รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงมิตรสิณี  กรังพาณิชย์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ล้อมชัยสงค์
 
1. นางสาวอังศุมา  ตุนก่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอารยา  ผังลักษณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาววริสรา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรชนิตร์   พุทธวงษ์
 
1. นางประคอง   วีระศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวผกาวรรณ  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชนัญ  แพงทอง
2. เด็กหญิงปัทมา  บัวทิม
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สมานทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธานุ
2. นางสาวภรนิพา  คำประภา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐชา  ศรีโยหะ
2. นางสาวณัฐธิดา  เพียรทอง
3. นางสาวเปมิกา  พึ่งเขื่อนขันต์
 
1. นางสาวดุจดาว  ประทุมมา
2. นายทศพร  สมวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายพีรพล  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วสีคร้าม
 
1. นางกันหา  ภูนุช
2. นายสุริยา  แสนสุขไสย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวพุทธิดา  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวแก้วขันหมาก  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
1. นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ์
2. นายณัฐดนัย  ศรีทะบาล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  โพธิบัติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวภัคจิรา  เลิศปุญยภา
 
1. นายพิสิฐชัย   เรืองนุ่น
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   เรืองรองวรรษ
2. เด็กหญิงนันทภัค   ล้อมเมตตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ศรีนวล
 
1. นางสาวชุติมา   ชำนิ
2. นางสาวสุพัตรา   เกิดทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกฤตเมธ   ศรีโฉมงาม
2. นายธนปกรณ์   บุญรินทร์
3. นางสาวพรปวีณ์   เพ็ชรฉนวน
 
1. นางนิตยา   นาโควงษ์
2. นางมานิตา   เจริญองอาจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนันทพร  ธรรมโส
2. เด็กชายประกาศิต  เพียรประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสรรพางค์
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญร่วม
2. นางสาวนันทิยา  ประวันจะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจิณณวัตร  ทับจันทร์
2. นางสาวรินรดา  บุญมี
3. นายศรัญยู  อินสว่าง
 
1. นางสาวกัญยาภรณ์  กิ่งไทร
2. นายประสิทธิ์  หะขุนทด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อดิศักดิ์กุล
2. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายจิรกิตติ์  ศุภมันตา
2. นายณัฐภัทร  พูลเกษม
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางสาวสุชาดา  สุมณฑา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายศิวกร  กำไลศิลป์
 
1. นายพงศธร  อ่อนนวม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายวรินทร  ยิ้มมา
 
1. นางสาวเดือนเต็ม  พงษ์มา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายณภัทร  พยัคฆ์มีธรรม
2. เด็กหญิงภัทรียา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
2. นางสาวสมฤทัย  คงงาม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายชัยอมร  เวียงแก้ว
2. นายทองแท้  ใจรักษาธรรม
3. นายปฐมพร  เพ็ชรัตน์
 
1. นายนรา  เขียวละลิ้ม
2. นางสุพรรณี  บึงลอย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   คงประการ
2. เด็กหญิงรัชฎากรณ์   อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา   โชชัญยะ
 
1. นางสายใจ    พลีทอง
2. นางณฐินี   มีสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายพงษ์สวัสดิ์   สุวภาพกุล
2. นางสาวพิยดา   จงเจริญ
3. นายศุภวัทน์   เมืองรมย์
 
1. นายรัชฎากรณ์   อิ่มอุรัง
2. นางสาววรรณิศา  พิมพร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายชัชวาลย์  สระทองหน
2. เด็กชายปรินทร  จันทะมาล
3. เด็กชายวิรัตน์  พุ่มเรือง
 
1. นายยุทธภรณ์  ณรงค์อินทร์
2. นางสาวปภัสรา  ปูลาตานัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกุลปรียา  อ่อนจันทร์
2. นายธีรภัทร  ชิณราช
3. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววิภาวดี  สีสัน
2. นางสาวกุหลาบ  ศรีเลิศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัพพะเสวี
2. เด็กหญิงดวงสมร  อมรบุญบัวพันธ์
3. นางสาวรุ่งนภา  งามศิลป์
 
1. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง
2. นางสาวณัฎฐนิชา  โยธาภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวพรธิภา  บุษรารัตนโกเมน
2. นางสาวพรพรรณ  บุษรารัตนโกเมน
3. นางสาวเจริญทรัพย์  นาคอร่าม
 
1. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
2. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายพุฒิเมธ  เหลืองสิริวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  เทมิตร
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายภัทรพล  เพ็งสว่าง
2. นายสัญชัย  แจ้งแสงฟ้า
 
1. นางสาวละมัย  บุญช่วย
2. นางสาวรัตติภรณ์  ชำนาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนาธิป  เสียงแจ่มใส
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นิ่มมา
 
1. นางสาวอรพรรณ  นวลจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฐิตินัย  แตงอุไร
2. เด็กชายธันยบูรณ์  ประทุมมา
 
1. นางสาววันวิสา  จีนสุภาพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายชฎิล  บุญเถาว์
2. นายธนาดล  จันทร์รอด
3. นายอัฐวี  แก้วธนศิริ
 
1. นายสาคร  คำศรี
2. นางอรทัย  โตจำสี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนิชากร  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เกณสาคู
3. เด็กหญิงวรรณราช  ขันธ์สะอาด
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวจั่น
5. เด็กหญิงแพรวา  อภิรัตนสกุล
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวฤดี  เนียมหอม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวณิชาธร  ขึ้นนกขุ้ม
2. นายนิธิกร  สีลากุล
3. นางสาวพรสวรรค์  จารคุณ
4. นางสาวรังสิยาภรณ์  ตระการรุ่งโรจน์
5. นางสาวสุดาทิพย์  บุญเกษมพงค์
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวนฤสา  นาเมืองรักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงชนิกานต์   สุขสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ภูกองชนะ
3. เด็กชายธีรภัทร   อินทวัฒน์วงษา
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวฤดีมาศ  ศรียานะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายณัฏฐพล  เพ็ชร์แก้วหนู
2. นางสาวณัฐฐาภรณ์  ผาใต้
3. นางสาวทวิติยาภรณ์  ขำเขียว
4. นางสาวประภัสส  สุริยะ
5. นางสาวสุกรรณิกา  ทากอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตันโสภณ
2. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกันยาวัลย์  เสาเง่อ
2. เด็กหญิงจารุมณี  พรมลา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กลางบุตร
4. เด็กหญิงพิชาผญชุ์  จิรานนท์สุภนิล
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แจ่มสุข
 
1. นายนเรศ  บุญพริ้ง
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   เภาสูตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวณัฐมล  เชื้อโตหลวง
2. นางสาวธนพร  พันธุ์พาณิชร์
3. นายพิทวัส  คตะวงษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วันนา
5. นางสาวสุมินตรา  มลา
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
2. นางดาเรส  แสงอินทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกัญจนพร  เฮมโนนทอง
2. นางสาวคณิตา  ปริญญาสุจิต
3. นายคเณศ  อังคะนาวิน
4. นางสาวณริศรา  มองทรัพย์
5. เด็กชายดรัณพัทธ์   วิยากรณ์
6. นายทรงกลด  กาพย์แก้ว
7. นายนภัทร  อุตสาหะ
8. นางสาวปาณยวีร์  บรรเทากุล
9. นางสาวปาริฉัตร  เที่ยงรอด
10. นางสาวพรนิภา  บุญประชม
11. นายวรุต  กาญจนดิษฐ์
12. นางสาววันชนก  หนูศรีแก้ว
13. นายศรีโสภณ  บุญกลาง
14. เด็กหญิงศศินา  ดาศรี
15. เด็กชายศักดา  อุ่นทรวง
16. นายสุรเชษฐ  ครรภาฉาย
17. นางสาวสุวิมล  เหมือนสิงห์
18. นายเจตนา  เต็งผักแว่น
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวจำเรียง  จันทร์ยิ้ม
3. นายกฤช  เชื้อแถว
4. นางสาวทิพวรรณ  เกษมพรมณ๊
5. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรแสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  ธีระพงษ์
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสุภาพร  อู่พันธ์
 
1. นางสุกัญญา  การะเกด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พันธน้อย
2. เด็กชายทักษิณ  แซ่เตียว
 
1. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายจิรวัฒน์  เพ็ชรวัทน์
2. นางสาวสมฤดี  พรมกลิ้ง
 
