หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ พุทธศาวงษ์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี จาตุรัสโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวศุจิกา พรมรักษาโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมานโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นางธารทิพย์ สิกขมานโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอำภาพันธุ์ ธานินทร์ธราธารโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวไลพร แกระวงศ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวสุชาณี ทองน้อยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรวรรณ ร้อยไพโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอลิสา สารอตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววาทินี ชูคันหอมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ทองสิมาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ สีสังข์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางธิติยา กวินเอกวราโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา ปราชญ์เวทย์โรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบุญสาว สุขสมบูรณ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ ศรีสมศักดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางกิตติมา บวรโภคินโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ลำทะแยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นางสุภา นุ้ยพินโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภัชรา จิตสงบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี สุริยาวงษ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวปราณีตศิลป์ เจ้ยทองศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอรรถยา อุตตะโมทโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พ่วงเดชโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางวรรณี สระทองแขมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอาสยา ไทยโพธิ์ศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจตุเมธ ชิดสูงเนินโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ภุมมาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ เด่นดวงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สามคุ้มพิมพ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววริทธิ์ฐา พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ประธานกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี เล้าอรุณโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายสุเมธกฤต นำลาภสุขพิพัฒน์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิลาภรณ์ ศิริเกษโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิชา วัฒนาการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวงโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ กุลฐิติกิจโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ แสงส่องฟ้าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวอรุณี เร้าอรุณโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
11. นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
12. นายธีรพล รวมธรรมโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
13. นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวดี สุริยพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ เอกเผ่าพันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วิบูลย์ชาติโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางสาววาสนา กาฬภักดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นางนิภา เมฆจินดาโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นายเลอศักดิ์ สุกก่ำโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชญานิศ สุธรรมมาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
9. นายนิสิต กำภูพงษ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
10. นางอารีย์ สุกใสโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
11. นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ธรรมบำรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางชลิดา โตวรานนท์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ดร.วรินทร์ ศรีปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ ถิรนันทนากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวสุรัณญา ส้ำเลิศโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสุกัญญา ด้วงหิรัญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ธรรมบำรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นายกฤษฎา เลิกชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางชลิดา โตวรานนท์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ดร.วรินทร์ ศรีปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ ถิรนันทนากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวสุรัณญา ส้ำเลิศโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสุกัญญา ด้วงหิรัญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสรี สุขโยธินโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนิดา เจริญสุขโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมชัย พิทักษ์วงษ์โยธินโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายนายชัยวัฒน์ โมกขศักดิ์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล จันทนาลักษณ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุญยงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสันติสุข พันธ์วิลัยโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา ทะสาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ไกรงามโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ เอื้อสกุลรุ่งเรืองโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวรพจน์ สิงห์แก้วโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ แสงงามโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมขวัญ สุขโยธินโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโชติโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเสาวภา เล่นวารีโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวน้ำเพ็ชร เพ็ชรสุ่นโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
10. นางพิบูลพรรณ ตังคะพิภพโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้าโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ธนากาญจโนภาสโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิวาพัชร ทองราชโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณนี จันทรวิสุทธิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางคุนัญญา ภักดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
6. นายวสันต์ เพ็ญเสวีโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
7. นายวรรณธนะ ปัดชาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
9. นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย บุญญานิติพงษ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ชัยยะโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางชวนชม คชสิลาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารีโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
5. นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโขโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางมณี สุวรรณจำปาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางมธุศร ธนานันทยศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
8. นายเดชา วิบูลย์ชาติโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อยโรงเรียนสระกะเทียมวิทยากรรมการ
10. นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรันต์ภรณ์ คังคประดิษฐ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ทรัพย์มากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอรัญญา คงแก้วโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจิระพรรณ ศรีบ้านโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
5. นางสาวกนกเพ็ญ งามขำโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวพรรณระพี คูธนะวณิชพงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอภิชาติ ทองดอนเหมือนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
8. นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
9. นายวินัย ผลทวีนุกูลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวเกยูร สุขะกาญจน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนิพาภรณ์ คงบางพระโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางจรุงจิตร เลิศเจริญธรรมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพ บูรณประพฤกษ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววไลพรรณ ตริกาญจนกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางลัดดา ปุจฉาการณ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
