หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1103 (ป.5/3) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1102 (ป.5/4) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1204 (ป.6/4) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1204 (ป.6/4) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1206 (ป.6/1) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน นางกาญจนา จ้อยเจริญ
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1206 (ป.6/1) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน นางกาญจนา จ้อยเจริญ
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง ห้องรักการอ่าน (เก็บตัวห้องเพชร) 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง ห้องIntersier (เก็บตัวห้องเพชร) 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1105 (ป.5/1) เก็บตัวห้องเพิ่มวิทยา 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1104 (ป.5/2) เก็บตัวห้องเพิ่มวิทยา 13 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1205 (ป.6/2) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ห้อง 1203 (ป.6/3) 13 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ผู้ประสานงาน นางสาวจันที วะสุขันธ์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]