รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัยยา  ส่งกลิ่น
 
1. นางจินพร  เชื้อบุปผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  เม่นวังแดง
 
1. นางจินพร  เชื้อบุปผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  อุดขาว
 
1. นางสาวดรุณี  พลเยี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  นามโล
 
1. นางจุไรรัตน์  ศิริภูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  พัดทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองยศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงจันทรศิริ  ปกป้อง
 
1. นางสันทนี  อิทธิพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางโชติกา  เปี่ยมอ่อน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกฤติกา  เชื้อเฉลิม
2. เด็กหญิงนรินภรณ์  วงค์อ้าย
3. เด็กหญิงวันวิสา  คล้ายจินดา
 
1. นางสาวสุธิดา  สติดี
2. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวจิตรา  เจนรอบ
2. นางสาวณัฐณิช  เภตรา
3. นางสาวทรรศนีย์  ปฏิบัติธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
2. นายธวัชชัย  นิลสินที
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  แพทย์รำ
2. เด็กหญิงภัทรดา  โกเจริญ
 
1. นางสาวประเทือง  สุขแสวง
2. นางเกษศิรินทร์  ตั่นเล่ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายนภทีป์  ป้อมสันเทียะ
2. นางสาวประวีณา  พลสวัสดิ์
 
1. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
 
1. นางธนาภรณ์  โคตรนารา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภวัต  น้ำใจเพ็ชร์
 
1. นายเสวตร  โคตรนารา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติมา  ประทุมทอง
2. เด็กชายณพณัฐ  แวดล้อม
3. นางสาวพิชชาภา  จันทร์สม
 
1. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ
2. นางสาวพรประภา  อัศวเสถียร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ทองชัย
2. นางสาวพัชราพร   บุญสุนีย์
3. นายศรนรินทร์   มณีวรรณ
 
1. นางพรทิพย์   โสพัง
2. นางสาวกนกวรรณ  ชื่นใจจิตต์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษอร  อุ่นอำไพจิตร
2. เด็กหญิงรวิสรา  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงลภัสธากานต์  พงษ์กระสินธุ์
 
1. นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ
2. นางสาวตรี  ปรีเดช
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายชินราช  สว่างวงษ์
2. นางสาวธนัญญา  ทองสว่าง
3. นายสรวิชญ์  มากศิริ
 
1. นางเบญญารัศมิ์  ลิ้มวิบูลพงศ์
2. นางสาววันเพ็ญ  สงเคราะห์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณสว่าง
2. เด็กชายสุรพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
 
1. นางภิติพร  นวพันธู์
2. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณภัทร  ตั้งติรวัฒน์
2. นายเด่นภูมิ  สุพรรณขันธ์
 
1. นายปัทม์  สินพานิช โรจนพงษ์
2. นางจีราวดี  เกียรติกิตติพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง
 
1. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายน่านฟ้า  เกตุวิเชียร
 
1. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกณิศ   เพชรมณีล้ำค่า
2. เด็กหญิงชนานันท์   หุ่มขุนทด
3. เด็กหญิงพาณิภัค   ดลพิพัฒน์พงศ์
 
1. นางจำเนียร   วงศ์สุทธฺ์
2. นายอดิศร์  เกิดมณี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา   เจริญศิริ
2. นางสาวนาถนิภา  สุวรรณโชติ
3. นายพสิน  ลิขิตวิเศษกุล
 
1. นางขวัญใจ  สุวรรณ
2. นางสาวรุ่งทิพย์   นาวาประดิษฐ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  พัสดารัก
2. เด็กชายฒณวรรษ  ชุติดาราลักษณ์
3. เด็กชายสุริยา  คุ้มภัย
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาภัทร  รู้งาน
2. นางสาววรัญญา  วรจิตร
3. นายสุวิทย์  ทองระอา
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวาลา  อิณชิต
2. เด็กหญิงภัทรภา   อุดหนุน
3. เด็กชายลัทธพล   ปิยะสุข
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เฮงสกุลวงษ์
2. นางฐิตาภา  แดงน้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ธงสุวรรณ
2. นางสาวบุญนภา  ศิริพงษ์
3. นางสาวอิสริยา  สายชล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  แก่นโท
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คมโนภาส
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
 
