รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฐิติชญา  ไพบูลย์
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เอกตาแสง
 
1. นางอัญชลี  สุวรรณวิสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวตรีทิพ  ขลุ่ยทองคำ
 
1. นางพีรภาว์   จิตต์หาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  อินทร์มีสุข
 
1. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวศศินา  ขุนหมื่น
 
1. นางภัชรา  จิตสงบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ชุมพลปกรณ์
 
1. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพชรา  จันทิพย์วงษ์
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  อ่วมจันทร์
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญเฉลย
 
1. นางมาลัย  ทองสิมา
2. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภรดา  วอนแดง
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  หัสชู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงมั่งมี
 
1. นางสาวิตรี  สุริยาวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  รุ่งเรีอง
2. เด็กชายอัครชัย  เขียวพราย
 
1. นางสาวไพเราะ  เพ็ชรดี
2. นางสิรภัทร  แหวนสว่างเพ็ชร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวธิญา  คำโสภา
2. นายอวิรุทธิ์  แซ่ลี้
 
1. นางระเบียบ  เสรีรมย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กชายกิตติพศ  เจนสวัสดิ์พงศ์
 
1. นายสมโชค  ขำคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายพงศ์วิทย์  โพคัยสวรรค์
 
1. นายสมโชค  ขำคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  จุมที
2. นางสาวระ  ชื่นยอด
3. นายอนุชา  บุญปก
 
1. นางสาววันทนา  พลภักดิ์
2. นางสาวเสาวภา  เล่นวารี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐณภัทร  รอดดอนไพร
3. เด็กหญิงวริณญา  เพชรสุข
 
1. นางพิบูลพรรณ  ตังคะพิภพ
2. นางสาวชญานิศ  สุธรรมมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปรางสุคนธ์  ราชบัญดิษฐ
2. นางสาววรฤทัย  อุ่นแก้ว
3. นางสาวอรุณวรรณ  สระทองพูน
 
1. นางชลิดา  โตวรานนท์
2. นางสาวสุวรรณนี  จันทนวิสุทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภคปภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นายวิวัฒน์   บุญยง
2. นายศุภวิกรณ์   จิตต์หาญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัชชา  ศิลาเวียง
2. นางสาวอัญณิฌา  มียอด
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐนพคุณ
2. เด็กหญิงศากุนต์  สรรพสาร
3. เด็กชายโสพจน์  สุจริตบรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  ชัยยะ
2. นางสุนีย์  เหมรัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกฤตยา  พวงธรรม
2. นายณัฏฐพล  พรามพิทักษ์
3. นายธนพงศ์  จูแดง
 
1. นายวินัย  ผลทวีนุกูล
2. นางสาววรันต์ภรณ์  คังคะประดิษฐ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงสายธาร  มากมี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเมืองหลวง
3. เด็กหญิงอริสรา  แก่นเรือง
 
1. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
2. นางกันตินันท์  สักคุณา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพรวนา  อุณหเสรี
2. นางสาวสุนันท์  วุฒิเสถียร
3. นางสาวอรยา  จันทร์หอม
 
1. นางสาววรรณธมล  บุตรดี
2. นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขสมัย
2. เด็กชายราเมศวร์  โอฬารพัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงวัลลภา  ทองจันอับ
 
1. นางกันตินันท์  สักคุณา
2. นางฐิติชญา  อยู่เต็มสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวชญาณิน  รุ่งโรจนสิวากูล
2. นายชญานิน  สัตยกมลฉัตร
3. นางสาวเจนจิรา  ชัยโย
 
1. ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ
2. นางสาวสุนิสา  ทับแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขพันธุ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุมณี
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สุทธิเจริญพาณิชย์
2. นางสาวชนิสรา  สงศิริ
3. นางสาวทอฝัน  นวลคล้ำ
 
1. นายสุทธิวิชญ์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางกุหลาบ  มิตตานนท์สกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายชยุต  อยู่ชัยกิจ
2. เด็กหญิงศิวนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
2. นางณฐา  ลิปิกรณ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  อยู่เต็มสุข
2. นายวศิน  เศรษฐโชดึก
 
1. นางพินรุ่ง  สอดศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดอนเทียนพวง
2. เด็กหญิงเกสิรินทร์  จันทวงค์
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กชายธนากร  หอมยามเย็น
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  ถิรวัฒน์เดโชชัย
 
1. นางสาวพัชนี  ปานคง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชยะนันท์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายญาณกร  แจ่มจำรัส
3. นายศิลา  ซิ้มเจริญ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวพรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงพฤศจิกา  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
5. เด็กหญิงแพรพลอย  บุญเจริญ
 
1. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
2. นางสาวอุไรรัตน์  คงพากเพียร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกรชนก  สรวงเกษม
2. นางสาวกัลยาณิน  สรวงเกษม
3. นางสาวรัชตะวัน  ชุนใช้
4. นางสาวสาวิตรี  นาคเรืองศรี
5. นางสาวอมรรัตน์  ลิ้มศิริวัฒน์
 
