รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงรจนา  อุบล
 
1. นายวัชรพงษ์  ศรีพึ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวรัษฎากร  เมฆา
 
1. นางวรรณภา  บุญประทีป
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ตา
 
1. นางวรรณี  โชคสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวมธุรส  สุทธานันท์
 
1. นางสาววรรณรัฐ  ลิ้มละมัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ดีรัตนพร
 
1. นางสิริมน   แก้วจินดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  เรียงสันเทียะ
 
1. นางศิวลักษณ์   เจือจุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงนิลเนตร   ดิษผดุง
 
1. นางพรทิพย์   เพ็งชาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายอิทธิพล  ทิพย์ธรรมา
 
1. นางสาวกนกพร  วิงวอน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภักดิ์ดีรักณ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ข้าวสามรวง
3. เด็กหญิงวรวสา  อินทรทิตติ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญไชย
2. นาง สวง  พลอยเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. นางสาวญาณภา  กิติสิริพันธุ์
2. นางสาวธัญพร  ดำเกลี้ยง
3. นางสาวพัชราภา  วรรลยางกูร
 
1. นางสาวศิริพร   หรัดดี
2. นายสุวพัฒน์  แย้มมนัส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชาลิษา  เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงแพรวา  มหาวัน
 
1. นางสุจิรา  สังขพัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวทิตยา  ชนานิรมิตรผล
2. นายนายศุภกร  ช้างจีน
 
1. นางน้องนุช  หล่อประเสริฐ
2. นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กชายรหัท   ตั้งโสภณ
 
1. นางสาวอิสรยาภรณ์  ลิ้มสกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพัชรมณฑ์  ครามแสง
 
1. นายทศพล  พลอยเพ็ชร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พร้อมสุข
2. เด็กชายปกป้อง  สุขชัย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประเสริฐเวศยากร
 
1. นางกนกวรรณ  สายทองคำ
2. นางศิริพร  มาวรรณา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจีรทิปต์  อึงสะกาว
2. นายธนวัฒน์  เขื่อนชนะ
3. นายวรเมธ  พงษ์เฉย
 
1. นายอำนาจ  สุขสุเสียง
2. นางสอาด  ฉ่ำแสง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เมืองสว่าง
2. เด็กหญิงพรพิมล  นูมหันต์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาคสกุล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ
2. นางสุมาลี  สนามทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปิยรัตน์  พงษ์งาม
2. นางสาวรจนา  ปานมาก
3. นางสาวรัตติยา  ขาวละมูล
 
1. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ยังรักษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายกัปตัน  ทัพซ้าย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้อมวิเชียร
 
1. นางสาววนานุรัตน์  ดวงจินดา
2. นางสาวปัญญาทิพย์  กระเป๋าทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนฤดล  อิ่มอุดม
2. นายนายเศรษฐพงศ์  นิลสกุล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  หาวัน
2. นางอุษณีย์  สนพลอย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายอัษฎากร  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  ขุนสันเทียะ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชาวบ้านเกาะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กชายกองทัพ  วาณิชย์เจริญพร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิพงศ์เกียรติ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศีลประชาวงศ์
 
1. นางศศิธร   มงคลทอง
2. นางชมพูนุช  ชนะภัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวปรอยฝน  ชุริกานนท์
2. นายฤทธิชัย  ไพรบูรณ์
3. นางสาวเอื้ออาทร  ขันธกรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. นางวันวิสาข์  แก้วอำภา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชญ์พิมน  พรรคพวก
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หนูทอง
 
1. นางนวรัตน์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวกมลชนก   เพชรลานน์
2. นางสาวกรรณิการ์   ปลีเจริญ
3. นางสาวนภาพร   รื่นกาญจนถาวร
 
1. นางสาวฉัตรธิดา   ชัยโพธิ์ศรี
2. นางอรทัย  ล่ำสัน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธนกิจ  ลี้เจริญ
2. เด็กหญิงพาณินี  สาหมุน
3. เด็กหญิงอริสา  รัตตนทรัพย์
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวนิภา  หนูเผ่า
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาส  คงเจริญ
2. นางสาวนิตยา  สงวนชม
3. นางสาวศิริลักษณ์  บุญส่ง
 
1. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
2. นางสาวธนาภรณ์  อบอุ่น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉิมวาส
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
2. นายชาญนนท์  ศิลปะรายะ
3. นางสาวอภิชญา  ป้อมสูง
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงทองทิพย์  สมัครการ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินสกุล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
2. นางสาวมณีรัตน์  หลวงไกร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  จำปีทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ไกรญาติ
 
1. นายปรีชา  ฤทธิเดช
2. นายอาทิตย์  แสงฤทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฏฐณิต  คันธรักษ์
2. เด็กชายนราธิป  วรรณสวนหม่อน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์สยาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กชายนิพนธ์  บรรจบราช
 
1. นางศิริกาญจน์  นิ่มอนงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายกันต์ปพนธ์   เหลืองอร่าม
2. นายปุณณภพ   เสือคง
3. นายสุระโรจน์    จีนอ่อน
 
1. นายธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์
2. นายอดิเรก  สาระยาม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กชายธนพนธ์  สมงามดี
2. เด็กหญิงธิติมา  อินทุทรัพย์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรรณรักษ์
4. เด็กหญิงเขมิกา  ภูมิพันธ์
5. เด็กหญิงเสาวรส  ปั้นคุ้ม
 
1. นายธนินเทพ  นนทวงศ์
2. นางสุรัสวดี  คำอั่น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวธนารีย์   นิพันธ์ประศาสน์
2. นางสาวประภัสสร  ชมแก้ว
3. นางสาวรุ่งนภา  ธำรงค์วุฒิ
4. นางสาววันวิสา  ชื่นกำเหนิด
5. นางสาวสุภาทิพย์  ใจเจริญ
 
1. นางนิรมล  วิทยาเอกนันท์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์   แสงทิพย์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ทาบุญ
3. เด็กชายธีรภัทร์  ร่มพิกุล
4. เด็กหญิงนันท์นภัส   จิตสงวนสุข
5. เด็กหญิงมลฐณพษร   ศรีสมพจน์
 
1. นางเสาวณี   ณัฎฐประเสริฐ
2. นางวรรณภา   เจริญสุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวจันทิมา  ลาเกลี้ยง
2. นายสหัสสวรรษ  มงคลธรรม
3. นางสาวสุธิดา   อวดคม
4. นางสาวสุรีรัตน์  จิตตมาโร
5. นายอนุวัฒน์  แฉล้มรักษ์
 
1. นางฐานันดร   ร่มวาปี
2. นางจำลองลักษณ์  โชติพรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ฐิชา  คำเสน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนแก้ว
3. เด็กหญิงทัดดาวัน  อภัยพัฒน์
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  ทินสกุล
5. เด็กหญิงวริศา  สงอยู่ดี
 
1. นางอุบล  จินดาย้อย
2. นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชาภัทร์  บึงไกล
2. นางสาวณัฐนันท์  แว่วสอน
3. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
4. นางสาวภัทราภา  คุณบุตร
5. นางสาววิรัญญา  พุ่มระย้า
 
1. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
2. นายวรวิช  ทองดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  โถสำริต
2. นางสาวจินตนา  ยิ่งยง
3. นางสาวฐิติภรณ์  มูลณี
4. นางสาวณัฐธิดา  ต่ายโต
5. นายณัฐภูมิ  จันทร์จวนสุก
6. นายธศิลา  จินะชัย
7. นางสาวธิติมา  ทองห้อม
8. นางสาวธีนิดา  อินมะตูม
9. นายนฤเบศ  เนตรศิริ
10. นายพงศกร  น้อยวงษ์
11. นายพชร  พึ่งอวยผล
12. นายพิชยดนย์  โพธิ์ยุทธนาสถิตย์
13. นายยุทธพงศ์  จันแสง
14. นายวรวุฒิ  ต้อนรับ
15. นายวรเชษฐ์  ธีรากิจ
16. นางสาววิลาศรักษณ์  พวงจีน
17. นายศุภวัฒน์  ชูแช่ม
18. นางสาวศุภานัน  ท้าวทุมมา
19. นายสุพัฒน์  นิลสกุล
20. นางสาวอภิสรา  อินทร์ถา
 
1. นางกอบกุล  ธรรมธุรส
2. นางสาวจินดาพร   ณ นคร
3. นายกิตติชัย  เทียนไข
4. นางมลิวัลย์  กิ่งกาญจนโรจน์
5. นางอมรรัตน์  บุญศิลป์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายปฐวี  ศรีรัตน์
 
1. นางสำรวล  กาญจนะวิเชียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางอมรรัตน์  บุญศิลป์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  สวัสดิโรจน์
2. เด็กชายรักษ์  ทองนาค
 
1. นางชนิดา  กลับทุ่ง
2. นางพัชรียา  สุขดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณภัทร  บุญสุข
2. นางสาวภิญรดา  ทองสุข
 
1. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
2. นางสาวอุบล  ควรระงับ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  เงินพูล
2. นางสาวฉัตรชนก  เนียมพันธ์
3. นางสาวธนภรณ์  ลือฤทธิพงษ์
4. นางสาวธมนวรรณ  ภิรมย์
5. นางสาวพาณิภัค  เจริญพิทักษ์พร
6. นางสาวภัทรา  ปาทาน
7. นางสาววิชุดา  บุญลัย
8. นางสาวสวรรญยา  แดงแพง
9. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เสมาฉิม
10. นางสาวแพรวา  ศุกระมงคล
 
