หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 -0 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ไร้พรมแดน 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง สมุด 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 13 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]