1. นายรณชัย  ศรีสงคราม
2. นางสาววิมล  สาดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. นางสาวณัฐพล  พยุงผล
2. นางสาววรวรรณ  นามประเจียน
3. นางสาวสุรัชญา  พืชพันธุ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  นิลรังษี
2. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายพชร  กิ่งของ
2. เด็กหญิงอรัญญา  เกิดเกษม
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
2. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกชพร  พรหมวิหาร
2. นายธัชพงศ์  สุดคนึง
 
1. นางอำนวยพร  สืบเสนาะ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เลิศมีศิลศรัทธา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กชายธีรไนย  พลดาหาญ
2. เด็กชายเอกราช  อาจศึก
 
1. นางสาวเมวิกา  สีมานนท์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กชายสุวัฒน์  แซ่โง้ว
2. เด็กชายอัครเดช  โมกศิริ
 
1. นางณัฏฐา  เมียงมาก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายภัทรพล  กายดีสุด
2. เด็กชายศุภกิตติ์  วัชนุภาพร
3. เด็กชายเจย์ เจเวีย  ฟอลโลเวีย
 
1. นายอโรชา  สุภานิชย์
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงนฤนันท์  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงนฤภร  หล่อวณิชย์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เติมวิทย์วรกุล
5. เด็กหญิงสิรินทรา  โพธิ์ชัย
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นายเกรียงไกร  คงเมือง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์ไพศาล
2. นางสาวนิชกานต์  เผือกพิพัฒ
3. นางสาววนิดา  แสงสง
4. นางสาวอพินญา  พรมจำปา
5. นางสาวอภิชา  สีตาลแก่
 
1. นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี
2. นางสาวมัณฑนา  พุ่มพวง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงทิพานันท์  พงศ์พัฒนะกิจ
3. เด็กหญิงธีรนันท์  ชิดเชื้อ
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  สอดศรี
5. เด็กชายวรเมธ  เกิดกายพันธ์
 
1. นางณัทดารัญ  อภิรัชตกุล
2. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ติ้มขลิบ
2. นางสาวชนิภา  ชินรัตน์
3. นางสาวภัทรวดี  เพชรก้อน
4. นางสาวรังสิตา  รังสิมันตุ์วงศ์
5. นางสาวสิรินยา  ทองภาพ
 
1. นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผุยเบ้า
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ขำทัพ
2. เด็กชายวรกันต์  เทพบรรทม
3. เด็กชายวุฒิภูมิ  วิชชุนิลุบล
4. เด็กชายอภิชน  ตุมา
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  นนทิวรรธน์เมธี
 
1. นางมลรัตน์  แสงกระจ่าง
2. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวจันทราลักษณ์  คงเขียว
2. นางสาวณัฐพร  อาสว่าง
3. นายภาสกร  พงษ์เทพิน
4. นางสาวสิริภัสสร  โพธิ์สนิท
5. นางสาวอาริสา  รุ่งเรือง
 
1. นายเกษมพงษ์  ยอดรัก
2. นายมนัสชัย  โต๊ะงาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกาญจนศิริ  มีฉวี
2. นายชาญณรงค์  เรืองสงคราม
3. นางสาวฐนิตา  ฟูกลิ่น
4. นางสาวฐานิกา  คำนึงกิจ
5. นางสาวณิชาพัชร์  เพ็งแจ่ม
6. นางสาวทิพปภา  สุขประเสริฐ
7. นางสาวธนพร  ชมพูน
8. นายธนวัฒน์  จันทะเพ็ชร
9. นายนิธิศ  ติยะสันต์
10. นายผดุงเกียรติ  หนองใหญ่
11. นางสาวพรรณกาญจน์  สุวรรณผิว
12. นางสาวพิชชากานต์  อรัญโสด
13. นางสาวพิชญา  วีระจิตต์
14. นางสาววรัญญา  เสน่หา
15. นางสาวศานันทิณี  คำภานนท์
16. นายศุภโชค  เตชะบัญ
17. นางสาวสันห์ฤทัย  สงเย็น
18. นางสาวหยาดรุ้ง  ยอดแก่น
19. นางสาวหัทยา  วงศ์พยัคฆ์
20. นายเติมพงศ์  ชุนทอง
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
4. นางกัลยา  ธีรพิบูลกุล
5. นายเมธาสิทธิ์  โพธิ์หิรัญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกิตติธัช  บุญมาวัฒน์
2. นายจักรวรรดิ  บุบผาสุข
3. นายชยพล  อิทธิกุสุมาลย์
4. นายนวดล  สงฆ์เจริญ
5. นายนักสิทธิ์  จันทร์รุ่ง
6. นางสาวนิศาชล  เสือแก้ว
7. นายบุญกิจ  จูกระจ่าง
8. นายปรมินทร์  คุ้มปลี
9. นายปัณณธร  ปัญญาเดช
10. นายพัชรพล  วิริยะเกียรติ
11. นายพิศิษฐ์ศักดิ์  ขอบอรัญ
12. นายพีรพัฒน์  แต่งเลี่ยน
13. นายพีรวัสส์  จิตรจรูญ
14. นายภูเทพ  สนิทภิชาติกุล
15. นายวัชรวัท  พรมตา
16. นายศิริเทพ  ฟักบำรุง
17. นางสาวอัญชลี  พานทอง
18. นายเกียรติธิราช  สงวนดี
19. นายเสฎฐวุฒิ  จุฬาทิพย์
20. นายโกวิทย์  สาสิม
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
3. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
4. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
5. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงชลินทรา  หลายพา
 
