หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกันตวิชญ์ 0 0 0
2 003 โรงเรียนคลองทางหลวง 7 13 10
3 004 โรงเรียนคลองบางกระทึก 5 14 8
4 005 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา 0 0 0
5 012 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 18 32 24
6 010 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 9 22 10
7 011 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 11 26 13
8 019 โรงเรียนนักบุญเปโต 1 8 2
9 020 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 27 95 48
10 057 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 9 19 14
11 021 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 59 152 94
12 022 โรงเรียนบ้านคลองจินดา 1 2 1
13 023 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 4 10 8
14 024 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 8 13 11
15 025 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 3 10 6
16 026 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 3 8 6
17 028 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 5 7 5
18 029 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 9 23 12
19 027 โรงเรียนบ้านคลองโยง 8 18 10
20 030 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 25 48 36
21 031 โรงเรียนบ้านฉาง 2 5 2
22 032 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 8 44 19
23 033 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 1 1
24 034 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 10 5
25 035 โรงเรียนบ้านท่าตลาด 1 1 1
26 036 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 4 8 4
27 038 โรงเรียนบ้านบางประแดง 3 7 4
28 039 โรงเรียนบ้านบางม่วง 4 7 5
29 037 โรงเรียนบ้านบางเตย 2 4 3
30 040 โรงเรียนบ้านบางเลน 22 42 30
31 041 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 23 49 29
32 045 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 4 8 8
33 047 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม 0 0 0
34 048 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 4 2
35 049 โรงเรียนบ้านลานแหลม 7 24 8
36 051 โรงเรียนบ้านหนองปรง 1 2 1
37 050 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 0 0 0
38 052 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 1 1 1
39 055 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1 2 2
40 056 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 1 1 1
41 053 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 5 18 11
42 054 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 6 14 10
43 046 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 11 21 17
44 042 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 1 3 2
45 043 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
46 044 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 9 15 12
47 006 โรงเรียนพชรปัญญา 0 0 0
48 059 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 55 150 91
49 060 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ 0 0 0
50 061 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 4 7 5
51 063 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 15 32 17
52 064 โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑล สาย 5 0 0 0
53 065 โรงเรียนวัดกกตาล 6 6 5
54 066 โรงเรียนวัดกลาง 1 1 1
55 067 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 3 12 2
56 068 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 35 71 46
57 074 โรงเรียนวัดงิ้วราย 3 8 4
58 075 โรงเรียนวัดจินดาราม 41 136 60
59 077 โรงเรียนวัดดอนยอ 7 16 8
60 078 โรงเรียนวัดดอนหวาย 56 168 85
61 080 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 10 28 12
62 081 โรงเรียนวัดทรงคนอง 4 10 7
63 086 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 5 14 7
64 083 โรงเรียนวัดท่าข้าม 14 49 30
65 084 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 15 34 18
66 085 โรงเรียนวัดท่าพูด 33 87 47
67 082 โรงเรียนวัดท้องไทร 5 9 7
68 089 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 53 113 75
69 091 โรงเรียนวัดนิลเพชร 11 30 18
70 090 โรงเรียนวัดน้อย 2 4 2
71 093 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ 0 0 0
72 094 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 5 12 5
73 095 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 5 7 6
74 097 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 1 3 2
75 096 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 10 19 18
76 098 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 6 11 6
77 099 โรงเรียนวัดบางปลา 14 21 18
78 101 โรงเรียนวัดบางพระ 10 25 11
79 102 โรงเรียนวัดบางภาษี 3 9 4
80 103 โรงเรียนวัดบางหลวง 32 74 52
81 100 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 2 5 2
82 104 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 43 75 49
83 092 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 3 5 4
84 105 โรงเรียนวัดประชานาถ 14 34 18
85 106 โรงเรียนวัดปรีดาราม 10 21 16
86 107 โรงเรียนวัดผาสุการาม 7 9 7
87 111 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 10 22 15
88 112 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 5 8 7
89 114 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 42 97 57
90 115 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 4 4 4
91 116 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 6 8 7
92 117 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1 3 2
93 119 โรงเรียนวัดละมุด 7 11 8
94 120 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 0 0 0
95 121 โรงเรียนวัดลาดสะแก 3 9 4
96 122 โรงเรียนวัดลานคา 31 67 48
97 123 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 38 94 62
98 124 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 15 22 15
99 125 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 24 54 38
100 127 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 49 109 70
101 128 โรงเรียนวัดศิลามูล 8 33 18
102 129 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 16 31 22
103 130 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 13 18 16
104 132 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
105 131 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 19 7
106 133 โรงเรียนวัดสัมปทวน 5 9 5
107 134 โรงเรียนวัดสาลวัน 1 10 3
108 135 โรงเรียนวัดสำโรง 3 8 6
109 136 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 5 6 5
110 137 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2 4 2
111 140 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 31 65 52
112 139 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 5 16 10
113 069 โรงเรียนวัดเกษตราราม 14 20 14
114 070 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 3 7 3
115 071 โรงเรียนวัดเกาะแรต 4 13 5
116 076 โรงเรียนวัดเชิงเลน 7 41 17
117 079 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 0 0 0
118 126 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 4 6 4
119 138 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 3 10 6
120 073 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 22 46 31
121 072 โรงเรียนวัดโคกเขมา 6 15 6
122 113 โรงเรียนวัดโพธิ์ 49 89 65
123 141 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 8 28 11
124 087 โรงเรียนวัดไทยาวาส 3 8 6
125 088 โรงเรียนวัดไทร 18 31 22
126 108 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 0 0 0
127 109 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 4 13 7
128 110 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 31 52 37
129 118 โรงเรียนวัดไร่ขิง 34 77 47
130 142 โรงเรียนสกลวิทยา 5 7 6
131 143 โรงเรียนสาธิตวิทยา 1 1 1
132 144 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 19 118 39
133 146 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 3 5 5
134 147 โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษา 0 0 0
135 148 โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 0 0 0
136 149 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ 0 0 0
137 151 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก 0 0 0
138 152 โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร 0 0 0
139 150 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 8 34 13
140 007 โรงเรียนเจี้ยนหัว 1 1 1
141 008 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 2 3 2
142 009 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 5 16 8
143 013 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
144 058 โรงเรียนเบญาพัฒน์ 0 0 0
145 062 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 4 20 6
146 153 โรงเรียนเอกดรุณ 0 0 0
147 145 โรงเรียนแสงทองวิทยานครชัยศรี 0 0 0
148 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 15 23 16
149 001 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 19 85 26
150 014 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านสามพราน 0 0 0
151 015 โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) 0 0 0
152 016 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 18 34 24
153 017 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 18 33 25
รวม 1532 3689 2197
5886

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร 081-439-7577 E-Mail : computerictktl@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]