หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุทิน อินทร์งามโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีประธานกรรมการ
2. นายสุวิน โรจน์นุกูลวณิชโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ เอี่ยมสุวรรณโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
4. นางพรนภา จุ้ยเจริญโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาววรินทร์ดา แสนพยุห์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
6. นายธิติพล เตชะวงษ์โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
7. นางสาวบัวตอง ตาทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
8. นายอดิศร สุขเจริญโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวจิตปรานี สาระคำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
10. นายประดิษฐ์พร งามแสงโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
11. นายอนุรักษ์ กรัตพงศ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
12. นายสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววาสนา พิระชัยโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวญาณี ขำเชษฐาโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวอรวรรณ์ แพนลำโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
16. นายภัทรพงศ์ งามทรงโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
17. นางสาวกุลญานิษฐ์ อ่อนนวมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวชุติมา ชำนิกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการและเลขานุการ
19. นางกติกร กมลรัตนะสมบัติโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุลโรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สุโพธิ์ทิพย์โรงเรียนราชวินิตบางแก้วประธานกรรมการ
3. นางสาววิไล แจ่มเจริญโรงเรียนสมุทรปราการรองประธานกรรมการ
4. นายวีระยุทธ แจ่มแจ้งโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
5. นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งามโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวจีระนันท์ ทั่งถิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
7. นายสมพงษ์ อำพันเสนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นายฉัตรชัย ประชันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
9. นายปัญญา คลังมนตรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
10. นางสาวอารีรัตน์ ศรีกะชาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
11. นายสราวุธ ทองงามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
12. นายปัญญา แซ่ลี้โรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
13. นายนววิช ศรีปลั่งโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
14. นายธวัชชัย เจริญกุลโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวศศิธร โตแย้มโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
16. นายเชิดพันธ์ มั่นพลับโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
17. นางสาวสมพิศ เอี่ยมสุวรรณโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวอมรรัตน์ มาเจริญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นาโควงษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา จินดาทิตย์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา ประวันจะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
6. นายสำราญ สุทธิสารโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณฐภัทร ลอยแก้วโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวอชิรญา ไสวิจิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวกัญญาภรณ์ กิ่งไทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทปราการกรรมการ
10. นางสาวหวินรัตน์ สพังเงินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
11. นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายนรินทร์ มีถุนดีโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวหทัยภัทร สุขสว่างโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
14. นางสาววรดาริน กลิ่นจันทร์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
15. นายวีระชัย แสนบัณฑิตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวนันทิวรรณ แดนศิริมาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
17. นางจุไรรัตน์ อิ่มคำโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
18. นางสาวกัลยา ทานกระโทกโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวปภัสรา ตาสุขโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
20. ว่าที่ร้อยตรีเสมา อยู่นุชโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา นาโควงษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา จินดาทิตย์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา ประวันจะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยา สมุทรปราการกรรมการ
6. นายสำราญ สุทธิสารโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณฐภัทร ลอยแก้วโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวอชิรญา ไสวิจิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวกัญญาภรณ์ กิ่งไทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทปราการกรรมการ
10. นางสาวหวินรัตน์ สพังเงินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
11. นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายนรินทร์ มีถุนดีโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวหทัยภัทร สุขสว่างโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
14. นางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
15. นายวีระชัย แสนบัณฑิตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวนันทิวรรณ แดนศิริมาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
17. นางสาวจุไรรัตน์ อิ่มคำโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
18. นางสาวกัลยา ทานกระโทกโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวปภัสรา ตาสุขโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
20. ว่าที่ร้อยตรีเสมา อยู่นุชโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นาโควงษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา จินดาทิตย์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา ประวันจะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยา สมุทรปราการกรรมการ
6. นายสำราญ สุทธิสารโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณฐภัทร ลอยแก้วโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวอชิรญา ไสวิจิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวหวินรัตน์ สพังเงินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายนรินทร์ มีถุนดีโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวหทัยภัทร สุขสว่างโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
13. นางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
14. นายวีระชัย แสนบัณฑิตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวนันทิวรรณ แดนศิริมาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
16. นางสาวจุไรรัตน์ อิ่มคำโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
17. นางสาวกัลยา ทานกระโทกโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวปภัสรา ตาสุขโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
19. ว่าที่ร้อยตรีเสมา อยู่นุชโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา นาโควงษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา จินดาทิตย์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีรองประธานกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นายสำราญ สุทธิสารโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวณฐภัทร ลอยแก้วโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
7. นางสาวอชิรญา ไสวิจิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
8. นางสาวกัญญาภรณ์ กิ่งไทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทปราการกรรมการ
9. นางสาวนันทิยา ประวันจะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
10. นางสาวหวินรัตน์ สพังเงินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
11. นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายนรินทร์ มีถุนดีโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวหทัยภัทร สุขสว่างโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
14. นางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
15. นายวีระชัย แสนบัณฑิตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวนันทิวรรณ แดนศิริมาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