1. นางสาวขนิษฐา  เทียมเพื่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ใหญ่
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ผลเกิด
2. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ขาว
 
1. นางกุลกัญญาณ์  ทิพนาค
2. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา  สาครพานิช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกริษณุุ  แซ่ตั่น
2. นางสาววณิชชา  อินทร์คล้าย
 
1. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
2. นางอุ้มพร  ทองดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์   รัตนมณี
2. เด็กหญิงจิรัสยา   กั๊กสูงเนิน
3. เด็กหญิงนิธินาถ   ไชยสงค์
4. เด็กหญิงพฤกษพร   แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บุรุษานนท์
6. นางสาวสาลินี  สายประทีป
7. นางสาวสิริทิพย์   อภิชิตกุล
8. นางสาวสุตานันท์  เสาะสนธิ์
9. นางสาวอาทิตยา  บุญเส็ง
10. เด็กหญิงอิชยา  แสงสอาด
 
1. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
2. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
3. นายพสิษฐ์  ด้านเนาลา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายชนาธิป  บุญกนิษฐา
2. นางสาวชลดา  ภู่เฟี้ยม
3. นางสาวตุลยดา  แก้วกระจ่าง
4. นางสาวทิพานัน  เสน่ห์
5. นายธนดล  เย็นใจพร
6. นางสาวนพวรรณ  เสวกวิหารี
7. นางสาวพนิตสุภา  อยู่เย็น
8. นางสาวพรรณพัทร  สุขประเสริฐ
9. นางสาวพันวัชย์สา  แซ่เตียว
10. นายภาณุวัฒณ์  นวดไธสง
11. นายวิศรุต  ปรางแก้ว
12. นางสาวสญาณิญ  ทองอยู่แบบ
13. เด็กหญิงสุภาพร  ทองยศ
14. นายอภิเชษฐ์  ชัยเหลา
15. นางสาวอารียา  ทิวงศ์ษา
 
1. นางสาววิภาวัลย์  แสนสุข
2. นางสาวอรัญญา  เอกตาแสง
3. นางณิชตา  สิงห์โตหิน
4. นางสาวเพ็ญศิริ  อภิญ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อุดม
2. นายสุรพงษ์  เฮียงหล้า
 
1. นางสาวสุมิตรา  ฮวบอ่วม
2. นายบรรหาร  ยิ่งประยูร
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  เพ็งประพัฒน์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ท้าวชัย
 
1. นางอเนชา  พิลาวัลย์
2. นายวรพล  ไทยประโคน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาไพวรรณ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพีรยา  อุดม
 
1. นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราภิภัทร  พลเสน
 
1. นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายวรกร  รัตนวิกร
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวปริญดา  แดนจ่า
 
1. นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวสิริญญา  หิรัญโท
 
1. นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงปุญญสิริ  แซ่โฮ่
 
1. นางสาวคงขวัญ  อ่วมบุญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายศุภฤกษ์  โยโส
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงธรรศมน  พินโยยาง
2. เด็กหญิงพนิดา  เรืองผดุง
 