6. นายหัสชัย ทวีผลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.รุจิราพร รามศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีผกา เจริญยศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ รุผักชีโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
4. นายทวีชัย บุณยะมานโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา เมธศาสตร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววรรณธมล บุตรดีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
7. นางสาวชริดา ศรีไสยโรงเรียนสาธิต มรภ.นครปฐมกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมสกุล ภาณุภาสโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นายเชียงชัย อิสระเสนีย์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายรัตนา หิรัญโรจน์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตชัย บุญเทียน โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุพเรศน์ อุไรชื่นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวออนจิลา บัวประเสริฐ โรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวการะเกด ดำสุวรรณโรงเรียนบ้านหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรไกร คำกองแก้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อยู่ยืนยงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ตั้งธนะวัฒน์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บุญแสน โรงเรียนศาลาตึกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ชมเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ มันตะพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม กรรมการ
5. นางกุหลาบ มิตตานนท์สกุลโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายณิปุณมา ล้อมไร่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสกาว สันติเทวกุลโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ แสงจันทร์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววนาไพร ชัยณรงค์โรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวน้อยหน่า ศรีทัศน์โรงเรียนสาธิต มรภ.นครปฐมกรรมการ
5. นางปัทมา อภิวรชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ
6. นางสาวรัติกาล ท้วมบัวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพชรรัชต์ อุดมผลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศรีไพร พานแก้วโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิภาค จันทร์เงินโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
6. นายณัฐภาคย์ พัฒนพิเชียรกรรมการ
7. นางนิพาพร สนประเสริฐโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการ
8. นางสาวพรรณรัชฎ์ โรจน์เพ็ญเพียรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์โรงเรียนบ้านหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพชรรัชต์ อุดมผลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศรีไพร พานแก้โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิภาค จันทร์เงินโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
6. นายณัฐภาคย์ พัฒนพิเชียร-กรรมการ
7. นางนางนิพาพร สนประเสริฐโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการ
8. นางสาวพรรณรัชฎ์ โรจน์เพ็ญเพียรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุภาพเนตรโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนรองประธานกรรมการ
3. นายภูริชัย ชัยศรโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
6. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
7. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กรรมการ
8. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการ
9. นายปัญญา ไขสีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุภาพเนตรโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนรองประธานกรรมการ
3. นายภูริชัย ชัยศรโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนัส ดีมี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
6. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
7. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
8. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการ
9. นายปัญญา ไขสีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุภาพเนตรโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนรองประธานกรรมการ
3. นายภูริชัย ชัยศรโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
6. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัยกรรมการ
7. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
8. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการ
9. นายปัญญา ไขสีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิตเสน เหล็งหวานโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา มั่นคงโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา รุ่งเรืองโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวชัญญาวีร์ โพธิ์ทองชัยภาโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตจะรินทร์ เฉิดฉายพนาวัลย์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ทิพย์มาลัยโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
2. นางสุริยา หงษ์ทองโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางฉันทนา หนูแสนโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นายดำรงศักดิ์ ทับทิมโตโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชมัยพร แซ่วีโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
2. นางวีรินทร์ คุ่โนรัมย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพิมฉวี สุขใจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริพร รสภิรมย์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจีรารัตน์ ปีมณีโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
2. นางชมพูนุท สุมาวันโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา อินทร์ภิรมย์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรินทร์ พ่วงอยู่โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวัลย์ แซ่โง้ยโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญวลัย เขื่อนเพชรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปุณณวัช ทัพธวัชโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาววัลยา แซ่จิวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางเพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพวัลย์ แซ่โง้ยโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญวลัย เขื่อนเพชรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปุณณวัช ทัพธวัชโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาววัลยา แซ่จิวโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางเพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวงจันทร์ พันชนะโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เกตุสมโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิทโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาพร พลอยบ้านแพ้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวคนึง อ่อนนานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวงจันทร์ พันชนะโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เกตุสมโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร เย็นสนิทโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาพร พลอยบ้านแพ้วโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวคนึง อ่อนนานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
2. นายฉลอง ชื้นประไพโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางกิติยา พ่วงจินดาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ แซ่โง้ยโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางหอมจันทร์ มนตรีดิลกโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
2. นางอรัญญา ชาวเรือโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัยโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ดวงใจโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ จตุรวิยสัจโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา นิยมทรัพย์สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางสาวรัมภา ปลาบู่ทองสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นายวินัย นุชพิทักษ์สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมาลิน มณฑาสุวรรณสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ทรัพย์กฤตยากูลสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดีสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวราตรี สุธราพนากิจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
