หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
2 นางวิไลวรรณ สุดโลก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
3 นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
4 นางวิยะดา คงดำ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
5 นางสาวจารุณี บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน
6 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
7 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการปฏิคม
8 นางวิภาวี ศรีหานนท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการปฏิคม
9 นางสาวอลิษา พจนเรขา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการปฏิคม
10 นางสาวเจษฏาภรณ์ ยวงใย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการปฏิคม
11 นางสาวดารณี สุขธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการปฏิคม
12 นางสวง พลอยเจริญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3
13 นายจำเริญ เนาวรจิพินิจ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.4-6
14 นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม.4-6
15 นางอภินันทนา แสนทวี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (อินทรวิเชียรฉันท์) ระดับ ม.4-6
16 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายประเสริฐ สุดโลก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นางอรทัย ล่ำสัน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นางรัชนี รักอยู่ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓
22 นางวิภาวี ศรีหานนท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓
23 นางสาวธิดารัตน์ คำพุฒ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓
24 นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓
25 นางสาวมัณฑนา ทาลี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓
26 นางสาวพรนิภา พูลสะดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓
27 ผศ.พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔ – ๖
28 นางวันวิสาข์ แก้วอำภา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔ – ๖
29 นางสาวมัณฑนา ทาลี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔ – ๖
30 นายกิตติเดช อ่อนละมัย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔ – ๖
31 ผศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
32 ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
33 อาจารย์ณภัทรษกร สารพัฒน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
34 นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
35 นายอนุชิต ชัยเรียบ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
36 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
37 ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
38 อาจารย์พินิจนันท์ เนื่องจากอวน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
39 นางสาวภคพร อิสระ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
40 นางสาววิจิตรา คันธารส ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.๑ – ๓
41 นางสาวนิภาพร กาบทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.๑ – ๓
42 นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.๔ – ๖
43 นางสาวนิภาพร กาบทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.๔ – ๖
44 ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
45 ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
46 ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
47 นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
48 นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑ – ๓ และ ระดับ ม.๔ – ๖
49 นายธิติฎฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเครื่องบินพลังงาน ประเภทบินนาน – บินไกล ระดับ ม.๑ – ๓
50 นายธิติฎฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบันทุกสัมภาระ ระดับ ม.๔ – ๖
51 นายภานุวัฒน์ ปัญญา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52 นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
53 นางสาวสุกัญญา เขียวทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54 นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
55 นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
56 นางเสาวณี ณัฏฐประเสริฐ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
57 นางกัลยา ปัญญา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
58 นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ประกอบด้วย
59 นางวรรณภา เจริญสุข ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
60 นายสนอง ยาจิตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
61 นายชวลิต สกุลทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับ ม.1 - 3
62 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 ผศ.วันดี เภาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 ผศ.เพรชรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 ดร.จตุรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกรรมการกลางสาระทัศนศิลป์
67 นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง อาจารย์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกรรมการกลางสาระทัศนศิลป์
68 นายอรรถบดี วิศิษฎ์วัฒนะ ครูแผนกศิลปกรรมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกรรมการกลางสาระทัศนศิลป์
69 นายศักดิ์สิทธิ์ พานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกรรมการกลางสาระทัศนศิลป์
70 นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รำวงมาตรฐานและวงกลองยาว ระดับ ม.๑ – ๓ และระดับ ม.๔ – ๖
71 นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย – หญิง , แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย – หญิง, แข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย – หญิง ระดับ ม.๑ – ๓ และระดับ ม.๔ – ๖ (รวมพิการเรียนร่วม)
72 นายประเสริฐ สุดโลก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
73 นายประเสริฐ สุดโลก ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
74 นายชัชวาลย์ พลแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสวนแก้ว
75 นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
76 นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
77 นายอดิเรก สาระยาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Application
78 นางสาวกฤติยา ราชสีห์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
79 นางสาวกฤติยา ราชสีห์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
80 นายอดิเรก สาระยาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
81 นายประเสริฐ สุดโลก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ
82 จ.อ.สมชัย เถาว์หมอ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือเวลา
83 นายถวิล เกตุถาวร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการกิจกรรมการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
84 นางณัฐ์ธิวรรณ พันธุรัตน์ ครูโรงเรีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.๔ – ๖
85 นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6
86 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
87 นางวิภาวี ศรีหานนท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
88 นางสาวอลิษา พจนเรขา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
89 นางสาวเจษฏาภรณ์ ยวงใย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
90 นางสาวดารณี สุขธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