1. นางสาวสุรีย์  บุตรลพ
2. นางสิริวรรณ  ภิญโญลักษณา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐญา  แสนสุข
2. นางสาวณิธิดา  กาฬเพ็ญ
3. นางสาวดวงนภา  แจ่มแสง
4. นางสาวทิพรัตน์  โคตะระ
5. นางสาวธนิตา  อินทร์เรืองศรี
6. นางสาวพรวิภา  บุญธรรม
7. นางสาวพัชรินทร์  อยู่พุ่ม
8. นางสาววิลาวัลย์  ชมภูพวง
9. นางสาวศุภลักษณ์  แดงขำ
10. นางสาวสุกัญญา  ปานเจริญ
11. นางสาวสุนันทา  จิตสันติ
12. นางสาวอภิญญา  ประทีปแก้ว
13. นางสาวอารีย์วรรณ  เกตุทอง
14. นางสาวเพ็ญนภา  ปานสุข
15. นางสาวใกล้รุ่ง  สายทิ้ง
 
1. นางวิมลวรรณ  ใยสำลี
2. นายธวัชชัย  เหล็กทะเล
3. นางพัณณรัตน์  วณิชย์กุล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงชุลีพร   มั่นอยู่
2. เด็กหญิงสรัลนุช    เเก้วมณี
 
1. นายชวลิต  สกุลทอง
2. นายพิเชษฐ์   สนธิบ่าย
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  สมสวาท
2. นายทักษิณ  ภู่แสนสอาด
 
1. นางกุลนรี  วายุเหือด
2. นางเพียงหทัย  นิรมล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   คนอง
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  บุญลาด
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   ชาตรี
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นายสุริโย  เรียบร้อย
 
1. นายยุทธพงษ์  สืบภักดี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายสถาพร  โตยิ่ง
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธราเทพ  อนันสลุง
 
1. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงอมลวัลย์   เขียวน้อย
 
1. นางสาวศุภวรรณ  จำปาทิพย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวหทัยรัตน์  ปานาดี
 
1. นายนันทนิท  นันทศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ด่านพายุห์
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงสุภางธนาวฎี  สถิน
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายภาวัติ   แซ่สื่อ
 
1. นายอนุชิต   ชัยเรียบ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชฎาวนนณ   แท่นหิน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   กระตุดนาค
3. เด็กชายศักรินทร์  สาริยาหะชีวะ
 
1. นางสุปราณี   สุระชลภูมิ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายจีระศักดิ์   สุขชัย
2. นางสาวศิริญญา  ภู่เสวก
3. นายโชคอนันต์   วะลามิตร
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นางวิไลลักษณ์   เต่าน้อย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  บุญเกิด
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวแพรวพรรณ  สุวรรณ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายมงคล   หนูรุ่ง
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายจักรพงษ์   เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จำปาแขก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายสุรชัช  ประสิทธิ์
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงเกษมณี  พรมเขียว
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี  กำเหนิดทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวพรธิดา  ศรีคำขลิบ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  เพชรเรือนทอง
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปรวี  กลิ่นลุกอิน
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  เดชสนธิ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กชายพงศ์พล  บรรจงศิริ
 
1. นางสาวณัฐกานต์   เอี่ยมชม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีวงศ์ษา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ชนะวงศ์
3. นายประพันธ์  นาคแก้ว
4. เด็กหญิงปริญญา  อ้วนสอาด
5. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
6. เด็กหญิงพัชรมัย  ไพรดำ
7. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
8. เด็กหญิงวรัญญา  หมวดกลาง
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เกษแก้วเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงชฎาพร  งามขำ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นธรรม
5. เด็กหญิงถิรดา  บัวศรีทอง
6. เด็กหญิงธนพร  โชติม่วง
7. เด็กหญิงธาริดา  พันธุ์วิชัย
8. เด็กหญิงนิรชา  ยอดคำ
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปานขาว
10. เด็กหญิงวรัญญา  หมวดกลาง
11. เด็กหญิงวิมลสิริณ  ฟ้ากระจ่าง
12. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทิ
13. เด็กหญิงอภิสรา  ลี้เจริญ
14. เด็กหญิงเกวลี  กำเหนิดทรัพย์
15. เด็กหญิงเกษมณี  พรมเขียว
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
4. นายสุทธิพงศ์  เงินน้ำใย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงดุจเพชร  ทองอร่าม
2. นายประพันธ์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญา  อ้วนสอาด
4. นายปรเมษฐ์  พรมสุริย์
5. เด็กหญิงพิมชนก  ชัยงาม
6. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปานขาว
7. เด็กชายภัทรพล  อดุลยฤทธิกุล
8. เด็กชายยุทธนา  บุญเกิด
9. เด็กชายศุภกร  แก้วเพลีย
10. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
11. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
12. นายเจษฎากร  ผอบเพชร
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
4. นายอนุพงษ์  ยินดีรมย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกรกวี    คำชำนาญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทรา
3. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีจันทร์
4. เด็กชายขวัญชัย   จันทร์ฤทธิ์
5. นายจักรพงษ์   เข็มเล็ก
6. นายชาญชัย   โควนิช
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   จำปาแขก
8. เด็กหญิงทัศนีย์    บุญบำรุง
9. เด็กชายธนพล   ปานนก
10. เด็กชายธนวัฒน์   น้อยเจริญ
11. นายธนาพล   นาเวช
12. เด็กชายนราธิป   ม่วงรอง
13. เด็กหญิงพงษ์สิทธิ์   ราชสีห์
14. เด็กชายมงคล    หนูรุ่ง
15. เด็กชายวีระพล   อินทร์อยู่
16. เด็กหญิงศิรินญา   ชิงช่วง
17. เด็กชายศุภัทรกฤษณ์   อ่อนดำ
18. นายสิทธิชัย   บุทโรจน์
19. นายสุทัช   มีแป้
20. เด็กหญิงสุธาทิพย์   กิจพงศรี
21. เด็กหญิงโชติกา   สุวรรณพรม
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายณฐพล   ไพศาล
2. เด็กชายธนกฤต   เศรษฐลักษณ์
3. เด็กชายพชร   หลาวเพ็ชร์
4. เด็กชายพีรวิชญ์    ชองขันปอน
5. เด็กหญิงอรภิสชญา   สินทร
 
