หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดม ชั้น 1 ห้อง ลานโดม 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3

13 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 12 พ.ย. 2559
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 12 พ.ย. 2559
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 12 พ.ย. 2559
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 12 พ.ย. 2559
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 12 พ.ย. 2559
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 12 พ.ย. 2559
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 12 พ.ย. 2559
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 12 พ.ย. 2559
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 พ.ย. 2559
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 12 พ.ย. 2559
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 12 พ.ย. 2559
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง ลานไทร 12 พ.ย. 2559
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง ลานไทร 12 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]