รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสรา  รัศมี
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเบญจรัตน์  นิยบุญ
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  หุ่นสิน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  การสมอรรถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มบุ้งค้า
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สาลี
 
1. นางสิริรัตน์  เยาวนนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิรภิญญา  ทองสิมา
 
1. นางสาวดวงรัตน์   กงเหลียง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่วมพยัค
 
1. นางสาวอชิรยา  หารปรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวปฏิญญา  บุญชู
 
1. นางสาวนวพร  โปรานานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณิชชารีย์  อชมหาตม์
2. เด็กหญิงศรัณยา  เทวสุคนธ์
3. เด็กหญิงสุภัธรา  หรั่งช้าง
 
1. นางสาวอารียา  เทพฉิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐพงศ์  คงพุนพิน
2. นางสาวมุฑิตา  เกียรติงาม
3. นางสาวสรยา  หอมหวล
 
1. นางสาวประกายกาญจน์  แดงมาดี
2. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ช้างน้อย
2. เด็กหญิงสุวิสา  ยิ้มยวน
 
1. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวอำภา  แก้วจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธรากร  สุดลึก
2. นายสิริวิชญ์  เทพอวยพร
 
1. นางสาวสุนันท์  เทพาชมภู
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปริยากร  ปั้นเหน่ง
 
1. นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปกรณ์  ดิษผักแว่น
 
1. นายรังสรรค์  ทองสุกนอก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศพัศ  ชายศรี
2. เด็กหญิงสุพัฒธา  มากคง
3. เด็กหญิงอัญญฎา  คุ้มรักษา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อุ่นยศ
2. นางปทุมมา  กอแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกฤชพงศ์  เจียมจิรชาติ
2. นายชลาวุธ  แจ่มเจริญ
3. นางสาวศุภิสรา  สิงห์เจริญ
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายธนรัฐ  จันวิเศษ
2. เด็กชายพีรณัฐ  ไข่มุกข์
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  สนั่นวงค์สังข์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา
2. นางจีรวรรณ  วรยศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  จุณโรจน์
2. นางสาวนันทกานต์  สาระรัมย์
3. นางสาวพิมพ์กมล  บัวทอง
 
1. นางสาวสุกัณญาณี  โสภา
2. นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวเหมวรรณ  เหตานุรักษ์
 
1. นายศักดา  ปานรักษา
2. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพิชญุตม์  เกิดคูณ
2. นายเอกรัตน์  บุญมี
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูณ์
2. นางมณฑา  ปีมณี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายธนภูมิ  กลิ่นแพทย์กิจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์อำพร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายณัฐดนัย  นาควงศ์วานกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ถิรวัลย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงบุษดี   ดอกบัวบา
2. เด็กหญิงภัทรลดา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมธาพร   เสือป่า
 
1. นายวินัย  บุญชูส่ง
2. นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวสมัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายจิรายุ  ผ่องรัตนนันท์
2. นายนิธิ  ตันติวิทยาพิทักษ์
3. นางสาวปภาณิน   อังกูรโชติบุตร
 
1. นางสาวอลิสา  ถุงทรัพย์
2. นางสุธาทิพย์  ผลไสว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญชู
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สุขวิบูลย์
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วัฒนสิน
 
1. นางวราภรณ์  แตงจั่น
2. นางสาวปัญจพาณ์  ศรีพุฒ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสงเจริญ
2. นางสาวสุชาดา  รัศมีจันทร์เพ็ญ
3. นางสาวสุนิสา  ไหล่ตระกูล
 
1. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
2. นายธัญวิทย์  พลายงาม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกิตติยา    มั่นจิรังกูร
2. เด็กหญิงชิดชนก  นามเจริญ
3. เด็กชายธนพล  แคล้วภัยพาล
 
1. นายอุดม  เหลืองศิริธัญญา
2. นายนวัช  ปานสุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวประภาพรรณ  สีเหลือง
2. นางสาวรพีภัทร  เพียการุณ
3. นางสาวอนุสรา  ไม้แก้ว
 
1. นางสาวบุณยนุช  ฤทธิ์สำเร็จ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนนธมลษนน  หลิมประเสริฐ
2. เด็กหญิงปิ่นกาญจน์  กันทะอินทร์
3. เด็กหญิงรดา  แจ้งเจ็ดริ้ว
 
1. นางวนิดา  รุ่งโชติ
2. นางรัศมี  คัณฑาทิพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  พงษ์ไพร
2. นายรังสิมันต์  เสนาคำ
3. นางสาวอรพรรณ  เล้าเจริญ
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายฉัตริน  หมื่นสุกแสง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นางอรวรรณ  สระทองอยู่
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย
2. นายธนาดุล  หิรัญสถิตย์
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  ศิริยุวสมัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  ศรีหิรัญ
2. เด็กชายธนกร  กิตตินววิธ
 
1. นางสาวรัชนี  รูปสวย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายคุณานนต์  อุดมธรรมรักษ์
2. เด็กชายเมธานันธ์  เกิดช่าง
 