1. นายทศพร   กระจ่างฤทธิ์
2. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายกฤตทรากาน  อ่วมดอนไพร
2. นายกิตติชัย  จันทร
3. นายณัฐพงษ์  เผือกสอาด
4. นายธีรพัฒน์  สายมาตร์
5. นางสาวสุกัญญา  แย้มครวญ
6. นายเสรี  อุยชัยภูมิ
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกวิน  สินธุุนาวา
2. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
4. นางสาวคันธรัตน์  ขำเลิศ
5. นางสาวจงกลนี  วรรณเจริญ
6. นายจิณณวัตร  เนียรทะศาสตร์
7. นายชิษณุพงศ์  เทพศิริ
8. นายฐณะวัฒน์  ทุนบุญ
9. นางสาวณัฏฐกร  จิราภาสพาณิชย์
10. นายณัฐดนัย  แก้วผดุง
11. นายณัฐพงศ์  สายตรง
12. นายณัฐพงศ์  แสนสุข
13. นายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
14. นายตะวัน  บัวขม
15. นางสาวทัศวรรณ  หงษ์ทอง
16. นางสาวทิพวัลย์  รุจิลัญจ์
17. นายทีฆทัศน์  แก้วแสง
18. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
19. นายธวัชชัย  ใสชาติ
20. นายปณิธาน  จวงครุฑ
21. นางสาวพรรณพัชรา  เขียวชะอุ้ม
22. นางสาวยุพารัตน์  ปราบพาล
23. นายรัฐศาสตร์  ฉิมกุล
24. นางสาวรุ่งอรุณ  พันแสน
25. นายวงศธร  โพธิ์หอม
26. นางสาววราภรณ์  สืบศรี
27. นางสาววิจิตรา  ชิดชอบ
28. นายศิริวัฒน์  ภู่ระหงษ์
29. นายสิทธิพล  ผิวอ่อน
30. นางสาวสุชาลิณี  จุมพลหล้า
31. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ทอง
32. นายอติชาต  สุวรรณสม
33. นายอนาวิน  พามี
34. นายอนุพงศ์  นิลล้อม
35. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
36. นายอภินันท์  กลิ่นจันทร์
37. นางสาวอัจฉรา  ไม้ดัด
38. นายเจนวิทย์  ธนาพิตรพิบูลกุล
39. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
40. นายเนติ  น้อยทิม
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
2. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
3. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
4. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
5. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  ใบจำปี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธนบดี  วิมล
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมภู
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  นาคโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกลั่น
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายเทพศาสตรา  นิมิตรพรสุโข
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จำรัสประเสริฐ
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวฟ้าใส  ศรสั่งอาจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  จุ้ยซื่อ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขำนิล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปณิธาน  จวงครุฑ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวพีรดา  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกลั่น
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายวีระพล  ปาลวัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงมาลินี  กลั่นสอน
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นางสาวนัฐพร  รักษากลิ่น
 
