ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
      วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : 080 909 7575 (ครูพิสิฐชัย)
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนสมุทรปราการ
      วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนวัดทรงธรรม
      วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
       5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : -
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : 086 339 3013 (ครูหทัยรัตน์)
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
       เบอร์ติดต่อ 090 963 0839 (ครูสถาพร)
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    8.1 การงานอาชีพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
       เบอร์ติดต่อ : -
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
    8.2 เทคโนโลยี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : -
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 11:27 น.