1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์มาลัย
2. นางกุสุมาลย์  ศรีเจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ตั้งธนากาล
2. เด็กหญิงปูชิตา  ชาววัฒนา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ตั้งไพบูลย์วรรณ
4. เด็กหญิงศารินธร  บุญสุขเกิด
5. เด็กหญิงอริสา  หาญสมัย
 
1. นางวีรินทร์  คู่โนรัมย์
2. นายฐากูร  ขานตา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฉัตรนรินทร์  สังข์พระกร
2. นางสาวณัฐริกาญ  รอดดอนไพร
3. นางสาวตุลยา  เหลางาม
4. นายธณาวุฒิ  สระทองแอ
5. นางสาวเบญญาภา  กิจเวช
 
1. นางปารีญา  ว่องพัฒนวงศ์
2. นายเรวัต  สระทองบุญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  อิสระกุล
2. เด็กหญิงชญาณิชา  ทัศนาทัย
3. เด็กหญิงณรัชยา  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงทักษพร  นิตยากรณ์
5. เด็กชายสุนทร  สุวรรณศิริ
 
1. นางเพียรพันธ์ุ  กิจพาณิชย์เจริญ
2. นางสาวสุพรรณษา  เม่งเตี๋ยน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายกัญจน์  สมจริยา
2. นางสาวมัลลิกา  ธนวิจิตรพันธ์
3. นางสาววรัญญา  อยู่ชัยกิจ
4. นางสาววิภาดา  พูลพิทักษ์
5. นางสาวอรญา  ศรีสังวาลย์
 
1. นางสาวปนิตา  นุ่มดี
2. นางชสิภา  สาแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิรพงษ์  วงวิเศษ
2. นางสาวณัฐกานต์  บุญกะยะ
3. นายณัฐวัฒน์  ดอนสังไพร
4. นายธนะพงษ์  บุญธรรม
5. นายนฤพนธ์  มาลัย
6. นายปุญญกานต์  วรานนท์วนิช
7. นางสาวมัชฌิมา  แก้วคำดี
8. นายมามัชฌิม  ปัทมะรังสิตา
9. นางสาวรจนา  อรชร
10. นายรณกร  รักษ์สุภักดี
11. นางสาวรัตติกาล  โรจน์พิสุทธิ์
12. นายรัตนกร  สมศรี
13. นายวทัญญูู  ล้อกสิกรวัฒนา
14. นายวรวัส  ตะก้อง
15. นายวีรชัย  ทองเหมือน
16. นางสาวศุภานัน  มีกลิ่นหอม
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  พิศสวัสดิ์
18. นายอนุรัตร  ล่ำสัน
19. นางสาวอามิตา  สุขพันธุ์
20. นายเจษฎา  จงเพิ่มวัฒนะผล
 
1. นางสายพิน  ทองจุลย์
2. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
3. นางวัลย์ธนา  สมุทรักษ์
4. นายประณิธาน  จรัญญา
5. จ่าอากาศเอกณัฐพงษ์  แก้วกำเหนิด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฐิติกานต์  สมจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  วีรพงษ์
3. นางสาวณัฐนันท์  แซ่ตัน
4. นายณัฐวัชร  คำทวี
5. นางสาวธนัตดา  เอกเผ่าพันธุ์
6. นายธรรมศักดิ์  คำวัตร์
7. นายนวมินทร์  ศรีอินกิจ
8. นายปวริศร์  จิรพัฒน์ดำรงกุล
9. นายปัณณธร  ดอนวัดไพร
10. นายพรรษพล  แสงอุไรประเสริฐ
11. นางสาวพัชรา  เอกอุฬาร
12. นายภัทรกฤต  อร่ามศรี
13. นายยศวริศ  ปานเสียง
14. นายศุภวิชญ์  พุ่มพวง
15. นายศุภเชษฐ์  รื่นนุสาร
16. นายสุรเชษฐ์  หงษ์ยนต์
17. นางสาวอาทิตยา  เอกปัชชา
18. นายอารักษ์  แม่นหมาย
19. นางสาวเปรมจิรา  อินทร์แสง
20. นายโชติชญานนท์  เร้ารุ่งอรุณ
 
1. นางสายพิน  ทองจุลย์
2. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
3. จ่าอากาศเอกจิระพัฒนะกิจ  โพธิ์แก้ว
4. นายบุรินทร์  คล้ายสาคร
5. นายภาณุพันธ์  สารรัมย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมสังวาลย์
 
1. นางสาววรารักษ์  บุษยานนท์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวธัญชนก  แถววงษ์
 