1. นายมนัส  สุขมูล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจงกลนี  วรรณเจริญ
2. นายชิษณุพงศ์  เทพศิริ
3. นายฐณะวัฒน์  ทุนบุญ
4. นางสาวทัศวรรณ  หงษ์ทอง
5. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
6. นางสาวยุพารัตน์  ปราบพาล
7. นางสาววราภรณ์  สืบศรี
8. นายอติชาต  สุวรรณสม
9. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
10. นางสาวอุดมพร  ทองประไพ
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
2. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
3. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญมี
2. เด็กชายกฤษฎา  พรหมนิมิตร
3. เด็กชายกฤษดา  งามผล
4. เด็กหญิงกาญจนา  เพียรพานิช
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  พูลสุข
6. เด็กชายก้องภพ  สมศักดิ์
7. เด็กหญิงจรัสศรี  นาคสนิท
8. เด็กหญิงจันจิรา  เสวตวงษ์
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปรีประเดิม
10. เด็กชายจิระศักดิ์  เอี่ยมพร้อม
11. เด็กหญิงณัฐสุดา  พะวิงรัมย์
12. เด็กชายธนบูรณ์  ญาติรัก
13. เด็กชายธนภัทร  สร้อยดี
14. เด็กชายธนากร  เผ่าพงษ์
15. เด็กหญิงธันวรัตน์  บัวตา
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์มาก
17. เด็กชายธีรวัช  เชื่อมชิต
18. เด็กชายธีร์ธริศร์  ดวงจอมดี
19. เด็กชายนนทชัย  กระตุดเงิน
20. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษมหา
21. เด็กชายพงษ์เทพ  เชิดรัมย์
22. เด็กหญิงพรพิมล  มีทรัพย์
23. เด็กหญิงภารดา  โสภา
24. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สีบัวลม
25. เด็กหญิงวิรัญญา  แก้วทอง
26. เด็กหญิงศรีกัลยา  ทองสุข
27. เด็กหญิงสิริรัตน์  พุทธวงศ์
28. เด็กหญิงสุจิดา  แข็งธัญกิจ
29. เด็กหญิงสุจิตตรา  โสภา
30. เด็กหญิงสุธิมา  หุ่นสุวรรณ์
31. เด็กหญิงสุพัตรา  พุทธวงศ์
32. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงหะ
33. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เทพเขียว
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แย้มชุมพร
35. เด็กหญิงหฤทัย  โพนทอง
36. เด็กหญิงอรธิฌา  เพิ่มพูล
37. เด็กหญิงอรนภา  เบาบาง
38. เด็กหญิงเจนภา  ดีสุด
39. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  ศรีประเสริฐ
40. เด็กชายไตรรัตน์  โสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ขลิบเงิน
2. นายกษิดิ์เดช  พัวปวโรภาส
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
4. นางสาวกัณฐมณี  แฉล้มลักษณ์
5. นางสาวคณิศร  กลับสงวน
6. นางสาวชฎาพรรณ  ลือชัย
7. นางสาวชนิภรณ์  มณีกาศ
8. นางสาวชยาภรณ์  มณีกาศ
9. นางสาวชลธิญา  ทาริยะ
10. นายฐปนัท  สิทธิวงศ์
11. นายณัชพล  โต๊ะจงมล
12. นายณัฏฐกรณ์  เย็นฉ่ำ
13. นายณัฐชนน  ประสานพรรณ์
14. นางสาวณัฐฐาลักษณ์  ร่มจำปา
15. นางสาวดวงกมล  โสนอ่อน
16. นางสาวทิพธัญญา  ผลปราชญ์
17. นางสาวธัญภา  เจียมแพ
18. นางสาวธิติการย์  ภู่ศิลา
19. นางสาวนภัสวรรณ  พลายฤทธิ์
20. นางสาวนวพรรษ  ถุงทรัพย์
21. นายนิติธร  ยุ้งศิริ
22. นางสาวประภาศิริ  เซ็นแก้ว
23. นางสาวปิยนาฎ  เพ็ชร์สุข
24. นางสาวปิ่นมณี  โฉมอินทร์
25. นางสาวพรรณรสา  เรืองเขียน
26. นางสาวพราวนภางค์  ใจเมือง
27. นางสาวพิมพ์ชนก  แซสันเทียะ
28. นางสาวพิมพ์ลภัทร  วงษ์ขำ
29. นางสาวภัคจิรา  คงใหญ่
30. นางสาวมณฑิรา  จันดี
31. นางสาวลักษิกา  ปราบทอง
32. นางสาววรดามณี  จิตร์ประไพ
33. นายวิธวินท์  ไชยศร
34. นางสาวศรสุดา  ปินนะอินทร์
35. นางสาวศศิกาญจน์  ดายงค์
36. นางสาวศิริธาดา  ฉ่ำทอง
37. นางสาวสรัลชนา  ตาทอง
38. นางสาวสุธิตา  สังข์ทอง
39. นายเทียนเทพ  สมหวัง
40. นางสาวเสาวลักษณ์  กิจไพบูลย์รัตน์
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
2. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
3. นายวรวิทย์  คำพลึก
4. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
5. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
6. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  สมัครการ
2. เด็กชายจักรพล  ปิ่นปก
3. เด็กชายชินวัตร  เจียระแม
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  สังกร
5. เด็กหญิงสุพัชชา  ธนรรฆากร
6. เด็กหญิงสุวพัชร  ใจยืน
7. เด็กชายเอกพจน์  มุกโต
8. เด็กชายโชคดนัย  แก่นทรัพย์
 
1. นางไพรัตน์  ประทินรัมย์
2. นางวันเพ็ญ  เฉยฉ่ำ
3. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  ชาตรี
2. นายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
3. นางสาวติณห์ทิญา  ฤทธาคณานนท์
4. นายนพเก้า  สิงห์ทอง
5. นางสาวบงกช  สงวนงาม
6. นางสาวปาณิสรา  ป้อมบุบผา
7. นายศักดิ์ชัย  ขำมี
8. นายสยามรัฐ  สาดอนแพง
9. นางสาวเฟรม  กลั่นผล
10. นายไชยรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
3. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิง ภาศินี    คู่ศักดิ์สกุล
2. เด็กหญิงจุฑาทิพ   ครองตน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   รอดทองดี
4. เด็กหญิงธนาภา   นิลวัลย์
5. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
6. เด็กหญิงมนรดา  ภูมิรัตน์
7. เด็กหญิงมนัสพร   โพธิ์ทา
8. เด็กหญิงรุ้งธิดา   พูลเพิ่มบุญกุศล
 
1. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
2. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
3. นางสาวอังคณา  ท้าวศิริกุล
4. นางสาวขนิษฐา  สินธุไชย
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกุลจิรา   สาคร
2. นางสาวจันทรภรร์   สุวรรณโกเมน
3. นางสาวจารุวรรณ   ปี่แก้ว
4. นางสาวชนาภา   สารศิริวัฒนกุล
5. นางสาวณัฐมน   นาคประนม
6. นางสาวธันย์ชนก  พันธุ์ดี
7. นางสาวสุดารัตน์   นิสสะ
8. นางสาวเบญญาภา   สินไชย
 
1. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
2. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
3. นางสาวอังคณา  ท้าวศิริกุล
4. นางสาวขนิษฐา  สินธุไชย
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  จ่ายยัง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไผ่พรหม
3. เด็กหญิงชญานิช  คำยวง
4. เด็กชายชัยชนะ  แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงนวพร  บุญพร้อม
6. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   เข็มเหลือง
7. เด็กหญิงวรวรรณ  พุ่มราตรี
8. เด็กหญิงวริศรา  ป่ากว้าง
9. เด็กหญิงศศิธร  พานทอง
10. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกลั่น
11. เด็กหญิงสตางค์  สำอางค์
12. เด็กหญิงสาลิศา  ทองดี
13. เด็กหญิงสุพัธรา  พรหมประดิษฐ์
14. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่งมะลิ
15. เด็กหญิงเหว่ยถง  ซอนย่าอึ้ง
 
1. นางสุดเฉลียว  บุญคง
2. นางสาวรติยา  ขันทอง
3. นางสาวรจนา  นามผล
4. นางอรวรรณ  ตับทอง
5. นายอัมรินทร์  กล่ำอ่วม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  กลิ่นทอง
2. นางสาวดวงฤทัย  ชัยยา
3. นางสาวปิยะฉัตร  แก้วคงวงษ์
4. นางสาวพรรณฐิตา  วรรณทอง
5. นางสาวพิมลภัส  เพ็งบุญ
6. นางสาวลัคนา  ภู่ระหงส์
7. นางสาวสุภาวดี  สินกล่ำ
8. นางสาวอารยา  นาคง
9. นางสาวเจริญศิริ  เนียมประเสริฐ
 
1. นางสมลักษณ์  โตยิ่ง
2. นางสาวอมรรัตน์  คงสมบัติ
3. นายปัญญา  บัวงาม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายชาวี  ทรัพย์ผล
2. นายปวริศฐ์  ปิติเลิศพรศิริ
3. นายพลาธิป  แก้วพิทักษ์
4. นายรัฐกร  โพธิ์ศรี
5. นางสาวศศิวิมล  สุขเทพ
 
1. นายพีระพงษ์   เตียนจันทึก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายจักกฤษณ์  เพ็งรัตน์
2. นายพีระพงศ์  แสนวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์   ฆารสาย
 
1. นางสาววันวิสา   บรรพเชิด
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายศุภกร  จิตรเจริญพร
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงชุรีรัตน์  แซ่ตัน
 
1. นายวัชรศักดิ์  รักสงบ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพุฒิพงค์  แดงน้อย
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรมน  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวณภัชนันท์  กิ่งสกุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   แก้วจันทึก
 
1. นางสาววันวิสา   บรรพเชิด
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปฐา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวิศรุต  พรหมอ่อน
 
1. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัชธพล  ทองยอด
 
1. นางสาวณภัชนันท์  กิ่งสกุล
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายน้ำมนต์  บุญศรีประภาน
2. นางสาวภควรรณ  พวงแก้ว
3. นางสาววัชราภรณ์  วรพัฒน์กิตติเดช
4. นายสุรกาญจ์  สำเภาแก้ว
5. นางสาวอชิรญาณ์  พ่วงวงษ์
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกิตติพด  อำนวยจิตติเลิศ
2. นางสาวจันทราทิพย์  เนียมเปรม
3. นายณัฐพงศ์  สายบัวงาม
4. นางสาวพีรญาณ์  คาร์ลี อริยพฤกษ์
5. นางสาวศรุตา  เขียวผิว
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
2. นายอมรชัย  สถานนท์
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธัชสินี  งวดชัย
2. นายปกรณ์  วงษ์ปาน
3. นางสาวพรรณรัตน์  พาธิแสง
4. นางสาวภจิรา  ศุภจิตร
5. นายอัตถพล  บุดดาลี
 
1. นางสาวณภัชนันท์  กิ่งสกุล
2. Mr.Pierre  Bruneau
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปาจรีย์  วิเศษแก้ว
2. นางสาวมนพัทธ์  สุวะนาม
 