1. นางสาวสกุณา  เสียงเลิศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกฤษตินนท์  ภูมะธน
 
1. นายพรรณพงศ์  สมจิตต์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นายรณชัย  วันทอง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กชายชัยธวัช  พฤทธิพงษ์
2. เด็กชายทนุสิทธิ์  ลาลู่
3. เด็กชายสัชฌะกร  ศิษย์โรจนฤทธิ์
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
2. นายสมศักดิ์  ทองปาน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายนนทชัย  แช่มช้อย
2. นายบุญประเสริฐ  แซ่ตั๊น
3. นายพงศกร  ศรีพูล
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายอานุภาพ  บุญบรรจง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชำนิ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่สวัสดิ์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ตันติยานนท์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ขำประสงค์
2. เด็กชายณัฐพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
4. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
5. นางสาวภัทรนันท์  ประสมกิจ
6. นายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
7. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
8. เด็กชายรุ่งภพ  เชียงพฤกษ์
9. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
10. เด็กชายอนุรักษ์  อมรรัมย์
11. นายอานุภาพ  บุญบรรจง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นายกวีทัศน์  อะโสต
3. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  วงษ์ศรี
2. นายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
3. เด็กหญิงจิราพร  พลสองสี
4. เด็กชายนพกร  จันทร์แก่น
5. เด็กหญิงนริศรา  สีสิ่ว
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมแผน
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเรียน
9. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเกตุนิ่ม
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผางน้ำคำ
11. เด็กชายภูริณัฐ  กล่ำปาน
12. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
14. เด็กหญิงสุนิษา  อิ่มเขียว
15. เด็กหญิงสุนิสา  คำสี
16. เด็กชายอดิศร  ภูตน
17. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
18. นายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
2. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรัตน์
3. เด็กชายทศธรรม  กระจาย
4. เด็กชายธนกร  เกาะกลาง
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นายรัชตะ  ดาเตชะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. นายชญานนท์  พิณทอง
2. นายธนัช  เนตรสุวรรณ
3. นายธรา  หล่อวณิชย์
4. นางสาวธันยพร  ศรประสิทธิ์
5. นายบรรณ  ชลชาติภิญโญ
6. นายพฤทธิ์  วงอินทร์
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
2. นายณัฐพล  สิทธิพรรณโยธา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายปิยบุตร  สุจริตวัฒนา
 
1. นายธงไท  จันเต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายอรรถนนท์  แบบพิมาย
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายเขมทัต  สารีพันธ์
 