17. นางสาวจุไรรัตน์ อิ่มคำโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
18. นางสาวกัลยา ทานกระโทกโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวปภัสรา ตาสุขโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
20. ว่าที่ร้อยตรีเสมา อยู่นุชโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางมานิตา เจริญองอาจโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล แก้วเสนาโรงเรียนวัดทรงธรรมรองประธานกรรมการ
3. นายวรัญญู อติศักดิ์กุลโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวพรณิภา วิยาสิงห์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
6. นางสาวรพีพร ขาวหอมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทปราการกรรมการ
7. นายอุรุพงษ์ โคดีโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
8. นางสาวสุมิตรา อัดโดดดรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาววรรณศิริ หลงรักโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
10. นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
11. นายพชร ประชุนไร่โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
12. นายบุญชู กันเกตุโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
13. นายมงคล โฮมพลรวมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางมานิตา เจริญองอาจโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล แก้วเสนาโรงเรียนวัดทรงธรรมรองประธานกรรมการ
3. นายวรัญญู อติศักดิ์กุลโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวพรณิภา วิยาสิงห์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวสิริกานต์ ฉิมพาลีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
6. นางสาวรพีพร ขาวหอมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทปราการกรรมการ
7. นายอุรุพงษ์ โคดีโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
8. นางสาวสุมิตรา อัดโดดดรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาววรรณศิริ หลงรักโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
10. นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
11. นายพชร ประชุนไร่โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์กรรมการ
12. นายบุญชู กันเกตุโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
13. นายมงคล โฮมพลรวมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย บุญนาคโรงเรียนสมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนามาศ ทุมดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวประภา ผางจวงโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
6. นายสมชาติ หิรัญภูมิโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
7. นางสาวสายฝน ปะติเกโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นายภมร ดาวแดนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
9. นายปราโมทย์ ในชัยภูมิโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
11. นางอังคณา จันทร์แก้วโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
12. นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทปราการกรรมการ
13. นางสาวธนิตา คำเขียวโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
14. นางสาวจิราภรณ์ ใบมากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
15. นางพวงผกา สุมละไมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมกรรมการ
16. นายวรายุทธ ทวีธรรมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
17. นางสาวกรรณ์ษฌา คุ้มทองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
18. นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
19. นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวงโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการและเลขานุการ
20. นายดนัย ขันทองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย บุญนาคโรงเรียนสมุทรปราการรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนามาศ ทุมดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวประภา ผางจวงโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
6. นายสมชาติ หิรัญภูมิโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
7. นางสาวสายฝน ปะติเกโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
8. นายภมร ดาวแดนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
9. นายปราโมทย์ ในชัยภูมิโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสิริกัญญา แก้วสุกแท้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
11. นางอังคณา จันทร์แก้วโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
12. นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
13. นางสาวธนิตา คำเขียวโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
14. นางสาวจิราภรณ์ ใบมากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
15. นายวรายุทธ ทวีธรรมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
16. นางสาวกรรณ์ษฌา คุ้มทองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
17. นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
18. นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวงโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการและเลขานุการ
19. นายดนัย ขันทองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพรัตน์ วารูปสีดำโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา ผุดผ่องโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯกรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาคโรงเรียนหาคอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวธีรนุช เหล่าสุนาโรงเรียนสมุทรปราารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางบุษรา เจตบุตรโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ คงเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้วโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
4. นายพะนอ ธัญญะกิจไพศาลโรงเรียนราชประชาสมาศัยฯกรรมการ
5. นางสาววันดี วนภูโรงเรียนสมุทรปราารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ อัศวภูมิโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ศิริอุฬาลวงศ์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวนิชรัชชา บัวดวงโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์โรงเรียนวัดทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุภัคจิตา บางแบ่งโรงเรียนหาคอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน รุ่งโรจน์โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอุบลศรี เจริญผลโรงเรียนสมุทรปราารประธานกรรมการ
2. นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการกรรมการ
3. นางบัวผัน รัตนประสาทโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชวาลาธวัช เจริญผลโรงเรียนสมุทรปราารประธานกรรมการ
2. นายพรนิภา จารนาเพียงโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
3. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสวนกุหลาบ สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเมทินี รำพึงสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาสโรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจกรรมการ
3. นางสาวรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางกุลนิษฐ์ เบญจวรรณโรงเรียนราชประชาสมาสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอำภา นาคสีทองโรงเรียนหาคอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา วรรณชาลีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวิชาดา อัศวเรขาโรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวละมัย บุญช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญลดา พจนวัฒนพันธุ์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางดาราณี ดวงแพงโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีย์ประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ อิงพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. ดร.กันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์โรงเรียนสมุทรปราารกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางอรทัย โตจำสีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายศักดิ์ดา ผุดผ่องโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาววันวิสา น.ส.วันวิสาโรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายตรัยย์เดช ชุมเดชโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
6. นายประมวล ภูบุญคงโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
7. นายอานนท์ ศรีวิเชียรโรงเรียนหาคอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