1. นางสาวกนกอร  วงศ์จำปา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงประไพพร  วัชนุภาพร
2. เด็กหญิงเยาวดี  ปิติปฏิมารัตน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
2. นางสาวปิยธิดา  แจ่มโกมัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธนาธร  พจสุวรรณ์
2. นางสาวปภัสสร์พร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวสุพีลาภ  ลำภา
2. นางวงจันทร์  พันชนะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เริ่มตั้งสกุล
2. เด็กหญิงญาตา  ใจบุญมา
3. เด็กหญิงณัชชา  เฮงราย
4. นางสาวณัฏฐณิชา  ทิมทอง
5. เด็กหญิงวัลภา  คชศิลา
6. นางสาวศศิวิมล  ลิ้มฮวด
7. นางสาวสรัญชลี  อมโร
8. นางสาวสุปราณี  สกุลสุขใจ
9. นางสาวอนงค์นาถ  หนูคง
10. เด็กหญิงอโนชา  เจตนายิ่งยง
 
1. นางบุญทอง  รักษาผล
2. นางสาวฉัตรทอง  จุมพลเดชาพันธ์
3. นายนวพันธ์  รักบ่อพลับ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เรืองจุ้ย
2. นางสาวจารุกัญญ์  สิงห์ทอง
3. นางสาวจารุภัทร  สิงห์ทอง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เรืองศักดิ์
5. นางสาวธนกาญจน์  โรจนโพธิ์
6. นางสาวธรรญารัตน์  เตียวเจริญ
7. นางสาวปิยธิดา  นาคใหญ่
8. นางสาวพนิตพร  บุตรน้ำดี
9. นางสาววริศรา   ฐิตยานุวัฒน์
10. เด็กหญิงสุปราณี  สิงห์ทอง
11. นางสาวสุรีรัตน์  งามคณะ
12. เด็กหญิงอริญชยา  เจริญพิทักษ์
13. นางสาวอารียา  สิงห์ทอง
14. นางสาวอินทราณี  เธอกิ่ง
15. นางสาวเบญจพร   แซลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  วรนาม
2. นางสุรีย์  วรนาม
3. นายจิรัฐฎ์  เพ็งทา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองศรีชุม
2. เด็กหญิงอภิญญ์ศิชา  อมรประภาวัฒน์
 
1. นางสุนีย์  แจ้งใจ
2. นางสาวดารินนา  ปานเสน
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายพีรณัฐ  ปรัตคจริยา
2. นายเจษฎายุ  เรืองกัลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นศิริ
2. นายมนตรี  สัมมเสถียร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  กระแสโท
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  บัวลุพันธ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  มิตรเจริญรัตน์
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอรกัญญา  สุขจิตรธนกร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ศรีมกุฎพันธุ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภาณิดา  ช่างสาน
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวดวงตะวัน  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาววรัชยา  ศรีทองอินทร์
 
1. นายสมเจตน์  โพธิอุบล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  อิสราคาร
2. เด็กหญิงภัคธีมา  จงจิตสำราญ
 
1. นางจุฬารัตน์  เชื้อทหาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงระพีพร  คุ้มพะเนียด
 
1. นางสาวสมพร  นิสยันต์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวเตชิตา  ปินตาแก้ว
 
1. นางสุดารัตน์  พสกภักดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สายทอง
3. เด็กหญิงปริณดา  จงสถาพรยิ่ง
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นายสุพจน์  ฉายสิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกัมพล  ผ่องใส
2. นายณัฐพล  อุตะพิระ
3. นายธนวิชญ์  วรอาจ
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นางสาวชลธิชา  วัฒนาการ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  นิลสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิพงศ์  แก้วอิ่ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสหัสวรรษ  ผิวงาม
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี   เพชรแต่ง
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายหัสนัย  ธรรมชอบ
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสุข
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤษณา  แก้วบัวดี
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรแต่ง
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนิชนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ชูกุล
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  มณฑิราช
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายลีนวัฒน์  ศรนุวัตร
 