1. นายปฤษฎี  น้อยนิล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวนิธิมา  นิธิกุล
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร  วีระพันธุ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายกรดนัย  ใจอารีย์บำรุง
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายชลนิภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญานะ
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  ดาโรจน์
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายสิริมงคล  จันทะวงษ์
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายชลนิภัทร์  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อิทธิแสน
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวอรญา  แพทย์ศิริ
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายณัชสรณ์พล  จิตพาณุตะกุล
2. เด็กชายธาราดล  จ้อยเจริญ
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  โตพิทักษ์
4. เด็กชายศุภกรณ์  วงศ์ครองเขื่อน
5. เด็กชายสรวิศ  เกตุทอง
6. นางสาวสุจิตรา  นิลเพ็ชร
7. นายอนุวัฒน์  ฤกษ์โรจี
8. นางสาวอภิญญา  เซ็นพานิช
9. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ตายัน
10. นายไกรภพ  คำพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  คูหะมณ๊
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จรจำรุง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  น้อยทรง
3. เด็กหญิงชลธิชา  มหามิตร
4. เด็กหญิงชไมพร  แสนซื่อ
5. เด็กหญิงญาณิศา  คะเณย์แสน
6. เด็กชายณัฐชนน   กันจันวงศ์
7. เด็กชายทัศนพล  สอนดี
8. เด็กหญิงทิวาวรรณ  รัตนปัญญา
9. เด็กชายนครินทร์  อินทรเจริญ
10. เด็กหญิงนภา  ลงกง
11. เด็กหญิงนริศรา  ขันทอง
12. เด็กหญิงนีรชา  สิรินทร์
13. เด็กหญิงปนัดดา  วิพลชัย
14. เด็กชายพงศภัค  ไขศรี
15. เด็กชายพิเชฐ  พรมนัด
16. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดใจ
17. เด็กหญิงมัญชุพร  กิจนพเก้า
18. เด็กหญิงวริศรา  เสสูงเนิน
19. เด็กชายวันเอก  เม่งอ่วม
20. เด็กหญิงศิรดา  พันธุ์เกตุ
21. เด็กชายสิทธิชัย  จงถาวร
22. เด็กชายสุวภัทร  วิเศษชาติ
23. เด็กชายอนุทัศ  ประเสริฐศรี
24. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  คุณวัฒน์ภานิช
25. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจหมายดี
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
2. นางสาวยุพิน  คำชื่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายกตัญญู  พึ่งเมือง
2. นายกฤษณล  เซี่ยงป๋อง
3. นายกันตวิทย์  เกตุจันทร์
4. นางสาวจิรายุ  ประสิทธิแพทย์
5. นางสาวชนากาญจน์  คชรินทร์
6. นางสาวชลธิชา  สุทธิประภา
7. นางสาวญานิกา  บุญแข็ง
8. นายณฐกร  โกสินธบ
9. นายณภัทร  เสตะพงษ์สัตย์
10. นางสาวธัญจิรา  พันธ์แบ่งมี
11. นายธีรพนธ์  พนาวาส
12. นางสาวธีรพร  วิจิตรปัญญา
13. นางสาวนวพร  บุญก่อเกื้อ
14. นายปิยภูมิ  กระจาย
15. นางสาวพิมพ์ชนก  คงเกตุ
16. นายภาณุวัฒน์  ศิริลพ
17. นายภูมิพัฒน์  ภูมิพานิชย์
18. นายภูริ  ประกอบสุข
19. นางสาวมุฑิตา  ทรัพย์บวร
20. นายรัตนกุลภูมิ  แซ่ตั๊น
21. นายศิรวุฒิ  เจนนพกาญจน์
22. นางสาวศิรินาถ  คล้ายทอง
23. นายสหรัฐ  กุลสุทธิ์
24. นางสาวอรญา  สุวรรณวงษ์
25. นางสาวอรทัย  ศรีธร
26. นางสาวอริสา  บุญเกษม
27. นายเกษม  คเณสุข
28. นางสาวเภรี  สัตย์ซื่อ
29. นางสาวเมธาพร  พงษ์พันธุ์
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  หงษ์กลาย
2. นางสาวชลธิชา  ปานสงวน
3. นายทศพล  เหลี่ยมคีรี
4. นายธนดล  นิสัยมั่น
5. นางสาวธนพร  ใหม่ปิยะ
6. นางสาวธนัญชนก  บุตรศรี
7. นายปฏิภาณ  เพ็ชรฉกรรจ์
8. นางสาวอภิญญา  ตราตรี
9. นางสาวอสมาภรณ์  สุจริต
10. นายอานนท์  วงษ์ต๊ะ
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
3. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  พันธ์ุสุข
2. เด็กหญิงนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ยิ่งยวด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
5. เด็กชายศุภมิตร  เคหะเจริญ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
3. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธนดล  นิสัยมั่น
2. นางสาวธนัญชนก  บุตรศรี
3. นายปฏิภาณ  เพ็ชรฉกรรจ์
4. นายพิเชษฐา  บุญโมง
5. นางสาวศศิกานต์  แนวตัน
6. นางสาวอสมาภรณ์  สุจริต
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
3. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชานิตา  สอนประไพ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีทอง
4. เด็กหญิงพรรณวษา  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สะทิ
6. เด็กหญิงวรินทิรา  ทองปรุง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
3. นางสาวนุชนาฎ  สามัญ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวทักษิณา  วงศ์พัฒน์
2. นางสาวธนนันท์  คำพันธ์
3. นางสาวนงนภัส  อินต๊ะสาร
4. นางสาวนภัสสร  สอนพันธ์
5. นางสาวศมิตานัน  ลิ้มสกุลทิพย์
6. นายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
7. นางสาวสาวิตรี  ดิเรกศรี
8. นางสาวสุภัสสร  พิมลา
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวงฮั้ว 1. เด็กชายกฤษลักษณ์  จริยพิรุฬห์
2. เด็กชายกัณฐพัฒน์  หมั่นคิด
3. เด็กหญิงจรรปณต  ยินดีสุข
4. เด็กหญิงชนิภา  ขาวนวล
5. เด็กหญิงณัชชา  หัทยามาตย์
6. เด็กชายณัฐนันท์  ผิวขำ
7. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์แสวง
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  วิลาส
9. เด็กชายปิยทัศน์  องอาจวศินกุล
10. เด็กหญิงพรรัมภา  สุทธิสาคร
11. เด็กหญิงภาราดา  พิสูจน์จักรวาฬ
12. เด็กหญิงวัลลภา  คำสุข
13. เด็กหญิงสุพิชชา  เพ็งพยม
14. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  สิงห์เถื่อน
15. เด็กหญิงอรอนงค์  ช่วยพิทักษ์
16. เด็กหญิงเชียนเหวย  วอง
 