8. นายวิชิต แหลมฉลาดโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวจิตรานุช เจริญขำโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯกรรมการ
10. นางสาวพิชญภัค แสนแก้วโรงเรียนสมุทรปราารกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอรทัย โตจำสีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายศักดิ์ดา ผุดผ่องโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาววันวิสา จีนสุภาพโรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายตรัยย์เดช ชุมเดชโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
6. นายประมวล ภูบุญคงโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
7. นายอานนท์ ศรีวิเชียรโรงเรียนหาคอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
8. นายวิชิต แหลมฉลาดโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวจิตรานุช เจริญขำโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯกรรมการ
10. นางสาวพิชญภัค แสนแก้วโรงเรียนสมุทรปราารกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางอรทัย โตจำสีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นายศักดิ์ดา ผุดผ่องโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาววันวิสา จีนสุภาพโรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายตรัยย์เดช ชุมเดชโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
6. นายประมวล ภูบุญคงโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
7. นายอานนท์ ศรีวิเชียรโรงเรียนหาคอมราอักษรลักษณ์วิทยากรรมการ
8. นายวิชิต แหลมฉลาดโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
9. นางสาวจิตรานุช เจริญขำโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯกรรมการ
10. นางสาวพิชญภัค แสนแก้วโรงเรียนสมุทรปราารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
2. นายวรรณวุฒิ วรรณรณโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นายสวนัท สิทธิมงคลโรงเรียนสุนทรียะกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
2. นายวรรณวุฒิ วรรณรณโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นายสวนัท สิทธิมงคลโรงเรียนสุนทรียะกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.พระครู ปรีชาธรรมวิจิตรวัดทรงธรรมวรวิหารกรรมการ
2. นายไพวัลย์ สอนซ้ายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ แสงนอกโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ดร.พระครู ปรีชาธรรมวิจิตรวัดทรงธรรมวรวิหารกรรมการ
2. นายไพวัลย์ สอนซ้ายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุิวพงษ์ แสงนอกโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรวัฒน์ ขจรวิทย์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบัวหลวง กุลเกษโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาสนัย อาตย์สกุลศิลปินอิสระกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรวัฒน์ ขจรวิทย์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบัวหลวง กุลเกษโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาสนัย อาตย์สกุลศิลปินอิสระกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล นาคะเตโรงเรียนวัดบางกอบัวกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ตาแจ่มโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา ตันวิเชียรโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายจารุพิษณ์ เรืองสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมชาย ทองสุทธิ์โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมกรรมการ
3. นายถวัลย์ สวนมณฑาโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตรโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนฤสา นาเมืองลักษณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
5. นางอนงค์ กาญจะโนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ มิลาวรรณ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตรโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนฤสา นาเมืองลักษณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
5. นางอนงค์ กาญจะโนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวโชติมา ยะกาศคะนองสภาวัฒนธรรมอำเภอพระประแดง สมุทรปราการกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ศรีสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นางมณฑา พรมเกตุโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวันดี เมืองนารถผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางอรอุมา ฉัตรเงินนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางอุไร หยังหลังนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาทีวัดสระเกศกรรมการ
2. พระมหาเชิดชูศักดิ์ สุวฑฺฒโนวัดสระเกศกรรมการ
3. พระมนตรี ปสนฺโนวัดสระเกศกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคณา ฉิมเนยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา ปินะสุโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางรสริน ชาญอักษรโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางนริยา บุญมณีสิรีกุลโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัยโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
6. MissDeng Lou Fenโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ สิทธิกาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.ํYang Jin Longโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคณา ฉิมเนยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
2. MissYu ััYiโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา ปินะสุโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางรสริน ชาญอักษรโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางนริยา บุญมณีสิรีกุลโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. MissLua Jingโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
7. นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัยโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
8. MissDeng Lou Fenโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ นาเวศรัตนากรโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
10. นางสาววริศา แก้วทองโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการกรรมการ
11. MissZhang Xiโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมินชา ทศไกรโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
2. MissYamashita Hisakoโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน น้อยโม้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัศมี ขัดกันทะโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. MissKachi Emikoโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมินชา ทศไกรโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
2. MissYamashita Hisakoโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน น้อยโม้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัศมี ขัดกันทะโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. MissKachi Emikoโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.David Kearneyโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรลดา ช่วยถาวรโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
2. นางสาวจินตนา กันทัดโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นางปวรินทร์ ปรางทองโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
4. นางสาวมิกิ แซ่หย่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
5. MissLi Xin Yanโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
6. นางสาวพิงค์ฒิฉัตร เมธาธารณ์กุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
7. MissTan nan Luโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
8. นายมงคล จำปาแฝดโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
9. Mr.Chen Zi Hauโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิงค์ฒิฉัตร เมธาธารณ์กุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา ช่วยถาวรโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา กันทัดโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
4. นางปวรินทร์ ปรางทองโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
5. นางสาวมิกิ แซ่หย่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
6. MissTan nan Luพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
7. MissLi Xin Yanโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
8. นายมงคล จำปาแฝดโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