1. MissTang  Yan
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกันตพงศ์  บุญยรัตนิกร
2. นางสาวธันย์ชนก  บัวสาย
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  แซ่ว้าน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สามสี
3. เด็กชายบุญชู  แซ่คำ
4. เด็กชายบุณยวัทย์  ปั้นเจริญ
5. เด็กชายพิทักษ์  จังพินิจกุล
6. เด็กชายสมกิตติ  บัวไตร
7. เด็กชายหัสฐการณ์  จุ้ยอินทร์
8. เด็กชายอานนท์  หนูนุรักษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ตับทอง
2. นายอำพล  อ่อนหวาน
3. นายณรงค์  โตอยู่
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายปรีดี  เสืออู่
2. นายพงษ์นรินทร์  ฤกษ์เย็น
3. นายวิชิต  กิจโมกข์
4. นายสราวุธ  แก้วเกิด
5. นายสัญชัย  เงินศิริ
6. นายเอกรัตน์  กัณรักษา
 
1. นายศุภโชค  แก้วสง่า
2. นายยุทธชัย  อินทรวงศ์
3. นายสมศักดิ์  คอนโต
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาตรง
2. เด็กหญิงธนพร  เดชปั้น
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บำรุงสุข
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาวทิพย์อาภา   ยานุพรม
2. นางสาวทิพวัลย์   สำราญสุข
3. นางสาวลัดดาพร   ทองน้อยยิ่ง
 
1. นางพรทิพย์   เพ็งชาติ
2. นางวิเศษลักษณ์   สุภาณิชย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วระมล
2. เด็กหญิงธนนันท์  สังข์สอาด
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยมาตร
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายดนุพร  พุฒติ
2. นายทวีเดช  หุ่นเสือ
3. นางสาวพรพรรณ  อยู่พ่วง
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนิดา   สุระเสียง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   กัญญาเงิน
 
1. นางอัจฉราลักษณ์   ห้องดอกไม้
2. นางจันทรัตน์   คงเพ็ชร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายวงศพัทธ์   นิโรจน์
2. เด็กชายวีรภัทร  อินอุดม
 
1. นายอดิเรก  สาระยาม
2. นายประเสริฐ  สุดโลก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวงศธร  งางาม
2. นายวิญญู  เจ้งวัฒนพงศ์
 
1. นางณัฐชนา  แสงเมือง
2. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ทองแถม
2. เด็กชายสิทธิโชค  ตรีวรรณ
 
1. นายชยกฤต  กรรณาริก
2. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนภัสนันท์  อยู่โต
2. นายวีระยุทธ  พรเอนก
 
1. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
2. นายทวีศักดิ์  สีทะ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรกานต์  ดวงท้าวเศษ
2. เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เฉยเฟื้อง
 
1. นางนาถชลา  สุกใส
2. นางสาวนราภร  พรมตื๊บ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปัตตะแวว
2. เด็กชายสุฉันณเรศ  เพ็งทิม
 
1. นางสาวจำเนียร  ดวงศรีแก้ว
2. นายสังวรณ์  รักญาติ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  พลพืช
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  ศิริโก่งธนู
2. นายสังวรณ์  รักญาติ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐสิทธิ์  ชมภูนุช
2. นายพฤกษ์  ชำนาญ
 
1. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวพัฒน์นรี  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวสิรินยา  จินดา
 
1. นายคุณานนท์   เพิ่มพูล
2. นางพิไลวรรณ  ทองมี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจิรภัทร  ทองอยู่
2. นายภาณุพงษ์  ชัยมงคล
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  บัวหอม
2. เด็กหญิงช่อทิพวรรณ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายภัทรพล  นิพัทธ์โยธิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวธมลวรรณ  ทองบุญ
2. นางสาวพัสวี  อภิวัฒน์
3. นางสาวเบญญาภา  สังข์วิเศษ
 
1. นางสาวกฤติยา   ราชสีห์
2. นายประเสริฐ  สุดโลก
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธันยธรณ์  สุทธปัญญา
2. นายพิริยะพงศ์  ชูจันทร์
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายกล้า  เป้าเปี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายศุภกร  ช่างชุบ
3. เด็กชายสุเมธ  สังข์วงษ์
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายจักรรินทร์  เกิดชัย
2. นายภัทรดนัย  หอยสังข์
3. นายภูมิปัญญา  หอมพรมราช
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายปรนัย  กลิ่นหอม
2. เด็กชายมนตรี  วัฒนจรุงรัตน์
3. เด็กชายวีรพัฒน์  ปานอินทร์
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายสุรชัย  พิมพาภรณ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายชนาธิป  จำนงค์สูญ
2. นายณัฐกิต  ปาลวัฒน์
3. นายวงศธร  วิชาชอบ
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายนพชัย  ธานวัตร์
2. เด็กชายมนพัทธ์  ตางาม
3. เด็กชายสิทธินนท์  ระพัง
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา่
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  อินทสี
2. นายอัครพล  เสาวคนธ์
3. นายเอกลักษณ์  คงงาม
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายสุรชัย  พิมพาภรณ์
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงภักดิพร  มาเจริญ
2. เด็กหญิงสริดา  กองเงิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนซื่อ
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายนิธิกร  คำมูล
2. นางสาวประภาสิริ  สาระเดโช
3. นางสาวมุกจรินทร์  สดมุ้ย
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นายนายอดิเรก    สาระยาม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ศีลธรรม
2. เด็กชายติณภพ  ฉ่ำแสง
3. เด็กชายอิศเรศ  ขุนโพธิ์
 