1. นายจักรพันธ์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวปูริดา  สอนศรี
3. นางสาวปลื้มจิตต์  แสงดี
4. นายวิทยา  เทาประโคน
5. นายวันฉัตร  วังคำ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายกมลภพ  ก้องเสนาะ
2. นายจักรินทร์  ปัญสวัสดิ์
3. นางสาวชนิสรา  พรหมสูงยาง
4. นางสาวณัฐณิชา  หมอยาดี
5. นายบรรณวัชร  คำมะฤทธิ์
6. นางสาวปฏิมากร  แสนสุด
7. นางสาววิชิตา  แก้วสุวรรณ
8. นางสาววิภาวดี  สืบนุสสรณ์
9. นายศิรชัช  โชติช่วง
10. นายศุภณัฐ  โชติช่วง
11. นายสรวิศ  กอมาตย์
12. นายสิทธิกร  พยุงสด
13. นางสาวอภิญญา  ทศภานนท์
14. นางสาวอรอุษา  พูลศิริคช
15. นายเนติธร  กองทรัพย์เจริญ
16. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
3. นางสาวณิชชา  โตใหญ่ดี
4. นางสุนีย์  หอมระรื่น
5. นายวีระวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐภรณ์  รุ่งทอง
2. นางสาวณิชารีย์  ฐิตืภัทร
3. นางสาวธารน้ำทิพย์  มะหมัด
4. นางสาวปิยะดา  ศิริมลคลชจร
5. นางสาวพรพรรณ  โพธิจักร์
 
1. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
2. นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายวิษณุ  ผลศิริ
2. เด็กชายสิทธินันท์  วงศ์ภู่ดี
 
1. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
2. นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธินันท์   เถียนติธรรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คชอาจ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัวชมพู  จำปีกลาง
 
1. MissRen  Ping
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  สิมทิพลา
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชลนารถ  ติงสรัตน์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  พรหมปราการ
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมมาดา  วรพันธ์
 
1. MissLong  Yuting
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แผลงปาน
 
1. นายศรายุทธ  กวงแหวน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายวรพล  กุนอก
 
1. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  บุญสมพงษ์
 
1. นางสาวนภสร  รักษาสัตย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวคุณัญญา  จันทร์วานิชสกุล
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริคช
3. นายธนธรณ์  ทองบูรพา
4. นางสาวศศิพัชร์  เนื่องแก้วสิน
5. นางสาวอิสรีย์  เนื่องแก้วสิน
 
1. MissZhao  Zhixiao
2. นางสาวสุมนา  เหลืองธีรนาท
 
118 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ธรรมบุตร
2. นางสาวพิชชากร  ภูธนะกูล
3. นางสาวพิชชาภา  เตชะจินดารัตน์
4. นางสาวอภิสรา  จันทร์เสวก
5. นางสาวเอมิกา  สุดสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  ไสยา
2. นางสาวฑิตยาพร  พนมธรนิจกุล
3. นางสาวดวงนฤมล  แกว่นกสิกรณ์
4. นางสาวรุ้งตะวัน  พุทไธสง
5. นางสาวอัจฉรา  จันทประโชติ
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจีรภัทร์  แป้นทอง
2. นางสาวชัญชนันท์  คล้ายน้อย
 