9. Mr.Chen Zi Hauโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. MissEmiko Kachiโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาวณภัทร สกุลเดชโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อิ่มชื่นโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน น้อยโม้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. MissEmiko Kachiโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาวณภัทร สกุลเดชโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อิ่มชื่นโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
4. MissYamashita Hisakoโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน น้อยโม้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.David Kearneyโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุงกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชวิศา บุญสินธ์โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวรติพร แสนรวยเงินโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
3. MissTian Huichaoโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร อดทนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี มาลีหวลโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. MissHua Xiaoโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
7. นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์โรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
2. Mr.Masaaki Takasugiโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวโรดม กาญจนลาภโรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา อิ่มชื่นโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
5. MissYamashita Hisakoโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.David Kearneyโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุงกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนวพร ศรีสุขโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
2. Mr.Lei Mingโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวศศินภา ศรีณรงค์โรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวโชติกา แสนภูมิโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมลาภ นิจการโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงกรรมการ
6. นายธิชากร ธรรมโยธินสกุลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Masaaki Takasugiโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายวโรดม กาญจนลาภโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน น้อยโม้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.David Kearneyโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุงกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนุชนาถ อินทรวิจิตรโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดชโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาววรรณวรางค์ โตธีระธนนท์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
4. นางสาวณรัฎชา มณีนิลโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส แช่มเงินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร อ่อนแลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ผักสาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนารักษ์ โพธิ์งามโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา เหล่าเทพโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐกานต์ น้ำค้างโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวอรปรีญา เวงวิถาโรงเรียนสาขาสุทธีราอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนัญภรณ์ รื่นเริงโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
2. นางนิลาวรรณ วงศ์เรือนโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
3. นายอภิมุข อินทร์แพรงโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาดโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิลัยพร พิทักษาโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ พิกุลทองโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุเดือน จิ๋วจันทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
2. นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อยโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวอารดา คำยาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยะมาศ ทองเกียรติโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววลัยลักษณ์ อันทานุวงศ์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายนรภัทร สิงห์นวลโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางชฎากาญจน์ สุขเกษมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
4. นายสราวุธ สงค์จันทร์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปฏิญญา กลิ่นหอมโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวสุลักขณา ปวะภูตาโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
4. นางรัตนา คำตาบุตรโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา นกแก้วโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรรวดี หวังผลโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุลโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาววรรณพร เจริญแสนสวยโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการกรรมการ
4. นายนรภัทร สิงห์นวลโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
5. นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริงโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดาวประกาย ทาธงโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
2. นางปิยะมาศ ทองเกียรติโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตรโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัณนิดา นาแซงโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์สินี จันผายโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่นโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
2. นายภูเบศร์ ขาวพุ่มโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร รักศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี ดวงมรกตโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสิริกร บุญทันโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชนะชัย ทับเกษมโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกนาถ เฉลียวไวโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกรรมการ
2. นายวีรชัย เฟื่องฟูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
4. นางสาวบุษณีมาศ นิสาธรณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญศักดิ์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางสาวจุลรักษ์ จุลกะโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีลโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
6. นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรมณีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เจริญศักดิ์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
3. นางสาวจุลรักษ์ จุลกะโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีลโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
6. นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ วงษ์ประเทศโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายกิตติภัทร ขำทับโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสาโรช คุ้มครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการกรรมการ
4. นายวรุตม์ นันทวิจิตรโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวสมพร คำสันติวงษ์โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ เจริญสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
5. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ เจริญสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
5. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ เจริญสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
5. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ เจริญสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
5. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
5. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศรินญา พันธ์ชาลีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
5. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
4. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายบุญรัตน์ จันทรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ
4. นายพัทธิ์หกิจ เบ๊ะกี่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]