1. นายรุ่งโรจน์  อภัยโส
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตร์  เอี่ยมสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญรักษา  โตอาจ
3. เด็กหญิงปนัดดา  กองดี
4. เด็กหญิงพิมพา  ดำรงธรรมคุณ
5. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  อินพันธ์
 
1. นายคริสต์มาส  ดวงจันทร์
2. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ชำนิไกร
2. นางสาวฐิตาภรณ์  ชิตสุริยานิช
3. นางสาวณิชาภัทร  สุขทอง
4. นางสาวทอปัด  ลาภจารุวัชร์
5. นางสาวปรายฟ้า  วีระอมรกุล
 
1. นายหิรัญ  ระยับศรี
2. นายชรินทร์  รีนับถือ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นรนิ่ม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  คูณเทวี
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทะแพงพันธ์
5. เด็กชายเอกราช  ศรีจงใจ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว
2. นายคริสต์มาส  ดวงจันทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิรัชยา  พัฒนา
2. นางสาวปภาวี  แก้วขลิก
3. นางสาวภัทราภรณ์  เจริญนาม
4. นางสาวอมรรัตน์  การสันทัด
5. นางสาวอรณีย์  ชูสุวรรณ
 
1. นางธัญวรัตน์  ยุรศักดิ์พงศ์
2. นายศรุต  พวงมาลา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายณัฐพล  สงวนชื่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงวนชื่อ
3. เด็กหญิงนภสร  เอื้อสุนทรพานิช
4. เด็กหญิงวิชญาภา  คงหญ้าคา
 
1. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวดารชาต์  ชาวสวนเจริญ
2. นายภูริช  โพธิ์ไอยรา
3. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
4. นายสิริมงคล  ใจตรง
5. นางสาวสิริลักษณ์  อินเหยี่ยว
 
1. นายชรินทร์  รีนับถือ
2. นายอัษฎาวัชร์  สามงามยา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปิณฑิรา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวนางวิมลรัตน์  ภูฆัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวญานิกา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาววิรมณ  บัวแดง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปุณณิศา  หนูชู
2. เด็กชายวรากร  ทาจันทึก
 
1. นายภาคภูมิ  บุญมา
2. นางศิริเพ็ญ  สุทธิประภา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวสิกมลวรรณ  ภู่มาลี
2. นายไพศาล  ซีประเสริฐ
 
1. นายชรินทร์  รีนับถือ
2. นางปริศนา  รอดมณี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกชพร  เจริญคง
2. นางสาวกมลวรรณ  ศิริมหาวรรณ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  มีใจดี
4. นางสาวขิมทอง  พีรานุวัฒน์
5. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นศรี
6. เด็กหญิงธนัฏฐา  มาโท
7. เด็กหญิงพรรษา  กุดั่น
8. เด็กหญิงวาทินิล  คำม้าว
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สากระสันต์
10. นางสาวอัฉรีพร  วงศ์แก้ว
 
1. นางพีรยา  อนันต์อาชญาสิทธิ์
2. นางสาวทัศนีย์  วิวัฒน์ชานนท์
3. นางสาวจิรภัทร์  ชื่นผึ่ง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่ไหล
2. เด็กหญิงกัลยาณี  เหมมาลา
3. นายคำนวณ  ปั้นนิลเพชร
4. เด็กหญิงจรรยา  ศรีจิตแจ่ม
5. เด็กหญิงจิราพร  กัณหา
6. เด็กหญิงจิฬาภร  เกิดจาด
7. นางสาวชนาธินาถ  รูปสม
8. เด็กหญิงนฤมล  บุญมีฤทธิ์
9. นางสาวนิศาชล  ทองประเสริฐ
10. เด็กหญิงปวีณา  คงพันศรี
11. เด็กหญิงวรรณพร  แดนแก้ว
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ยอดแก้ว
13. นางสาวสุรีพร  จิตต์มั่นการ
14. เด็กหญิงอภิชญา  ประคองพันธ์
15. เด็กหญิงอลิสา  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เธียรสุทัศน์
2. นางสาววรนุช  จิตรมณี
3. นางจันทรพิมพ์  รัตนเดชกำจาย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิรัญญาเนตร  อินพาเพียร
2. เด็กหญิงวรินทร  เหลื่อมพิมาย
 
1. นางสาววราภรณ์  ตั้นเหลียง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทร์ศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายอาณัติ  พร้อมอินทราวุฒิ
2. นายเลอศักดิ์  พุ่มมาลา
 
1. นางสาวภัทรภร  เกียรติศิริ
2. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นินนาท
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  เดชมูล
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  รุ่มนุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกานต์กฤตนัย  วงษ์ประคอง
 
1. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายสิงหา  ภัทรสารโสภณ
 
1. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอพิชญา  กวีกิจเวที
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวอมรรัตน์  บุญโพธิ์แก้ว
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนพชุลี  วรปัญญานันท์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เกียรติเถกิง
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
2. นายชวลิต  ทัพเครือ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปุณทิภา  อาสาทรงธรรม
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวภัสสราพร  ศรีสมภักตร์
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายนิติพงษ์  พุ่มสงวน
2. เด็กหญิงปานชนก  ทรงสาสน์
3. เด็กหญิงสุชาดา  รอดเจริญ
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธงชัย  ตาติ๊ด
2. นายธนธรณ์  จ้อยสีดา
3. นางสาวพรรณิกา  แก้วรัตน์
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
2. นายชวลิต  ทัพเครือ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชนน  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายปิยะวัฒน์  ศรีสุขเอม
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชาญพันธุ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพชร  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สัจจานันท์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวสุทธิญาณ์   แตงหนู
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพิราทร   ฤทธิโชติ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายเลอศักดิ์  เอี่ยมจินดา
 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายบัญญัติ  พึ่งพเดช
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองอุดม
2. นางสาวคัมภีร์พรรณ  เก้งโทน
3. นางสาวชลธิชา  รักษาเชื้อ
4. นางสาวณัฎฐา  ดีประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วคุ้มครอง
6. เด็กชายบัญญัติ  พึ่งพเดช
7. นางสาวภานันดา  ยุทธภัณฑ์
8. เด็กหญิงลภัส  โยยิ่ง
9. เด็กชายสิทธิชัย  หลีค้า
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวฐานิดา   แสงใส
4. เด็กหญิงณัชชา  ใจบำรุง
5. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
6. เด็กหญิงปภาสินี   เต็งทอง
7. นางสาวปิยฉัตร   วัฒนสกุล
8. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
9. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
10. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
11. เด็กหญิงพิราทร   ฤทธิโชติ
12. นางสาวภควดี   พวงดอกไม้
13. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
14. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี
15. นายศุภณัฐฏ์   โอภาสวงศ์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
3. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
4. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
5. นางสาวนิชาพร   สมศรีอักษรแสง
6. นางสาวปิยฉัตร   วัฒนสกุล
7. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
8. เด็กหญิงพนัชกร   ขวัญเต่า
9. นางสาวภควดี   พวงดอกไม้
10. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
11. นายมงคล  ดำริสินชัย
12. นายศุภณัฐฏ์   โอภาสวงศ์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวฐานิดา   แสงใส
4. เด็กชายณัฐพล   นุ่นโฉม
5. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
6. เด็กหญิงธิติพร   ธำรงวรกุล
7. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
8. นางสาวนิชาพร   สมศรีอักษรแสง
9. เด็กหญิงปภาสินี   เต็งทอง
10. นางสาวปิยฉัตร   วัฒนสกุล
11. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
12. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
13. เด็กหญิงพิราทร   ฤทธิโชติ
14. นางสาวภควดี   พวงดอกไม้
15. เด็กชายภาสพงศ์   มิตราเวคิน
16. นางสาวรวิสรากรณ์   นุตยางกูรธนิน
17. นางสาววรรณพร  กุศลส่ง
18. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี
19. นายศุภณัฐฏ์   โอภาสวงศ์
20. นางสาวสุทธิญาณ์   แตงหนู
21. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชินสถิต
2. เด็กชายพชร  สีหะเนิน
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธาตุอินจันทร์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  จิตรีขันธ์
5. เด็กชายอัครชัย  นวลงาม
6. เด็กหญิงเกศินี  สุขสมบัติ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
2. นายอุกฤต  เสมจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. นายธวัชชัย  เมืองบาล
2. นายนคร  ขันวิเศษ
3. นายภควรรษ  มหาวัน
4. นายอดิศักดิ์  เวียงสันเทียะ
 
1. นายสุธี  สุริยกานนท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวกัญญนันท์  อัครฐิตินิธิกุล
2. นายกิตติพัฒน์  อ่อนจาง
3. นางสาวกุลญดา  ถิรธนดิษฐ์
4. เด็กหญิงกุลรดา  เหมือนจันทร์เชย
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เพ็งธงชัย
6. นางสาวชลฎา  ดวงสร้อยทอง
7. นายณัฐวุฒิ  เสตราช
8. เด็กหญิงตรีนุช  ดาวเรือง
9. นายธนกร  พันธุ์ซาว
10. นางสาวนคนันทน์  คะราณรัมย์
11. นางสาวนิภาดา  ไชยรักษ์
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิ้นโนนกอก
13. เด็กชายพรพงศ์  ภูมิสิน
14. เด็กชายพันธ์สุธี  ถนอมสัตย์
15. นางสาวรวี  พลายศรี
16. นางสาววรรณฤดี  นมนาน
17. นายวรโชติ  ครุวรรณ
18. นางสาววิมลวรรณ  รักไทย
19. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทศดร
20. นายศุภชัย  ฤทธิมังกร
21. นางสาวสิราภรณ์  สมบูรณ์พันธ์
22. นายสิริศักดิ์  สว่างวงค์ไว
23. เด็กหญิงหฤทัย  บุตรจันทร์
24. เด็กชายอธิวัฒน์  ปลาบู่ทอง
25. เด็กหญิงอันติมา  กลิ่นพยอม
 
1. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
2. นายศราวุฒิ  สุขสมบัติ
3. นายกิตติชัย  เห่งแจ้ง
4. นายจุมพต  รัตนาพิทักษ์
5. นายชัยพฤกษ์  ขวัญเมือง
6. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. นายภูธะเนตรต์   ชมบุญ
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  สังขพันธ์ุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  สวัสดิ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  สวัสดิ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์   ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวลักษิกา  ธุระสุข
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  สังข์สุวรรณ์
 
1. นายพงศกร  ทิพรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายหฤษฎ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ล่องตี้
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอภิสรา  เกษมสวัสดิ์
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  สวัสดิ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์   ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  ปานประเสริฐ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฏา  เจริญทรัพย์
2. เด็กชายชัยอนันต์  ศรีสกุน
3. เด็กชายธีระพันธ์  อัศวเจริญกุล
4. เด็กชายพชร  พันธุ์ทอง
5. นายพีรวิชญ์  อติภัควัฒน์
6. นายภาสวี  ศรีธรรม
7. เด็กชายวีรภัทร  ภักดีชวลิต
8. เด็กชายอนุชา  ประณุทกระสานติ์
9. เด็กชายอมรเชษฐ์  สันติ
10. เด็กชายไพสิฐ  สุวรรณจันทร์
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกชมณฑ์  บริจินดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งเพ็ญแข
3. เด็กหญิงกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มรรคเจริญ
5. เด็กชายจอมปราชญ์  รักโลก
6. เด็กหญิงจันทรัสม์  พิริยะพงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงจิรนันท์  เอกเผ่าพันธุ์
8. เด็กหญิงฉัตฏิกาญจน์  บุญน่วม
9. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิ้นฮะง้อ
10. เด็กชายชัยพิชิต  บัวโอภาส
11. เด็กหญิงชุตินธร  นิลเกาะ
12. เด็กหญิงฐิติพร   บุญปรีชา
13. เด็กชายณดล  ศรศรีวิชัย
14. เด็กหญิงณปภัช  วัฒนะพานิช
15. เด็กหญิงณัฐกานต์  มรรคเจริญ
16. เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดี
17. เด็กชายตะวัน  เทาศรีดี
18. เด็กชายธนนนท์  สุริวัลย์
19. เด็กหญิงบุณยวีร์  เจียวเจริญ
20. เด็กหญิงบุศยรินทร์  อดุลยโพธิธรรม
21. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เฮง
22. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีเกษม
23. นางสาวปัญญาพร  เหลืองพลสินกุล
24. เด็กหญิงพรชิตา  พลอยดี
25. เด็กหญิงพรปวีณ์  พัฒนไพรสณฑ์
26. เด็กหญิงพิชญา  ขมประเสริฐ
27. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
28. นางสาวภัทรดา  ไสยวุฒิ
29. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีนาค
30. เด็กชายภาคภูมิ  วรรณวงศ์สิริ
31. เด็กชายภูดิศ  ฉัตรศิริวัฒนา
32. เด็กหญิงวณิชญา  พงศ์เนตรวิไล
33. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนศรี
34. เด็กหญิงศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
35. เด็กชายศิริมงคล  บัวประเสริฐ
36. เด็กหญิงศุภิสรา  วงส์ทองดี
37. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
38. เด็กหญิงสิตา  สิรโชติกุล
39. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์โพธิ์ศรี
40. เด็กหญิงอริสรา  ดำคลองตัน
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
4. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
5. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
6. นายธนิต  พณิชยกุล
7. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
8. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
2. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
3. นายกัณภพ  เทศสมบูรณ์
4. นางสาวกันต์ฤทัย  กิจสงวน
5. นางสาวจิรัชญา  พาณิชปฐมพงศ์
6. นายชนินทร์  ซีประเสริฐ
7. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
8. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
9. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
10. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
11. นายธนกร  สุวรรณปา
12. นายธนชาต  อมรธำรงเวช
13. นายธนทรัพย์  โคตรคำ
14. นางสาวธัชชัญญา  วงศาชโย
15. นายนกร  นิสยันต์
16. นายปวริศ  มงคลธนตระกูล
17. นางสาวปาเจรา  ศรีวิสุทธิกุล
18. นางสาวพรจิรา  จรดล
19. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
20. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
21. นายพิจักษณ์  ศฤงคารเจษฎา
22. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
23. นางสาววรนิพิฐ  มะเริงสิทธิ์
24. นางสาววราพร  ก.ศรีสุวรรณ
25. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
26. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
27. นายวิศวกร  อังศุภากร
28. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
29. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
30. นายสืบพงษ์  วงษ์สวรรค์
31. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
32. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
33. นางสาวสุพิชชา  กงประดิษฐ์
34. นายอรรถพล  ซื่อดี
35. นายอัครชัย  บุญเกิด
36. นางสาวอารียา  ฉิมกล่อม
37. นายเกรียงไกร  รุ่งมงคลชัย
38. นายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
39. นายเจตณัฐ  มีศิริ
40. นางสาวโชติรส  วุฒิเสถียร
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
4. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
5. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
6. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
7. นายธนิต  พณิชยกุล
8. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชลดา  คำเสม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ธรรมนาม
4. เด็กหญิงปนัดดา  เนียมแสวง
5. เด็กหญิงพรสุดา  เสดถา
6. เด็กชายพัฒนกิจ  รูปหล่อ
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฤทธิรณ
8. เด็กชายสุทธิพัฒน์  หนันศรี
9. เด็กหญิงหรรษา  เรืองศิริ
10. เด็กหญิงเกวลิน  เนียมแสวง
 
