หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 422 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 423 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 414 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 415 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง ฝ421 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคารฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง ฝ422 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 424 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 421
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 427 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 421
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 416 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 411
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 417 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 411
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 412 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 413 13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]