1. นางอุบล  จินดาย้อย
2. นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายกวีวัฒน์  ทำนองงาม
2. นายธนธิป  ลานทอง
3. นายเจริญศิลป์  ทองวงษ์
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นายสุรชัย  พิมพาภรณ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วทองแสน
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ดงหลง
 
1. นางนุชนาท  จั่นทอง
2. นางพวงรัตน์  ไม้จันทร์ดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวณัฏฐกานต์  ผ่องญาติ
2. นางสาวพุฒนา  มาแสวง
3. นางสาวสุพิชญา  เจริญสลุง
 
1. นางสุพรรณีย์  เอี่ยมประภาศ
2. นางรุ่งทิพย์  มหาเรือนทรง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  พ่วงวงษ์
2. เด็กหญิงพันธิตรา  เจียวพ่วง
3. เด็กหญิงมธุกร  ทั่งสุม
4. เด็กหญิงวริศรา  นิลกำแหง
5. เด็กหญิงวิจิตรา  ทรงนวล
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นางดารณี  ยอดโพธิ์
2. นางนุชนาท  จั่นทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เคียนทอง
2. นางสาวนัฐชา  ชอบธรรม
3. นางสาวรัตนาวดี  เชื้อท้าว
4. นายสิทธืพล  พรมพรึกษ์
5. นายอรรถพนธ์  ตลับทอง
6. นางสาวอุมาพร  ชูจันทร์
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
3. นางศิประพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายภูมิภัทร  แซ่ย้าง
2. เด็กชายวุฒินันท์  คงเสือ
3. เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  สุขกำเนิด
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางนวรัตน์  พิมพาภรณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  กลิ่นกลั่น
2. นางสาวปณาลี  แซ่ม้า
3. นางสาวรุ่งนภา  กุลจิราทรัพย์
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางนวรัตน์  พิมพาภรณ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกชมน  เหลืองศักดาพิชญ์
2. เด็กชายพิชัยลักษณ์  วรรณจีระ
3. เด็กชายภูริภัทร  หมอยาดี
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นางแสงระวี  แก้วดี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจารุมน  จุอุบล
2. นางสาวชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
3. นางสาวมัสธริดา  กันยาบัณฑิตย์
 
1. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
2. นางแสงระวี  แก้วดี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  แก้วกัน
2. เด็กหญิงปณาลี  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  น้ำนวน
 
1. นางเบญจมาศ  บัวนวล
2. นางสาวนวรัตน์  คงมีทรัพย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวพัชรี  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวมาลัยรัตน์  ช่างจัด
3. นางสาวสุภาพร  โชติวิเชียร
 
1. นางสาวพิมพ์ชณิสร  ภาพิรมย์
2. นางสาวธันญาลักษณ์  เสนามาต
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงธนาการ  พูนพรภิวัฒน์
2. เด็กหญิงศิรดา  แก้วก้านกล้วย
3. เด็กหญิงสิริกร  เหลาคำ
 
1. นางองุ่น  ล้ออุทัย
2. นางรุจา  จันทร์เทวี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  อนันสลุง
2. นางสาวกันตา  หนูทิมทอง
3. นางสาวพิธุกานต์  ตันตระกูล
 
1. นางเนาวรัตน์  ยุติวงษ์
2. นางลวาศรี  ศรีจำปา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลีบบัว
2. เด็กหญิงวาสนา  เปลี่ยนเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองดี
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ห้อย
2. นางวิรชา  ดลประสิทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนฤบล  นิ่มมะณี
2. นางสาวบุษบา  บุญนำพา
3. นายพิตตินันท์  เพชรดี
 
1. นางศศิธร  อนุรักษ์
2. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนาพร  ส้มม่วง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชิงช่วง
3. เด็กหญิงพีรดา  ศรีอำไพ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจรัญญา  ศันเสนีย์กุล
2. นางสาวชุติกาญจน์  สายสมาน
3. นายภูมินทร์  เฮง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุตม์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่รอด
2. เด็กหญิงวันรี  ต่ายทอง
3. เด็กชายอัมพร  เพิ่มสกุล
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาววิญาดา  ศรีเจริญ
2. นายสรวิศ  ทองทับ
3. นายไพรัช  สุริวงษ์
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  กิตติพฤทธิพงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายภานุวัตร  บุ่งทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายภานรินทร์  เซงคำ
 
1. นางพัชรียา  สุขดี
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
1. นางสาววราภรณ์  ภาวะกุล
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายแทนคุณ  กระแสร์คุปต์
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทด
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายศุภวิชญ์  บุญมา
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายกฤษดา  อริวันนา
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชัยรินทร์  เหมหอมวงค์
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวสิริวิมล  เชื้อท้าว
2. นายอนุกูล  ชูจันทร์
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางศิประพร  สัมฤทธิ์ผ่อง