1. นายเดชา   ศรัทธาผล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงระวินันท์  อัครวรวัฒน์กุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์เม่ง
2. เด็กหญิงงามสิรี  ไฝ่เมตตา
3. นางสาวชนิตา  แย้มธนากูล
4. นางสาวณัสรา  พิทักษ์พร
5. เด็กชายธีรวัฒน์  จันชัยชิด
6. นายบุญค้ำ  ปางมิ่ง
7. เด็กหญิงปณิตา  อ้นคง
8. นางสาวพรไพรินทร์  ศรีมันตะ
9. นางสาวแพรวา  พลับลัดโพธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
2. นายถาวร  หวานชะเอม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  การดำริห์
2. นางสาวจงกลณี  นกทอง
3. เด็กหญิงจารุภา  ตระการธงชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิริวัฒฑโน
5. นางสาวบัณฑิตา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พัฒนพร้อมสุข
7. เด็กหญิงปุณยาพร  วังสุข
8. เด็กหญิงพจนา  รัตนพงศ์
9. เด็กหญิงพรรวษา  มุ้ยมี
10. นางสาวลักษณ์นารา  ศรีสุขสวัสดิกุล
11. นางสาวลัดดาขวัญ  รัตนพร
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์  รัตนพร
13. นางสาวสวิตตา  พันธเสน
14. เด็กหญิงสุวภัทร  อินทร์รจนา
15. เด็กหญิงอุธาทิพย์  เก่งจันทร์วรกุล
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
2. นางสาวพรพรรณ  เลิศอุปถัมภ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิระพงศ์  แสงกล้า
2. เด็กชายชัชพงษ์   ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงชุตินันท์    เกตุรัตน์
4. เด็กหญิงชุติมา   ตามวงษ์วาน
5. เด็กชายธนากร    ทองดอนเหมือน
6. นายธราธร  พูพวงจันทร์
7. นายธิติวุฒิ  ตันประทุมวงษ์
8. เด็กหญิงพลอยพิชชา   ตันประทุมวงษ์
9. นายภูวดล  นิตยผลิน
10. เด็กชายศิขรินทร์  กอร่ม
11. นางสาวสิริลักษณ์   ศักดิ์เมือง
12. นายสุรเสกข์   ธัมมะรังกา
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
2. นายดรันทร  แย้มนิยม
3. นายรภัทกร  มิตรเจริญรัตน์
4. นายตะวัน  ส่องแสง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายจุฑาทิพย์   ศรีจันทร์
2. เด็กชายนวพล   ธัญชาติธาตรี
3. เด็กชายภราดร    วรดี
4. เด็กชายภัทรพงศ์    ดวงศรี
5. เด็กหญิงภาวินี   นิเรียงรัมย์
6. เด็กชายภูวดล   บิตยผลิน
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
2. นายรภัทกร  มิตรเจริญรัตน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยกร  ภุมมารักษ์
2. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
3. นายนิธิศ  แดนมัดตาม
4. นายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
5. นางสาววิยะดา  รุ่งเรือง
6. นางสาวอารียา  คำพระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
2. นายอนวัช  พวงสมบัติ
3. นายถาวร  หวานชะเอม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  อำพร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  คนใหญ่
3. เด็กหญิงกรวรรณ  พรเดชาวุฒิ
4. เด็กชายกฤษฏิ์  หาญยิ่ง
5. เด็กชายก้องภพ  โอ่งเคลือบ
6. เด็กหญิงขวัญจิรา  ย้วนประสิทธิ์
7. นายชนกชลณ์  ถมยา
8. เด็กชายชนาธิป  ฉิมโต
9. เด็กหญิงญาณีรัตน์  วรยิ่งยงค์
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพลกรัง
11. เด็กชายณัฐดนัย  ยาสมุด
12. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
13. เด็กชายณัฐภัทร  นาหิรัญ
14. เด็กชายทรงยศ  คำปาน
15. เด็กหญิงธนพร  สวนทอง
16. เด็กชายธนาวุฒิ  ปลัดใหญ่
17. เด็กชายนพนนท์  วรเดช
18. เด็กหญิงนพวัฒน์  แสงพร
19. นายนฤชัย  แตงจั่น
20. เด็กหญิงนันทิกานต์  พูลผล
21. นางสาวนิตยา  เชื้อรามัญ
22. เด็กชายปฐวี  อุตชาวสาร
23. นายปพนสรรค์  สงพรมทิพย์
24. นายพงศกร  วงศ์ประเสริฐ
25. นางสาวพรชิตา  พ่ำรุ่ง
26. เด็กหญิงพรชิตา  ภุชชงค์
27. เด็กหญิงพัชรพร   ศรีพุทธานุสรณ์
28. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชิวปรีชา
29. เด็กชายภาณุเดช  แสงศิริวุฒิ
30. นายวริทธ์  สุวรรณพิทักษ์
31. นายวุฒินันท์  ช่วงโชติ
32. เด็กหญิงศุภัสสร  พูลสุขโข
33. เด็กหญิงสรัญญา  หงษ์ทอง
34. นายสหัสวรรษ  พรสุดาชัย
35. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญประสาน
36. เด็กชายสิทธิชัย  สุขสอาด
37. นายอนุพงศ์  สายมัน
38. นายเขตตะวัน  ปัตตาระตัง
39. นางสาวเจนจิรา  สุขเกษม
40. นางสาวไพรินทร์  โพธิสาขา
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
3. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
4. นายนายนรินทร์   นครจันทร์
5. นายสมชาย  อินคล้า
6. นางสาวนวลสมร  เผื่อนปฐม
7. นางสาวอำภาพันธุ์  ธานินทร์ธราธาร
8. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
 
1. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายปวริศร   เพชรต่อม
 
1. นางสาวนัยนา  ยอดแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดารีรัตน์  โคตรสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยณวัฒน์   จิตระกูล
2. เด็กชายชินวัตร   ยินดี
3. นางสาวณัฎฐณิฌา   วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฏฐา   บุญแรง
5. นายธิติวุฒิ   ตันประทุมวงษ์
6. เด็กชายนันทกฤษฐ์   แก้วเกตุมณี
7. เด็กชายพรศักดิ์    เจริญอดิศัย
8. เด็กชายพรศักดิ์    ปูริมาเต
9. นางสาวพิไลโฉม    งาผักแว่น
10. นางสาวสโรชา   แย้มบุญไทร
 
