สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายศิวกร  กองแก้วภูมิ
 
1. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  กานตรัชต์
2. เด็กชายอาทิตย์  ธำมรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจารุกิตติ์   ศรีสุพัฒน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จรเทศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกำพล  จำปาเงิน
2. เด็กชายนนทกร  บัวลอย
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มั่นใจจริง
4. เด็กหญิงปวันพัสตร์  การะเกตุ
5. เด็กหญิงวนัญญา  คำจิระ
6. เด็กชายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางณัจนา   สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์   หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวปภัสสร  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
2. นางสาวสุภาพร  บุณยืน
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกุลจิรา   ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก   ทองเกตุ
3. นางสาวบุษกร  จะแจ้ง
4. นางสาวมณีรัตน์   ไตรรัตน์
5. นางสาวศศิกานต์   เจ๊กสูงเนิน
6. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
3. นายจักริน  วรนุช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินจร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   คัมภิระ
3. เด็กหญิงนันทัชพร   พึ่งแก้ว
 
1. นางพรทิพย์   หนุนทรัพย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรกนก  แก้วหอม
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวบุษกร  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจณิสตา  อินทโมรา
2. เด็กชายพงศกร  เมืองงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพร   วงษ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ต้นแก้ว
3. เด็กหญิงลัลรตา   จงอรุณงามแสง
4. เด็กหญิงสุจิตตา   ด้วงอำไพ
5. เด็กหญิงอรทัย  ภู่ทอง
6. เด็กชายเพชรรุ่ง  ทองเพิ่ม
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
3. นายจักริน  วรนุช
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  มณีโชติ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภทรพร  พงษ์พานิช
 
1. นางชนิดา  โล่ห์เงิน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวบัณฑิตา   บุญธรรม
 
21 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญมาประสิทธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คัดสาย
3. นายธนดล  แสงกันยา
4. นางสาวปริชมน  ศรแก้ว
5. นางสาววรัมพร  รัตนอำนวยชัย
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกพร   คชศิลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ราชวงษ์
3. นางสาวเกศสิริภรณ์   พิมพา
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลทิพพย์  ตันเรือง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
3. นายกานต์  ทองสาร
4. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
5. เด็กชายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชราธร  ธนาคุณ
7. เด็กหญิงชลญา  วันดี
8. นางสาวชลธิชา  จันทรสูต
9. เด็กหญิงชลธิชา  สนม
10. เด็กหญิงชลลดา  ธนาคุณ
11. นางสาวชลลดา  ห่อหุ้ม
12. นางสาวณัฐวิภา  พงษ์จันทร์
13. นายธนากร  ดวงไสว
14. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
15. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
16. นางสาวปฐมาวดี  ไม้สนธิ์
17. เด็กชายปรเมศร์  นิยะโสม
18. นางสาวปาหนัน  นามปัญญา
19. นายพงษ์นที  อุ้มมีเพชร
20. นางสาวพรณิภา  ประสาน
21. เด็กหญิงพรดา  ตันพุก
22. เด็กหญิงพุทธิษา  อุมานนท์
23. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
24. เด็กหญิงภิญญาดา  สุโพธิ์
25. เด็กชายภูรินท์  บุราคร
26. เด็กหญิงมณีรัตนา  แหวนทอง
27. นางสาวมนทกานต์  พึ่งศิริ
28. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
29. นายวัชรากร  จุลแก้ว
30. นางสาววาสนา  คำภีระ
31. นายวีระยุทธ  วิมลโนช
32. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
33. นางสาววไลพร  พวงพา
34. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
35. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ฤทธิ์เมือง
36. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
37. เด็กหญิงสุพิชญา  สืบด้วง
38. เด็กหญิงอรัญญา  สมบัติพรม
39. เด็กหญิงอารียา  กองเสนา
40. นางสาวเดือนนภา  โพธิ์คำ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
4. นายศราวุธ  มีสัตย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงปนัดดา   สุนวรรณ์
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
4. เด็กหญิงรินรดา  เปี่ยมพืชนะ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เทียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
3. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
4. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
5. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  มะรุมกลาง
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
2. นายจราวุฒิ  เถินมงคล
3. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์มณี
4. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
5. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
6. เด็กชายณัฐชัย  เภตรา
7. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่เจริญ
9. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
10. เด็กชายธนดล  ประสพศักดิ์
11. เด็กชายธนภัทร  เต่าทอง
12. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
13. เด็กชายธนสิทธิ์  ทัพพระจันทร์
14. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
15. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
16. นายนพพล  พงษ์อินทร์
17. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
18. เด็กหญิงน้ำฝน  ได้พร
19. นายปริญญา  บุดดาวงศ์
20. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมจ้อย
21. เด็กชายปิยะศักดิ์  บัวบาน
22. เด็กชายภูริภัทร์  ธนาคุณ
23. เด็กชายรัตนพล  รอดมณี
24. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
25. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
26. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
27. เด็กชายสิรภัทร  ดั่นวัฒนา
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
29. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคมนตรี
30. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
31. เด็กชายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
32. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
2. นายศักดา  วงษาเลิศ
3. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
4. นายวิศณุ  บุตรสา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวศดานันท์  อาศัยบุญ
 
1. นายวรัญญู   วงษ์แหยม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นายภัทรพล   หมื่นพหล
4. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
5. เด็กชายศุภชัย  ชาญเกษม
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
7. นายสุรเดช  สิงหะ
8. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. นายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กชายอภิชาญ  ทรงวิศิษฎ์
11. นายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายศราวุธ  ดวงสว่าง
4. นายชัชวาล  สาธารณะ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอารยา  มณีไพร
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวมนัสศิกานต์  กิจสำราญ
2. นางสาวเพชรลดา  ขาวเจริญ
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์   สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มไสว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธีรภัทร  บุญชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา   น่วมภักดี
2. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
3. นายเศกสรรค์   บุญเล็ก
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกรพรหม  งามสมภาค
2. นายธงไท  บุญโสภณ
3. นางสาวนันทิยา  อุ่นเจริญ
4. นายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
5. นายอัษฎาพร  จันดาเบ้า
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
2. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
3. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาภัค  หรั่งกิจ
2. นายกิตติเชษฐ์  ทองพู
3. นายชลธี  เจริญรื่น
4. นายทรงพล  สร้อยสน
5. นายธวัชชัย  อินทรวิเชียร
6. นายปฏิภาณ  ขุณารักษ์
7. นางสาวปนัดดา  สมศรี
8. นางสาวปัทมาภรณ์  คงเจริญ
9. นายพงศธร  คุ้มเงิน
10. นายรังสิมันต์  ดอนประทุม
11. นายวันเฉลิม  จินตะบุตร
12. นายวิชาฤทธิ์  แก้วอ่อน
13. นายสราวุฒิ  อ่อนศรี
14. นายสิทธิกร  วงษ์ศรี
15. นายสุริยา  งามประเสริฐ
16. นายอรรฆพร  ชัยพร
17. นางสาวอรัญญา  ผิวสุข
18. นายอลงกรณ์  พานทอง
19. นายอัษฎาวุฒิ  วงษ์คำจันทร์
20. นางสาวโสรญา  จันดา
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
4. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
5. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายสมเจต  จามากุล
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  เจริญวัย
 
1. นางสาวภัทรา   ยศยิ่ง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  กิจวิเศษ
2. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
4. เด็กหญิงณัชนันท์  สาทิพย์จันทร์
5. เด็กชายธรรมวิทย์  จิตไมตรี
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พานทองคำ
7. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
8. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
9. เด็กหญิงพงศ์สุภา  อิ่มสิน
10. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
11. นางสาวมัณฑนา  กนิษฐสุต
12. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
13. เด็กชายศุภสรร  บุญกล่ำ
14. เด็กชายอธิบดี  แดงฉาน
15. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
4. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. นายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
4. นางสาวณภารัตน์  ม่วงกรุง
5. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
6. นายปรีดา  ภิรมย์เอม
7. นายพงศ์ธร  ทองบุญ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เรือนปัญญา
9. เด็กหญิงภาธีตา  เกตุขวง
10. นางสาวภานุมาส  ศรีวิลัย
11. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
12. นายรณกร  วงษ์ถนอม
13. นางสาวรัตนาวดี  จันดา
14. นายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
15. นายวสันต์  เทียนทอง
16. เด็กชายวันโชค  จันทร์มีชัย
17. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกัลยา
18. เด็กชายสานิตย์  ยิ้มอิ่ม
19. นางสาวอารียา  ทับทิม
20. นางสาวเพชรรัตน์  ศรศิลป์
21. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นาคเกิด
2. เด็กชายธนภัทร   เทียมรักษ์
3. เด็กชายสรศักดิ์   อรัญเพิ่ม
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางลาวัลย์   ศรีเงินยวง
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  สุริยา
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกวรรณ  ปักธงชัย
2. นางสาวชฎาพรรณ   ผาสุวรรณ
3. นายชลสิทธิ์   พานทอง
4. นางสาวนภัทร   ปุณยปรีดาพงศ์
5. นางสาวภูริชญา  โทบุราณ
6. นายวันชัย   สุ่มแก่น
7. นายวิทวัส  อุ้ยคำ
8. นายศุภวิชญ์   ปราโมทย์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นายธนาภรณ์   สวัสดี
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พึ่งพราห์ม
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงดารา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
5. เด็กหญิงนิโลบล  ปาริโชติ
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
3. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
4. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นายนุสรณ์  ประดับทอง
5. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตต์  ขอนแก่น
2. เด็กชายจิรายุ  นิลแก้ว
3. เด็กชายธนากรณ์  กล้วยน้อย
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปิยะณัฐ  แสงจันทร์
7. เด็กชายมหัทธน  ผู้พัฒน์
8. เด็กชายสรวิศ  พลเสน
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุ์น้อย
2. เด็กหญิงพิยดา  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงวัตถาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นายสุภัทร  ไทยมานิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชญาภา  ปิ่นวนิชย์กุล
2. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
3. นายภาธรณ์  ประคองสังข์
4. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
5. นายศิวรุฬห์  ศิลปวัฒนกุล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
2. นายกฤษดา  โพธิ์เขียว
3. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
4. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
5. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
6. นายพลากร  ทิพย์มาลา
7. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กชายศุภสรร  บุญกล่ำ
10. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
11. เด็กชายอธิบดี  แดงฉาน
12. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
4. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวกชามาส  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ปุณณวานิชศิริ
2. เด็กหญิงอิงตะวัน  แตงจั่น
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
2. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวทิพากร  ประชุม
2. นางสาวสุวรรณา  วงษ์ขำ
3. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์สวน
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณภัค  สุติยะ
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายฐิติกร  นามผล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นใจทรัพย์
 
1. นางสาวนวพา  จันทะสน
2. นางสาวจุรีรัตน์  สวนเส
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เตียสวีสดิ์
2. นางสาวอารดา  เล็กมณี
 
1. นายรัชพล  ลานตวน
2. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภิญญดา  กำลังเจริญ
2. เด็กหญิงวรินท์ประภา  ลิมป์ประเสริฐกุล
3. เด็กชายสิริกร  นิยมสุข
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงสมปติมา  สมคง
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัชชาทิพย์  คำด้วง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษดา  โพธิ์เขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายนวพล  ศรีชูวงศ์
2. เด็กชายรติกร   ทะวิมังสะ
3. เด็กชายเจษฏาพร   สิงห์คำ
 