2. นางบุญทอง รักษาผลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางผกาพร อินทรอยู่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรมน คุ้มจินดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. พระมหาประจักษ์ ปัญญาลาภีวัดพระปฐมเจดีย์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บรรจงโรงเรียนบ้านหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิต จิรัญดรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวชุลีพร กุลไทยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ แจ้งใจ โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ พินิจการ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต วรนาม โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรีจารุพฤกษ์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววาสนา วงษ์สวรรค์โรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
7. นายประเสริฐ ดีเอี่ยมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย วิจารณ์กุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สัมมเสถียร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ ดาผิวดี โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
4. นายธณวรรษ อรชรโรงเรียนคงทองวิทยา กรรมการ
5. นางสุรีย์ ศรีมกุฎพันธุ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการ
6. นายมีชัย ปานอำพันธุ์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุนิสา ขาวเอียดโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สารกุลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์ปภา แท่นทองโรงเรียนเทศบาล1(วัดสัตตนารถปีวิวัตร)จังหวัดราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องโรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม จ.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ จ.กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายประดับ อุ่นภักดิ์โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุลนักดนตรีอิสระ กรุงเทพมหานครกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ รักชาตินักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ ฟูเฉลิมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ รักชาตินักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ ฟูเฉลิมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเอกกร คุ้มพุ่มนักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายปัญจพัฒน์ สังพระปุโชตินักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย รักชาตินักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ ฟูเฉลิมนักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเอกกร คุ้มพุ่มนักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายปัญจพัฒน์ สังพระปุโชตินักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย รักชาตินักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ ฟูเฉลิมนักดนตรีอิสระ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิติศักดิ์ สว่างอารมณ์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คงเปี่ยมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช ธนารมย์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจุฬานัน จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ รักชาตินักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ ฟูเฉลิมนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจุฬานันท์ จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจุฬานัน จินดานักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ ศรศิริวิทยากรพิเศษโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเรืองชัย แซ่ลิ้มนักดนตรีอิสระ จ.ราชบุรีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวิภา สุวรรณโณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราห์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุญทองขาวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissQiao Tingtingโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา ศรีคำโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายธรธรรม แช่มช้อยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLiu Yanโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา จอมดวงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวในฝัน บูรณพานิชโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ สุทธิพรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. MissMegumi Sugitaมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. Mr.Yuetsu Kagaraบริษัท ไทยยามากิ จำกัดกรรมการ
4. ดร.เสกสรร จันทรจำนงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุขจักรวรรดิ)กรรมการ
5. MissHiyori Kameiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชฎาพร ฤทธิ์จันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ประดับถ้อยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นางประไพ นิลพันธุ์ข้าราขการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจรสพร นาคปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติมา อารียะธนวัลย์มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา สิทธิโชคอนันต์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. MissSang-Hwa Kwonมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissZhang Kailiโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา มูลทองน้อยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ฉิมพาลีโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissGong Zhaominโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissYang Lumiaoโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ สุทธิพรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. MissMegumi Sugitaมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. Mr.Yuetsu Kagaraบริษัท ไทยยามากิ จำกัดกรรมการ
4. ดร.เสกสรร จันทรจำนงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุขจักรวรรดิ)กรรมการ
5. MissHiyori Kameiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissMeng Chenyiโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา มูลทองน้อยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายธรธรรม แช่มช้อยโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. MissHiyori Kameiโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร บุญถนอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวดวงพร ผลอินทร์หอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชฎาพร ฤทธิ์จันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายมนัส หรั่งเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจุไรพร นิครหล่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissNing Huiโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายประวิทย์ ต้องจิตต์เจริญโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ สุทธิพรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. MissMegumi Sugitaมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. Mr.Yuetsu Kagaraบริษัท ไทยยามากิ จำกัดกรรมการ
4. ดร.เสกสรร จันทรจำนงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุขจักรวรรดิ)กรรมการ
5. MissHiyori Kameiโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพล กัณหาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายสุชาติ กษิตินทร์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโขโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรปวีณ์ โคเลิศโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายกฤษฎา เพชรเทศโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แจ้งใจโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกมล บุญณรงค์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นายชิตชัย บุญเทียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิตย์ วงษาโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
6. นายสุพจน์ บุญพรมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทองโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร สังข์พญา โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง จูยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายธีระรัฐ ทองบุญมา โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวราพร โพธิ์มั่นโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนกานต์ ทองศุภผล โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายนววิช นวชีวินมัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์โรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
5. นางศรัญญา โรยแสง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวราพร โพธิ์มั่นโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนกานต์ ทองศุภผล โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายนววิช นวชีวินมัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์โรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