1. นางรจนา  สุขแสนไกรศร
2. นางสุวรรณา  สุขแสนไกรศร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวจิรชญา  ประสิทธิกุล
2. เด็กหญิงชนากานต์  เชื้อน้อย
3. นางสาวธนัญญา  วัฒนชัย
4. เด็กหญิงพิชชาดา  ชวยบุญชุม
5. นางสาวรสสุคนธ์  โสบุตร
6. เด็กหญิงริญญภัทร์  ธัญรุ่งนิธิธรณ์
7. เด็กหญิงอนัญญา  วัฒนชัย
8. เด็กหญิงอริสรา  พาพลงาม
9. นางสาวอิสรียา  พลเยี่ยม
10. เด็กหญิงเกวลิน  สมบูรณ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญแสงสี
2. นายสิริพงษ์  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นางสาวจารวี  เปียนคร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะมารถ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไพรัตน์ธนพร
 
1. นายอังกูร   อาจหาญวงศ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายณัฐพงษ์  ขวัญสกุล
2. นางสาวบูรณา  จั่นจีน
 
1. นางจิตจา  เผ่าสามมุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายวีระชัย  เพียนอก
 
1. นางสาววันทาศิริ  สิงห์สถิตย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายภาณุพงษ์  สวนงาม
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศุภสาร
 
1. นางพรรณี  ภักดีวงษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาววิรินทร์  ศรีบุระ
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภาคโภคี
 
1. นายจักรพันธ์  พลอยบุศย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวสุปรียา  บุญตั้ง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูชิต
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายดิศรณ์  จำปาทอง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณรักษา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นามค้อ
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
2. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายจิตริน  จุ้ยมิน
 
1. นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายสหรัฐ  ลิลินทบูรณ์
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บูชา
2. เด็กชายพีรพล   สุดทีป
3. เด็กชายวิรัตน์   ประสาทแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล   สนั่นดัง
2. นายสุภชัย   สุภารัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายดนุนัย   สอนจันทร์
2. นายวัฒนชัย   แจ่มแสง
3. นางสาวศรัญญา  ขุ่ยรากหญ้า
 
1. นางสาวพรพิมล   สนั่นดัง
2. นายสุภชัย   สุภารัตน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายกฤษดา  โพธิ์ปัทมะ
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายณพกร  พระพลศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวรรณเจริญ    กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิมพ์วาลี   สังข์ศีลมา
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวสโรชา  ขาวผ่อง
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวชญานี  เขลากระโทก
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีรดนย์  แก้วกล่ำ
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมบัว
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ชมภูบุตร
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายพงษ์ประสิทธิ์  จันทร์พิชัย
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนวินดา  โพธิ์มีศรี
 
1. นายอานนท์  กาณจนโพธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อยู่รักษ์
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายกษิดิส  แสนเทพ
2. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
3. นางสาวชนิภรณ์  กะรัมย์
4. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
5. นางสาวณัฐกานต์  แย้มเปี่ยม
6. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
7. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
8. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
9. นางสาวนภัสรา  มณีพันธุ์
10. นางสาวบุษยากร  พงศ์พินทุกาญจน์
11. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
12. เด็กชายพชร  สุวรรณกลาง
13. นางสาวพรชนก  ทิพย์นนท์
14. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
15. นายเมธัส  คงเมฆา
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
2. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
3. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายคุณานนท์  อนุชปรีดา
2. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
4. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
5. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
6. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
7. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
8. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
9. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
11. นางสาวอุมาพร  บุญภา
12. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
2. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
3. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
4. นายสุรินทร์  ทับรอด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกัญชนก  พุ่มชื่น
2. เด็กชายคุณานนท์  อนุชปรีดา
3. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
5. เด็กหญิงธัญชนก  สดกลาง
6. นางสาวนุช  โฮ
7. นายบวรชัย  รอดแดง
8. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
9. เด็กหญิงพัชรวลี  สังขวิสิทธิ์
10. เด็กหญิงพัชริดา  เผ่าผาง
11. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งยงณรงค์กุล
13. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
14. เด็กหญิงรุจิตรา  อรุณพูลทรัพย์
15. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
16. เด็กหญิงศัตวรี  สังข์สุข
17. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
18. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
19. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
20. นางสาวอุมาพร  บุญภา
21. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
2. นายอครินทร์  หลงสวาสดิ์
3. นายกฤษณรัตน์  ใจทับทิม
4. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
5. นายภัทรพล  แก้วเสนา
6. นายสุรินทร์  ทับรอด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายถนัดกิจ  อนุกูลศักดิ์
2. เด็กชายภูสิษฐ์  คุ้มภู
3. เด็กหญิงวารินทร  วังคะวิง
4. เด็กชายวีระวัฒน์  จำรูญสาย
5. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  น้อยเจริญ
6. เด็กชายศุภอรรถ  ฤกษ์ถนอม
 