1. นางสาวสุภาพร  แย้มนิยม
2. นายตะวัน  ส่องแสง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงอมรสังข์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุนทโรทัย
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พิมพา
4. เด็กหญิงฉัฐสุดา  วรานุสาสน์
5. เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มนาค
6. เด็กหญิงชลีกร  เหลือบำรุง
7. เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน
8. เด็กหญิงณัชชา  พลแสน
9. เด็กหญิงธนพร  ตรีเดชา
10. เด็กหญิงธนัชพร  ถมยา
11. เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์
13. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
14. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
15. เด็กหญิงนัชชา  โสภา
16. เด็กหญิงนันทิพร  กองสีหา
17. เด็กหญิงบุตรน้ำเพชร  แซ่ตั้้ง
18. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีแก่นแก้ว
19. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญสุข
20. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
21. เด็กหญิงพจมาน  สีเขียว
22. เด็กหญิงพัฒนพร  ตรีโชติ
23. เด็กหญิงพาฝัน  ภู่พูลเพียร
24. เด็กหญิงมารศรี  ทั่งศรี
25. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
26. เด็กหญิงวรรณนิสา  สวัสดิ์พึ่ง
27. เด็กหญิงวรรณิศา  เล็กมณีสุธรรม
28. เด็กหญิงศรินทิพย์  มั่นสูงเนิน
29. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์สังข์
30. เด็กหญิงสมปรารถนา  ทองคงหาญ
31. เด็กหญิงสวิชญา  บาลจิตร์
32. เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีบำรุง
33. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลชนก  ดีไข่
2. นางสาวกรวิภา  ปัญญาโรจน์
3. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นถือศีล
4. นางสาวจิราภา  ปฐมพรสุริยะ
5. นางสาวชนนิกานต์  ชื่นชอบ
6. นางสาวชลธิชา  สามบุญเรือง
7. นางสาวญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
8. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ทูล
9. นางสาวณัฐริกา  เกิดรื่น
10. นางสาวตะวัน  เดชาธนารุจิกร
11. นางสาวทักษพร  โสธร
12. นางสาวทิพยรัตน์  ปฐมอมรเลิศ
13. นางสาวทิพย์ทิยา  ชมเหิม
14. นางสาวธัญมน  ทับเครือวัน
15. นางสาวปนัดดา  ภุมมาลา
16. นางสาวปรีชญา   อดุลยธรรม
17. นางสาวพัชราภา  ชื่นชอบ
18. นางสาวพัชร์ศศิ  ศรีพิพัฒน์พรกุล
19. นางสาวพัฒน์นรี  พันธ์จินดา
20. นางสาวภัทจิรา  เถื่อนม่วง
21. นางสาวภาพพิมพ์  เอื้อมสวรรค์
22. นางสาวรมย์ลิน  ไทรไกรกระ
23. นางสาวรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
24. นางสาววราภรณ์  เกตุแดง
25. นางสาววริยา  เปาทุย
26. นางสาววัชรียาวรรณ  ฉวีแก้วดี
27. นางสาววิชุดา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
28. นางสาวศรินทิพย์  จารุจินดา
29. นางสาวศศิวิมล  เณรตาก้อง
30. นางสาวศิวัตรา  มุสิกุล
31. นางสาวสิริกาญจน์  พิณทอง
32. นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์ดาว
33. นางสาวสุวลักษณ์  ปานขำ
34. นางสาวอติกานต์  สกุลทิฆัมพร
35. นางสาวอภิชญา  ขันทอง
36. นางสาวอภิวรรณ  ปิ่นจ้อย
37. นางสาวอรวรรณ  บัวชาติชัยชาญ
38. นางสาวอรวรรณ  ขันวิเศษ
39. นางสาวอริสา  พิมพ์วรรณ
40. นางสาวเปมิกา  ยิ้มน้อย
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นาคคูบัว
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุขวิบูลย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ชู
4. เด็กหญิงปุณยนุช  หวานชะเอม
5. เด็กหญิงพัฒนวดี  ชมพูนิช
6. เด็กหญิงพิณภัสสร  คิดเข่ม
7. เด็กหญิงภิญญดา  พิทยาลาภสกุล
8. เด็กชายลภัส  เทพนุภา
9. เด็กชายวัชรพงษ์  ห้วยหงษ์ทอง
10. เด็กชายอธิธนัน  รูปเหมือน
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวจินตนา  เกียรติศักดิ์กำธร
2. นางสาวนิภาวรรณ  สุวรรณคาม
3. นายพลกฤษณ์  วัฒนกาญจน
4. นางสาวสราวลี  ยากลิ่นหอม
5. นางสาวสุพรรณี  เทียนจวง
6. นางสาวอังคณา  บุญรอด
7. นายอาทิตย์  ใจบุญ
8. นายเกียรติศักดิ์  เรืองฤทธิ์
9. นายเปรมศักอิ์  พันธุ์รู้ดี
10. นายโชติวิทย์  ประนมพนธ์
 
1. นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
2. นายอุกฤษ  จันทร์ตรี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียรฮะ
2. เด็กหญิงปริศนา  จันดา
3. เด็กหญิงปวริศา  พันตาวงษ์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยแช่ม
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ตรัสรู้
6. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรพินธุ์  เพชรเกอร์
2. นางสาวฐิตาภา  จินดามรกฎ
3. นางสาวทิตยาพร  วิศรุตเมธางกูร
4. นางสาวนภัสสรณ์  ไกรเพ็ชร์
5. นางสาวปัณฑ์ชนิด  ส่งสุข
6. นางสาวพิชญ์นรี  เกียรติกุล
7. นางสาววันอาสา  สุวรรณชาตรี
8. นางสาวอารยา  ศรีแดงบุตร
9. นางสาวเขมิกา  ต่างจิตร
10. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสุดารัตน์   ชิณณะพงศ์
2. นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์
3. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
4. นางพรรณทิภา  เหล่าเผ่าพันธุ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุลาภ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิ่นเวหา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำวาศรี
4. เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์
5. เด็กหญิงนรากร  สุพิทักษ์
6. เด็กหญิงปภัสรา  จัันทร์เชื้อแถว
7. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ล้วนรอด
8. เด็กหญิงอริศรา  เอี่ยมศริยารักษ์
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจินทิมา  สิทธิการ
2. นางสาวบัณฑิตา  ปันคำ
3. นางสาวพัชราภรณ์  พลับน้อย
4. นางสาววาสนา  นุ่มวงษ์
5. นางสาววิภาวี  กิตติวิริยะการ
6. นางสาวอุมาพร  ยางเดี่ยว
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ทีดี
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  แสภู่
3. เด็กหญิงชญาดา  นาคเกตุ
4. เด็กหญิงชนิภา  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงณชามาศ  โก้ถนอมแก้ว
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มณีโชติ
7. เด็กหญิงธาวินี  มากแป๋ว
8. เด็กหญิงธิดามาศ  ศักดิ์ชัยพิพัฒน์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานสกุล
10. เด็กหญิงประพักร์ษา  เลาะเมาะ
11. เด็กหญิงปรารถนา  ไวปัญญา
12. เด็กหญิงศศิกานต์  นวลงาม
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตันตระกูล
2. นางสาวจิตกานต์  กิจเฉลา
3. นางสาวณัฏฐวรรณ  พงษ์สุทัศน์
4. นางสาวณัฐกานต์  เศรษฐสุข
5. นางสาวณัฐวรรณ  ซ่อนกลิ่น
6. นางสาวนวพรรษ  ลิจ้วน
7. นางสาวปณิดา  ชุณหกมลรักษ์
8. นางสาวปานฝัน  ไวยาการณ์
9. นางสาวพิมพ์ชนก  คำยวง
10. นางสาวศลิษา  ฐิติเบญจพล
11. นางสาวสิเนหา  เกียรติศิริ
12. นางสาวเบญญาภา  วงษ์ทน
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
3. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายยุทธภูมิ  อาจหาญ
2. นายสิทธิโชค  รุผักชี
3. นายสุรพศ  ภักดี
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
2. นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่ลี้
2. เด็กชายสันต์ชัช  อินต๊ะ
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
2. นางสุนันทา  แก้วเกตุมณี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรริษา  ลักษณประวัติ
 
1. MissZhang   Kaili
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอภิญญา  คำพิทักษ์
 
1. นางสาวสินีนาฎ   ฉ่ำชะเอม
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุธารักษ์  อินต๊ะเครือ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายปิยทัศน์  วิรุฬห์วงศากุล
 
1. Mr.Cheng  Ligang
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อึ๊งเจริญ
 
1. MissWang   Qian
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวธมลวรรณ  ถิ่นโพธิ์วงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
120 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวพจนา  คำมณี
2. นางสาวพัชรี  หมื่นสากุล
3. นางสาวสาริศา  ประทวน
4. นายสุกฤษฎิ์  เอี่ยมอาษา
5. นางสาวอรญา  กุลชา
 