91 นางสาวทณิฒฎา หาลาภ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
92 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
93 นายอมรเทพ ผ่องจิตร์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
94 นายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 นางรวีทิวา ไวยนันท์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
99 นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
100 นางอรทัย ล่ำสัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
101 นางวิภาวี ศรีหานนท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
102 นางสาวอลิษา พจนเรขา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
103 นางสาวเจษฏาภรณ์ ยวงใย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
104 นางสาวดารณี สุขธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
105 นางสาวทณิฒฎา หาลาภ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
106 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
107 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
108 นายทวี ละอองพราว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายกมล บุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
110 นายวินัย ธีระศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
111 นายโอภาศ ตันติผาติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
112 นายรุ่งโรจน์ เกิดศิริ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
113 นายชนินทร์ วงษ์สกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
114 นางสาววิภาวรรณ อินทพงษ์ ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
115 นายณัฐพล เดชวงษ์ ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
116 นายณัฐศาสตร์ ศรีนาค ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
117 นายภุมรินทร์ สีทา ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
118 นายธนวัฒน์ ชัยสุริยงค์ ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
119 นางสาววรรณิภา กองทิพย์ ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
120 นายประกาย รักษากลาง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา เลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
121 นายเกียรติไทย เคราะห์ดี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
122 นายนิวัฒน์ ศรีสุข ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นางวารินทร์ จงธรรม ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
125 นางสาวดวงใจ เนียรรอด ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
126 นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวย ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำ ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นางสาวดารัตน์ บัวเชย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นางพรรณพร โพธิจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายณัฐวุฒิ พฤศจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทย รองธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่น ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
133 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
134 นายนิพัทธ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา รองประธานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
135 สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
136 สิบตำรวจตรีณรงค์ ยศธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 นายฐิติ ฉิมสง่า ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
138 นางสุพิชญา พรหมเมศ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
139 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
140 นางพัชรี ศรีภู ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
141 นางสาวประทวน ผิวฟัก ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
142 นางสาวจันทนีย์ ทิศรักษ์ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
143 นางชุติญา วิลังคะ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144 นางกนกวรรณ สายทองคำ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
145 นางสาวจิราพร สืบสุข ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
146 นางสาวจุฑารัตน์ แย้มเมืองไชย ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
147 นางสาวรำพึง รักษาสัตย์ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
148 นางสาวศิวิมล ลาภา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
149 นางสาวสุนิสา สุขทวี ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
150 นายกฤตนันท์ จันทร์โสภณ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
151 นายคทาวุธ แสงนพรัตน์ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
152 นายธราธร ศรีพรมมาตร์ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
153 นายณภัทร แจ่มจ่าย ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นายณกรณ์ ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
155 นายธวัชชัย เหล็กทะเล ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
156 นายประภาส จันทร์เงิน ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
157 นายประพันธ์ จันทร์เงิน ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
158 นางวราภรณ์ วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
159 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นางสิริกร โทกำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
162 นางทิตยารัตน์ ยอดเมือง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
163 นายเทิดศักดิ์ สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
164 นางสุมาลี สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
165 นางณัฐฐา ทองหล่อ ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
166 นางอมรรัตน์ จุ้ยสกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
167 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
168 นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์ ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
169 นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับรายงานตัวทักษะภาษาไทย
170 นางสาวสุภาภรณ์ บุตมะ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับรายงานตัวทักษะภาษาไทย
171 นางสาวสุภาพร เพชรล้ำ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับรายงานตัวทักษะภาษาไทย
172 นางสาวจตุพร สามสี ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับรายงานตัวทักษะภาษาไทย
173 นางสาวน้ำทิพย์ แก้วจำลอง ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับรายงานตัวทักษะภาษาไทย
174 นางนัฏฐนารี เขียวสะอาด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรับรายงานตัวทักษะภาษาไทย
175 นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
176 นางชุลีพร นิยะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
177 นายวิทวัส น้อยดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
178 นายทวี ละอองพราว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
179 นางศิวาภรณ์ ชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
180 นางพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
181 นางสิริมน แก้วจินดา ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
182 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com [ id line j.boonsuk ]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]