5. นางศรัญญา โรยแสง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองคำเภาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ลพานุวรรตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางวรรณวิมล ครองระวะโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสลักจิตร ปลื้มละมัย โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวรติพร หุ่นภู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร นิสยันต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวราศี กุลสิงห์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
4. นางระเบียบ เสรีรมย์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริพร รัตนมุงโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
6. นายสมชาย อินคล้าโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ มนต์ประเสริฐโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤตภาส สงสุรพันธ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาววิชยา เผดิมรอดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวปุญณดา ตุ้มต่างหู โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร เดชเดชะสุนันท์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี ศรีสมบูรณ์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ เถาว์เกตุโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีปโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายปองพล วาสบุญมาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีปโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายปองพล วาสบุญมาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ เถาว์เกตุโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ เถาว์เกตุโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ จูยืนยงโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชุติมา คำเนียมโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายศรชัย เกษมสุขโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมวันต์ กระดังงาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเขมวันต์ กระดังงาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวจรินญา ประสิทธิ์ชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เอี่ยมละออโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
2. นายวิชิต สวัสดิ์จาดโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา บุญเต็มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุทธินันท์ พูนวศินมงคลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิสา บุญเต็มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุทธินันท์ พูนวศินมงคลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายผจญ รุ่งอรุณเลิศโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนีรนา แซ่เตียวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยมงคล สิทธิภูมิมงคลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์ โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์ โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรนรินทร์ วงษ์ไลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์ โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางบงกช สนธิโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร คุณัชญธาดาโรงเรียนภปร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุวัช ทับทิมโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ใจซื่อโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายภาคภูมิ ขันธควรโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสมาน ใจมั่นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร สุคัลราโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า โรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”กรรมการ
3. นายฉัตรนรินทร์ วงษ์ไลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพงศกร สุคัลราโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวเมธินี ทองสุกใสโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัช ทับทิมโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คนยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ สระทองพูนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายสุมาศ สมจิตโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพีรเชษฐ เพ็ญแสงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นายประพัฒน์ ผิวขาวโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ คนยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ สระทองพูนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายสุมาศ สมจิตโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพีรเชษฐ เพ็ญแสงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นายประพัฒน์ ผิวขาวโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ตั้งมั่นคงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ดาราทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายอนัน บุตรดีโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ตั้งมั่นคงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ดาราทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายอนันต์ บุตรดีโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวล ปัญญาอินทร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เฉยบำรุงโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
3. นางเรืองศรี พยัคเฆนทร์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ พูลศรีโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางเรไร สุวรรณศรีโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสมร ฉายอรุณโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกนกกร ธรรมจินดาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ คิ้ววัฒนเกียรติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นายวัฒนา จันทร์คามคำโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เหมือนวงศ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกณิศา ใจทันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เจี่ยวเลี่ยนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา คงบางพระโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นายสมเจษ มาสุขโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ
4. นายวินัย กล่อมพุ่มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปรีชา จันทร์สุนทรพจน์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ นครจันทร์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทวิชชประภาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายนิรันดร์ น้อยโสภาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจินตนา กาญจนะโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา เปียถนอมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรางศรี สมผลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางภาวนา รอดพันธุ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี กิจรุ่งโรจนาพรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ยอดแก้วโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอักษร สามคุ้มพิมพ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ จันทร์จารุภัคโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
3. นางวิภาดา กลั่นหวานโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุวลัย วาสบุญมาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรณู อยู่เย็นโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางนิรมล พันธป่าโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรสินี วงศ์หงษ์ทองโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี บุตรชุนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุณี กิจบำรุงโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสันทนา สุตโตโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐนิช ขวัญยืนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คำวัตรโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง เอี่ยมสังวาลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยรัตน์ เมนาคมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววงศ์วิจิตร พรเมธากุลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมหวัง เอี่ยมสังวาลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยรัตน์ เมนาคมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววงศ์วิจิตร พรเมธากุลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0811459668 E-mail kananek64@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]