1. นางสาวชิดชนา  ไทรชมภู
2. MissGong  Zhaomin
 
121 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุไลวรรณ  ทองงาม
2. นางสาวทราย  สัพโส
3. นางสาวพรพิมล  พรหมอินทร์
4. นางสาวพันธ์วิรา  เกียรติธนานวิน
5. นางสาวเสาวนีย์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชลธิชา  สอนจันทร์
2. นางสาวฐิดายุ  ถนอมกาย
3. นางสาวนิชาภา  เทพพฤกษา
4. นางสาวสมฤทัย  เข็มน้อย
5. นางสาวเกวลิน  เลาหจารุรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  ทองชื่นจิต
2. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจิราภา  บุณยธนิสกุล
2. นางสาวนุชนาฏ  แท่นทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิติพงศ์  อยู่ศักดิ์
2. เด็กชายจตุภรณ์  แก้วสมบัติ
3. เด็กชายณัธพล  ทับอินทร์
4. เด็กชายธนณัฐ  ทองเต่าอินทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ภูมรินทร์
7. เด็กชายอาทิตย์  โฉมหน้า
8. นายโสภณ  รุ่งเจริญ
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นางสาวสุพรรณี  ทองขาว
3. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายขจรเดช  วิทยายนตร์
2. นางสาวชนิษฎา  รัมภาสกุล
3. นางสาวชลธิชา  พันธุ์วิภาค
4. นายชโยดม  ผิวงาม
5. นายณัฐวุฒิ  บัวจูม
6. นางสาวทัศนีย์  แซ่โง้ว
7. นายธาดา  คิดงาม
8. นางสาวรวีโรจน์  ภูธนวิวรรธน์
9. นางสาวศรัณญา  พลายแก้ว
10. นายสาริน  อำนวยทรัพย์
 
1. นางธนวรรณ์  กัลติวาณิชย์
2. นางจันทนา  รองาม
3. นางเครือวัลย์  ประชาพิพัฒ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  โตทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยดา  สระทองคำ
3. นายศิวกร  มีศักดิ์
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. นางสาวอัฐภิญญา  กล่ำทอง
 
1. นางพัชภ์รินทร์  ทองดอนเกรื่อง
2. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจริยา  ทองคงโขน
2. นางสาวธัญลักษณ์  บรรดาดี
3. นายปารเมศ  ศรีษณะกุล
4. นางสาวภิชาพร  พุ่มเกตุแก้ว
5. นางสาวเข็มปภัสร  มานสะอาด
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นายทนงศักดิ์  คุปตพงศ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงธรรมคีตา  พิริยะธรรม
2. เด็กหญิงปาลิตา  พละมาต
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เผ่าผึ้ง
 
1. นางสาวไพรินทร์  ขุนศรี
2. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศศิวิมล  บุญเปรม
2. นางสาวสุพันนิภา  ชุมสันเทียะ
3. นางสาวเขมมิสสรา  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
2. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัชลดา  วุฒาพาณิชย์
2. เด็กหญิงปวิตา  วัฒนกุลเจริญ
3. เด็กชายวิชยุตม์  ศรีรัตนสกุลสุข
 
1. นางพิชญากร  สทธิ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวณัฐจี  ลักษณาสถิตย์
2. นางสาวปณิตตรา  จันทร์จู
3. นางสาวศิรินภา  มากงลาด
 
1. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ
2. นางสาวขวัญแก้ว  มาลัยชัยสิทธิ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชวาล  เมืองใหม่
2. เด็กชายญาณวรุตม์  รัชประภาพงษ์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวพิชญานันท์  อินทร์รักษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดุสิตา  สังข์กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงภัทรียา  เจริญธนรุ่ง
 
1. นายธนาศักดิ์  กิติวงษ์ประทีป
2. นางสาวรัตนา  แสงเรือง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ขาวสำอางค์
2. นางสาวกาญจนาพร  ธรรมลังกา
 
1. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายญาณกร  กลางสุพรรณ์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทรัตน์
 
1. นายริปอง  กัลติวาณิชย์
2. นางปิติมา  เงินเส็ง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชวิน  ตรีสุกล
2. นางสาวภูศาผริตาภัณ  ไพบูลย์สุข
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุรธรรมจรรยา
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง
 
1. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณานนท์  คล้ายทวน
2. เด็กชายอนุวัตร  ทองเหว่า
 
1. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาววนิดา  สรนุวัตร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุญนรินทร์  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. เด็กชายพีรดนย์  บุญซ้าย
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายภูชิต  แสงบัว
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายกฤษฏา  อาทิตย์กวิน
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  พรหมอุตม์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายสมสิทธิ์  ตังคพิภพ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายปฐวี  เมธาฐิติกุล
2. นายภรภพ  สิริงามวรกุล
 
1. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุณยวีร์  ศิริมหา
2. นางสาวเพชรรัตน์  สิริศักดิ์วิสุทธิ์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. เด็กหญิงชณิศญา  เติมทรัพย์รติ
2. เด็กชายภูมิ  บุญญอารักษ์
3. เด็กชายอธิศีล  พาณิชเกษตร
 
1. นางสาวพัชร์รางศุ์  ราชประดิษฐ์
2. นางสาวน้อยหน่า  ศรีทัศน์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  เหมสุข
2. นายสุโรตม์  ตันติเตชะกุล
3. นายอลงกรณ์  ธัญรัตนวรกุล
 
1. นางสุนิสา  ชุ่มมงคล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภรพรรณ  อยู่ยืนเป็นสุข
2. นางสาวสุวิชญา  แดงตะโก
 
1. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
2. นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชานนท์  มณฑีรรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มรอบ
3. เด็กชายนิติธร  ตันกิม
 
1. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
2. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนลินพร  สุนทรศารทูล
2. นางสาวพรพิมล  คงสวัสดิ์
3. นางสาวพัฐรักข์  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายธันยบูรณ์  รัตนทับทิมทอง
2. เด็กชายธารเทพ  บุญศิลป์
3. เด็กชายธีรโชติ  โชคพิกุลทอง
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพชรพร  ลุนหล้า
2. นางสาววาสนา  กลิ่นพยอม
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  รุ่นเจริญ
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธีรภัทร  บุตรดี
2. เด็กชายศิวกร  จงรุจิโรจน์ชัย
3. เด็กชายสหพล  ลีลา
 
1. นายระพีภัทร์  ธนากูลจีรวัฒน์
2. นายกัณฑ์อเนก  สุภัทรศักดา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกัณตภณ  แดงบุตรดี
2. นายนริศ  กาญจนเสนา
3. นายนิตินันท์  แหวนอ่อน
 
1. นายอนุวัจน์  ทับทิม
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์ผล
2. เด็กชายณภัทร  ปัทม์โรจน์
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขสี
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายธนพล  วัฒนาโชคทวีสุข
2. นายวัชรกร   วชิรภูมิภักดิ์
3. นายศักดิธัช  สุพตานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสงจันทร์
2. เด็กชายจิรยุทธ  นิลอิ่ม
3. เด็กหญิงนิยดา  ระยองขาว
 
1. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
2. นางบุรีรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นายดนุพล  มูลคร
2. นางสาววิชญาพร  มูลสุพรรณ
3. นางสาวสิริลักษณ์  พัดใจดี
 
1. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
2. นางบุรีรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสันทราย
3. เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤติมา  จันทร์คามคำ
2. นางสาวพลอยปภัส  ปฐมพัฒน์ธนากุล
3. นางสาวศศินา  เจริญสุข
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
3. เด็กหญิงมิรันตี  กล่ำรัตน์
4. เด็กหญิงวาทินี  กุ้ยอ่อน
5. เด็กหญิงศศิวิมล  กริ่งเกษมศรี
6. เด็กหญิงสุธิดา  สังข์แก้ว
 
1. นางเรณู  อยู่เย็น
2. นางสาวนิตยา  สิงห์ทอง
3. นางสาวปนัดดา  หวานชะเอม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภชัยโกศล
2. นางสาวคัคนัมพร  พูสุวรรณ
3. นางสาวจิตราพร  แตงแดง
4. นางสาวณัชชา  โสภากุล
5. นางสาวพรรณวิภา  ฆ้องรัตนพรชัย
6. นางสาวอรอุมา  เรืองศิริ
 
1. นางวิภาดา  กลั่นหวาน
2. นางสาววันดี  จิตอิ้ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจงาม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงรดา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ด่านปาน
2. นางสาวรัตนากร  โก้เครือ
3. นางสาวศศิกรานต์  พาอูฐ
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นายพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หน่ายเบิกไพร
2. เด็กหญิงดวงกมล  มูลวัน
3. เด็กหญิงนันทิมา  พันธุ์รู้ดี
 
1. นายบุญเลิศ  พรายอินทร์
2. นางสาวจินตนา  กาญจนะ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศิวพรอนันต์
2. นางสาวจารุวรรณ  เบี้ยวทุ่งน้อย
3. นางสาวสิริวรรณ  นะเขิน
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ราตรี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พวงวัดโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาววาสนา  วงษ์สวรรค์
2. นางจินตนา  หงษา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกมลนภัส  ทรัพย์ปุณยาพร
2. นางสาวขนิษฐา  ศิวพรสกุล
3. นางสาวภัทรปณัช  สุนทรมัจฉะ
 
1. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
2. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  แก้วสุโข
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชุ่มเทียมพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จำเล
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายคชาชาญ  สุดใจ
2. นางสาวชลลดา  คำชื่น
3. นางสาวทองสุข  กล่อมฉิม
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงคณิชฌา  สุดใจ
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  หงษา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยศเครือ
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางจินตนา  หงษา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  สุดวิเวก
2. นางสาวปรียานัฐ  เซี่ยงฉิน
3. นางสาววาสนา  พูลสงค์
 
1. นางสุวลัย  วาสบุญมา
2. นางปนัดดา  เปียถนอม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐสิริ  ศิลปประเสริฐ
2. เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว
3. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพีรยา  อาภานันท์
2. นางสาวภูษณิศา  อยู่จงดี
3. นางสาวรุจิรา  สุขสบาย
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทะจักร
 
1. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เปาปราโมทย์
2. เด็กชายชัชวาลย์  จงสวัสดิ์
3. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมหา
 
1. นางธิติยา  กวินเอกวรา
2. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิระปัท  เครือวัลย์
 
1. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
2. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์