1. MissPu  Zhaojun
 
121 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวสิจาพร  เจนจิรวัฒนา
2. นางสาวอารียา  สาลีสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัตร  คำยืน
2. เด็กชายดนุพงษ์  คำเชีย
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปราชเปรื่อง
4. เด็กชายธนัตถ์  แสงรอด
5. เด็กชายนนทกร  สุ่มงาม
6. เด็กชายวรพงษ์  สุระเสน
7. เด็กชายศิรสิทธิ์  มายิ้ม
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ละครเขต
 
1. นายนิติกร  ประเสริฐ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. นายจักรกฤษณ์  นาคโต
3. นางสาวชุติมา  ศรีกุตา
4. นายณัฐชัย  ทองจำรุญ
5. นายณัฐวัตร  หนูสาลี
6. นางสาวพัชรา  ภาโสม
7. นางสาวยลรดี  สนคมิ
8. นายยุทธนา  อุทัยรัศมี
9. นางสาวรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
10. นางสาววริศรา  วรรณทวี
 
1. นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ
2. นายอุเทน  ทัศเกษร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงนนทิชา  บุญฤาชา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศักดิ์เทวิน
3. เด็กหญิงวันทนีย์  พิณทอง
 
1. นางสิริกัญญา  สมพงษ์
2. นางวิยะดา  วิทยาธรรมพร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกกร  ศรีนวล
2. นางสาวณัฐนรา  สิทธิโชค
3. นางสาวเมธินี  ขาวพลับ
 
1. นายสันติ  เกตุผาสุข
2. นางรัชดาวัลย์  สวนจันทร์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชามา  สุชล
2. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงสริณา  ภาคะ
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  แพทย์กลาง
2. นางสาวชนากานต์  ขำทับทิม
3. นางสาวณิชกานต์  ประทาน
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่ยแดง
2. เด็กชายวัยวัฒน์  จูสี
 
1. นางศิรประภา  เบ้าสองศรี
2. นายนที  ทวีโรจน์สุพล
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนภา  เพียรพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผลสว่าง
 
1. นายลิขสิทธิ์  สวนจันทร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายภูดิศ  พรหมรักษา
2. นายวีรชิทธิ์  พนาสิทธิ์
 
1. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
2. นางสุรีรัตน์  อุ่นจิตร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิมา  เพ็งพื้น
 
1. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาววิชุดา  คำดี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นายพลรัตน์  ปานจันทร์
2. นายวงศกรณ์  จินตะการ
 
1. นางสาวนันทภรณ์  เที่ยงเมตตา
2. นายวุฒิพงษ์  นาสมขวัญ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองเมืองแสน
 
1. นายนิธิพัฒน์  เพชรช้าง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นุนารัมย์
2. เด็กหญิงสุพัสตรา  จำปาแดง
 
1. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา
2. นายแมนสรวง  เมนะเนตร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นอัปสร  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นางอำพร  โพธิ์ขาว
2. นางสาวปวริศา  ภวเจริญผล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายทศพล  ชัยจิตต์
2. นางสาวศิรดา  ขจรกลิ่นมาลา
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายณัฐธวัช  เทียนภาสกร
2. นายทยากร  ชวาลวงศ์
 
1. นางสาวปวริศา  ภวเจริญผล
2. นางสาวจิตตานันท์  ทองคำ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฏฐ์  ภิญโญ
2. นายเตชิต  จันผกา
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นายชนารัตน์  คำอ่อน
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  พรมรี
2. เด็กชายวรายุส  ธนาวัตนุกูล
3. เด็กชายแสงอรุณ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
2. นางสาวสุธาสินี  นรินทร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ปรางคลัง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ปันเสาร์
3. นางสาวสุชาวดี  โตเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  อุ่นจิตร
2. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวชนากานต์   สุขบรรเทิง
2. นางสาวนภัสสร   บุญหอม
 
1. นางสมจินตนา   เอี่ยมกำแพง
2. นางจำเรียง  สดใส
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายกฤษฎา  มัชฌิมะ
2. เด็กชายคฑาวุธ   รื่นรมย์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คล้าปลั่งกลาง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
2. นายอดุล   บุญเจริญ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายกรกฎ  มานะวรพงศ์
2. นายปรเมศร์  บุดดีวงษ์
3. นายโรจนศักดิ์  พนาวัน
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายธนชาติ  กาชัย
2. เด็กชายปกรณ์  วงษ์ไพศาล
3. เด็กชายสายฟ้า  จันมา
 