1. นายอานนท์  พิบูลพงศ์พันธ์
2. นายนายจักษพัฒณ์  อันเพ็ชรดี
3. นายนายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายชัยวัฒน์  ทองคำ
2. นายณัฐพล  ปัสสาโก
3. นายธณัฏฐพงษ์  เพ็งสวรรค์
4. นายธนโชติ  งามพรม
5. นางสาวศศิธร  หอกุล
6. นายเจษฎา  มาตเลิง
 
1. นายอานนท์  พิบูลพงศ์พันธ์
2. นายจักษพัฒณ์  อันเพ็ชรดี
3. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายกฤตดนัย  แก้วยิ่ง
2. นายกิติศักดิ์  อิสลาม
3. นางสาวขวัญนภา  ประมาถา
4. นางสาวชลดา  วารีวิไล
5. เด็กชายชัยรัตน์  ทองปุ
6. เด็กหญิงชาริสา  งอนมาก
7. นายธนสรณ์  ล้วนรัตน์
8. เด็กชายธนา  วัฒนธรรม
9. เด็กชายธนากร  พวงสมบัติ
10. นายธนากิจ  นุชบุษบา
11. นางสาวธิดารัตน์  แพงสาร
12. นายนพณัช  กุลปราการ
13. นายปฏิภาน  จำปาอ้อย
14. เด็กชายปวรุตม์  สุขอารมย์
15. เด็กชายปัญญา  สละเจริญ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  อุราฤทธิ์
17. เด็กหญิงปิยะนุช  บุดดี
18. นางสาวพรสวรรค์  สายเชื้อ
19. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สุภากร
20. เด็กหญิงพัชรี  วรรณจรูญ
21. เด็กชายภณ  อุทัย
22. นางสาวระพีพรรณ  แก้วมะดัน
23. เด็กหญิงวรนุช  จั่นมา
24. เด็กหญิงวรรณษา  นิมมาน
25. เด็กหญิงวริศรา   ภิรมรักษ์
26. นายวัชรไกร  สนนุช
27. เด็กชายวิทยา  โพธิ์นอก
28. เด็กชายวีริศ  สินชัย
29. นางสาวศิริ  อินทร์พงษ์
30. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ส่งเสริมความดี
31. เด็กชายสถิต  บุญภิละ
32. เด็กหญิงสุชานาฏ  ไชยวงศ์เมือง
33. เด็กชายอดิทัต  ตุ่มดาวเรือง
34. นายอภิวัฒน์  เขาบาง
35. นายอภิวันท์  เขาบาง
36. เด็กชายอภิศักดิ์  โกสวัสดิ์
37. เด็กหญิงอริสรา  แย้มมาก
38. เด็กหญิงอักษิพร  จีนเสถียร
39. เด็กหญิงเนตรนพรัตน์  ประคุณหังสิต
40. เด็กชายเลิศชาย  มิ่งแม้น
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
2. นายยุทธตะพงศ์  จั่นแก้ว
3. นายเฉลิมรัฐ  ศรีสิริโพธิ์ทรัพย์
4. นายภีมพล  ชัยพรพงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ  วงษ์สร
3. เด็กชายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
4. นายคามิน  สุริวงค์
5. เด็กชายจิตติศักดิ์  สุริยนต์
6. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์มีลาย
7. นายณัชพล  สังข์ช่วย
8. นายณัฐกรณ์  ทองอิน
9. นางสาวณัฐยา  ดาทอง
10. เด็กชายตะวัน  บุญเพ็ง
11. นายธีระยุทธ  สีอ่อน
12. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
13. นายนภทีย์  บุตรประโคน
14. เด็กชายนรานันท์  คำชื่น
15. นางสาวนันท์นลิน  เพ็ชรหิน
16. นางสาวนาริศา  ปู่ทา
17. นายบริบูรณ์  น้อยแสง
18. นางสาวปภานัน  คล้ายมงคล
19. เด็กหญิงปภาภรณ์  ขันตี
20. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
21. เด็กหญิงปรียาภัท  ศรีนาค
22. เด็กหญิงปัณณพร  น้อยกลาง
23. เด็กหญิงปานจิรา  ปละวุฒิ
24. นางสาวพรวิภา  สุริยะ
25. เด็กหญิงพรสุนีย์  นิลอาธิ
26. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
27. เด็กชายพุฒินันท์  สุขเอม
28. นางสาวภูริตา  บรรทะกิจ
29. เด็กชายรชต  ศรีเมฆวิไล
30. นายวิชานนท์  ใจดีวงค์
31. นายวิศณะ  ทับช่วง
32. นายวุฒิชัย  จันนี
33. นางสาวศิลป์ศรุต  รุ่งวงศกรกุล
34. เด็กหญิงสิริยากร  ลีขากาศ
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายเขมศักดิ์   ชาวสมุทร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ดำทับ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายธนาพงษ์  พุทธโคตร
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวชุติสรณ์  สิงห์จุ้ย
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายประภากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงทิพย์เกศษร  สะอาด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกรกนก  ดาคะ
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายวศิน  ณ นคร
 
1. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายธีรเดช  กิตติวัฒน์สกุล
 
1. นางอัจฉรีรัตน์   อัจฉรารัตน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนันทวรรณ  กิจศรีปัญญา
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายเชษฐา  ศิริคำ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงเมทินี  รำไพวงษ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาววรินทร  พงษ์ทองเมือง
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปัทมกาพร
2. เด็กชายณวภูมิ  ชาญวิกาญจน์
3. เด็กชายณัฐภาส  จันทะเสน
4. นายพิสิษฐ์  ทองดา
5. เด็กชายภูวนนท์  ม้วนกลาง
6. นายมงคลชัย  การะภักดี
7. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดพรหม
8. นางสาววิลาวัลย์  โคตรบัว
9. นายศราวุทธ  จันทร์พงษ์
10. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บุญภา
 
1. นายศรายุทธ  พุทธศรี
2. นายพิทวัส  มหาขันธ์
3. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกนกพร   วรรจชนก
2. เด็กชายกวินท์  พันสง่า
3. นายณัฐปคัลภ์   เจนชัย
4. เด็กชายธนภัทร   ปิ่นปั่น
5. นางสาวนัฎฐธิดา   บุญคู่
6. เด็กชายพลพล  เชื้อวังคำ
7. เด็กหญิงภัทรทา  คชเสนีย์
8. เด็กหญิงวรนันท์   หาระคุณ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  จิตรีงาม
10. เด็กชายเดชาธร   ห้องปานทอง
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เพชรแจ่ม
2. นายจักรินทร์  ทะสุรินทร์
3. นายชานนท์  พรมมาหล้า
4. นายณัฐพงศ์  นามบุตร
5. นายณัฐวุฒิ  นิ่มเนียม
6. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
7. นางสาวยุภาวดี  เม่นสุข
8. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
9. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
10. นายอนุสรณ์  ทองเล็ก
 
1. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิญญาสุข
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิไกรพงศ์
3. นางสาวธนพร   จันทนะโสตถิ์
4. นางสาวนริศรา   หงส์สุวรรณ
5. เด็กหญิงปณชนก   ไชยเดช
6. เด็กหญิงพิตตินันท์  ฉัตรเงิน
7. เด็กหญิงรินทร์ลดา  มหาสถิตย์
8. เด็กหญิงอนรรฆวี   ตะเพียนทอง
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
2. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
3. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
2. นางสาวศุภริตา  ภู่ทอง
3. นางสาวสมชิตา  แซ่โล้
4. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
5. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
6. นางสาวอรญา  มาเอี่ยม
 
1. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
3. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
4. นางสาวสุชญา  พวงศรี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
3. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
4. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
5. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
8. เด็กหญิงอัยฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
4. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวขวัญฤดี  เพชรแจ่ม
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ส้มสุด
3. นางสาวธนพร  จันทร
4. นางสาวปาริฉัตร  หนุนภักดี
5. นางสาวยุภาวดี  เม่นสุข
6. นางสาวศุภริตา  ภู่ทอง
7. นางสาวสมชิตา  แซ่โล้
8. นางสาวสินีนาถ  กักจตุรัส
9. นางสาวสุมนา  กิตติกูลไพศาล
 
1. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
2. นางสาวปนิตา  สิงหนสาย
3. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
4. นางสาวสุชญา  พวงศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
3. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
4. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
5. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
8. เด็กหญิงอัยฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
5. นายสาธิตา  ดวงเด่นจ้า
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นายกิตติชัย  เกษมพรมณี
3. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
4. นางสาวณัฐชรินทร์  เชยวัดเกาะ
5. นายธณะวัตน์  พานทอง
6. นางสาวปริยาภัทร  โกยทา
7. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
8. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
9. นายวสุชัย  แพงศรี
10. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
11. นางสาวสิริลักษณ์  สุขสถิต
12. นางสาวสุชาดา  แจ้งแสง
13. นางสาวอนุชศรา  พามา
14. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองสุ่ม
16. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงศ์
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
4. นางสาววรัญญา  สารัตน์
5. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามราช
2. เด็กชายนิโรธ  น่วมเปรม
3. เด็กชายปริญญา  อินรอด
4. เด็กชายพีรภัทร์  ธนารมย์
5. เด็กชายเจตนิพันธ์  วรวิชัยยันต์
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ร่มเย็น
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวลักษณพร  ถมยาแก้ว
2. นายสพล  จิรเจริญสกุล
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฐิติพรวณิช
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ใส่นวล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นางสาวปิยะมินทร์  ศรีโชคดำรง
 
1. นางสาว่ชวัลลักษณ์  อักษรพันธ์ุ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวภูฬิตา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐวีณา   พันรักษา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวปัณฑิตา   สุขพราย
 
1. นางสาวรสริน   ดีเรือง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายนพดล  โตไผ่
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวโชติกา  คงคาทิพย์
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาว วรางคณา  ชารีขันธ์
2. นางสาวกัญชลิกา  โคตรสำนวน
3. นายณัฐพล  เกษมโอสถ
4. นายนิรวัชร์  พิบูลนุรักษ์
5. นางสาวภาวิกา  สุขเรือง
 
1. นางสาวศศินภา   ศรีณรงค์
2. MissTian   Hui Chao
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐวดี   ทองผาสุข
2. นายปรีดิยาธร  ทองใส
3. นายวัจน์กร  จันทร์ดา
4. นายอภิสิทธิ์  อินทรสอน
5. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
2. นายธนวัฒน์  ภักดี
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกุลสินี  ชัดเจนกิจ
2. นางสาวปุณณดา  แวงชัยภูมิ
3. นายรัชชานนท์  มณีเนตร
4. นางสาวรุจจิรา  ประกองผล
5. นายแทนไท  ไตรสิกขา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนฤมล  รัศมี
2. นางสาวอาทิตยา  สุขะกาลนันท์
 
1. นายมงคล  จำปาแฝด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายณัฐกานต์  เชยอักษร
2. นายเมธา  ขาวเหลือง
 
1. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฏฐา  กลิ่นหอม
2. นางสาวธันยธรณ์  สินสมบูรณ์โชค
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนุชวรา  สินนอก
2. เด็กชายนโรธร  อิ่มแก้ว
3. เด็กชายพุทธิภณ  ชุมนิตย์
4. เด็กชายรัตนชัย  นาคพลี
5. เด็กชายสิริณัฏฐ์  แซ่เอา
6. เด็กชายสุพจน์  พลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอภิญญา  ปุณบุดดา
8. เด็กหญิงอวิกา  สินาคม
 
1. นายสุวรรณ์   วงศ์สามารถ
2. นายสุชาติ   ฐิตญาณพงศ์
3. นายสุทธิรัตน์  คงคล้าย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ  เริงเกษตรกิจ
2. นายกันทรากร  บางแสง
3. นายกันนที   ใจแก้ว
4. นายชัยวัฒน์   อุณหนันทน์
5. นางสาวปนัดดา  แสงสิงห์
6. นายพีรวิชญ์  ชูประยูร
7. นางสาวพุฒิดา  สมศรี
8. นางสาวสุดาพร  มั่นการไถ
9. นางสาวสุพรรษา  บุญมาทัศ
10. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย   บุญนาค
3. นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ฤาชา
2. เด็กหญิงปภัคนันท์   โรจนเกียรติ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ยารัมย์
4. เด็กหญิงอภิชญา  โหมดสวน
5. เด็กหญิงอรอุมา  สีเมือง
 