1. นายสมิทธิ์  บุปผา
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. นายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมสา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  นิลาวรรณ
3. เด็กหญิงมนฑกานต์  วงศ์สกุลไทย
4. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
 
85 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายสรรพวิท  แป้นไผ่
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  เย็นเหลือ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมศรี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นายมณฑล   เทียมรักษ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชฎาภรณ์  พรมอ่อน
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสร้อยสิรินทร์  บุญตัน
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  นาเพ็ชร์
2. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  เพ็ชรแสง
3. เด็กหญิงอริสา  บุญสิงห์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์   กระพันธ์
2. นางสาวพิชชา  แสงมณี
 
1. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุดา  อันทานนท์
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวลลิตา  จิตร์ผ่อง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ถามั่งมี
2. เด็กชายเกียรติกุล  ยาชมภู
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงเอริกา  เกตุวร
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.3 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวเจนจิรา  แสนสมบัติ
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกันตภณ  ยอดนารี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวปิยะชาติ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  สุนันทารอด
 
1. นางรวิอร  งามเลิศ
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษณัย  วงค์สุวรรณ์
2. นายณัฐกฤต  เลออนุฤต
 
1. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติ  นวลสาลี
2. นายชญานนท์   รักสุภาพ
3. นายชลสิทธิ์   ด้วงคำจันทร์
4. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
5. นายรัษฎากร  อินแหยม
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
3. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
3. เด็กชายพัสกร  เรณูแย้ม
4. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์สาลี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันแสง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บุศรา
7. เด็กชายศักรินทร์  นาดี
8. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ป้อมเรือง
10. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธงไชย  บุญแก่น
2. นางสาวปนัดดา  ดอนฮี้
3. นางสาวประภัสสร  อนันตโรจน์
4. นายพงศธร  โพธิสาร
5. นางสาวพรนภัส  กันเพ็ชร
6. นายพีรพัฒน์  อินตาพวง
7. นางสาวมนัสวี  ศรีไชย
8. นางสาวมัชฌิมาย์  พฤษพาพร
9. นางสาวระพีพรรณ   แก้วกมล
10. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นายพัฒนะพตจ  วิมาโนพิรัฐ
2. นางภัคจิรา  มโนปราณีต
3. นายวราพล   เปรินกุล
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  เตชะลาภา
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายภูชิต  คล้ายมณีหาร
2. นายวิชยุตม์  เชี่ยวชาญวัฒนา
3. นายศิริวัฒน์  จันทร์พิลา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สุรแพทย์
2. นางสาวพัชรี  ทรัพย์เจริญ
3. นางสาวศศิประภา  พรมเดช
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ซื่อตรง
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธารารัตน์   ใจแก้ว
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวรนารถ  เอี่ยมวัชรินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงจริยา  สิริรัตน์
3. เด็กหญิงนัฐภัสสร  ภูทอง
4. เด็กหญิงอัญมณี  อัตถีโพค
5. เด็กหญิงเกศิณี  วงษ์วิสุทธิ์ขจร
6. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวดี  ทาแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปลอดห่วง
 
1. นางสุนีย์  ไชยเทพ
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสาวรีย์  มูลลาว
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเมษา   อินทชิต
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงพลอยชมภู   มาเพชร
2. เด็กหญิงสิตา   มั่นกตัญญู
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวขวัญจิรา   เตสังข์
2. นางสาวฑิมพิกา  ยุวนิช
3. นายพงศ์พันธ์   ปานเทศ
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลายงาม
2. เด็กหญิงประภาพร  ธรรมมะ
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สนิท
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวอภิปกา  มาทา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  หงส์นิมิตร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำเนียรบุญ
3. เด็กชายพีระพงษ์  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายสาวิตรี   อ่อนไสว
2. นายสมชาย  อ่อนไสว
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพร  เอี่ยมคำ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  พรหมจารี
3. เด็กชายอภิรัตน์  โคกดอน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกนิษฐ  ราชสีห์
2. เด็กหญิงกมลเนตร   คชสาร
3. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทรฤทธิ์
4. เด็กหญิงชมพูนุท   โพธิตา
5. เด็กหญิงพิริยพร   แก้ววาสี
6. เด็กชายภูมิรพี   ฟุ้งเฟื่อง
7. เด็กชายฤทธิชัย   เพ็งจิตร์
8. เด็กชายเมืองแมน   เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นายธนาภรณ์   สวัสดี
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภัสถา  ชัยฤกษ์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกันตยา   พงษ์สว่าง
2. เด็กชายธนธรณ์   เตียนโพธิ์ทอง
 
1. นางวราภรณ์   พันธุ์หิม
2. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  เป้าประสิทธิ์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพรชิตา   มงคลจินดา
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชานน  พนมรัตนรักษ์
2. นายอภิสิทธิ์  การุณประชา
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกิติกาญจน์  ตุงคะเสรีรักษ์
2. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธีระทัศน์สิริพจน์
 
1. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
2. นางวรรณา  ศราวุฒิ
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทาศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพธรรม
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รางแดง
4. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
5. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.1 ทอง 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  สีสอน
2. เด็กหญิงเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เนื้อนิ่ม
2. เด็กหญิงวทัยพรรณ  สันติประชา
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
2. นางสาวระวีวรรณ  คงพันปี
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายจิรภัทร  อ้ายซอง
2. นายทรงเกียรติ  รุ่งเรือง
3. นายเกรียงศักด์  สุดชะดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงอยู่
2. เด็กชายพัลลภ  มีบุญ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกวินณา  เอกอนงค์
2. นายจิรพัฒน์  พานทวีป
3. นางสาวจุฑาธิป  วงษ์พันธ์
4. นายชัยรัตน์  แก้วสระ
5. นายชาญชัย  บุตรแก้ว
6. นางสาวฐานิมาศ  ศรีสวรรค์
7. นายธนพล  สีดาดวง
8. นางสาวธนภรณ์  วันสวาท
9. นายธนัสชัย  สังคะรินทร์
10. นายธนาธร  สิงห์ทอง
11. นางสาวธัญญาเรศ  ชัยมั่งคง
12. นางสาวประภาพรรณ  ปัญจรี
13. นายรณกร  บัวสนธ์
14. นางสาววนัชวรรณ  ตุ่มทอง
15. นางสาวสุภาพร  สุทธิน้อย
16. นางสาวสุเมษา  พูลศิริ
17. นางสาวอมรรัตน์  นาคินทร์
18. นางสาวอังคณา  ทักษิณ
19. นางสาวอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
20. นางสาวเอื้อมพร  อ่อนน้อม
 
1. นางปราณี  มุขแจ้ง
2. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
3. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
4. นางวิภา  รอดเอียด
5. นายทศพล  ภักดีล้น
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงศรินยา   วงษ์ละคร
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภาวิดา   ณรงค์เปลี่ยน
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มลาตรี
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  คีรี
2. นายจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
3. นายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
4. นางสาวชนิสรา  พิศเพ็ง
5. นายชลวัฒน์  ทาศรี
6. นางสาวชลิตา  พูลวิทยกิจ
7. นางสาวณฤทัย  สิงหเสนี
8. นางสาวณัชชา  อร่ามชัย
9. นางสาวณัฎฐา  ปาละนันทน์
10. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
11. นางสาวณิชกานต์  ปล้องอ่อน
12. นางสาวณิชชา  ฉายพุทธ
13. นางสาวณิชารีย์  จูพานิชย์
14. นางสาวดลหทัย  หวัง
15. นายธนดล  หลังทอง
16. นางสาวธนภรณ์  วงษ์ไพศาล
17. นางสาวธนวรรณ  แพนไธสง
18. นายธนสิทธิ์  อยู่ประเสริฐ
19. นางสาวธนัญชน  อารมณ์ชื่น
20. นายนพรุจน์  หงษ์อุบล
21. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
22. นางสาวปณิดา  จันทร์กลิ่นหอม
23. นายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
24. นายปุณณรัตน์  ต้นวงศ์
25. นางสาวพิชชาพร   ชนะสกุลนิยม
26. นางสาวพิชญาวี  รัศมีแจ่ม
27. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
28. นายภูรินทร์  แย้มอุทัย
29. นายรัฐภูมิ  อินทร์ชัย
30. นางสาวลักษิกา  สุกใส
31. นางสาวศมลวรรณ  ศรีวิลัย
32. นายสุชาครีย์  คงคะสุวรรณ
33. นางสาวสุพิชญา  กุลวิมล
34. นายสุภชัย  สุภรณ์
35. นายอณุพงษ์  เรณูหอม
36. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
37. นายอำพล  เวียงนนท์
38. นางสาวเพ็ญสิริ  บุญพิทักษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
4. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
5. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
6. นายณัฐกมล  แดนไธสง
7. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
8. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชนิกา  ดวงแข
2. นายนันทวัฒน์  คำภา
 
1. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ
2. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอชิตตพงษ์   พูลสวัสดิ์
2. นายอัฑฒ์  จงอรุณงามแสง
 
1. นายสมิทธิ์  บุปผา
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อิ่มใจ
2. เด็กชายภูริวัฒน์  จิตซื่อตรง
 
1. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
2. นางสาวมณีรัตน์  ปิ่นวันนา
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ณคร
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอันดา  เเช่มชุรี
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรปภา   ชื่นกลิ่น
2. นางสาวณัฐนรี   วรหิน
3. นางสาวอัยรินทร์   ประกิ่ง
 
1. นางรัชดา   ศรีรางกูล
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงรสริน  วงษ์คำนา
 
1. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  โพธิ์ศรี
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวเรณู  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รักษา
2. เด็กหญิงจุไรวรรณ  รักษา
3. เด็กหญิงพรรณวษา  แนะนำ
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
2. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  ท้าวประสิทธิ์
2. นางสาวนภาวรรณ  ช้างทอง
3. นายเจษฎากร  คุณาวุธหิรัณย์
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธเนศ  จุมภู่
2. เด็กชายพรพิชัย   ผารุธรรม
 
1. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญ ธ ช่วย
2. นางสาวขวัญตา   พูลมา
3. นางสาวชลิตา   วาดไธสง
 
1. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
2. นางวรรณา  ศราวุฒิ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรายุ   มหมนต์เจริญ
2. นางสาวสุพรรษา   มะคาทอง
 
1. นางผกาพร   ตาสว่าง
2. นายปรเมษฐ์  ปานเกลียว
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ละลี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
3. เด็กหญิงกันยาพร   ไตรสรณะพงษ์
4. เด็กหญิงจันทกานต์   โพธิ์แหน
5. เด็กหญิงจิรนันทร์   จันทบูรณ์
6. เด็กหญิงชลนิภา   ชาวชน
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สุขปรั่ง
8. เด็กหญิงพรทิตา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
9. เด็กหญิงพรลภัส   มหาวงศ์น้อย
10. เด็กหญิงพลอยวรินทร์   จูมปัน
11. เด็กหญิงรัตน์ทภรณ์  ศรทอง
12. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์   อยู่เมือง
15. เด็กหญิงสุรัตนา   รังขัด
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีแป้น
3. นายขวัญชัย  มันทากาศ
4. นายจักรพงษ์  เกษสระบัว
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  ผดุงพร
 
