หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์  
2 นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงาน  
3 นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม ผู้ประสานงาน  
4 นางสาวทัศนีย์ บุญเผือก ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงาน  
5 นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงาน  
6 นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัย ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้ประสานงาน  
7 นางสาวอุมาพร รักศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
8 นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
9 นายสาโรช คุ้มครอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
10 นายภูริวัจน์ คนเจน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
11 นางนุชนาถ อินทรวิจิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
12 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
13 นางสาวพรรณณี ดวงมรกต โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
14 นางสาวพัณนิดา นาแซง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
15 นายสถาพร แก้วสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
16 นางเพชรา ทูลประโคน ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
17 นางสายหยุด กรนุ่ม ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
18 นางทิพยาภา ทับทิมเทศ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
19 นางชื่นจิต รอดสังวาลย์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
20 นางสาวไอศิกา โยธาศรี ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
21 นางสาวอังศุธร อึ้งตระกูล ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  
22 นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมุทรปราการเขต 1 ได้ที่
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
e-mail : wiranchana.sa@streesp.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]