หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประธานกรรมการ
2 ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
3 นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา ประธานกรรมการ
4 นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
5 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
6 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา ประธานกรรมการ
7 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
8 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ประธานกรรมการ
9 นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการ
10 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รองประธานกรรมการ
11 จ่าเอกสมศักดิ์ สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
12 นายชาลี เอี่ยมสำอางค์ ครูวัดไร่ขิงวิทยา รองประธานกรรมการ
13 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา รองประธานกรรมการ
14 นางสาวศจี ชินอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ
15 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
16 นายสนิท รีนับถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา รองประธานกรรมการ
17 นางสาวศจี ชินอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ
18 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
19 นายวิชาญ จารุกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา รองประธานกรรมการ
20 นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม รองประธานกรรมการ
21 นางอาภรณ์ กิตติพร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
22 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
23 นางจุไรวรรณ มาเบ้า ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
24 นางปริศนา เสลาคุณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
25 นางสาวสมพิศ บัวงาม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
26 นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
27 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
28 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
29 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
30 นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
31 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
32 นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
33 นางชญาดา สุวรรณาลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
34 นางสาวช่อทิพย์ ศักดิ์ปฏิฐา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
35 Miss Lu Caihong ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
36 Mr. Xu Yida ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
37 นางปุณยานุช ใจงาม ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
38 นายสมเกียรติ ฐานบัญชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
39 นางสาวสว่างจิต ธรรมสถิตย์พร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
40 นางณัฏฐพร กลัดเข็ม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
41 นางสุจิตรา ปั้นหยา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
42 นางพรรณา จันทร์วาววาม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
43 นางสาวจุรีรัตน์ ชัยวรวิทย์กุล ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
44 นางสาวอัญชลี ล้อทนงศักดิ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
45 นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
46 นายคมกริช น้อยจินดา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
47 นางสาวนฤมล ศิริธานันท์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
48 นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
49 นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรรมการ
50 นายฉลอง ดอนมูลไพร ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการ
51 นางอัมพา ดอนมูลไพร ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการ
52 นายกฤษติธี ประทุมสินธ์ุ ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการ
53 นายฉัตรชัย แก้วกำพร้า ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
54 นายสนธิ สถาพร ครูวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
55 นายกมล ประทีปธีรานันต์ ครูวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
56 นายชาญชัย กิจสวัสดิ์ ครูวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
57 นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด ครูวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
58 นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
59 นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
60 นายธานุวัติ สมไพบูลย์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
61 นางสุชาญา เกียรติโกมล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
62 นางสาวประเทือง เสรีย์เผ่าวงษ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
63 นางมณทิชา สุพรรณคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
64 นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
65 นางสาวโสฬส ทองรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
66 นายไพศาล ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
67 นางอาศยา สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
68 นางศิริพร สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
69 นางสาวพิชญา กล้าหาญ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
70 นายสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์ ครูโรงเรียนสถาพรวิทยา กรรมการ
71 นางสาวจันที วะสุขันธ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
72 นางภาวิดา บุตรเนียม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
73 นางสาวจารุณี สอนใจ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
74 นายธิรพงษ์ มีแก้ว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
75 นายอาทิตย์ ไชยจันทร์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
76 นายประเสริฐ แสงคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
77 นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
78 นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
79 นายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
80 นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการ
81 นายธีระวุฒิ สาบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการ
82 นายปรารภ หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
83 นายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
84 นายโยธิน พูลกำลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
85 นายศักดิ์ดา พงเภา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
86 นายวีรศักดิ์ มหอมตพงษ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
87 นางสาวอารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
88 นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
89 นางสาวอรอนงค์ แคนจา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
90 นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
91 นางสาวเอมอร ชูทัน ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
92 นางเบญจรัตน์ มณีรมย์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
93 นางสาวสลาวดี กลั่นเกิด ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
94 นางสาวอัจฉรา วัฒนอาภรณ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
95 นางสาวเพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
96 นางสาวโชษิตา มะลิทอง ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
97 นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
98 นางดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
99 นางสาวศรีประไพ ลีลาขจรกิจ ครูวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
100 นางเยาวลักษณ์ เสียงเจริญ ครูวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
101 นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ กรรมการ
102 นางสาวทนธร นนพิทัก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
103 นางสาวนริศรา เทพศรีหา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
104 นายสิชล ชัยโชค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
105 นางสุภา มิ่งเมือง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้ช่วยเลขานุการ
106 นางมุกดา พูลศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้ช่วยเลขานุการ
107 นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
108 นางมธุรส ต่วนเครือ ครูวัดไร่ขิงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
109 นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ครูวัดไร่ขิงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
110 นางนิทดา เจิมจำนงค์ ครูวัดไร่ขิงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
111 นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ ครูวัดไร่ขิงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
112 นางปริณดา กลิ่นถือศีล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
113 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แถม ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
114 นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
115 นางยุวดี ทองยี่สุ่น ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
116 นางกัญญา จำนงค์ ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
117 นางนิต สุวรรณเนตร ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
118 นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์ ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
119 นางสาววาสนา วงษ์สังข์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
120 นางสาวจงกลณี ภูอ่อนสี ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
121 นางรัชนี รัตนะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขานุการ
122 นายสมพร เล็กจินดา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลขานุการ
123 นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา เลขานุการ
124 นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม ครูวัดไร่ขิงวิทยา เลขานุการ
125 นางวิไลวรรณ อนันรัตน์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการ
126 นางอังสณา ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา เลขานุการ
127 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการ
128 นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เลขานุการ
129 นางสมควร หมั่นดี ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา เลขานุการ
130 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูแลเว็บไซต์งานศิลปหตถกรรมนักเรียน สพม.9 นครปฐม เขต 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]