1. นางสาวภูษณิศา  พรมรักษา
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี  ไหว้ครู
 
1. นางสาวจำลอง  นำพา
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เทียมสวรรค์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนิรากร  อ่อนดา
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรวัฒน์  บทนอก
2. นายอภิเศรษฐ์  ณ ถลาง
3. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
2. นางสาวจิรนันท์   สาระเดช
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เสือคุ่ย
2. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
3. นายธีรภัทร  บุญชู
4. เด็กหญิงปานไพลิน  อึ้งติ๊ดใช้
5. เด็กหญิงฟ้าประธาน  กองพรต
6. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
7. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
8. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
9. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
10. นายอุดม  สุขละม้าย
11. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
12. เด็กหญิงโสภิชา  บัวลอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นางสาววนิดา  ธารนาถ
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายชลันธร  ภู่รัตน์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  พละเอี่ยม
3. นายนิพิฐพนธ์  พุ่มจันทร์
4. เด็กชายยศวริศ  ดิสสระ
5. เด็กชายรัศพงษ์  เสาะไธสง
6. เด็กชายวัชรินทร์  ซุงหล้า
7. เด็กหญิงศรัญญา  โสดาคง
8. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์วิชา
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
3. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  โสภณ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนภูมิ
3. เด็กหญิงดารากร  เกรงพุดซา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทาปัน
2. นางศศิธร  วงษ์นุช
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวดวงตา  ขันทะชา
2. นางสาวเพชรา  งามสมโสตร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปั้นลา
 
1. นางวิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ชวีกลกิจ
 
1. นางสาวชนะขนิษฐ  สุรมิตรไมตรี
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงโชติรส   ทิพหา
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวชุลีพร  จิตร์ดี
2. นางสาววรรณิภา  นกยูงทอง
3. นางสาวศศิกานต์  ศรีพล
 
1. นางสาวสาวิตรี   อ่อนไสว
2. นายสมชาย  อ่อนไสว
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงนัจนัน  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงสิริโสภา   เทียนสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพีรวิชญ์   กลอยคำ
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนภัสสร  โทสาลี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พักพินิจ
4. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขสาสนี
5. เด็กหญิงเมธาวินี  โสประดิษฐ์
 
1. นายธนกฤต  สุภประเสริฐพง
2. นางสาวอภิญญาณ  เสือคง
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  แสนแก้ว
3. นางสาวจารุวรรณ  หมวดมหิงษ์
4. นายจิรวัฒน์  คำพุด
5. เด็กชายจิรศักดิ์  ทาศิลป์
6. นายฉัตรมงคล  กาฬปักษ์
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  พูลเพิ่ม
8. นางสาวญาราภรณ์  แดงพงษ์
9. นายณรงค์เดช  นพแก้ว
10. นางสาวณัฏฐ์นรี  นิลย์ฤทธิ์
11. นายณัฐชนน  โสภา
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนติธรรมรัตน์
13. เด็กชายณัฐพันธุ์  มลทา
14. นายณัฐวุฒิ  ปิติศิลป์
15. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รางแดง
16. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
17. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
18. เด็กชายธิติ  มะนะกุล
19. เด็กชายธีรพัฒน์  แสงยาคำ
20. เด็กชายนราธิป  นุชอ่อน
21. เด็กชายประเสริฐ  กุลเกลี้ยง
22. นายปรัตถกร  อินทร์นุช
23. เด็กชายพนากร  ธรรมสุทธิ
24. นางสาวมนฤดี  โพธิ์ศรี
25. นายรติกร  ทองคล้อย
26. นายรัชพงษ์  เฉลียวฉลาด
27. เด็กชายรัชภูมินทร์  ธรรมสุทธิ
28. นางสาวลัดดาวรรณ  จงเงิน
29. นายวงศกร  จันทสร
30. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
31. เด็กหญิงวันวิสาข์  สือออก
32. นายสิทธิโชค  ปิ่นวิเศษ
33. นางสาวสุธินันท์  ดีอินทร์
34. เด็กชายหัตถชัย  รุ่งเรือง
35. นายอนุรักษ์  พรมณี
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปาระบับ
37. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
38. นายไชยยศ  บุญแนน
39. นายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายวิชัย  ประทุม
2. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  งามฤทัย
3. นางสาวภัชรา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชลลดา   สุโข
2. นางสาวมินธาดา    คชานันท์
3. นางสาวรุ่งไพลิน   สุขเกษม
4. นางสาวรุ่งไพลิน   วงษ์ขนิษฐ์
5. นางสาวศุภิสรา   ไตรยวงค์
6. นางสาวอภิญญา   วรภาพ
 
1. นายธนาภรณ์   สวัสดี
2. นางกฤษณา  สุรวัตร
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลณิชา  ชีรนรวนิชย์
2. นางสาวจริญญา  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวภัคจิรา  สุวรรณไพรัช
4. นางสาวรักษ์  บัวชื่น
5. นางสาวสุพรรณิกา  มีพานทอง
 
1. นางชนาพร  วทัญญู
2. นางนวลใย  เชื้อบุญจันทร์
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.16 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวแทนกายย์  แก้วคง
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  ศาศวัต
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวประภาพรรณ  วงษ์ศรี
2. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
3. นายเฉลิมภพ  แท่นดี
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
 
194 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงภัทราพร  สุทธิรักษ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูทอง
 
1. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนากร   บังเกิดฤทธิ์
2. เด็กชายภราดร  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   บุดดาพันธ์
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจนันญา  เรือนจันทร์
2. นางสาวธัญวรัตม์  แก่นจันทร์
3. นางสาวนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
2. นางยุพิน  กระสาทอง
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธนภัทร  เรืองคำ
2. นางสาวพัชรี  อาษากิจ
3. นางสาววิลาสินี  อินมอย
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวกมลทิพย์  ปั้นโฉม
 
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทับสกุล
2. เด็กหญิงสุวิภา  พะนอ
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพรชิตา  รอดโรคะ
2. นายสหชัย  สระแก้ว
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
200 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณราวุฒิ   ละม่อม
2. นายพีรยุทธ์   บางศรี
3. นายสรวิช  มณัรัตน์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนัฐลดา   หาญเพชร
2. นางสาวบุหลัน  คำแสน
3. นางสาวสิริยาพร   เชื้อคำ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนวัฒน์  พานคำ
2. นายวรปรัชญ์  ไม้จีน
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษ
2. นางสาวกมลทิพย์  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
4. นางสาวกุลวดี  พิศพานต์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมลออ
6. นางสาวทักษพร  คันธนู
7. นางสาวปรางวลัย  วรรณุรักษ์
8. เด็กหญิงสายพิน  หอมอินทร์
9. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เผือกแผ้วพงษ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุดารัตน์  ราชวงษ์
 
1. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เอื้อดำรงสิริ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เริงสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ตันเรือง
 
1. นางปุณณดา  ภู่พิชิต
2. นางกฤษณา  จูพานิชย์
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสุพิชฌาย์  ท้าวครุฑ
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โททำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  จำมั่น
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนทราย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรพรหม
7. เด็กหญิงสุวนันท์  หงษา
8. เด็กหญิงอรษา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอนุสรณ์  หาเรือนสาน
 
1. นางสาวจันทิมา   ศรีวิรัตน์
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
2. เด็กชายณัฐนนท์  เทพจันที
3. เด็กชายธีรเทพ  เลียบกระโทก
4. เด็กชายพงษธร  ทัดพิทักษ์
5. เด็กชายยุทธศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  ชัยนิธิกรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิรา  ตรีผล
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
211 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นางสาวกาญจนา  นกเขา
3. นายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
4. นางสาวจิตรัตน์  บุญญะสิทธิ์
5. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
6. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
7. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
8. นายธีรพัฒน์  เสาโท
9. นายนราธิป  ด้วงทอง
10. เด็กหญิงปนัดดา  ยศยิ่ง
11. เด็กหญิงปานไพลิน  อึ้งติ๊ดใช้
12. เด็กหญิงฟ้าประธาร  กองพรต
13. นายมงคล  คำงาม
14. นางสาวมณีรัตน์  วงฬาก้อ
15. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
16. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
17. นายวีระวัฒน์  อยู่เย็น
18. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
19. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
20. นายสินชัย  สมญาณ
21. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
22. นางสาวสุภนิดา  ทองลิ้ม
23. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
24. นายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
25. นายอิทธิพล  ต่ายสิน
26. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
27. นางสาวเนตรนภา  สว่างศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นางสาววนิดา  ธารนาถ
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
5. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
6. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
7. นางสาวปฏิมา  ปาลศรี
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายการัณยภาส   เพชรพรหมรักษ์
2. เด็กชายญาณโรจน์   ผิวอ่อน
3. เด็กชายณัฐกานต์   มังคละกนก
4. เด็กชายวิชชากร   บัวแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์   อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
3. นายวินัย  คัมพิรานนท์
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลมณี
2. นางสาวฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
4. นางสาวธนวรรณ  จันลิบูรณ์
5. นางสาวปภาวิน  ศรีสุวรรณ
6. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
7. นางสาวสุนิสา  แย้มครวญ
8. นางสาวสโรชา  เจือทอง
 
1. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
2. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายสหรัถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางปุณยนุช  แก้วพาดี
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิดา  วิญญชมภูนาท
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ชาวพม่า
 
1. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
2. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
3. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
4. นางสาววไลพร  พวงพา
5. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวจารุวรรณ  โพธนา
2. นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงญดาพร  เผ่าน้อย
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชมภูพื้น
5. เด็กหญิงพรนภา  บุญมา
6. นายพันธกานต์  เงินลา
7. เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  พลยุทธ
8. เด็กหญิงภิรันด์รัตน์  สุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงลดาวัลย์  เปียผล
10. เด็กหญิงวราวรรณ  ปัญญา
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คลองงาม
12. เด็กชายวิชาญ  วงษ์หาร
13. เด็กหญิงสุพรรณี  สุชีชิต
14. เด็กหญิงสุพรรษา  สุชีชิต
15. เด็กหญิงสุวรรณา  นิลคูหา
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
2. นายณัฐณัย  โคตะหา
3. นายพิทวัส  ม่วงรอง
4. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
219 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติชัย  กระพันธ์เขียว
2. นางสาวดวงกมล   หมวกไสว
3. นางสาวสุภานันท์  นิลเกษ
 
1. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
220 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญยมาลิก
2. นางสาวปิยาภรณ์  ช่อมะกอก
3. นางสาวภัทราภรณ์  สุวรรณลักษณ์
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
221 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. นางสาวธนธรณ์  ฤทธิยา
3. นางสาวนะทิตา  มาระสะ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกนกกร  ยอดบุรุษ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กระจ่าง
3. นางสาวกาญจนา  นางงาม
4. นางสาวจันทมาส  พยุหะ
5. นางสาวชิดชนก  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงนรมณ  ครองบุญ
7. นางสาวปราณี  ลาวงษ์สา
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สวัสดี
9. เด็กชายภัคพล  เกตุบัว
10. นางสาวรภา  วงษ์น้อย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  กลิ่นธูป
12. นางสาววนัดดา  พันธุ์เกตุ
13. เด็กชายศุภกร  ธรรมมะ
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นแก้ว
15. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
16. เด็กหญิงอทิตยา  รามณู
17. นางสาวอภัสรา  แก้วสะ
18. นางสาวอารยา  เทศมหา
19. นางสาวอุดมลักษณ์  รัตนวิจารณ์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อบาง
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
2. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
3. นางปราณี  มุขแจ้ง
4. นางวิภา  รอดเอียด
5. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายฐาปกร  สังข์เงิน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมะ
3. เด็กหญิงธันยรัศม์  สันติชัยกุล
4. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  เพิ่มพูล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เหล็ง
6. เด็กชายอดิเทพ  เหมะธุลิน
7. เด็กหญิงอนุสรา  หนูทองแดง
8. เด็กหญิงแพรวตา  ขันตินิยม
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายบดินทร์  จิระวานิช
2. นางสาวรักษิตา  ศรีภมร
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
227 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  ทูลศิริ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุภารัตน์  เนาเนินทอง
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
229 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
2. นางสาวปานทิพย์  ประสงค์สุข
3. นายภูมินทร์  บุญศรีแก้ว
4. นายวิสุทธิ  ดาวลอย
5. นางสาวสุธาวี  เทพบำรุง
 
1. นางสาวนลัท  มงคลสกุลฤทธิ์
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐวดี   ทองดี
2. นางสาวพรอินทรา   ชัยพิชิตพันธ์
3. นางสาววริศรา   เทียนสว่าง
 
1. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.42 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายพชรพล  ประเสริฐสม
2. นางสาวสุพัตรา  พันธุเป็น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริทอง
2. นายวิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวจริยา  อินจู
2. นางสาวญาณาธิป  อาจวงศ์
3. นางสาวอัจฉราพรณ์  ฤทธิ์รุทัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายวิศิษฐ์  เถื่อนวงษ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
 
1. นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม
2. นายอนันทชัย  มณีโชติ
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกฤติมา   อินทรประเสริฐ
2. นายณัฐวัตร   วังมูล
3. นางสาวนภสร  สุขสนอง
4. นางสาวนุชรี   พันธ์ด้วง
5. นายรัตนวรรธก์  เบ้าตุ่น
 
1. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอ้อมหทัย   เขียนพลกรัง
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณิกา  ลาวะกุล
2. นางสาวกัญญาพัชร  อินต๊ะ
3. นางสาวปัญชนิตย์  บุญสุทัศน์
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  กัลวิโล
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  ลีสวรรค์
2. นายวิชิตโชค  ปานพวงแก้ว
3. นางสาวเจนนิสตาร์  มณีลุน
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.32 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวธมลวรรณ  จอมพุก
2. นายปฏิวัติ  ค้ำชู
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  อารีย์สมบูรณ์
2. นายทักษ์ดนัย  ตั้งวงษ์อุทัย
3. นายธนพัฒ  ไพบูลย์
4. นางสาววิภาวรรณ  พรมพาน
5. นางสาวสุพิชญา  ปักแดง
 
1. นางปัณฑา  อัมรานนท์
2. นางปาริชาต  อุ่นจังหัน
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนกร  กระทุ่มเขต
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกมลพร  เนตรสุวรรณ์
2. เด็กชายพงศกร  อินพุ่ม
 
1. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
2. นายจักรกฤษณ์  เกตุสระ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สระแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมวดี  มั่งคั่ง
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.1 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายคุณากร  เปรมสวัสดิ์
2. นางสาวธนัชพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รินรัมย์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงพวงผกา  ท้ายวัด
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
245 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพสาลี
 
1. นางสาวปวีณา  สริมา
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
246 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐณิชา   สุขเกษม
2. นางสาวบุษราคัม  ประพัทธ์ศร
3. นายวัฒนชัย   บุญประภา
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาวประภัสสร   เศรษฐา
 
247 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายนฤดล   รางแดง
2. นายประภาส  วัฒนวิเชียรกุล
3. นายสุทธิกฤตย์   เบงจา
 
1. นางสุวารี   จำนงค์ศาสตร์
 
248 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายรชต  อังดุสัน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ม่าเวียนติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
 
249 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบี่ยงกลาง
2. เด็กหญิงไพลิน  เพ็งทิม
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายสวัสดิ์ณรงค์  ตุ้มทอง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงทิพยวรรณ  ฝึกฝน
3. เด็กชายภูริทัศ  ภูษิตรัตนาวลี
4. เด็กชายมณเฑียร  บุญยืน
5. เด็กชายเจนณรงค์  ช่วยชาติ
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ตรี
2. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
3. นายวรายุส  มาแย้ม
4. นายสิทธิโชค  จรรยาศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทุมมา
6. นายอัมรินทร์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
2. นางสาวนรินทร์  โพธิ
3. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายจักรวุฒิ  อิทธิเดชรัตน์
2. นายศศพงศ์  ลีลาวุฒิประเสริฐ
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เฮงศิริไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาลิก
 
1. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
255 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชยานันต์  เมทาด้วง
2. เด็กชายอดิภัทธ์   บุญเส็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   อำภา
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รอดรักษา
3. เด็กหญิงบุญสิตา  พิศมัย
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายณัฐพล  ชูจิตร
2. นางสาวศิริพร  เบิกบาน
3. นางสาวสุภาวิณี  ยอดบุรุษ
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวชมพูนุช  ทิพย์ศรี
2. นางสาวสุภัสสรา  คงเจริญถิ่น
3. นายัจักรกฤษ  ทิพย์ศรี
 
1. นางสุพัตรา  คุลี
2. นางสาวสุญาดา  สุวรรณรัตน์
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.83 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หมวดมะหิงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรี  แพงแสงสุก
3. เด็กหญิงยอดขวัญ  จันทร์แจ่มฟ้า
4. เด็กหญิงสุวิมล  พรมบันดิษ
5. เด็กหญิงอภิญญาณ์  หลงแก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกตุสระ
2. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศศิกานต์   อุ่นจิตร
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หลงเจริญ
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  โมราบุตร
3. เด็กหญิงบุญฐิสา  คงศักดิ์ตระกูล
4. เด็กหญิงอฑิตญา  ทองดี
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีอ่อน
 
1. นางสิทธรัตน์  สงึมรัมย์
2. นางรัชติการ์  ศรีประเสริฐ
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวธัญทนา  ปัญญา
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
266 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  เกตุชีพ
2. นางสาววิภาดา  บรรณเภสัช
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายขจรยศ   มีแลบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปองเกษม
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิน  ชาญชัยพิชิต
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรหมอัปสร  บุญรอด
2. เด็กหญิงวารุณี  เพ็ชรภาค
3. เด็กหญิงวิชิตา  พักชื่น
 
1. นางอัฏฐศรี  ดิษฐาน
2. นางสิรินันท์  น่วมศาลา
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิดาภา  ผิวแดง
2. เด็กชายปริญญา  เนตรวิลาส
3. เด็กหญิงลักษิกา  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวประภัสสร  ฉิมสวัสดิ์พันธุ์
2. นางสาวประกายเพชร  จันทะเลิศ
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวสจิณณา  ผาโคตร
2. นางสาวสุชาดา  ศรีศักดิ์ดา
3. นางสาวอารยา  ชัยเดช
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
 
272 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงปานนิปัทม์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงงาม
5. เด็กหญิงรัศมี  สั่งสี
6. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเงิน
7. เด็กหญิงสันสนีย์  เหิมฮึก
 
1. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
2. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายปฏิภาณ  เฉลิมวัฒน์
2. นายวรวุฒิ  จันทร์กระจ่าง
3. นายวิชชากร  เอี่ยมสอาด
4. นายเกียรติศักดิ์  มหานิยม
5. นางสาวเพ็ญลดา  ทรงภา
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอาทิตยา  บุตรพรม
 
1. นายนพรัตน์  หัสการ
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายศิวัช  พงษ์พานิช
 
1. นางบุญปรุง  เค้าศรีวงษ์
 
276 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  มีภู่
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
3. เด็กชายบวรพจน์  คณฑา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
2. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายนิรวิทธ์  ฟิตประยูร
2. นายพัทธนันท์  หาญกล้า
3. นายภูรินทร์  ตติรังสรรค์สุข
 
1. นายพิจิตต์  ยมหล้า
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  คชาพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์  โพธิ์ร่มชื่น
3. เด็กหญิงภัทรินทร์  เปรื่องการ
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางสาวสุทราทิพย์  ตั้งใจ
 
279 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายพัทธพล  สุวรรณสุขุม
2. นายรณกร   น้อยทรงค์
 
1. นางปัญณิดา   อัมพวัน
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทองรัตน์
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุนิสา  พุมมา
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนริศรา  งามสมชน
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณฑริก  อุทุม
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกมลนัทธ์  นครภักดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กิจจตุรพรชัย
 
285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติพัฒน์   นิลกรณ์
2. นางสาวขวัญฤทัย   ใจคง
3. นางสาวณชนก    เอี่ยมวิจารณ์
4. นางสาวบุญมณี   พรหมจรรย์
5. นางสาวสุกัญญา   พูลชนะ
 
1. นางรัชดา   ศรีรางกูล
2. นางสุภัชชา   เสือจุ้ย
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์   แสนวงษ์ดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สารอต
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายปรมี  สีคำป้อง
2. เด็กชายยศพนธ์  ถั่วสันเทียะ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางชนม์นิภา  ประทุมรัตน์
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายก้องสกุล   โล่สิริเจริญ
2. นายธีรภณ   สุขแสงเปล่ง
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หงษ์วิจิตร
2. เด็กหญิงพัชรพร  สกุลอินทร์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  กุศลสวัสดิ์
2. นายนิมิตต์  ประดิษฐ์
3. นายปฏิพล  งามมา
4. นายวงศธร  หอประยูร
5. นายสิรวิชญ์  เกษประทุม
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  ฉะกระโทก
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสโรชา   พิลา
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายชลัมพ์  สุรินทร์
2. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
3. นายดนุเดช  เกิดพงษ์
4. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
5. เด็กชายมณเฑียร  บุญยืน
6. เด็กชายมณเทียร  มโนรัตน์
7. เด็กชายรังสิมันต์  สร้อยระย้า
8. นายลำเพย  คงวุฒิ
9. เด็กชายสวัสดิ์ณรงค์  ตุ้มทอง
10. เด็กชายสิทธิพงษ์  กางบุญเรือน
11. เด็กชายอธิชาติ  งามฤทัย
12. เด็กชายเจนณรงค์  ช่วยชาติ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
2. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
3. นางสุพรรณี  คำทอง
4. นายอนุพงษ์  แก้วจีน
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงโชติรส  ทิพหา
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชาลิณี  ศรีอุทัย
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
296 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นรางกูลย์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงดารา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมิ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
5. เด็กหญิงนิโลบล  ปาริโชติ
 
1. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
2. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
3. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
4. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  อาจสมรรถ
2. นางสาวศศิชล  นุตคำแหง
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  นิตยพัฒน์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.43 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายวรโชติ  ทองรัตน์
2. นางสาววัลยา  คงมี
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.31 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายพรวนัช  มาสิงห์
2. นางสาวอุทุมพร  ศรีนิล
 
1. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
2. นางสาวอนิตยา  เย็นเจริญ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เปลี่ยนฟ้า
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนาตาชา   อึ่งน้อย
2. นางสาวพิชชาพร   ล้อมวงษ์
3. นางสาวสุพิชญา  หงษ์อ้าย
 
1. นางสาววราพร  คำภูขียว
2. นายขจรศักดิ์   รอดบุญยัง
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.16 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนริศรา  เผือกเหลือง
2. นางสาววรรณนิสา  สง่าศรี
3. นางสาวอรัญญา  ตั๊ดสุนทร
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
2. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโย
2. นางสาวนุชจรี  ใจยินดี
 
1. นายทวีศักดิ์  เมิงขันหมาก
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายยานนท์  ย่นมรรคา
2. เด็กชายวิรุต  ราชสีห์
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  หน่อคำ
2. นางสาวศศินา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
311 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวบุณยวีร์  ศรีระคุณ
2. นางสาวฟ้าประทุม  ผิวเนียม
 
1. นางราณี  มูลสภา
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเบญญาภา   คงกะพันธ์
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล่อมใจ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไกรน้อย
3. เด็กชายสุนิตษา  กิ่งก้าน
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวกมลทิพย์  ปั้นโฉม
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงศรี
2. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
 
1. นางสาวศรัญญา  เปี่ยมบุญ
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ยอดปัญญานันท์
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซนเดอร์สัน
3. เด็กหญิงณัฐรดา  วรชาญฤทธิ์
4. เด็กหญิงธนพร  ขยันหา
5. นางสาวธมลวรรณ  ใบพลูทอง
6. เด็กหญิงภันทิรา  ชุ่มละมัย
7. เด็กหญิงรวิภา  จิตรหาญ
8. เด็กหญิงอรชพร  พินจงสกุลดิษฐ์
9. นางสาวอาทิตยา  ชื่นอารมณ์
10. นางสาวเบญจมาศ  กลั่นเจ๊ก
 
1. นายรัชพล  ลานตวน
2. นายประทีป  บุบผา
3. นายศักดิ์ดา  ซุคคาน
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงพิมลพร   นามพิมล
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมพัฒน์  หิรัญประจักษ์
2. เด็กชายพาทิศ  ภิญโญจิตร
 
1. นางวรรณพร  ธนถมทอง
2. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฏฐากัญญา   ขวัญอยู่
2. เด็กชายปฏิภาณ   ศรีบดี
 
1. นางสาวปิยพร   เจริญมั่นคง
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.65 ทอง 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธนกร  วิจารณ์ศิริ
2. นางสาวหทโยบล  แก้วสองศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.54 ทอง 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายพงศกร  ศิริกุล
2. นางสาวสายรุ้ง  อิ่มอัมพร
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอนุธิดา  กาลจักร
 
1. นางอวยพร  กล้ารอด
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายวรปรัชญ์  แซ่ล้อ
2. นายวรโชติ  งามรูป
3. นายศิรสิทธิ์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นางวิลาสิณี  สกนธ์กำแหง
2. นางสาวปัณณกัญญาษถ์  ชีพพานิช
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายจำรัส  อาจหาญ
 
1. นางสาว ปิยาณี  ช่างเสาร์
 
324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวิทยา  นาคเทียน
 
1. นางสาวนลัท  มงคลสกุลฤทธิ์
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.32 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางอัจฉรา  ใจเย็น
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.32 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายเกียรติศักดิ์  จันพางาม
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกตุสระ
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายสหรัฐ  ตาพาลี
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายณัฐพงษ์  ช่วยอาษา
2. นายธนบดี  ห่านดำ
3. นางสาวนิพรสวรรค์  ผาสุข
 
1. นายพงษธร  สายบัว
2. นายอินทร  แสงลี
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  ห่อทอง
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนรมน   บุญมี
2. เด็กหญิงพิมลพร  นามพิมล
3. เด็กหญิงอนันตญา  จานสังคโลก
 
1. นางสาวพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์
2. นางสาวจิรนันท์  สาระเดช
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชัยพิพัฒน์  บัวเกษ
2. นางสาวศิริญญา  ศิริ
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งรัก  ล้อมงคลทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชุติมา  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  มาลา
 
1. นางสาวสายหยุด  ผดุงจันทน์
2. นางวราภรณ์  ไชยโย
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  บุญด้วยลาน
2. นางสาวพรนิภา  ศิริวันต์
3. นางสาววรารัตน์  ชอบขุนทด
4. นายสุรสีห์  วงษ์ตาฟู
5. นายอณุพงษ์  เรณูหอม
 
1. นายนิรันดร์  อยู่อ่ำ
2. นายธีรพล  กองกวี
 
336 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  แสนวงษ์ดี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อิภิรมย์
 
1. นายนิทัสน์  ศรีคำบล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายทรงชัย   บุญมี
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวภันทิลา  ปีสาทุม
2. นางสาวศิริกัญญา  สมจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ไกรยุสม
2. เด็กชายอำนาจ  มู้ทัพ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
341 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คงสมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพันพัสสา  ชีวิชีวิล
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ภูพานทอง
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
342 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนิชานันท์  ขุนศรี
2. นางสาวปรีชญา  นามสุดตา
3. นางสาวมานิสา  มะหาหิง
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  เข็มทอง
2. นายณัฐภัทร  แดงพันธ์
3. นางสาวปานชีวา  เกษบำรุง
 
1. นางมยุรี  อ่อนพร้อม
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปนัสญา  ประดิษฐ์ชั้น
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งรุ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปนาค
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   นิศารัตน์บวร
2. เด็กหญิงพิยะดา  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงวัตถาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
346 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไทยเจริญ
2. เด็กชายมั่นคง  แก้วแสง
 
1. นางสาวสาวินี  บุตรดี
2. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
 
347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชณัฐวัลย์   คุรีพันธุ์
2. เด็กหญิงศิระประภา   กันทแปลง
3. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วแพงพันธ์
4. เด็กหญิงอริสรา  พุธรักขิตโต
5. เด็กหญิงอัญชลีพร   บัวติ๊บ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สุวรรณคล้าย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สันธินาค
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เปรมัษเฐียร
2. นางสาวณัฐธินี  มุงเพีย
3. นางสาวดรุณรัตน์  เที่ยงเจริญ
4. นางสาวนฤมล  เครื่องพาที
5. นางสาวมะลิวรรณ  แพงอ่อน
6. นางสาววนิดา  เพิ่มพร
7. นางสาววราลักษณ์  สอนน้อย
8. นางสาวสุวิมล  กล่อมทอง
9. นางสาวอภิญญา  ขันมณี
10. นางสาวแพรวพรรณ  รอดศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
3. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฐาปกรณ์  อุดานนท์
2. เด็กหญิงปฐมจันทร์  จันทร์พงษ์ศรี
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตักโพธิ์
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางสาวขวัญตา  กางแก้ว
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพวงเพชร  น้อยสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ฉายพุทธ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธินี
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ไอยรานภารักษ์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมสุทธิ
2. นางสาวนมัสศิกานต์  กิจสำราญ
3. นางสาวปิยะฉัตร  วรรณชัย
4. นางสาวยลรดี  เดชกุญชร
5. นางสาวเพชรลดา  ขาวเจริญ
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุจิตรา  โสพักต์
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.26 ทอง 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวปานทิพย์  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายทรงยศ   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรพิมล  เนียมสกุล
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางมาวดี  เมืองแก้ว
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.1 ทอง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงจีรยา  พิภพไชยาสิทธิ์
2. เด็กชายอภินัทธ์  ไทยธานี
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.1 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชนิดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงปุณยนุช  กาญจนาคม
 
1. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
2. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันทิดา  มิ่งสมร
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณธรรศ  จรูญแสง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ปานสีดา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปราโมทย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์   ภาคบุญมีเจริญ
2. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ชุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงภควดี  คิดควร
 
1. นางสาวสุนิษา  ปัญญะขติ
2. นางสาวฐิติวรดา   ชันขุนทด
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวธมลวรรณ  จอมพุก
2. นายปฏิวัติ  ค้ำชู
 
1. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตติธร  มะณี
2. นายอภิรักษ์  สุวิธี
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิราวรรณ  อัคราภิรมย์
2. นายชัยวัฒน์  สุริยาโน
3. นายธีรพัฒน์  พุทธวงษ์
4. นางสาววนิดา  ลักษณะพล
5. นางสาวสุพัตรา  ศิริยม
 
1. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
2. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวปริฉัตร  ท่าสละ
2. นางสาวอมรรัตน์  เพียรภูเขา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนริศรา   มากมี
2. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์   แพงก้อน
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า   ดวงเดือน
 
1. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วายลม
 
1. นายศุภกร  ศรีจันทร์สุข
2. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวภัสตราภรณ์  ปลอดโปร่ง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  หนูคำ
 
1. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
2. นายศุภกร  ศรีจันทร์สุข
 
369 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญรอดดิษฐ
 
1. นางสาวณัฐสิมา  บัวสนธิ์
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัสรินทร์  ปัญญาผล
2. เด็กชายประพัทธ์พงศ์  สิงห์นิกร
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
371 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงภควดี  เวียงชัย
3. เด็กหญิงศิรประภา  แผ่นแก้ว
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเกษม
5. เด็กหญิงสุรดา  อากาศ
6. เด็กหญิงสุรภา  อุทยานิน
7. เด็กหญิงสุริษา  ภักดีศรี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพิรดา  แก้วใจเพชร
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ  อิ่มแผน
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวจริญทิพย์  จันทร์พิศาล
2. นางสาวดุษฎี  นันเขียว
3. นายทศภัทร  เกตุพันธุ์
4. นางสาวนิชาภา  กัลปพฤกษ์
5. นางสาววิกัญญา  เดชะไกศยะ
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 12 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
 
1. นางมนัสนันท์  โตยิ่งเจริญสกุล
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.14 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวอาทิตยา  สรกิจ
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  กาญจนาภรณ์
2. เด็กหญิงปัณณพร  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ชาติวิวัฒนาการ
 
1. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
2. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
380 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  รัชตพฤกษ์
2. นางสาวอัมพิกา  ใจรื่น
3. นางสาวเมษนีย์  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิลาวรรณ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ปิ่นวันนา
 
381 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลชนก  ต่อมแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพ  เปรมศิลป์
3. นางสาวมธุรส  พาทอง
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
2. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวมณีนุช  สุขวาสนะ
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวจิดาภา  รอดอุดม
2. นายวชิรวิชญ์  นิมิตรพันธุ์
3. นางสาวศศิธร  พงษ์แพทย์
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นายพงษธร  สายบัว
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชนาทิพย์  ยิ้มละมัย
2. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
3. นางสาวผกามาศ  คมขำ
 
1. ดร.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทสโร
2. เด็กหญิงมลฤดี  ผาน้อย
3. เด็กหญิงอารียา  เยาว์ยอด
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นางชาลิสา  อินทรสอน
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกวีกร   กังกเวคิน
2. เด็กชายศักรพงศ์   พิพัฒน์พรชัยกุล
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นางจารุวรรณ   จันรงค์ฤทธิ์
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุกัญญา  คันทะศร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีภูวงศ์
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางดรุณวรรณ  ดุษฎีพักตร์
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวพนิดา  วงษ์ยอด
2. นางสาวมนัญชยา  ท้าวประสิทธ์
 
1. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
389 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
2. นายเลอพงษ์  พิกุล
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติภพ  เสมอถุง
2. นายณฐภัทร  กบิลโรจน์
3. นายพสิษฐ์  คชฤทธาวุธ
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
391 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธีระพันธ์  กำจาย
2. นายพุฒิ  ชลวิหารพันธ์
 
1. นางรัตน์ฐาภัทร  ศิริบุญ
2. นายยงยุทธ  ชมไชย
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายวิษณุ  พงษ์พัฒณ์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
393 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวศิวาพร  รัตนไชย
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
394 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  คำภักดี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  การะเวก
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชัยมงคล   พันพะม่า
2. นายศรุตม์  เสนวงษ์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐวุธ   ทิมสังข์
2. เด็กชายธีรเมธ   อินาลา
 
1. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
2. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  เกษามา
2. นายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
398 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวสุนิษา  เหมือนทับ
2. นายสุรเชษฐ์  ชื่นบุญ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณิรัชนี  ชาติแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงมนัสดา  ซักไทร์
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทาศิลป์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อู่ทรัพย์
3. เด็กหญิงนันธิดา  หลั่งจิตร
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
401 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  พรมณี
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
402 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล็กดา
2. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
3. เด็กชายเมคินทร์  พุดเกตุ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
403 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โตเจริญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
404 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายอนุสิษฐ์  ประโลม
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
405 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เพ็ชรเขียว
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
406 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ยุกิจภูติ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
407 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนัฐพร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงปริยภัทร  ทุมวงศ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐาพร  พงษ์เขียว
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธราทิพย์  เนตรวิเศษ
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายดนุเดช  เกิดพงษ์
2. นายวรนน  ทาอ้น
3. นางสาวสุนิสา  พุมมา
4. นายอิสริยกานต์  ปานเพ็ชร
5. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
412 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงพชรพร  โตสุข
2. เด็กหญิงพิชามญช์  พันธ์กุ่ม
3. เด็กหญิงศรินทร   วัฒนธรรม
 
1. นางสาววิภารัตน์   ทัพพระจันทร์
2. นางโชติกา  ศิลาพัฒน์
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสุภาพร  พันธ์งาม
2. นางสาวสุภาภรณ์   พันธ์น้อย
3. นางสาวแพรชมพู  รอดวิเศษ
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวกนกพรรณ   ธรรมวัตร
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกมลฤทัย  ซักไทร์
2. นางสาวกรพินธุ์  อยู่โต
3. นางสาวกฤติยาณี  แย้มมีกลิ่น
4. นายนพพล  พงษ์อินทร์
5. นางสาวพิศมัย  ศรีสิงห์
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพรพิมล  สะใจ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
417 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  โตจานสิงห์
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์มหิง
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  นกเขา
2. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
3. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
4. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
5. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
6. นางสาวโยษิตา  เงินเหรียญ
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
3. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
4. นางสาวกิตติมา  ชนะรส
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78.4 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวสุทธิกานต์  สิทธิพงษ์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงสุนิสา  พอเณร
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงวันดี  พุ่มชะเอม
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
424 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  หนักเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
425 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพิมระภัทร  ฟูบุญมา
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
426 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนรินทร์ดา  ทองระยับ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
427 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
428 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญพร  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงตรีจิตร  ธุรกิจ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ธุระพันธ์
2. เด็กชายปราญ์ชนา  เฉยขุนทด
 
1. นางสาวภทรพร  ทองฟัก
 
431 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวศุภรดา  สีนวล
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
433 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายทิวากร  คำจีน
2. นายพีรพัฒน์  แสงสาคร
3. นางสาวสมพร  มูลจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ์  ยางกลาง
2. นางสิริวิมล  ทะมาดี
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  มีวรรณ์
2. นายสมศักดิ์  หนูทองแดง
3. นายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายวชิรวิทย์   หิตาพิสุทธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย   จันลา
 
1. นายประเจิด   อู่อะรุญ
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวญาราภรณ์  แดงพงษ์
2. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
3. นางสาวมนฤดี  โพธิ์ศรี
4. นางสาวลัดดาวรรณ  วงเงิน
5. นางสาวสุธินันท์  ดีอินทร์
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นางปราณี  มุขแจ้ง
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงรัตน์ภรณ์   ศรทอง
2. เด็กหญิงศิริกานดา   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีแป้น
2. นางวรินทร  ยอดนารี
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทบหลง
2. เด็กชายธนกฤต  อินทุม
 
1. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
2. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ
 
441 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพัชริดา  กะพงษ์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ภูมิรัตน์
3. นายไตรรัตน์  หนูสกุล
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
442 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวกิตติพร  เรือนเพชร
2. นางสาวสายชล  ใยทา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาญ
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
443 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวน้ำเพ็ชร  บุญฉุน
2. นางสาวอรอนงค์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวอริศรา  พันนาเหนือ
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
 
444 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพนิดา  คำน้อย
2. นางสาวศศิธร  ตาสี
3. นางสาวอารีรักษ์  ภูเลาสิงห์
 
1. นางจำลอง  โกมารทัต
2. นายธัชธน  ไทยอาจ
 
445 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.98 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงนิภาพร  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  สะอาดขำ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวณัฐวดี  ที่รัก
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุนิสา  พุมมา
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
451 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นิ่มวร
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวภัทรวดี  ปานบุตร
2. นางสาววิภา  ไกรราม
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายชำนาญ  ผานคำ
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อบอุ่น
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวชนากานต์  ทรัพย์สินชัย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
456 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงสิริภัทร  จันทรา
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
458 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เตียงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขนเม่น
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีนวล
 
1. นางพรนิภา  ผลาหาญ
2. นางสาวมัฑนา  ประชีพฉาย
 
459 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวทิวาภรณ์  สรกิตย์
2. นางสาวพรพิมล  ฉิมยาง
3. นายเอกลักษณ์  พรหมมาศ
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
2. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
460 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วรรณาเจริญพร
2. เด็กหญิงนัทธมน  จั่นวงศ์แก้ว
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายกันต์กมน  เปี่ยมแทน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววิดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอชิรญา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  โนราช
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงแววตา  ศรีพูล
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  คชพันธ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายภูมิรพี  วรรณอุบล
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
2. เด็กหญิงสายสุดา  อ้ายนกเชา
3. เด็กหญิงเมธาพร  จินณวงษ์
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกุลชา  แก้วประสาน
2. นายณัฐพัฒน์  สุขใส
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  หุ่นพงษ์
2. นายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกมลกานต์  สุขยศ
2. นายณัฏฐเอก  ปรีดา
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายวีรยุทธ  บุญยัง
2. นายสิริภูมิ  ศรีสุวรรณ
3. นายอัชราธร  ปู่ศรี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
2. นางสาวรัตนาวดี  ไผทรัตน์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
474 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
475 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงสุขนัฐตา  บำเพ็ญสินธุ์
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณัชฐา  เอื้อดำรงสิริ
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวประกายวรรณ  โสวันทา
 
1. นายสันติ  วรรลยางกูร
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวประกายวรรณ  โสวันทา
2. นางสาวประภา  ขันลำเจียก
3. นายยงยศ  พานดอกไม้
 
1. นายเสรี  บุญพิโย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองธรรม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
481 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างศรี
 
1. นางสาวดารินทร์  ปรากฏ
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.25 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหง้าศิริ
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.21 เงิน 11 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายดนุพร  จันทกุล
2. นางสาวสุภาพร  เจริญพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
484 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  สมวัชรจิตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
485 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวธกร  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวพิริยาพร  กิตติโฆษน์
3. นางสาววาสิฏฐี  สุทธินาค
 
1. นางทิพย์สุวรรญ  ชีเรไร
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
486 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตติพงษ์  เทียนเงิน
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงฉันทิสา   แท่งทอง
2. เด็กหญิงนันทัชพร   พึ่งแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ศรสุวรรณ์
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นายการุณ   เจียมสุวรรณ
 
488 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชัญญา  ควรสง่า
2. นางสาวณัฐชมาภรณ์  แดงโสภา
3. นางสาวสุฑามาศ  คงชาตรี
 
1. ดร.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายศิริกานต์  ไสว
2. นายสุทธิราช  ผาปะทะ
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายปวริศร์  เสนา
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  เดชอุดม
2. นางสาวนิศารัตน์  ผดุงสรรพ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐการ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชั้นสุวรรณ
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
494 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชาลินี  เชื้อตาเมฆ
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชยาภรณ์   เสริฐสอน
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
496 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงญดาพร  เผ่าน้อย
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
499 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวธิติมา  เงินทิพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวชนาภา  สวัสดี
2. นายณัฐวุฒิ  รอดสัมฤทธิ์
3. นายมานพ  อุ่นทา
4. นางสาวสุภัชชา  สุขเจริญ
5. นางสาวอิงค์ธิรา  เอี่ยมคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงิธนาธร  สายบุญมา
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
502 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเรือนจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  คงสืบ
 
503 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายวรวัฒน์  อินทจันทร์
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
504 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
505 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
2. นางสาวศศิกาญจน์  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวประภาสิริ   สุริวงษ์
2. นางสาววิรัญญา  พูลเพ็ง
3. นางสาวอมิตตา   วรรยะโส
 
1. นางสาวปวินดา   ทรงมิตร
2. นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด
 
507 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวจริยา  กุลมา
2. นางสาวณัฐาภรณ์  พระวิเศษ
3. นางสาวเจนจิรา  สุทธิฤกษ์
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นางสาวปวีณา  สริมา
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงศิวกานต์  ศิริเขตต์
2. เด็กหญิงอาภัสร  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายบัญชา  แสงภักดี
2. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ฉายากุล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
510 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสุกวินท์  ข้อร่วมคิด
2. เด็กชายอนันดา  เสถียรภัทรสกุล
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
511 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงดารินทร์  ป้อมทะเล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พฤษพฤก
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
512 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายกฤษดากรณ์  สุ่มมาตร
2. นายจิรวัฒน์  หิรัญประทีป
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
 
513 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายนพสิทธิ์  ผอบทอง
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ด้วงทอง
3. เด็กชายอำนาจ  กระปุกนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นางถนอม  สุ่นประเสริฐ
 
514 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เจตเจริญ
2. เด็กชายศิริชัย  สุขใส
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางสาวอัมไพ  ราชสีห์
 
515 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74.99 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนี  ศรีสุข
2. เด็กชายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.8 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงสณิชา  จันทิ
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
517 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวชุติมา  หมายมั่น
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นางสาวศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
518 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  นามมะปราง
2. นางสาวพรรษญาณิน  สมศรี
3. นายศรชัย  อัฐมาลา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวกิตติพร  เรือนเพชร
 
1. นางมนัสนันท์  โตยิ่งเจริญสกุล
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัชลิตา  คงบุตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวรุ่งนภา  ใจดี
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  สุวรดี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
524 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ภุมมา
2. เด็กชายทัศนา  ไผทรัตน์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  กาวิละ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
525 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายดนุศร  นาวัน
2. เด็กหญิงสุนิตษา  กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงเมฆขลา  ดอนเมือง
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมสุทธิ์
2. นางสาวชนัญญา  ประเสริฐ
3. นางสาวชนิดาปวีร์  ไกรเลิศจรูญชัย
 
1. นายสมทบ  ปานดวงแก้ว
2. นางสาวธนพร  ปะวะเส
 
527 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่างกลึง
2. เด็กหญิงศิริพร  บัวลา
3. เด็กหญิงอโนมา  ตุ้มสภา
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
528 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกฤษฎา  เศษฐา
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
3. เด็กชายเจษฎา  ราวีศรี
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
2. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจเร็ว
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ควรศิริ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีภูธร
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวสุทธาทิพย์  ขุนเพชร
 
530 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกัลยรัตน์  วิระเลิศ
2. นางสาววิภาวี  แพงท้าว
 
1. นายสุุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
532 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวสุชาดา  จักรพล
 
1. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
533 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนาว์นิเวศน์
2. เด็กชายวรเมธ  ตันตะยางกูล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นายเจน  ไตรทอง
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายวีรภัทร  แจ้งวิจิตต์
2. นางสาวศุพัฒตา  ออกเอก
3. นายอิทธิพล  ต่ายสิน
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณา  มีรินทร์
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
536 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.4 เงิน 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายประภาส  ประสพสุข
2. นายอลงกรณ์  พานทอง
 
1. นางสาวนึรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนากร   กระทุ่มเขต
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
538 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายจักริน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงทับทิม  พลีบัตร
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
539 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.01 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนุชนาฎ   จันทรภูบาล
2. นางสาววิมลณัฐ  สิงห์ประเสริฐ
3. นางสาวเขมินทรา  นาคแก้ว
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
540 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงปณิตตา  ทองมั่น
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
541 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  สอนแก้ว
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
542 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธนภัทร  เรืองคำ
2. นางสาววิลาสินี  อินมอย
3. นายสุรเดช  ประรังประโคนชัย
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
543 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชญาดา  ช่อมะกอก
2. นางสาวริวิสา  ดิเรกพงษ์
3. นายเจมศักดิ์  รักษาสัตย์
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางสาวประภาพร  โยธี
 
544 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนันทิกา  ขันขาว
2. นางสาวอรพรรณ  มาลา
 
1. นายสุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐกฤตตา  จันทร์รุ่งศรี
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญมี
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเรืองโรจน์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
547 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายชิดตะวัน  วงษ์น้อยศรี
2. นายปรีชา  พิมพ์วงษา
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
2. นายปวริศร์  เสนา
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวรชุดา  จงเอื้อกลาง
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายณรงค์เดช  นพแก้ว
2. นายณัฐชนน  โสภา
3. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
4. นายรัชพงษ์  เฉลียวฉลาด
5. นายไชยยศ  บุญแนน
6. นายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายวิชัย  ประทุม
2. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
550 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายชนภัทร  ทุมพงษ์
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาววาสนา  แก่งเพรียว
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
552 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คีรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงบุตร
3. เด็กหญิงรสริน  เฉยฉิว
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
553 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกานต์ภวัต  อุดมศิลป์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชูคันหอม
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
 
554 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จันทร์กลัด
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
555 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงหยก  ผลจันทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
556 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลพงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
557 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวจรรยพร  คำสุด
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
558 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธิดารัตน์  พุ่มจำปา
2. นางสาวศิวลักษณ์  วิมล
3. นางสาวอริศรา  มูลมณี
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยุทธภัณฑ์
 
559 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แดงศรี
2. เด็กหญิงพัดตาล  อินแสง
 
1. นางเบญจมาศ  แก้วทำมัง
2. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนริศรา  ทรงรัตนา
2. นางสาวพรนภัทร  ศรีผ่อง
3. นางสาวระวิวรรณ  สีบ้ง
4. นางสาวศุภัชญา  เรืองศรี
5. นายสุรศักดิ์  มีทรัพย์สิน
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางเดือนฉาย  แวดล้อมญาติ
 
561 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวนันทนา  พุทธศิลป์
2. นางสาวอรจิรา  สีทา
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสวก
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
563 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชินศรี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
564 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.32 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุรเดช
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกษรบัวขาว
 
1. นางสาวทัดดาว  น้อยภาษี
 
565 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนาฐศิวรรณ  พังเกตุ
 
1. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
 
566 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายสถาพร  เทียนทอง
2. นายเชาว์วรรธน์  ชูเกาะทวด
3. นายไชยวัฒน์  พรมสร
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวกุลปริญา  คำปินใจ
2. นางสาวปาริชาติ  จำปีเรือง
3. นางสาวรุจิเรศ  มุธิตา
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
568 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวธนิตา  การะเกตุ
2. นางสาวธิดารัตน์  เปี่ยมดี
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
569 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายถิรวัฒน์  แซ่ฟาง
2. นายปณณัตน์  ผันเจริญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.67 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงภัชรี  บุญพร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์ศวร
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เฮงสิงโต
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
571 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เสวตพันธ์
 
1. นางอวยพร  กล้ารอด
 
572 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาววาสนา  มโนสา
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.35 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ตระกูลอำนวยผล
2. เด็กหญิงภูสุดา  กะฐินเทศ
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  บุญสวาย
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
574 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เรืองเดช
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
575 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มธุรส
3. เด็กชายอานนท์  แม้นชัยภูมิ
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
576 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  นาคินทร์
2. เด็กหญิงนริณญา  เกิดปาน
3. เด็กหญิงศิรินภา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
2. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
577 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พัฒชนะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองธรรม
3. เด็กหญิงภานุมาศ  บัวแพ
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
578 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชื่นกมล   ช่อลำใย
 
1. นางสาวกฤษณา  พิทย์เลิศพิทักษ์
 
579 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายมัชฌิมา  คชานันท์
2. นางสาวโชคมณี   ผาพิมพ์
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
 
580 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวฐิติพร  เศวตพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เรืองพระยา
3. นางสาวอภิสรา  หนูเส็ง
 
1. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด
2. นางสาวสายหยุด  ผดุงจันทน์
 
581 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวปัณฑิตา  เศรษฐผล
2. นางสาวอัฉริยา  บุญทวี
3. นางสาวอัญชนา  ท้วมยัง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
582 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชนสรณ์   ภู่เปี่ยม
2. เด็กชายอินทรพงษ์   ถนอมชาติ
 
1. นายประเจิด  อู่อะรุญ
 
583 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญานิน  งามแสงนิล
2. เด็กชายพิรุณ  โพธิ์ศรี
 
1. นายณัฐณัย  โคตะหา
2. นายพิทวัส  ม่วงรอง
 
584 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  บริพันธ์
2. เด็กชายปรีดา  ภิรมย์เอม
 
1. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
2. นายฤทธิเกียรติ  แซ่โค้ว
 
585 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรเขต
2. เด็กชายธนโชติ  หนูแก้ว
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
586 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชลชัย  บุตรโพธิ์
2. เด็กชายชวนากร  ิอินทรประสงค์
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
587 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธัญยธรณ์  มุขดา
2. นางสาวสุนิสา  กุศลเสนอ
 
1. นางสาวสาวินี  บุตรดี
 
588 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกนกพร  คำมี
2. นางสาวยุพิน  คำพันธ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
589 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ผ่องราศรี
 
1. นางคะชร  ชาญประเสริฐ
 
590 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
591 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายธนดล  เทพนิกร
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
592 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายนพปฎล  นาวาน้อย
2. นายสุธนณ์  แก้วตูมกา
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
593 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวสุกัลยารัตน์  เหมือนเนื้อทอง
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายนัฐวุฒิ  หมอนทอง
 
1. นางสาวณัฐชา  อินโต
 
595 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
596 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์เสือ
2. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์สอน
3. เด็กหญิงอริสา  พิมพ์สอน
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
597 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปริยา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงพัชรญาภรณ์  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
598 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกัญญกร  เอี่มมาลา
2. เด็กหญิงชัญญา  เจริญทวีคูณ
3. เด็กหญิงปรีญาภัทร   ศุกร์แดง
 
1. นางสาวประภัสสร  เศรษฐา
 
599 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนิมิต  ศรีวัฒนะ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  เขียวปัด
3. นางสาวศิริลักษณ์  กลั่นบุตร
 
1. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรณณ
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
600 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมใจ
2. เด็กชายพีรวิชย์  คงเดช
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
601 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายพัชรวุฒิ  ศรีบุญจันทร์
2. เด็กชายศักดิ์ศิธร  ยิ้มศิริ
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
602 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
2. นางสาวชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
603 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์ทอง
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ดอกไม้ไหว
 
1. นายชำนาญ  ผานคำ
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
604 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนาตยา  กระปุกนาค
2. นายพงศกร  พิมพ์สว่าง
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
605 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นางสุชีรา  โกมโลทก
 
606 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67.32 ทองแดง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
2. เด็กชายศรนรินทร์  น้องเดชา
 
1. นางสาวสุวารี  อุดหนุน
 
607 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เบี้ยจรัส
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
608 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   วงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
 
609 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อบอุ่น
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตอเงิน
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
2. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
 
610 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงธิชา  เพ็ญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีชาติ
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทิพย์ศรี
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นายพงษธร  สายบัว
 
611 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวนัฐชา  แสงอมร
2. นางสาวพรรณารายณ์  บ่อแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  สนธิรา
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
613 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
2. นางนพรัตน์  ขันธนาค
 
614 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชมภูพื้น
2. เด็กหญิงพิชญานิน  งามแสงนิล
3. เด็กหญิงภิรันด์รัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
615 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ผาสุข
2. นางสาวธัทจิรา  ดำมณี
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
616 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวชุติกรณ์  ระบายศรี
2. นางสาวนิสา  กนิษฐสุนทร
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายวรนน  ทาอ้น
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
618 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงนาตารี  อนุสุเรนทร์
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
619 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
620 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา  ธิดารัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขเสนา
3. เด็กหญิงรุจิฎาภรณ์  อนันตโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
621 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  หลินภู
2. เด็กหญิงสายฝน  บางปะอินทร์
3. เด็กหญิงอริสา  นิลละออ
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
622 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐพล  แก้วคง
2. เด็กชายธนภัทร  อาจณรงค์
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทองรัตน์
 
1. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นิลกรณ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองฤทธิ์
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
625 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐธิฌา  รุ่งเรือง
2. นางสาวเกวลิน  เดชี
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
626 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ศิลาวุธ
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวณัฐธิดา  ใจดี
2. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
3. นางสาวสุทธิชา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
628 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงสุนิสา  พอเณร
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีถา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรือนจันทร์
3. เด็กหญิงอรปวีณา  อินตา
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
 
630 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงนริศรา  เถื่อนวงษ์
2. เด็กหญิงสายสุดา  อ้ายนกเขา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำถาน้อย
 
1. นางนาลอน  จริยาธนบำเพ็ญ
2. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล
 
631 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปิยะธิดา  พ.ศ.สร
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
632 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงบุญมา  จันทรกุมาร
2. นายสมหวัง  ลุงตี้
3. นายสืบสกุล  คนดารา
 
1. นางพนัชกร  พสิมพงษ์
 
633 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงไตย
2. เด็กหญิงชริญดา  บุญรักษา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายธนารักษ์  นาคะรัตน์
2. นายธีรพงศ์  ปลั่งกลาง
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
635 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายทัศน์พล  เพชรศรีทอง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เคียนสันเทียะ
3. เด็กชายพฤกษา  โค้วตระกูล
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
636 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวสุภัสสรา  พูลทรัพย์
2. นางสาวอาทิตตยา  เมืองบุญ
3. นางสาวอุษณี  มีเปี่ยม
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
637 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวบุญธิชา  ขาวเนตร
2. นางสาวพิมพิศา  ขยันกิจ
3. นางสาวอัจฉริยา  ธรรมนาม
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางสาวธนพร  ปะวะเส
 
638 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายกมลชัย  จันทร์มีชัย
2. เด็กหญิงพรรณราย  รุ่งเต่า
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
639 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชนัญญา  สาทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ฟักขาว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวดรุณี  แถวทับ
2. นางสาวอรณี  เพชรดี
3. นางสาวอารียา  เถื่อนทอง
 
1. นางสาวกศมลชนก  ดำพลงาม
 
641 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายภคพล  ทาอุบล
 
1. นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นขจร
2. นายณัฐกรณ์  น้อยกัญญา
 
1. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
2. นายฤทธิเกียรติ  แซ่โค้ว
 
643 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ยะงาม
2. เด็กหญิงพรกมล  รอดเนียม
3. เด็กหญิงสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นางสาวนิตต์ยา  ทองบุญ
2. นางสาวภิรชามญชุ์  นิลวิโรจน์
 
644 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปาริชาติ  พูลแก้ว
2. นายรามัญ  นันท์เมือง
3. นางสาววารี  เบ็ญจวรรณ
 
1. นางรัศมี  เจษฎารมย์
2. นางครองศิล  แดงโสภา
 
645 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจิระวรรณ  เพิ่มความสุข
2. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางกนกพร  กมลสุข
 
646 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายปวเรศ  แปลกวงษ์
2. นางสาวสร้อยทอง   นามวงษา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
647 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวยิหวา  แจ้งหิรัญ
2. นางสาวอโนทัย  พรมมา
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
648 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงลลิตา  โนนคล้อ
 
1. นางสาววงเดือน  อินทนิเวศน์
 
649 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงศุภากานต์  กรรณเกตุ
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
650 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวบุษราคัม  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวปคุณญา  มิทิน
 
1. นางสาวพนิดา  ดีหลี
2. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
 
651 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรณิการ์  พิมนอก
2. นายจองชัย  ปั้นศิลป์
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
2. นางนพรัตน์  ขันธนาค
 
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวอาทิตยา  สุทธิสุข
2. นางสาวเจนจิรา  จิตอารี
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
653 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายณัฐภิวัฒน์  แก้วมาลา
2. นางสาวพิมพ์ลพัทร  สุระแย้ม
3. นางสาวสุชาดา  พันธ์วงษ์
 
1. นางครองศิล  แดงโสภา
2. นางรัศมี  เจษฎารมย์
 
654 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พานวงษ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ขจรนาม
3. เด็กหญิงเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา
 
1. นายพงษธร  สายบัว
2. นายอินทร  แสงลี
 
655 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธนพล  จุฑา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยิ่งพิพัฒน์
3. เด็กชายศุภทัต  มานะเพียร
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางสาวกรรณิการ์  ไวการไถ
 
656 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุรเดช
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  เกษรบัวขาว
3. นางสาวพิรดา  แก้วใจเพชร
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
 
657 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายยศวริศ  ดิสสระ
2. เด็กชายรัฐพงศ์  เสาะไธสง
 
1. นางกัญญาภัทร  จะดอม
 
658 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายกรีฑา  พันธ์พยัคฆ์
2. เด็กชายธนชัย  มูลหล้า
 
1. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
659 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  หาแก่น
2. เด็กหญิงวรัชยา  พิมพา
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
660 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายกวีพัฒน์  สว่าง
2. เด็กชายแก้วขวัญ  เพียรการนา
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
661 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธัญวลัย  หงสะต้น
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
662 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  หุมอาจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรัตนา
 
1. นายขจรศักดิ์  เพ็งจันทร์
 
663 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปานิสา  เสาทอง
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
664 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงสุมาลา  ทัพบุรี
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 56.08 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกนืษฐภคินี  อบอุ่น
2. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
666 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธุวพัส  กิจบำรุง
 
1. นางรัตนาภรณ์   กุมผัน
 
667 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวทัศนวดี  ทรัพย์สิน
2. นางสาวอาภัสรา  หนูโทน
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นางราตรี  โมทะจิตต์
 
668 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวมัธณี  ผานิช
 
1. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
669 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววราทิพย์  พรหมสิงห์
2. นางสาวสุพัทรา  จันทรา
 
1. นายพิทวัส  ม่วงรอง
2. นายณัฐณัย  โคตะหา
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  อยู่เมือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศิริธร
 
671 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวิทยา  นาคเทียน
2. เด็กหญิงอสนภรณ์  ทองสุข
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายวัฒนชัย  บุญประภา
 
1. นางสาวนภนุต  เค้าศรีวงษ์
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  กองสาสน
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
674 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันท์พิตรา  วงค์สิงห์
 
1. นางสุชีรา  โกมโลทก
 
675 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
 
1. นางสาวจริยา  นาคะบุตร
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณนิจกมล  ศิริโพธิ์
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
677 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายเจษฎาง  ปริศนานันทกุล
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  ชิดใจ
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์กระจ่าง
 
679 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสมประสงค์  ภาคไพรี
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
680 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวปิยาพัชร  จันทร์สุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกนกนิภา  ยืนสุข
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
682 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกนกภรณ์  วงษ์สง่า
 
1. นางนพวัลย์  เมืองแสน
 
683 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  วงษ์โกฏ
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
684 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธนาธร  เทศถนอม
 
1. นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
 
686 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์มีมา
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
 
687 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายธรรดร  ใยบัณฑิตย์
 
1. นายพงษธร  สายบัว
 
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวณัฐธริยาภรณ์  นรพัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
 
689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  จันทร์สุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
690 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤษณา  คงสอน
2. เด็กชายทักษิณ  ดำมณี
3. เด็กชายภานุวัตร  เพ็ชรมณี
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  พาพิม
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
692 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นางสาวกัญญารัตน์  โกยทา
3. นางสาวประภัสรา  สุหิรัญ
 
1. นางศศิพร  พงษ์ภู
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
693 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฐิติรัตน์  แสงสว่าง
2. นางสาวธัญจิรา  ชั้นสุวรรณ
3. นางสาววราภรณ์  ชาลีสี
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
694 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายกฤษฎากร  บำรุง
2. เด็กชายปริญญา  รอดสารี
3. เด็กชายเพ็ญพัฒน์พงษ์  อุนาริเณ
 
1. นางจริยา  ภูชะอุ่ม
2. นายรักชาติ  ภูชะอุ่ม
 
695 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวจิตติญา  ยอดวิชา
2. นางสาวสาวิกา  รัมณีย์
3. นายอนันท   ยุทธนา
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นายประจวบ  ไชยพิมพา
 
696 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสลวย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  อนันตโรจน์
3. เด็กหญิงมณทกานติ  อนันตโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
697 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  เสาโท
2. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
3. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
698 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  อินต๊ะ
2. เด็กชายภัทรภณ  โครตพงษ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แพงหา
 
1. นายสาโรช  สอนพายัพ
2. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
 
699 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจแก้ว
2. เด็กหญิงบงกช  บุญประสิทธิ์พร
3. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
700 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วกมล
2. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีสังข์
3. นางสาวดวงฤทัย  หอมทอง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายทรงยศ   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิณบรรเลง
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. นางสาวสุณัฐชา  อ่อนพูล
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
703 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชวนากร  บุตรรัตนะ
2. นางสาวอัมพิกา  ใจรื่น
3. นางสาวเมษนีย์  อุปถัมภ์
 
1. นายประเสริฐ  กวางทอง
2. นายศิริพงษ์  เค้าศรีวงษ์
 
704 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงคัมภีรดา  ยอดเพ็ชร
2. เด็กชายธนกฤต  เชิดตระกูล
3. เด็กหญิงอัมราพร  ทองสุข
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางสาวประภาพร  โยธี
 
705 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวราวรรณ  ปัญญา
2. เด็กหญิงวัชรภรณ์  คลองงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
706 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ราชวงษ์
2. เด็กหญิงศรัญญา  จักรทิพย์
 
1. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
707 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายตรีวิทย์  สีไพร
2. เด็กชายธนภัทร  สีไพร
 
1. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายณฐกร  ดียิ่ง
2. นายธนภัทร  ธนะทรัพย์ทอง
3. นายธีระภัทร  อุดมโภชน์
4. นายวริทธิ์ธร  อ่อนศรี
5. นายสถาปนิก  ปัตตวงษ์
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางเดือนฉาย  แวดล้อมญาติ
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายกองพล  เสริฐธิกุล
 
1. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกัญญาภัค  เสาะไธสง
2. นางสาวชนิดาภา  แพทย์ไชโย
3. นางสาวณัฐกานต์  แก้วนวล
4. นางสาวนัฐริกา  อาพัดนอก
5. นางสาวพิชชาภา  พรมมาคุณ
6. นางสาวรวิวรรณ  พุทธวงษ์
7. นางสาวศศิวิมล  หอมขจร
8. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
9. นางสาวสุทธิดา  สุทธิรอด
10. นางสาวอารยา  ชัยเดช
 
1. นางจิรวรรณ  กาญจนารัตนากร
2. นางสาวสุจิตรา  โสพักต์
3. นางสาวสุพรรณี  เสาใบ
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงภมรรัตต์  รุ่งโต
2. เด็กหญิงสุธิดา  จาดป้อม
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพร  เอี่ยมคำ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภาธรณ์  ประคองสังข์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณฑริก  อุทุม
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายภูริทัศ  ภูษิตรัตนาวลี
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"    
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายอานนท์  วานะวงศ์
 
1. นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์
 
721 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แดงศรี
2. เด็กหญิงณภัทร  สีดาจักร
3. เด็กหญิงทัชญาพร  จันทร์วงค์
4. เด็กหญิงนันทนา  วุฒิโส
5. เด็กหญิงมารีน่า  โพธิ์พารากร
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  พุกสุวรรณ
7. เด็กหญิงอารยา  นาคนิวงค์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายชานน  มงคลทรัพย์
 
1. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
723 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวหทัยชนก  สุทนต์
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
724 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกรวิชญ์   บุญมา
2. เด็กชายชินพัฒน์  เมยขุนทด
 
1. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
2. นายสมิทธิ์  บุปผา
 
725 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เฉยขุนทด
2. เด็กหญิงภัทราพร  จำปาหอม
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
726 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพัชริดา  กะพงษ์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ภูมิรัตน์
3. นายไตรรัตน์  หนูสกุล
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
727 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกฤษณะ  อุดมกร
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปราโมทย์
3. เด็กชายชัยพิชิต   นาไชยสิทธิ
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
728 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายบุรินทร์  ภูมิมะนาว
2. เด็กชายปรมี  แย้มทะเล
3. เด็กชายเกียรติกุล   แพบัว
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
729 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    
730 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวอาพัชชา  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวดวงพร  สุขธรรม
 
731 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา