หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์ประถม 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องวิทยาศาสตร์ประถม 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อาคารมูลนิธิหลวงพ่อเต้า 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ห้องประชุมอาคารใหม่ 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สมาคมผู้สูงอายุตำบลห้วยจรเข้ 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สมาคมผู้สูงอายุตำบลห้วยจรเข้ 16 พ.ย. 2559 09-00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1และป.6/2 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทย์ 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สนามโดม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-12.00 น.
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สนามโดม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-12.00 น.
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 (GS) 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 (GS) 16 พ.ย. 2559 9.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคารอเนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559 09.30-11.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคารอเนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559 11.00-12.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคาร 1 (344) 16 พ.ย. 2559 09.30-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 (344) 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
10.00-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
10.00-12.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
10.00-12.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
10.00-12.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
10.00-12.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
10.00-12.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
10.00-12.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
10.00-12.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00
11 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-13.30
12 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-14.00
13 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-10.30
14 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
10.30-12.00
15 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-10.30
16 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
10.30-12.00
17 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-14.00
18 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
14.30-15.30
19 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-14.15
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พุทธศาสนา 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
14.15-15.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-10.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
10.00-10.15
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
10.15-11.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
11.30-12.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
13.30-14.30
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
14.30-15.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-15.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 08-1385-2188 e-mail mild2533@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]