1. นายประยูร  ทองสุทธิ์
2. นางสาวนันทิดา  กิจเจริญถาวร
3. นางสาวปาริชาต  กานติศาวิวัฒน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายจิณณวัตร  อ่วมสายศรี
2. นางสาวนนทิยา  ดวงจันทร์
3. นางสาวนิภาภรณ์  ศรีทองขำ
4. นายพิชิต  กัญยะคำ
5. นางสาวภีมสินี  จิรฐาทวีวัฒนกุล
6. นางสาวศศิวิมล  อินทร์น้อย
7. นางสาวสุจิตา  เที่ยงพูนวงศ์
8. นายอธิวัฒน์  ศรีปัญญา
9. นายอธิวัฒน์  สีสุข
10. นายไตรทศ  ทันปรีชา
 
1. นายประยูร  ทองสุทธิ์
2. นายเฉลิมชาติ  อิทิสาร
3. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วีระวงศ์
2. เด็กหญิงชยาดา  นุชเจริญ
3. เด็กหญิงพชรพรรณ  ยาทาเปี๊ย
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
5. เด็กหญิงศรวณีย์  ตาติดแสง
6. เด็กชายสุรเกียรติ  วงเวียน
7. เด็กหญิงอินทิรา  อิระวดี
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  แก้วเรือง
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกุลสตรี  พงษ์เทพนิวัติ
2. นางสาวจริยา  คลธา
3. นางสาวชเนษฏตรี  สมประสิทธิ์
4. นางสาวพรจิรา  ไววิ่งรบ
5. นางสาวพิริยาภรณ์  สุริยฉัตรกุล
6. นางสาวภัทรกันย์  กอบลาภเจริญ
7. นางสาวสุธาสินี  พิมพะรัตน์
8. นางสาวอัจฉรา  พงศ์ภพไพบูลย์
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  ร่มโพธิ์ชี
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ศักดิ์ภัทรกุล
2. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัดเกล้า  พึ่งบำรุง
4. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเฉลิม
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  เชียงกา
6. เด็กหญิงสุจิรา  งามประโคน
7. เด็กหญิงอธิชา  ห้วยระหาญ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สมรูป
 
1. นางสาวฐิติมา   เนี๊ยะอั๋น
2. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตุ้มอ่อน
2. นางสาวณัฐธยาน์  เกตุแก้ว
3. นางสาวธนัชพร  เทียมสอน
4. นางสาววาสนา  ยุทธเก่ง
5. นางสาวอภิสรา  นาคสงวน
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  ประเสริฐอดิศร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คชศาสตร์ศิลป์
3. เด็กหญิงณิชาภา  ใจเพชร
4. เด็กหญิงทักษิณา  ทำดี
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนพันธ์
6. เด็กหญิงสุชาดา  จิรกุลวัฒนะ
7. เด็กหญิงหฤทัย  เค้าทอง
8. เด็กหญิงอรไพลิน  ลดานุวัตร
 
1. นายสัญญา  ใยยนต์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายญาณวุฒิ  สีลาด
2. นายปริญญา  ใช้โฉมยงค์
3. นายพันธุ์รัก  จั่นโพธิ์เตี้ย
4. นายพีระศักดิ์  อุตธร
5. นายภาณุเดช  ตาทิพย์
6. นายวัชรพล  คำซื่อตรง
7. นายศรัณย์  อุทรส
8. นายศิวะ  เลิศลิ้ว
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายชินวัตร  นิลกระจ่าง
2. เด็กชายวิชญา  กฤษณะกาฬ
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  ศรีรัตน์
4. เด็กชายอภิวัชร์  สุคันโธ
5. นายอิทธินนท์  กิจภัทรวิทย์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
2. นายอุกฤต  เสมจันทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายทองชิว  เพ็งบุญชู
2. นางสาวอริศรา  พิสุทธิรัตนพันธ์
 
1. นายเอกราช  อยู่ฤกษ์
2. นางสาวอาภรณ์  หุ่นสวัสดิ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวอรุณฉาย  ไชยสวาท
 
1. นางสาวดรุณี  นาคธรรมขันธ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายเมษัณฑ์  สินธทียากร
 
1. นางสาววรนุช  ศิริทองเกษตร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกมลวรรณ  แจ้วชุ่มชื่น
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  จันทร์สนิท
 
1. นางสาวซอดรียะฮ์  แมเราะ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นายปุณณรัตน์   เพ่งไทร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวเบญญาภรณ์  นิลประพันธุ์
 
1. นางสาวดรุณี  นาคธรรมขันธ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายการัณย์  วิเศษชัย
2. นายธีรวัฒน์  บวรเจิดพงศ์
3. นางสาวประภากรณ์  คำแดง
4. นางสาวปวันรัตน์  พานทอง
5. นายพงศกร  คีรินทร์
 
1. นางสาวอลิษา  เกียรติประชา
2. MissWu miao  miao
 
121 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชนาภา  ปิ่นประชา
2. นางสาววิไลลักษณ์  คูณทรัพย์
 
1. นางสาวนพพร  คุ้มรักษา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  หลงสมบุญ
2. เด็กหญิงฐานวีร์  ประทุมสุวรรณ
3. เด็กชายตันติกร  ผาเคน
4. เด็กชายปิยวิทย์  ก๋งฉิน
5. เด็กชายพงศ์ณภัทร์  รุจิวรพัฒน์
6. เด็กชายมนต์เสก  กี่คงเดิม
7. เด็กหญิงรุ่งรวี  มรกตจินดา
8. เด็กชายศุภมงคล  กลิ่นบัว
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
3. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฉัตร์ฐิตา  พรเลิศพิทยกิจ
2. นางสาวณัฐกุล  พระเขียนทอง
3. นางสาวปรารถนา  สุจจิตร์จูล
4. นางสาวปาณิสรา  อินทร์รักษา
5. นางสาวศศิมา  โยธคง
6. นางสาวศิริพร  พรมรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายรุ่งโรจน์   กิติสัทธาธิก
3. นางสาวบัว  จรเข้
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ชะม้อยกลาง
2. นางสาวดวงรุ่ง  จันทร์ประสิทธิ์
3. นางสาวนิชาภา  แสงแก้วนพคุณ
4. นางสาวนิศาชล  รักเจริญ
5. นายปฏิภาณ  แสนมั่น
6. นางสาวปวรรณรัตน์  นัทธิโพธิ์
7. นายพันธกานต์  แพรประเสริฐ
8. นางสาวยุพารัตน์  เกียรติประชา
9. นางสาวรุ่งไพลิน  จิตตวิสุทธิกุล
10. นางสาวสุกัญญา  อัปกาญจน์
 
1. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
2. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงพินิจ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โคตรภูธร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  นุชาติวงศ์
4. เด็กหญิงรามาวดี  วารี
5. เด็กหญิงลินลนี  วงศ์พล
 
1. นางสุภาวดี  กิจประเสริฐ
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคลี่
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ดีพูล
2. นางสาวปรรัชน์  วิชาสุด
3. นางสาววรรณวิษา  เที่ยงธรรม
4. นางสาวสุธิตา  ลี้สุวรรณ์
5. นายสุพล  สว่างวงค์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคลี่
2. นางสุภาวดี  กิจประเสริฐ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุรทิพาพงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชัยโย
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปลื้มถนอม
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวลินนรัตน์  เพ็ชรสิมาลัย
2. นางสาววราศิณี  สิทธิอักษร
3. นางสาวศศิธร  พังจุนันท์
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงศรี
2. เด็กหญิงพัชรียา  ส่งแสง
3. เด็กหญิงรินลดา  โฉมไธสง
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นางอติภา  เจ็งประเสริฐ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวภิญญา  ภรณ์ธัญญา
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวแพรพรรณ  นาคจีน
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  รอดทอง
2. เด็กชายภคิณ  เลาหชีวิต
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กหญิงปาหนัน  ใจผ่อง
2. เด็กชายพงศกร  กาเหว่าลาย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง
2. นางสาวอัมพร  พัฒอินทร์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. นายสรศักดิ์  ศรีทองอินทร์
2. นายอภิสรณ์  พรเจริญ
 
1. นางสาววิกานดา  จันทประดิษฐ
2. นายคมสัน  จันทร์แดง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายชยพล  หาญเสน่ลักษณ์
2. เด็กชายภูวเดช  นิยมเดชา
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
2. นายบัณฑิต  ศิริเสรี
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พรหมมาศน์
2. เด็กชายวรพรต  ดวงจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
2. นางสาวจารุณี  สอนใจ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัณฑิล  อดุลย์ฐานานุศักดิ์
2. เด็กชายภัทรพล  ตั้งบรรจงกิจ
 
1. นายเฉลิมรัฐ  อนันตชาติ
2. นางสาวหทัยรัตน์  อุดรเขต
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรเมธ  อุระนันต์
2. เด็กชายเจษฎากร  อ่องนก
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
2. นายปริญญา  แสนสวะ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวญาณิศา  โสภัย
2. นางสาวยุคลธร  ศรแก้ว
 
1. นายปริญญา  แสนสวะ
2. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤตภัค  กิจจิว
2. นายสิทธิโชค  ชูประเสริฐ
 
1. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว
2. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปราธีดา  เกตุเพ็ชร
2. นายวรเทพ  จิตวิขาม
 
1. นายประพันธ์  จาวสุวรรณวงษ์
2. นางสาวอภิญญา  นาคใหญ่
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลภัค  ธรรมรักษ์เจริญ
2. เด็กหญิงณัฐชา  เหลืองสะอาด
3. เด็กหญิงภวริศา  เกียรติทรัพขจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชญากาญ  เจิมศิริ
2. นายศุภวิชญ์  พึ่งฉิม
3. นายอัฐพล  บุญสาร
 
1. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
2. นายศรัณย์  จันทร์แดง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายจักรี  เสือกงลาด
2. นายพงศ์ศิริ  พัฒนพร้อมสุข
 
1. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายทศพร  ภู่ทอง
2. เด็กชายพุทธชน  ศุภารักษ์สืบวงษ์
3. เด็กชายวีรยุทธ  กิจบุญชู
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายสหภูมิ  เกตุแก้ว
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายจอมพล  ฉัตรนภารัตน์
2. นายอุกฤษฎ์  สุขสมกลิ่น
3. นายเจษฎาธร  แก่นแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
2. นายพงษ์รัตน์  เล้าประเสริฐ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฏชนน  วสุธวัช
2. เด็กชายธนดล  ดำเนินภัณฑ์
3. เด็กชายอรรคกรณชัย  ถีรเสถียรรัตน์
 
1. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  อินทร์ชุ่ม
2. นายพลวัศ  เนตรหิน
3. นายภัทรเวช  ชำนาญศิลป์
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
2. นายกันตพงษ์  เรืองวัฒนาวิศิษฐ์
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  เรณู
2. เด็กหญิงพรพิชญ์พัณ  เนียมหอม
3. เด็กหญิงรมิดา  แก้วดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
2. นายธนา  บุญชู
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพรชัย  หุ่นสำราญ
2. เด็กชายรัชถ์ธวัช  สีห์สุกิจถาวร
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชูจันทร์
 
1. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
2. นางพจนีย์  ไพรงาม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชุติมา  สุกสว่าง
2. นางสาวณิชา  วิชชุนากร
3. นางสาวพนิดา  อุณหทวีทรัพย์
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  ฉิมจินดา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปรีชาแสงจันทร์
3. เด็กหญิงรังรอง  ใส่แป้ง
 
1. นางกันศิมาลี  เทียนงาม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธนภรณ์  ทยาพัชร
2. นางสาวปิยธิดา  จันทร์ครุธ
3. นางสาวอัณฑิกา  สาธร
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทับทิม
2. เด็กหญิงพรรณริลท์  สหวรรธนกรณ์
3. เด็กหญิงลักษิณา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงอชิรญา  ตู้สมบัติ
5. เด็กหญิงอติกานต์  นนทมาลย์
6. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทองสงค์
 
1. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
2. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
3. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  ภู่เจริญ
2. นายชินดนัย  หุ่นสวัสดิ์
3. นางสาวนัทธพร  พลอยหิน
4. นายภคพล  ปานเจริญ
5. นางสาวสิรญาภรณ์  สุดสว่าง
6. นางสาวอิสรีย์  อิทธิฤทธิ์มีชัย
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
3. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โอภาสวงษ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  เข็มปัญญา
3. เด็กหญิงอภิชภา  อัศวธนาดุล
 
1. นางสาววิไล  จิรมงคลการ
2. นายเอกอุดม  ทองเกษม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายจิรายุทธ  บุญอินทร์ส่ง
2. นายสุวัชชัย  เดชประสาท
3. นางสาวอริสสรา  เครื่องทิพย์
 
1. นายธีระ  ทองยี่สุ่น
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อโตเติม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงมธุรดา  ทมวงศ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เสียงหวาน
 
1. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
2. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายธีรรัตน์  ธนศิลป์
2. นางสาวลักษิกา  วิตหงส์
3. นางสาวอายูมิ  อิชิโอโดริ
 
1. นางสาวพิมพ์มาศ  เพชรขาวช่วย
2. นางสาวดวงพร  จันทร์สมบูรณ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงปานวาด  จันทร์ละมูล
2. เด็กหญิงมุฑิตา  คอนธิเสน
3. เด็กชายเกษม  สังข์อยู่ดี
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  กลิ่นนิ่มนวล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกัณภพ  เทพสมบูรณ์
2. นายกิติพงศ์  โพธิสุวรรณ
3. นายถิรวุฒิ  เปี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
2. นางสาวพิมพ์มาศ  เพชรขาวช่วย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธีรดนย์  เฮงรักษา
2. เด็กหญิงมนัญญา  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวลัยพร  ปัญญากมลกิจ
 
1. นางอัธยา  นนธ์พละ
2. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐธยาน์  สมสุขไพเราะ
2. นางสาวณัฐนรี  สมสุขไพเราะ
3. นางสาวภารดี  เฟื่องมะนะกูล
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงธันพิมล  ชูมาลี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงไอลดา  สายคำ
 
1. นางนงสมร  พงษ์อภัย
2. นางรัชนา  ปรีชารัตน์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกัณธิมา  นุ่มนวล
2. นางสาวพลอยลดา  ปาทา
3. นายรัชชานนท์  พุกเจริญ
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
3. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  ทองสรวง
2. นางสาวสินารักษ์  ธงไพร
3. นางสาวอภิญญา  พ่อเเกษ
 
1. นางออมสิน  สถาพร
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  พรมมี
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายโกศิลษ์  มะลิทอง
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายพิชิต  ลี้รัตน์
2. เด็กหญิงภคพัส  อิ่มใจ
3. เด็กชายศุภชัย  เบี้ยวทุ่งน้อย
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  พันธ์ขะวงษ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางวาสนา  โศภิตวจนะ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  กำลังบุญ
 
1. นางอัญธริยามน  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะปิง
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ประคองวงษ์
 
1. นายเลิศ  จันทร์คำ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำรัสภูมิ
 
1. นายสันติ  จันดีวันนา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุแก้ว
 
1. นางกนกพร  พลชัย
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายรังสรรค์  สิงตะบุตร์
 
1. นางอภิภา   ศรีเอี่ยมสะอาด
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายหัสศวรรษ  กวีกิจเวที
 
1. นายเสน่ห์  ไชยสุกา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายยุทธ  พวงสมบัติ
2. นางสาววรัญญา  ศรีเพชรเจริญ
 
1. นางพรทิพย์  อรชร
2. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายจิรพนธ์  อรรถวสุ
2. เด็กชายศุภกิจ  ผลเจริญ
 
1. นางสาววิไล   ตันเสียงสม
2. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
 
182 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกอบชัย  ตาลบำรุง
2. เด็กชายขวัญชัย  มณีจินดา
3. เด็กชายชวานนท์  โพธิสัตย์
4. เด็กหญิงชาลิสา  ชื่นวิเศษ
5. เด็กชายณัชพล  แก้วพิจิตร
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พานตะโก
7. เด็กชายณัฐภัทร  ทองอ่วมใหญ่
8. เด็กหญิงธนพร  บุญชัย
9. เด็กชายธเนศ  หนักไหล่
10. เด็กหญิงนรากร  อำมาตย์
11. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองเผือก
12. เด็กหญิงปยุดา  มากผาสุข
13. เด็กหญิงพัชรพร  รุ่งจำเริญ
14. เด็กชายพัฒน  เอื้อโอภาพัฒน์
15. เด็กหญิงภัคจิรา  บรรพกาญจน์
16. เด็กหญิงมณทิชา  คานงอน
17. เด็กชายยศพนธ์  โชครัศมีศิริ
18. เด็กชายวิชชากร  ยุทธไกร
19. เด็กชายวีรวิชญ์  อภิศิริเดชาวัฒน์
20. เด็กชายศิวกร  บัวสุ่น
21. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญนิธิธาดา
22. เด็กชายสหรัถ  นิรัชวิสุทธิ์
23. เด็กชายอธิป  พูนขวัญ
24. เด็กหญิงเปมิกา  วัฒนะพานิช
 
1. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
2. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
3. นางสาวพัชรินทร์  หลีศิริ
4. นายประยุทธ  เกตุทอง
5. นายรัตนพล  วิสุทธิวงศ์
 
183 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกชรัตน์  บัวทอง
2. นายฐรัฐกรณ์  มณีทิพย์
3. นางสาวณัฐฐา  แก้วประชา
4. นายณัทภพ  สุขประเสริฐ
5. นางสาวณิชารีย์  ชุนถนอม
6. นายธนกฤต  แก้วสมบูรณ์
7. นายธนภูมิ  ด้วงไข่
8. นางสาวธนวรรณ  เจีบวเจริญ
9. นางสาวธันยนันท์  หาดี
10. นายธีรศักดิ์  มีสัตย์
11. นายปรเมษฐ์  กิ่งทอง
12. นางสาวผกาพร  ไทยสง
13. นางสาวพัทธวรรณ  นราทอง
14. นางสาวพิชญ์สินี  ไกรประวี
15. นายภาณุพงษ์  อักษรศรี
16. นางสาวมณีนุช  แฟงจะโปะ
17. นายรัฐคุณ  พรยังยืน
18. นายศราวิณ  ตันติภัณฑรักษ์
19. นายศิกษก  ใยโฉม
20. นางสาวศิรภัสสร  ลิ้มสุวรรณ์
21. นายศิรวิชญ์  ชิ้นฮะง้อ
22. นายอิทธินันท์  สุวรรณฤทธิ์
23. นางสาวเปมิกา  คณาวรศ์
24. นายไชยวัฒน์  วุ่นบำรุง
 
1. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
2. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
3. นายประยุทธ  เกตุทอง
4. นางสาวพัชรินทร์  หลีศิริ
5. นายรัตนพล  วิสุทธิวงศ์