1. นางประคอง    ม่วงศรี
2. นางสาวบุปผา   แสงเนตร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวจิรนันท์   เจริญคุณสมบัติ
2. นางสาวพรพนิต   สาราทิศ
3. นางสาววรรณพร   บุญชาลี
4. นายอดิศร  อมรนันทสิริ
5. นางสาวเปมิกา   อุตตา
 
1. นางประคอง   ม่วงศรี
2. นางสาวบุปผา  แสงเนตร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีทอง
2. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
3. เด็กชายธีรภัทร  ชีวี
 
1. นางพัชรี  อรรถพันธุ์
2. นางสาวพิชญ์กานต์  หางนาค
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวณัชชา  ลอองบัว
2. นางสาวสุพรรษา  โกษาจันทร์
3. นายอนุสรณ์  วรรณกลาง
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนิรันดา  สุขสยาม
2. เด็กหญิงปิยะมน  มั่นคง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  พลกล้า
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวจารุวรรณ  หวังบุญ
2. นางสาวศิริพร  บุญทน
3. นางสาวสิรินดา  กาบแก้ว
 
1. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
2. นางสาวปฑิตตา  พิมพ์เมือง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธาราดล   หวังพิพัฒน์กิจ
2. เด็กชายนภัทร   วารีดี
 
1. นางนุชนาถ   อินทรวิจิตร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายนัทธ์ฐภัค   แพงคูณ
2. เด็กชายพีรภัทร  นัยรัศมี
 
1. นายพิทักษ์  หารบัวคำ
2. นางสาวปาริชาติ  เจริญศักดิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปริทัศน์  ปานเงิน
2. นายสุรเชษฐ์  บุญเลียง
 
1. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
2. นางสาวพัทธรนันท์  มุขชาติ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายชนกานต์  ลีศรีทอง
2. เด็กชายีคีตะ  กิมิฬาร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
2. นายนิพนธ์  ก้อนทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวชุติมา  หาญเจริญ
2. นางสาวปวันพัชร  แนวทัศน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  เป็นมงคล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสวงสุข
2. เด็กหญิงณัฐวดี  รักพร้า
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นายสาโรช  คุ้มครอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คุณพาณิชย์โชติ
2. เด็กชายพงศพล  พงศาวกุล
 
1. นายดลพงษ์  ประดับทอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อุดม
2. เด็กหญิงระลินทิพย์  พรมทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นางสาวพัณนิดา  นาแซง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายพงษ์ศักดิ์  พระศรี
2. นางสาววิภาดา  อ่องคำ
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นางสาวสมพร  พุทธสถาพร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวฉัตราภรณ์  รัตนกร
2. นางสาวสุพัตรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวชุลีกร  พินธิระ
2. นางสาวถุงเงิน  จันทาสอน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายรัฐธีร์  จารุศิลาวงศ์
2. นายอินทัช  สัจจะเทพ
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายชินวัตร  งอยภูธร
2. เด็กหญิงฐิติพร  นารายณ์
3. เด็กชายธนา  สุคนธบุษย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ศรีบูระเดช
2. นายชนะชัย  ทับเกษม
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวจินดาภา  เกียรติพร
2. นางสาวรติยา  กุมารบุญ
3. นายสาธิต  ชินวงค์
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณิชนันทน์  คงกระพันธ์
2. นางสาวภัทรกันย์  ขวัญข้าว
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายธณสาร  คล่องเชาว์ชาญ
2. เด็กชายรัชพล  ทองสุข
3. เด็กชายวิชช์วิทิต  ศรีประเสริฐ
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายฉัตรบดินทร์   ขำละม้าย
2. นายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
3. นายธนทัต   พรประเสริฐ
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายตะวัน  เกตุสุขำ
2. เด็กชายธนกฤต  จาดทอง
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ประทุมมา
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายปฎิภาณ  บุญคำมูล
2. นายปรมัตฐ์  มูลสาคร
3. นายยุทธพีร์  จตุพรชัยมงคล
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  ฉิ่งเนียม
2. เด็กชายธมกร  ทองยอด
3. เด็กชายศุภณัฐ   เสถียร
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
2. นายวิชิต  ครองบุญ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนรากร  เทืองผล
2. นายยุรนันท์  เจริญองอาจ
3. นายศุภณัฐ  ดิสกุล
 
1. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
2. นางสาวพัณนิดา  นาแซง
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรไธสง
2. เด็กชายนันธกรณ์  ศรีพระจันทร์
3. เด็กชายพิชญุตม์  อาหะหมัด
 
1. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
2. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกัลยาวดี  เหล่ามงคล
2. นางสาวขนิษฐา  คำศรี
3. นางสาวอารียา  เอื้ออารีย์
 
1. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
2. นางสาวกฤษณา  เหล่าเทพ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุฒภา
3. เด็กหญิงสิริยาดา  เกิดแก้ว
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร
2. นายสุรัตน์  วิศิษฎานนท์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายกรรชัย  จำนงค์
2. นายปฏิภาน  นิลพ้ฒน์
3. นายศิริสรณ์  ยศเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สายใยทอง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกิดสิน
3. เด็กหญิงมันทนา  อินทบุตร
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวขวัญฤดี  ทองโอ่
2. นางสาวฉัตรนภา   วิริยะกุล
3. นางสาวฉัตรพร  วิริยะกุล
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตรแสน
2. เด็กหญิงปฎาภาณ์   เทศซ้อน
3. เด็กหญิงประภัสสร  นาคพันธ์
4. เด็กหญิงอังคนา    ปาปะโน
5. เด็กหญิงอาทิติยา  เอี่ยมโชติ
6. เด็กชายเอกสิทธิ์  สำราญสุข
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นายปฎิญญา   กลิ่นหอม
3. นายอภิมุข   อินทร์แพรง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวกฤตพร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวขนิษฐา  แจ่มพุทธา
3. นางสาวชญานี  จานรัมย์
4. นางสาวนันทิยา  เพชรยอด
5. นางสาวนิภาภัทร  กู้เมือง
6. นางสาวมัชฌิมา  มะลิแย้ม
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. นางสาวกฤติยา  ไหวพริบ
3. นางพวงเพชร  ทิฆะชน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ทองประเทือง
2. เด็กหญิงสลินทิพย์   เต่าทอง
3. เด็กหญิงสุธาศินี  โสภาอุทก
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาคะยศ
2. นายศิริชัย  พยุงทอง
3. นางสาวสุภัทชา  หลีเจริญ
 
1. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนารากร  คงสักบัน
2. เด็กหญิงมาลินี  มีแวว
3. เด็กหญิงอารยา  ไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวมุกอันดา  ต้นบุญ
2. นายนพดล  ชูศิริวัฒนา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวบุญธิศา  สุขสว่าง
2. นางสาวลักขณา  พ่วงแช
3. นางสาวอรพิมล  คำทวี
 
1. นางอุมาพร  ร่างน้อย
2. นางปัณฑิตา  ขาวมีชื่อ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกรกช  นงเอ้
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สว่างพื้น
3. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวพัฒน์ศุจิวา  ภัทรฉัตร์สกุล
2. นางนิตยา  ปรีชาชีววัฒน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนันทวรรณ  กิจศรีปัญญา
2. นางสาวพิชชานันท์  ผลโชค
3. นางสาวรุ่งทิวา  นาอุดม
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมพุทธา
2. เด็กหญิงสุรัสสวดี  ซิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปากดี
 
1. นางพรรณิภา  ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร  เหล่าวนิชชานนท์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐณิชา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวนริศรา  สุริวงษ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  โคตรมงคล
 
1. นางพรรณิภา  ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร  เหล่าวนิชชานนท์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายสรศักดิ์  ทองสงค์
2. เด็กชายสุวัฒนา  บรรจโรจน์
3. เด็กชายเกษรินทร์  โตวา
 
1. นางปราณี  หมายเจริญ
2. นางเบญจมาศ  อยู่วงค์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวนุสรา  เสาว์รส
2. นางสาวพรวิมล  ศิริ
3. นายอรรถพล   สลับศรี
 
1. นางศศิพงศ์  แจ่มปัญญา
2. นางพวงเพชร  ทิฆะชน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   วัชรขจร
2. เด็กชายวรชิต  นันทมาศิริกุล
3. เด็กหญิงแพรวา  ธุระยศ
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวธันยพร  เทียนพิมาย
2. นายภูริภัทร  พลเดช
3. นายอิงครัต  ฝันดี
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางประภาพร  ขันสุวรรณ