ทานาเมืองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางสาวบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
6. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงนุช ประดับวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ เมืองเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา ใจกว้างโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางนาฏยา เมฆรักษากิจโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com [ id line j.boonsuk ]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]