1. นายปริญญา  ปริญญาพล
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายณัฐพล   จัตวาภักดี
2. นายบัญชร  ศรีแก้ว
3. นายเกรียงศักดิ์   พันธ์บัว
 
1. นางสาวเาสวลักษณ์  ณ รังษี
2. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แนวประเสริฐ
2. เด็กชายวรเมธ  มีมงคล
3. เด็กชายอนุวิทย์  สนิทราษฎร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวภัทรนันท์  พุทธสังฆ์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุณากรสกุล
3. นายวรวิทย์  บุตรมงคล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
2. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวธัญญรัตน์  มาบุญ
3. นางสาวนรีกานต์  บรรเทา
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
2. นางสาวดรุณี  บุญวงค์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายปกรณ์  แต้ศิริ
2. เด็กชายรณรณก  บำรุงพงษ์
3. เด็กชายอภินันท์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐพร  ใจประสงค์
2. นายตรีเพชร  โคตรหลักคำ
3. นายสุรทิน  ถนอมวงค์
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวธิดาทิพย์  วงษา
2. นางสาวศิริวิมล  รักษ์อริยวงศ์
3. นางสาวเพชรชมภู  สุดางาม
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายเทวัญ   นราธาวา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุขหอม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัสชาพรม
3. เด็กหญิงชิดชนก  วิริยะรัตนพร
4. เด็กหญิงดวงกมล  นามพิมูลร์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บรรเริงเสนาะ
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  พูลศิริคช
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นางสาวเรวดี  วิจารี
3. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นางสาวจริยา  เปาริก
2. นางสาวพรรณนิภา  จันทนา
3. นางสาวมิ้นทิรา  แทนชัยภูมิ
4. นางสาววราภรณ์  ศรีทอง
5. นางสาวสุกัญญา  โคตมา
6. นางสาวสุดารัตน์  ใจหงษ์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงรสิตา  ภาวนาธรรมสุข
2. เด็กหญิงสวรส  บุญพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ทองพรม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร   ผลประเสริฐ์
2. นางสาวปิยะธิดา  สมภาร
3. นางสาวภัทรภร  กุลตังวัฒนา
 
1. นางสาวศิริกมล  วุฒิอินทร์
2. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กอเซ็ม
2. นายอนุสรณ์  จิตรประภัย
3. เด็กหญิงอโรชา  จำรูญ
 
1. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น
2. นางภัทรนันท์  ทองสนิท
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวพรชนก  เห็นสำเร็จ
2. นางสาวรัตนา  วีระวงษ์
3. นางสาวศรัณย์ธรณ์  โคตรเวียง
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางวรรณภานันท์  วิสิฐธนาเดชน์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  โคตรณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี    โสภาดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วมาคูณ
 
1. นางสาวศิวพร   สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยา  ไทยกุงผอ
2. นางสาวภาคินี  อินเพ็ญ
3. นางสาววรัญญา  อินบัว
 
1. นางสาวศิวพร   สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงรัชณิดา  อินทรศร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ชัยวุฒิ
 
1. นางสาวนิตยา  ดามัง
2. นางเยาวลักษณ์  มหาจักษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวชนิตา  เกิดเจริญ
2. นางสาวรสา  ทศภานนท์
3. นางสาวสุชาวดี  ขาวสดใส
 
1. นางสาวปรียา  เนียมทับทิม
2. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร   พรมจารี
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   สาระแสน
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ยืดยาว
 
1. นางนิภาภรณ์   พิชิต
2. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายกิตชาญทัต   นุ่มเจริญ
2. นายนัฐพงษ์  ดวงมณี
3. นางสาวรักชนก   ทองประมูล
 
1. นางนิภาภรณ์   พิชิต
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายพรลภัส  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวขม
3. เด็กหญิงโชติดา  เนียมนาค
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
2. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชโยประสิทธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณวัฒน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฉันทมิตร
3. นางสาวอรญา  บุญทวีธนาเดช
 
1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชโยประสิทธิ์
2. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร