รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศรีสุทโธ
 
1. นางรัชตา  ปรีชาสกุลชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ชัยเดช
 
1. นางภัสลดา  ล้ำเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ใจดี
 
1. นางสาวปาจารีย์  ริ้วทองชุ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ซังฮี้
 
1. นางปราณี  สอนเฉลิม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงนภัส  ชื่นใจ
 
1. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงธัญรดา  เกสร
 
1. นางสาวผาณิต   แผนสท้าน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงชลิตา  หงวนบุญมาก
 
1. นางบรรจง   แสงนภาวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไกรลาศ
 
1. นางบุญมี  แสงอุทัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สินวัฒน์
 
1. นางอุทุมพร  ก้อนในเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงอัญชสา  สิงห์อยู่
 
1. นางสาวเบญจมาศ  คำเกิด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงไพลิน  บำรุงกิจ
 
1. นางจิตตินันท์  เพิ่มพูน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์อาภา  อิทธิรักษ์ชัยกุล
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  แสงศรี
3. เด็กหญิงภัทรภร  ปิ่นทอง
 
1. นางอุทุมพร  ก้อนในเมือง
2. นางวรรณี  ภุมรา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงนิธิณัฐ  อินแหยม
2. เด็กหญิงปพิชญา  วราตินันท์
3. เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ
 
1. นางแสงระวี  ประจวบวัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงจรรยา  พรมเกิด
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สระทองกู
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  อินทร์อุดม
2. นางมนัสชยา  หลาวมา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงวารินทร์  สามรอดภัย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  คันธะชุมภู
 
1. นางนันทนา  โพธิ์จินดา
2. นางธนพร  ดวงพรกชกร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เสียงทิพย์อนุกูล
2. เด็กหญิงแพ็ทชรีย์  ทะรีรัมย์
 
1. นางสาวขวัญข้าว  คล้อยอรุณ
2. นางสาวปาจารีย์  ริ้วทองชุ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายณิณสภัคต์  ทองมี
 
1. นางสุนันท์  ลัดดากลม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายวิริยกานต์   คีรีวิเชียร
 
1. นายธีรพงษ์  เค้าภูไทย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายชัชวาลย์  บุตรศาสตร์
 
1. นางวนิดา  จิตตระทาน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขมร 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองดอนเกือง
2. เด็กหญิงพัศราพร  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงรัตติการณ์  แจ่มบูชา
 
1. นางบุญชิน  สมบูรณ์โชคดี
2. นายณรงค์  สมบูรณ์โชคดี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงวารินทร์  รอดอยู่
3. เด็กหญิงอลิตา  กุลรัตนาวิจิตรา
 
1. นายพัสกร  คงกินเก
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  มงคลรัศมี
2. เด็กหญิงวรัทยา  พรศิริรัตน์
3. เด็กหญิงศิริณทิพย์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  รุ่มนุ่ม
2. นางสมจิต  กิจเฉลา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิง ชรินทิพย์  อ่ำแจ่ม
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เอกจีน
3. เด็กหญิงสุเมธินี  แก้วลอยมา
 
1. นางวาสนา  สระแพงแก้ว
2. นางสาวกรองทอง  ดีเรือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลิ้มประสาท
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  เยื่องกลาง
 
1. นางขวัญเรือน  เพ็ญเสวี
2. นางสมจิต  กิจเฉลา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  ทองดอนเหมือน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยธานัน
 
1. นางสาวมณฑิตา  ชลอทรัพย์
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กชายธาดา  ประสาทชัย
 
1. นางสาวผกามาส  งอกเสมอ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงหฤทัย  บุญสุวรรณ
 
1. นางสมจิต  กิจเฉลา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภพักตร์จันทร์
 
1. นางวนิดา  จิตตระทาน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา
2. เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์
3. เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ
 
1. นางสาวธนวรรณ  รักคง
2. นางสาวเปรมวดี  เพิ่มทรัพย์มงคล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  วิวัฒน์
2. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีคำหู้
3. เด็กชายยี่ติ๊ด  ฟองจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  สืบพันธุ์โกย
2. นางสาวอิสราภา  วันเย็น
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ
2. เด็กหญิงนันธชา  วรพลาวุฒิ
3. เด็กหญิงรมิตา   พุทธคุณรักษา
 
1. นางนาตยา  สุรธรรมวิทย์
2. นางสาวสุชญาภัค  สีผึ้ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายจิรภัทร์  ง่อมเขียว
2. เด็กหญิงนิลยา  สุขเร่ห์
3. เด็กชายศิริชาติ  เมฆปั้น
 
1. นายสุวิจักขณ์  อธิคมกุลชัย
2. นางกรุณา  แสนประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายนวพล  พงษ์ศาสตร์
2. เด็กหญิงสาริศา  เยาวบุตร
3. เด็กชายเตชินท์  เอี่ยวสุวรรณ
 
1. นางอำนวย  บัวโต
2. นางสาวชฎาพร  ภูมิพรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องนิภานนท์
2. เด็กชายภัทรนันท์  ภิญโญกุล
3. เด็กชายอัครพล  เกตุแก้ว
 
1. นายสุวิจักขณ์  อธิคมกุลชัย
2. นางกรุณา  แสนประเสริฐ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุวิชาญเมธี
2. เด็กหญิงนันท์ธภัส  บุญเต็ม
3. เด็กชายพันธุ์ธัช  ปัญสมคิด
 
1. นายธนชิต  ห้วยหงษ์ทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 1. เด็กหญิงภัชรัตน์  ใจเย็น
2. เด็กหญิงวันทนีย์  นิลจันทร์
3. เด็กหญิงอโรชา  จั่นแก้ว
 
1. นายธงชัย  บำรุงรัฐ
2. นางสาวนภสร  ยศราวาส
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายก้องกิดากร   สุริยาวงษ์
2. เด็กชายทัตเทพ   เทพบุรี
 
1. นายเสกสิทธิ์  สนสมบัติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  เสือพยัค
2. เด็กชายศราวุธ  โพธิ์งาม
 
1. นายขจรศักดิ์  วันเย็น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชยพล  แก้วกันดา
2. เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วกันดา
 
1. นางลดาวัลย์  จินดาวงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนากร  ลบแย้ม
2. เด็กชายวัชรพล  เยี่ยงกุล
 
1. นายสุชาติ  โยคาพจร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรภัทร์  เพชรแอว
2. เด็กชายรชานนท์  อินเล็ก
 
1. นางสาวพูลสุข  พวงสำลี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายพิษณุ  หวังสกุล
2. เด็กชายภูมินทร์  นิตย์แสวง
 
1. นางสาวอิสราภา  วันเย็น
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายปรมินทร์  แก้วกิติ
2. เด็กชายพีรภัทร  สังอาวร
 
1. นางนันฐพร  ทองเครือเกษตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ
2. เด็กหญิงนวพร  ม่วงโพธิ์
3. เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ
4. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แก้ววิจิตร์
5. เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
2. นางระพีพรรณ  ทัศนบริสุทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงชนภัสส์  ภู่แก้ว
2. เด็กหญิงญาดา  มอบจัน
3. เด็กหญิงณัฐชา  ศิริสกุลสังขกร
4. เด็กหญิงธชาพิมพ์  คำมณี
5. เด็กหญิงสุทัศนีย์  ถึงสุข
 
1. นางสันธณี  โชติช่วง
2. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจเฟือย
2. เด็กหญิงฌาณิกา  อินทรสาลี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรนิลพิพัฒน์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามวิลา
5. เด็กหญิงไข่มุก  แก้วสุวรรณ
 
1. นางอิ่มประไพ  หะยาจันทา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  มณฑีรรัตน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงพรกนก  จันทราทิพย์
2. เด็กหญิงพรรษา  พิชญ์ชโลธร
3. เด็กหญิงพิมพ์อร  ศักดิ์ดีชุมพล
4. เด็กหญิงวรัชยา   ใจหวัง
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แฉล้มขันธ์
 
1. นางสมปองใจ  สกุลวรรณวงค์
2. นางปรียานุช  กมลสิริภักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1. เด็กหญิงกฤตตาณัฐ  เดชผดุง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภาชวงษ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อิสระเสนีย์
4. เด็กหญิงนภาพร  สีเเพร
5. เด็กชายอรรถพล  ประสงค์อยู่
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนวล
2. นางสาววรรณทิพย์  ไทยมอญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รอบจังหวัด
2. เด็กหญิงธันยพร  อินธิโส
3. เด็กหญิงปุ้ย  มาพลับ
4. เด็กหญิงพรพิมล  ค้าทวี
5. เด็กหญิงสุภัทรา  กี่แสง
 
1. นางสาวศิวพร  ปิ่นณรงค์
2. นางสาวเกศญาภัค  เกริกสุธี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  สกุลลิ้ม
2. เด็กชายกันตินันท์  ศรีขันติกุล
3. เด็กชายยศวรรธ  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายวิวรรธน์  บุญมา
5. เด็กชายศรราม  ศรีโสภา
 
1. นายฐิติชัย  ฐิติจำเริญพร
2. นางสาวสุภาวดี  ตรีเพชร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกันตยา  สระทองห้อย
2. เด็กหญิงวิจิตรา  สระทองลอย
3. เด็กชายสุรชัย  สระทองแหม็น
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูบ้านเกาะ
5. เด็กหญิงเกตุ  แสนแก้ว
 
1. นางสาวพีรยา  อ้นหลำ
2. นางสาววัฒนีย์  อุทุมพร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายคุณากร   อุยเกตุ
2. เด็กหญิงจริยา  บริสุทธิ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  สามี
4. เด็กหญิงชญานุช  ลิสอน
5. เด็กหญิงชวณัฏฐ์   สีสด
6. เด็กชายชูศักดิ์   เขียวรี
7. เด็กหญิงญาณภัทร  ทองเงิน
8. เด็กชายธงชัย   แก้วงาม
9. เด็กชายธรรมบท  หนุ่ยศิลา
10. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ฝืดสามแก้ว
11. เด็กชายปฏิพล   โถสันเทียะ
12. เด็กหญิงมนัสนันท์   สุวรรณโรจน์รุ่ง
13. เด็กหญิงมนัสวี  ทิพย์ธน
14. เด็กหญิงรินรดา  น้อยชม
15. เด็กหญิงวรรณรดา   สีสด
16. เด็กหญิงวิไลวรรณ  น้อยชม
17. เด็กชายศิริโรจน์   สามกองงาม
18. เด็กชายสุรสีห์  แซ่จิว
19. เด็กหญิงสุวิภาพร  เขียวรี
20. เด็กหญิงอารียา   เหมือนละม้าย
 
1. นางอนุกูล   เขียวคล้าย
2. นายณรงค์   เลิศศิรวรเมธ
3. นายสันทัด   เขียวคล้าย
4. นางสาวพัชรินทร์   เลาหสูต
5. นางสรัญญา   เลิศศิรวรเมธ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกันต์กนิษฐ์  นะวะระ
2. เด็กชายคุณานนท์  พิธพรชัยกุล
3. เด็กชายณพล  ฉัฐมะพรรณรังสี
4. เด็กชายณัฐภัทร  จินดาศรี
5. เด็กชายธนากร  รุ่งสว่าง
6. เด็กชายนภัสพงษ์  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายนันทพงศ์  ปานอ่อน
8. เด็กชายปุญญพัฒน์  เหลืองอมรนารา
9. เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  วุฒิศาสตร์
10. เด็กชายภูริวรรธน์  พันธ์ทิม
11. เด็กชายภูเบศ  รัตนสุขวิมล
12. เด็กหญิงรมณ  สูงกิจบูลย์
13. เด็กชายวรากร  บุญทองดี
14. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  น้อยทิม
15. เด็กหญิงสุภัควดี  ใจดี
16. เด็กชายสุรยุทธ  โคตวงษ์
17. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพัฒนพร
18. เด็กชายอรรถวุฒิ  ดอกบัว
19. เด็กชายเขมณัฏฐ์  เฮงมี
20. เด็กชายเจตริน  จินตนารักถิ่น
 
1. นางสันธณี  โชติช่วง
2. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
3. นายเอนกฤทธิ์  นาคศรีสุข
4. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
5. นายจำลอง  ศรีอุทัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเมษา  ทรัพย์อุดมสุข
 
1. นางสาวรวิสรา  แป้งคุณญาติ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงภัครีมา  ปั้นปาน
 
1. นางสาวรวิสรา  แป้งคุณญาติ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงศศิธร  อินทศร
 
1. นางสาวบุปผา  สวัสดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายนวพล  สระทองห้อย
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ชมเทศ
 
1. นางโพธิ์ทอง  สระทองใจ
2. นางประคอง  วัฒนากร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เตียว
2. เด็กชายวิชา  หลวงคำ
 
1. นางปวริศา  บุญรอด
2. นางกมลรัตน์  บุญมา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายจิรายุส  เทียนหอม
2. เด็กหญิงมัทวรรณ  เยี่ยมชัย
 
1. นางสาวมัณฑณา  ทัพโพธิ์
2. นางสาวเหมือนใจ  สระทองยอด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์เลขา
2. เด็กหญิงชญานันท์  พาราพิชัย
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีโกมุท
4. เด็กหญิงทิพย์พิรัล  พจน์ปฏิญญา
5. เด็กหญิงพรนัชชา  ฮวดเจริญ
6. เด็กหญิงศรุตา  ตุ้ยจินดา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ยะโส
8. เด็กหญิงสุรีย์พร  จิตตตั้งตรง
9. เด็กหญิงอัญญาวีร์  รุ่งนิธิฐานันท์
10. เด็กหญิงเปรมธิชา  จันเปรม
 
1. นางวรรณา  บางเขม็ด
2. นางนิพร  ตรีธัญญา
3. นางสาวยุพิน  ชัญญะพิเชฎฐ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  นวลมณี
2. เด็กหญิงชลธิชา  นราภิรมย์ขวัญ
3. เด็กหญิงณัฐกมล  น้อยทิม
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ย่อแสง
5. เด็กหญิงพัชลดา  ช่างคำ
6. เด็กหญิงภัศรา  สุมาลี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  สุจจิตรจูล
8. เด็กหญิงสุชาวณา  น้อยสำริต
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาแดง
10. เด็กหญิงสุวนันท์  เผือกงาม
 
1. นางอิ่มประไพ  หะยาจันทา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  มณฑีรรัตน์
3. นางสาวแวยามีล๊ะ  อีแมลอดิง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เผื่อแผ่
3. เด็กหญิงช่ออนงค์  วรรณสัย
4. เด็กหญิงฐิติมา  เล้าอรุณ
5. เด็กหญิงบุญยานุช  จิตรักมั่น
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำซ้าย
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ครองเมือง
8. เด็กหญิงราวรรณ  สาระศาลิน
9. เด็กหญิงวรรณิกา  นนทสี
10. เด็กหญิงวารินทร์  โชติเย็น
11. เด็กหญิงศรีกัญญา  คล้ายมงคล
12. เด็กหญิงศศินา  สระทองแป้น
13. เด็กหญิงอริษา  สระทองแฝง
14. เด็กหญิงอสมา  ศรีทองสุข
15. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สระทองแพ
 
1. นายภัคกฤษ  สุจิตชวาลากุล
2. นางสาวกิตติยา  สุทนต์
3. นางสาวอรอนงค์  ชัยประภา
4. นางสาววิบูลย์ศิริ  มาลา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 1. เด็กหญิงกชกร  โรจนโพธิ์
2. เด็กชายกฤตเมธา  พงษ์ปฐมพร
3. เด็กหญิงกันต์ธิดา  อินทร์ชุ่ม
4. เด็กชายคณาทร  อ๋อยอารีย์
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  สิงห์คา
6. เด็กหญิงพัชราพร  งอกผล
7. เด็กหญิงภาวิณี  สิงห์เรือง
8. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์ทอง
9. เด็กหญิงวณิชยา  สิงห์คา
10. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีวิโน
11. เด็กชายศุภกร  คำบาง
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่พู
13. เด็กชายอภิสร  คำบาง
14. เด็กชายเอ  เกดตะพัก
15. เด็กหญิงไข่มุก  สิงห์ทอง
 
1. นายอำนวย  ป้อมน้อย
2. นางเบ็ญจารัตน์  คลังนาค
3. นางสาวสงวนวงค์  ดาฉาว
4. นางจันทา  ธนาภิวัฒน์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิรติกา  เผือกทุ่งใหญ่
2. เด็กหญิงสิริโสภา  อยู่อินทร์
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา  อินบัว
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ตาเงิน
2. เด็กชายวสันต์  แสงสุริยะ
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา  อินบัว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงชนิตาภา   แซ่โง้ว
 
1. นางสาวโสภี   พุฒหอมรื่น
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1. เด็กชายฐากูร  สุทัด
 
1. นายศุภฤกษ์  ญาณะรักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงสุนิสา   โมกจัตุรัส
 
1. นายรัตนชัย  สระทองใหญ่
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กชายพสพล  พละเลิศ
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงลักษณ์ขณา   จันทร์ไชยล
 
1. นางสาวศุภิสร   ชุมเพ็ญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอารยา  เจเถื่อน
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายวิกรานต์  อินทรสาลี
 
1. นางสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงภรณ์ธิตา  ซังแฟง
 
1. นางสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์จินดา
2. เด็กหญิงธิราภรณ์  บุญวงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนวล
2. นางอาทิตยา  กุหลาบเเก้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบแค 1. เด็กหญิงชนินาถ  อย่าเส็ง
2. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่ซ้ง
 
1. นางชบา  ผิวเหลือง
2. นายเจษฎาพันธุ์  สุทธิวนิช
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายจิตติ  ไสเสริม
2. เด็กชายใหม่  ศรีสกุลอำพร
 
1. นายพิษณุ  คำหงษ์ษา
2. นางบุญมี  แสงอุทัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายมัณฑนากร  ภูมิภักดิ์
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 1. เด็กหญิงนา  เนือม
2. เด็กหญิงปุย  เฮียะ
3. เด็กหญิงอภิรมฤดี  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  จิตต์ว่องไว
2. นางทิพย์วัลย์  พงศ์พิริยะจิต
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 1. เด็กหญิงกัลปยกร  จิตกระจ่าง
2. เด็กชายสถาพร  สนสุข
3. เด็กชายเจษฎาพร  ตรีเดช
 
1. นายวิทยา  แย้มจันมร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วาดเอ้ยวงศ์
2. เด็กชายนพดล  สุทธิ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยิ่งคุ้ม
 
1. นางปราณี  พุทธคุณ
2. นายเอกชัย  ค้าผล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุณหกิจ
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายธนพล  ห้อยไธสง
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอุมาพร  เกตสม
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
 
1. นางธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุจจิตร์จูล
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กชายฐิตินันท์  ชาวนาบึง
 
1. นางธิดารัตน์  สังข์แก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มศิริวัฒน์
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงนฤมล  ประพันธ์
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ลิ้มศิริวัฒน์
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงศลิตา  งามวิไล
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแตง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ผ่อนผัน
 
1. นายโอภาส  แคนจา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กหญิงบัวระภา  สอนราช
 
1. นางสาวนวรัตน์  พวงทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนัฐริกา  ดำหนา
 
1. นางลาวัลย์  จาดคล้าย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงครองขวัญ  กุยฮะพานิช
2. เด็กหญิงชนิชา  ขำบ้านกวย
3. เด็กชายชลชาติ  ติยะเฟื่อย
4. เด็กหญิงชลากร  ปองเจริญ
5. เด็กหญิงธันชนก  เศรษฐีชาวนา
6. เด็กหญิงภริดา  เหลาลาภะ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  เจเถื่อน
8. เด็กชายสถิรภัสร์  พิมพ์จักร์
9. เด็กหญิงเกศินี  สุพิทักษ์
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  คงทับทิม
3. นางอำไพ  ลิ้มประสาท
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงครองขวัญ  กุยฮาพานิช
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แย้มสำรวจ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุจจิตร์จูล
4. เด็กหญิงชนิชา  ขำบ้านกวย
5. เด็กชายชลชาติ  ติยะเฟื่อย
6. เด็กหญิงชลากร  ปองเจริญ
7. เด็กหญิงธัญชนก  เศรษฐีชาวนา
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุณหกิจ
9. เด็กหญิงภริดา  เหลาลาภะ
10. เด็กหญิงมัณฑนา  สุขชัยยะ
11. เด็กหญิงรัตตินันท์  โรจนจีรวัฒน์
12. เด็กหญิงรัตน์ฟ้า  แป้นเจริญ
13. เด็กชายสถิรภัสร์  พิมพ์จักร์
14. เด็กชายสยามิน  อยู่ญาติมาก
15. เด็กหญิงเกศินี  สุพิทักษ์
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
2. นางสาวโชติรส  เผ่าพงษ์ศา
3. นางณีรนุช  จีรติวรา
4. นางสาวพรทิพย์  น้อยพิทักษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพัฒน์ทวีกุล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แย้มสำรวจ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุจจิตร์จูล
4. เด็กชายชลชาติ  ติยะเฟื่อย
5. เด็กหญิงธัญชนก  เศรษฐีชาวนา
6. เด็กหญิงนฤมล  ยอดทอง
7. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุณหกิจ
9. เด็กหญิงรัตตินันท์  โรจนจีรวัฒน์
10. เด็กหญิงรัตน์ฟ้า  แป้นเจริญ
11. เด็กชายสถิรภัสร์  พิมพ์จักร์
12. เด็กชายสยามิน  อยู่ญาติมาก
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
2. นางสาวจริยา  ใจดี
3. นางสาวกุสุมา  เกิดโภคา
4. นางเสาวดี  ชั่งดวงจิตร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  การะเวก
2. เด็กชายชยพงศ์  สงวนวงศ์
3. เด็กชายชยันต์  ตฤษณาเกษตร
4. เด็กชายชานนท์  แก้วดวง
5. เด็กชายชุติกาญจน์  นิยมทอง
6. เด็กหญิงญาณภัทร  แพทย์ประสิทธิ์
7. เด็กชายฐาปนกรณ์  ชิวปรีชา
8. เด็กหญิงณัฐชยา  จีนเย็น
9. เด็กชายพงศกร  รักวงษ์
10. เด็กชายพัชรพล  รุ่งชัยธเนศ
11. เด็กหญิงพัณชธภรณ์  ทองดี
12. เด็กชายพีรพล  แสงประทุม
13. เด็กหญิงภัทรสุดา  มารุ่ง
14. เด็กชายภานุเดช  ระยะกุญชร
15. เด็กชายวิสาข์ปุร  ปฏิพิมพาคม
16. เด็กชายสรวิชญ์  โสภักดี
17. เด็กชายสุริยะ  โรจนวิภาต
18. เด็กหญิงสุวรรณนี  สุปิตาชุน
19. เด็กหญิงอรปรียา  ปรีชาสุข
20. เด็กหญิงโศภิต  อินแพง
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
2. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
3. นายคมสัน  อ้นคง
4. นางจุฬารัตน์  ศรีสุวัฒนานันท์
5. นายพงศ์พรเชรษฐ  อติวงศ์ธาดา
6. นางสาวพรนานา  อัจฉราวดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสุด
2. เด็กหญิงทัดดาว  ช้างลอย
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ยางหลวง
4. เด็กชายนวพล  แป้นประคอง
5. เด็กหญิงภู่กัน  ห้วยหงษ์ทอง
6. เด็กชายรัตนชัย  มีเนตรทิพย์
7. เด็กหญิงวนิดา  ใจตรง
8. เด็กหญิงวรวรรณ  มูลทองแสง
9. เด็กชายวัชรา  โยธาทรณ์
10. เด็กหญิงศิธิณี  ลิ้มสมบูรณ์
11. เด็กหญิงศิรินทรา  นิลตะโก
12. เด็กหญิงศิรินันท์  นิลตะโก
13. เด็กชายศุกล  คงคาหลวง
14. เด็กหญิงสายเดือน  พิเภก
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มลประเสริฐ
16. เด็กหญิงสโรชา  ผลภิญโญ
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชียงกา
18. เด็กชายอัชกรณ์  บัวประชา
19. เด็กหญิงอัญชลี  ทองดอนเหมือน
20. เด็กหญิงเจนจิรา  มีเนตรทิพย์
 
1. นางสาวมณฑิตา  ชลอทรัพย์
2. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
3. นางสาวนุชนารถ  ศรีจันทร์อินทร์
4. นางกาญจนา  คงหมวก
5. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
6. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา  กุลกรรณ์
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพสาตรา
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญธรรม
 
1. นางผุสดี  ปัญสมคิด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงรจนา  พรมพัฒน์
 
1. นายโสภณ  บุญยัง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายนรนิจ  กออนุรักษ์
 
1. นายพีระพล  ประพันธ์พจน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพสาตรา
 
1. นางสาววรรณนภา  แซ่ตั้น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมศรี
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คงนาค
 
1. นางหนึ่งฤทัย  มณฑีรรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 1. เด็กชายนรนิจ  กออนุรักษ์
 
1. นายพีระพล  ประพันธ์พจน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กชายณัฐวัตร  สามงามยา
 
1. นางสาวสมใจ  ปิ่นทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เจ้วจินดา
 
1. นายรัตนชัย  สระทองใหญ่
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา  กุลกรรณ์
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพสาตรา
 
1. นายสุชณะ  บ่อคำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงรจนา  พรมพัฒน์
 
1. นายโสภณ  บุญยัง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงชยานันท์  เตชะอธิก
2. เด็กหญิงณัฐวัณธ์  ลิ้มบริบูรณ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิริภัทรานนท์
4. เด็กชายวศุพล  ภูเพนียด
 
1. นายจิรายุต์  เจียมกีรติกุล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกาญจน์ฐิชา  แก้วคำ
2. เด็กชายกิตติพล  กองกาย
3. เด็กหญิงชญาณิศา   ดีศรี
4. เด็กชายธนพงศ์  ยางงาม
5. เด็กหญิงพรลภัส  อิศรเมธางกูร
6. เด็กหญิงพิชชาภา  ไทยแช่ม
7. เด็กชายภัคพล  พุ่มพยอม
8. เด็กชายภูวฤทธิ์  วัฒนไพโรจน์
9. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เสริม
10. เด็กหญิงสุทธิดา  กรพิพัฒน์
 
1. นางสาวกันตินันท์  สิริเลิศสุนทร
2. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
3. นายพงษ์เทพ  สุขเกษม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกุลนิดา   คำตา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อาจภาษา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสุวัฒนานันท์
4. เด็กหญิงณิชากร  นาคขำ
5. เด็กหญิงน้ำมนต์  มีสำเริง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สังวร
7. เด็กหญิงมัสยา  ทองหมื่นศรี
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สกุลตันเจริญชัย
 
1. นางสาวสุนทรี  เรืองโรจน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถึกกวย
4. เด็กหญิงดลดา  ธัญรัตนวรกุล
5. เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์   ผิวอ่อน
6. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ถิระพัฒน์ภิญโญ
7. เด็กหญิงวริษฐา   เรียนทัพ
8. เด็กหญิงวิญญ์รวี  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวกันตินันท์  สิริเลิศสุนทร
2. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
3. นางสาวภัทรวดี  ทองดอนเหมือน
4. นายพงษ์เทพ  สุขเกษม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงนิสาชล  คำสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หนูเทศ
3. เด็กหญิงพิมพ์รุ่ง  ปลิดกลาง
4. เด็กหญิงสุธิดา  จรลี
5. เด็กหญิงอภัสรา  คล้ายแดงคล้ำ
6. เด็กหญิงแพรวา  บุญพรหม
 
1. นางวิภาวี  กรีแสง
2. นางแววตา  ณ บางช้าง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคคนัมพร  แสนท้วม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขานตา
3. เด็กชายฐิติกร  ขออิงกลาง
4. เด็กหญิงณัฏฐชา   แสนท้วม
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีนรคุต
6. เด็กหญิงรวิพร  คงหมวก
7. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีตะลาลัย
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองบ่อ
9. เด็กหญิงอาม  ชายแสง
 
1. นางสาวขวัญข้าว  คล้อยอรุณ
2. นางสาวปาจารีย์  ริ้วทองชุ่ม
3. นางวานี  คล้อยอรุณ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เชียงวรรณา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กล่ำรัตน์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  อุดมพันธ์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  อมิตรพ่าย
5. เด็กหญิงชุติมา  มูลทองแสง
6. เด็กชายธณชัย  สุวรรณพจน์
7. เด็กชายธนากร  แร่บุญ
8. เด็กชายธัชศิษฎ์นนท์  กลิ่นขจร
9. เด็กชายธีรพล  สังขวิลาศ
10. เด็กชายนรากร  เพชรทองงาม
11. เด็กหญิงปรียาภัทร  บัวทอง
12. เด็กหญิงพรพรรณ  สามงามดี
13. เด็กหญิงพรศิริ  เภาวงษ์
14. เด็กชายศุภกิต  พุทธ์สา
15. เด็กหญิงสลิตา  แสงบุรี
16. เด็กหญิงสุนิสา  สรงพรมทิพย์
 
1. ดร.อนวัช  นกดารา
2. นางสุจิรา  แจ้งธรรมมา
3. นายเอกชัย  ค้าผล
4. นางน้ำอ้อย  บุญวงษ์
5. นายชูศักดิ์  ชาญช่าง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กชายพงษ์กรณ์  สังข์ทุ่งขวาง
2. เด็กชายพิพัฒน์  มีล้อม
3. เด็กชายวัชรา  โยธาทรณ์
4. เด็กชายศุกล  คงคาหลวง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชียงกา
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เครือวัลย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ผลงาม
 
1. นางชาญอรุณ  ผิวงาม
2. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กชายณัทณพงศ์   คำฝั้น
 
1. นางสาววลีพร   แก้วสวัสดิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงอัปสร  คุ้มลึงค์
 
1. นางสาวชุติมา  มีช่อ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อวิริสาร
2. เด็กหญิงจตุพร  ดีทางดง
3. เด็กหญิงดวงพร  งามเมือง
4. เด็กหญิงอลิน  ชายแสง
5. เด็กหญิงเนส  ร่าง
6. เด็กหญิงแพรวา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายปรีชา  อินบัว
2. นายวีรพงษ์  ภาษามณตรี
3. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุมาริน  แก้วศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทินประบุตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งมา
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทิมา
5. เด็กหญิงศิริกานดา  ใจดี
6. เด็กหญิงสาลินี  รอดหลักดี
 
1. นายปรีชา  อินบัว
2. นายวีรพงษ์  ภาษามณตรี
3. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายคณุตม์   ลาวัลย์วิสุทธิ์
2. เด็กชายจักริน  เริ่มตั้งสกุล
3. เด็กชายชนพงศ์  สถิรพันธ์ุ
4. เด็กหญิงชลนภัส  สังขวิลาศ
5. เด็กชายณัฐ  อนุสนธ์พรเพิ่ม
6. เด็กชายนนทกร  บุญประเสริฐ
7. เด็กหญิงพิชญานี  ฆ้องรัตนพรชัย
8. เด็กหญิงฟ้ามุ้ย  ทองขาว
9. เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่
10. เด็กชายอาวินน์  อาวอร่ามรัศมิ์
 
1. นายอเนกฤทธิ์  นาคศรีสุข
2. นางสันธณี  โชติช่วง
3. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กชายกิตติธัช  ขุนประเสริฐ
2. เด็กชายคุณากร  แววเกกี
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วสังข์
 
1. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ
2. นางสาววิมลรัตน์  สิริอาภรณ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกันติศา  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงประพัชรา  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงสุขสไหม  เพง
 
1. นางมลฤดี  สุวรรณปฐมกุล
2. นางสุกัญญา  เวชรัตน์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเชียรณรัตน์
2. เด็กหญิงนัตฐมล  สามฉิมโฉม
3. เด็กชายรัตน  นาใจตรอง
 
1. นางสาวไพรินทร์  ธัญลักษณ์เดโช
2. นางสาวจารุณี  อภิวรชัย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  หลักคำ
2. เด็กหญิงรวิสรา  แซ่ก๊วย
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เลี้ยงอำนวย
2. นางภัสลดา  ล้ำเลิศ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กชายปริญญา  วังสุริย์
2. เด็กชายอธิชัย  ศรีสร้อย
 
1. นายวัฒนา  ผ่องอำไพ
2. นางสาวมินตรา  ยินดี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายนันทพงศ์  จันทร์แดง
2. เด็กชายสิริชัย  สิริพิทักษ์เดช
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายสุเมศ  กุลศิลา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ทองภักดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองเวียงจันทร์
 
1. นางสาวมาณวี  ป๋าเมืองมูล
2. นางคณิฐพัฒน์  สามเพชรเจริญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายปฏิพล  ใจงามกุล
2. เด็กชายยุทธนา  สระทองหมาย
 
1. นางปานทิพย์  ดอนขันไพร
2. นางสาวปารุดา  สระทองจันทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายอดิพัฒน์  ขวัญเสาร์
2. เด็กหญิงอมิตตา  สามงามเขียว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รุจิวณิชชา
2. นางสาวณรพี  โชคเดโชชัยกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กหญิงนรินทร  รื่นนุสาร
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  คำหล้า
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายสุเมศ  กุลศิลา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนิษฐ์  ดาทอง
2. เด็กชายภูริพัชร  มั่งชูพันธุ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รุจิวณิชชา
2. นางสาวณรพี  โชคเดโชชัยกุล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนัดดาว  สายธรรม
2. เด็กหญิงอริษา  เกิดเสียม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองดอนเหมือน
2. นายไกรรัตน์  ทิพย์โสตนัยนา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายวชิระ  ธัญเมธารัตน์
2. เด็กชายสงบ  ตระกูลความดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อยู่แสง
2. นางจิตตินันท์  เพิ่มพูน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงนวนันท์  ลิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  มีศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อยู่แสง
2. นางจิตตินันท์  เพิ่มพูน
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายธนภัทร  สระทองอุ่น
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทรงรถ
 
1. นายธนะชน  ทัศนะเกตุ
2. นางปานทิพย์  ดอนขันไพร
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายจักรินทร์  อิ่มใจ
2. เด็กชายชัยณรินทร์  ผุดผาย
3. เด็กชายธุวานันท์  วันนาพ่อ
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางสาวแวยามีล๊ะ  อีแมลอดิง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายกรวิชญ์  พ่อค้า
2. เด็กชายชัยทัต  เผ่าจี๋
3. เด็กชายอักขระพนธ์  ภูผาผิว
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายชนพงษ์  ทองเจริญ
2. เด็กชายบัณทิต  รอดอยู่
3. เด็กชายวุฒินันนท์  ใจดี
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางจุฑาทิพย์  มีเหลือ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  โสมบ้านกวย
2. เด็กชายเทวนาถ  จันทร์ตรี
3. เด็กชายแลง  ลุงมะห่า
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นายนราฤทธิ์  ทิศกระโทก
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายคณาธิป  เกิดพันธ์ุ
2. เด็กชายชยาพศ  สาคร
3. เด็กชายศิรวุฒิ  ลับเลิศลบ
 
1. นายอลงกต  เกิดพันธ์ุ
2. นายนพกฤษฎิ์  บุญรอด
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายคณิน  ปานรักษา
2. เด็กหญิงชุติมา   อาจน้อย
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ทาแก้ว
 
1. นายเอกศักดิ์  ปรีติประสงค์
2. นางสาวอุไรวรรณ  นางแย้ม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายนาวิน  สินเจริญ
2. เด็กชายวงศกร  มีวรรณ
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิอินทร์
 
1. นางสุรีย์  สรรสร้างเจริญ
2. นางอารีย์รัตน์  สุริยะมณี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. นายครรชิต  เรณูแย้ม
2. เด็กหญิงนันทิพร  ทรัพย์มั่น
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทรัพย์มั่น
 
1. นางนวลเพ็ญ  โคเลิศ
2. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพัง 1. เด็กหญิงนันทิพร   ระย้า
2. เด็กหญิงสาวลักษณ์   สินทรัพย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   แก้วบุญขุน
 
1. นางสุภาวรรณ   วงศ์บุญมาก
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองดอนใหม่
2. เด็กชายวีระชัย  ทองดอนเถิ่ง
3. เด็กชายศุภกร  สระทองทม
 
1. นางสาวดารารัตน์  ศรีโรจน์ศิลป์
2. นางสาวพรพรรณ  ทรัพย์รุ่งเรือง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1. เด็กหญิงจินดาพร   ศรีอินทร์คำ
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ป้อมน้อย
3. เด็กหญิงนิชานันท์   มั่นศรีจันทร์
4. เด็กหญิงพรรณณิชา   รักเอก
5. เด็กหญิงสิรีธร   สนธี
6. เด็กหญิงเพชรัตน์   อินทโพธิ์
 
1. นางมาลัย  ปัญจเมธี
2. นางสาวพวงผกา  เสืองามเอี่ยม
3. นางนิภาพรรณ  พูนขวัญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงณัตญา  ทรัพย์มั่น
2. เด็กชายธวัชชัย  อรเพชร
3. เด็กหญิงปพิชญา  พุทธา
4. นางสาวพลอย  จั๋ยทอง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  หนองขุ่นสาร
6. เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณโชติ
 
1. นางนวลเพ็ญ  โคเลิศ
2. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
3. นางกมลรัตน์  บุญมา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กหญิงจิราพา  รัตนสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิยดา  เมืองนก
3. เด็กหญิงหฤทัย  ศรีประพันธ์
 
1. นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์
2. นางสาวอังสุมา  แสงสว่าง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แท่นทอง
2. เด็กหญิงศิริมา  ชั้นสกุณี
3. เด็กหญิงอรทิชา  เทียนทอง
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  มาศภากร
2. นายนันทวัฒน์  แข็งแรง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เที่ยงดี
2. เด็กชายธนพล  นักทำนา
3. เด็กหญิงอนิษฐา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชิติพัทธ์  บัวสรวง
2. นายเอนก  ป้องกัน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรเสงี่ยม
2. เด็กหญิงเนติรักษ์  มาผาสุข
3. เด็กหญิงเพิ่มจิตต์  ทองคำ
 
1. นางฐิตาวรรณ์  เจียมกีรติกานนท์
2. นางสาวศิวพร  ปิ่นณรงค์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  พวงสร้อย
2. เด็กหญิงสุกุลยา  อุบลดี
3. เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ศิรศาสตร์
 
1. นางอุบลรัตน์  ศรีแสง
2. นางสาวสุณิสา  พุมมา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เปรมปรีดา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อยู่กำเหนิด
3. เด็กหญิงพีรนุช  สูญราช
 
1. นางสาวนารีรัตน์  รัชประภาพงษ์
2. นางปฏิญญา  บุญส่ง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงชลลดา  แพรประเสริฐ
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  มณีกุล
3. เด็กหญิงเมฑาวรรณ  สมหวัง
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีอรุชน
2. นางสาวอัปสร  บุบผาทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงมุกดา  เขียวคำ
2. เด็กหญิงอรจิรา   สระทองแก่น
3. เด็กหญิงเขมรัตน์  ทองดอนพุ่ม
 
1. นางสาววรินทร์ธร   ประโยชน์สมจิต
2. นางจินดา  มณีเนตร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงชนาภา  ผิวสูง
2. เด็กหญิงลฏาภา  เกตุพุ่ม
3. เด็กหญิงวรภรณ์   พะโยธา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เลี้ยงอำนวย
2. นางอัจจิมาภรณ์  อ่ำหนองโพธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงจาม  ยอดแสง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ขำบางเลน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แช่มมั่นคง
 
1. นางรัตนา  เลี้ยงอำนวย
2. นางวิภา  แช่มชูกุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงอภิสรา  พูลขวัญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเจริญ
3. เด็กหญิงอุมาพร  แสนสมวงษ์
 
1. นางสมฤทัย  สัจจาศีล
2. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เกษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ยางหลวง
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เขียวเพชรบุรี
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ไสว
2. เด็กชายธนดล  กิจหว่าง
3. เด็กชายธัญเทพ  จันทร์สืบเชื้อสาย
 
1. นางสาวกาญจนา  โรจน์อรุณ
2. นางสาวศิริรัตน์  สุนทรมัจฉะ
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เอกสัมพันธ์ทิพย์
2. เด็กหญิงช่อกนก  จวบศรี
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญเรือน
 
1. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวโชติมา  เอกวิเศษศรี
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  เอกเชื้อ
 
1. นางพันธิตรา  ทวิบุตร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงอรัญชนก   อรัญศักดิ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   นิ่มเจริญ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทอง 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวพรรณทิภา  สุวรรณเจริญ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงเมษา  ทวีบุญทิพาภรณ์
 
1. นางพันธิตรา  ทวิบุตร
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายเอกราช  คุ้มมาลัย
 
1. นางชาญอรุณ  ผิวงาม
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายธนกร  ใจมั่น
2. เด็กชายธนศักดิ์  ลาภอนันต์รุ่ง
3. เด็กชายภัคพล  นิเรียงรัมย์
 
1. นางจานุรักษ์  อิสระเสนีย์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายกมนทัต  จีนอ่วม
2. เด็กชายสุเทพ  มูลทองคำ
3. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิ์จินดา
 
1. นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์
2. นางสุรีย์พร  ตันพิชัย
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายพริษฐ  พันธ์โยศรี
2. เด็กหญิงสาธิกา  ผ่องใส
 
1. นางวัฒนา  จันทร์จารุภัค
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงอินทร์ทุอร  สกุลทอง
 
1. นางรัตนา  นุ่มภิลัย
2. นางสาวขวัญเรือน  เครือวัลย์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองเฮี๊ยะ
 
1. นายเสมียน  เมฆปั้น
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายอลังกานต์  พลอยสีธรรมชาติ
 
1. นายเสมียน  เมฆปั้น
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนกฤต  ภู่เงิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์   สังข์พระกร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายอัฐชัย  มูลทองคำ
 
1. นางจานุรักษ์  อิสระเสนีย์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันธิรา  แป้นพยัคฆ์
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรียันต์
 
1. นางจิรวรรณ  พรมมา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงไอยทิพย์  ประภาพันธ์
 
1. นางสาวพิมพา  สระทองขอ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายบุญมี  พูลขวัญ
 
1. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวแดง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางกมลชนก  ยรรยง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด    
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายกิจศนัย  พรหมชาติ
 
1. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวปวริศา  มีศรี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีชัยนาท
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงพลิชญาภรณ์  เหลืองทองวัฒนา
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สังข์เอี่ยม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่านชำนาญ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดชจิตร์
5. เด็กหญิงวรรณภา  เสือแป้น
6. เด็กหญิงสุพัฒชา  แก่นสิงห์
 
1. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
2. นายชาติชาย  กลิ่นหอม
3. นางชาญอรุณ  ผิวงาม
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กชายภัทรภรณ์  จันทร์มีทรัพย์
2. เด็กชายสิทธิโชค  บุญยัง
3. เด็กชายอาทิตย์  อินทร์คง
 
1. นางสุปราณี  อินทร์อยู่
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทรรศวรรณ  จันทร์แดง
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชยางกูร  พลเพียร
2. เด็กชายธนา  เจริญสุข
3. เด็กชายวิเชียร  พะยิ้ม
 
1. นางโสภณา  รอดชู
2. นางดวงมณี  มั่งมีทรัพย์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เทศอ่ำ
2. เด็กชายพัชรพล  สืบพันธ์โกย
3. เด็กชายอนุเทพ  โยธิน
 
1. นางสมคิด  คนเทศ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายจิโรจน์  ศรีไสย
2. เด็กชายบูรพา  การะเวก
3. เด็กชายสิทธิวัฒน์  บึงล้อม
 
1. นางสาวมยุรี  แดงชอบกิจ
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายจิรพัตร   พาสุวรรณ
2. เด็กชายปัณณทัต  คงประจักษ์
3. เด็กชายวัชระ  สิงห์กลิ่น
 
1. นางสาวภัทรวดี   พิมสาร
2. นายเฉลิม  ลิ้มอิ่ม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1. เด็กชายธนวัฒน์   สอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุณิสา   ผมหอม
 
1. นายประชุม  ปัญจเมธี
2. นายปริญญา  นุชเล็ก
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สำเนียงสูง
2. เด็กชายวีระชัย  ปิ่นมณี
 
1. นางดาวเรือง  เที่ยงมงคลชัย
2. นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายชยพล  อุตมะพันธ์
2. เด็กชายธนกร  คำดี
 
1. นางวันดี  ทวีเดชอำนาจ
2. นางสาวปารุดา  สระทองจันทร์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธนภัทร   คงพรหม
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผ่อนผัน
3. เด็กชายอาทิตย์  สามงามยา
 
1. นางสาวฐาปณี  พวงงาม
2. นางสาวพิจิตรา   กุลจรัสอนันต์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 1. เด็กชายธีระวุฒิ   แซ่ตั้ง
2. เด็กชายปรินทร์   ทองแก้ว
3. เด็กชายวิทธวัช   จันทร์อ่ำ
 
1. นางสาวฐาปณี  พวงงาม
2. นางสาวกัลยา  ทองดอนเหมือน
 
203 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  อยู่ญาติมาก
2. เด็กชายกิตติชัย  ใสสม
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  อุ่นอ่อน
4. เด็กชายณภัทร  พาใจอ่อน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์คำวัง
6. เด็กชายทวีศักดิ์  สวยงาม
7. เด็กชายน้ำพุ  คนดี
8. เด็กชายประสิทธิชัย  จงศร
9. เด็กชายภควัต  มีเจริญ
10. เด็กชายภานุพงษ์  อยู่มากญาติ
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  เนตรรัตนา
12. เด็กชายศุภวิชญ์   กองเงิน
13. เด็กชายศุภเรศน์  เกิดผล
14. เด็กชายสันติภาพ  กุมภี
15. เด็กชายสายชล  บุญชู
16. เด็กชายอนุวัฒน์  โชติช่วง
17. เด็กชายอภิวัฒน์  สมดี
18. เด็กชายอองซาน  -
19. เด็กชายอานนท์  รอดสุโข
20. เด็กชายเอกพงศ์  อินทรศร
 
1. นายวชิระ  ก้อนในเมือง
2. นายบุญส่ง  พรฤกษ์เวียงพิง
3. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
204 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เชียงวรรณา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กล่ำรัตน์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  อุดมพันธ์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  อมิตรพ่าย
5. เด็กชายชาคริต  อินหนองปาสาม
6. เด็กหญิงชุติมา  มูลทองแสง
7. เด็กชายณัฐวัตร  มามีสุข
8. เด็กชายธณชัย  สุวรรณพจน์
9. เด็กชายธนวัฒน์  แสงบุรี
10. เด็กชายธนากร  แร่บุญ
11. เด็กชายธัชศิษฎ์นนท์  กลิ่นขจร
12. เด็กชายธีรพล  สังขวิลาศ
13. เด็กชายนรากร  เพชรทองงาม
14. เด็กชายปิยะพงษ์  พูลหนองรี
15. เด็กหญิงพรพรรณ  สามงามดี
16. เด็กหญิงพรศิริ  เภาวงษ์
17. เด็กชายพรหมเทพ  ใจใสสม
18. เด็กชายภัทรพล  ดอกแก้ว
19. เด็กชายภิญโญ  ฉามฉิมโฉม
20. เด็กชายวีรภัทร  แจ้งธรรมมา
21. เด็กชายวีระพล  ผลทวี
22. เด็กชายศุภกิต  พุทธ์สา
23. เด็กหญิงสุนิสา  สรงพรมทิพย์
24. เด็กชายอดิสร  อินทร์สำราญ
25. เด็กชายอนุยุต  พันธุ์เพิ่มพูล
26. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   สวนแก้ว
27. เด็กชายโยธิน  เลไธสง
 
1. ดร.อนวัช   นกดารา
2. นางสุจิรา  แจ้งธรรมา
3. นางน้ำอ้อย  บุญวงษ์
4. นางสาวสุรีวรรณ  กัณหา
5. นางสาวภูริตา  เกิดเดโช
6. นายเอกดนัย  ลีวัฒนา
7. นางสาวปภาวี  ทรัพย์อุไรรัตน์