หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 1 3 2
2 009 โรงเรียนบ้านคีรีวงษ์ 0 0 0
3 010 โรงเรียนบ้านจะโปรง 0 0 0
4 011 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 0 0 0
5 013 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 4 6 6
6 012 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 0 0 0
7 014 โรงเรียนบ้านดอนยาง 6 8 7
8 015 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 21 39 32
9 020 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 10 15 14
10 017 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 29 64 35
11 019 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 6 13 10
12 018 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 20 33 25
13 026 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 6 12 10
14 028 โรงเรียนบ้านบางหอ 6 16 8
15 027 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 16 32 24
16 023 โรงเรียนบ้านบ่อขม 5 11 9
17 025 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 1 1 1
18 024 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 20 28 26
19 029 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง 0 0 0
21 031 โรงเรียนบ้านพุพลู 9 26 16
22 033 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 14 28 19
23 032 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 20 64 38
24 035 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 5 10 8
25 036 โรงเรียนบ้านวัง 0 0 0
26 037 โรงเรียนบ้านสระพัง 6 11 9
27 039 โรงเรียนบ้านสามเรือน 10 14 9
28 038 โรงเรียนบ้านสามแพรก 8 18 12
29 040 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 41 76 57
30 041 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 7 17 12
32 044 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 0 0 0
33 045 โรงเรียนบ้านหนองรี 12 25 20
34 046 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 21 55 36
35 042 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
36 049 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 4 9 6
37 007 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 16 37 28
38 022 โรงเรียนบ้านเนินรัก 23 52 39
39 047 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 4 4 4
40 048 โรงเรียนบ้านแหลม 49 103 72
41 016 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 0 0 0
42 021 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
43 034 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 7 14 11
44 052 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 7 17 14
45 054 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 12 29 18
46 055 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 10 18 15
47 056 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 21 45 33
48 057 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 15 30 24
49 063 โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก 0 0 0
50 065 โรงเรียนวัดดอนทราย 0 0 0
51 066 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 3 7 6
52 064 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 57 141 89
53 067 โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 26 43 33
54 068 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 6 10 9
55 069 โรงเรียนวัดทรงธรรม 6 12 9
56 070 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 13 23 19
57 071 โรงเรียนวัดท้ายตลาด 0 0 0
58 074 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 1 1 1
59 075 โรงเรียนวัดนาค 0 0 0
60 076 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 32 62 40
61 078 โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 12 18 16
62 079 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 17 29 23
63 080 โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 0 0 0
64 081 โรงเรียนวัดบางลำภู 5 11 8
65 082 โรงเรียนวัดปากคลอง 14 36 20
66 083 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 20 33 24
67 084 โรงเรียนวัดพระรูป 0 0 0
68 089 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 21 46 32
69 090 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 13 15 15
70 091 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 11 19 16
71 094 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 5 10 6
72 095 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 4 6 4
73 099 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 24 39 35
74 098 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 4 6 6
75 100 โรงเรียนวัดสิงห์ 8 13 10
76 102 โรงเรียนวัดหนองควง(ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 0
77 103 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 23 32 30
78 105 โรงเรียนวัดหนองส้ม 0 0 0
79 106 โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 6 8 8
80 104 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 10 19 15
81 107 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 32 63 41
82 109 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 6 6
83 110 โรงเรียนวัดอุตมิงค์ 0 0 0
84 058 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 4 3
85 059 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 2 5 4
86 060 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 19 40 26
87 062 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 9 19 15
88 072 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร 8 18 14
89 085 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 0 0 0
90 096 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 0 0 0
91 097 โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 1 1 1
92 086 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 0 0 0
93 087 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี 15 28 15
94 088 โรงเรียนวัดโพพระใน 10 21 15
95 092 โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 17 25 22
96 077 โรงเรียนวัดในกลาง 0 0 0
97 108 โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ 0 0 0
98 073 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 17 31 19
99 101 โรงเรียนวัดไสกระดาน 0 0 0
100 114 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 10 24 11
101 118 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 40 85 56
102 006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 3 6 6
103 050 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 28 46 41
104 053 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 29 56 36
105 061 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 51 107 53
106 111 โรงเรียนศึกษาปัญญา 17 31 27
107 112 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 32 98 44
108 113 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 15 30 20
109 116 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ 0 0 0
110 117 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 0 0 0
111 120 โรงเรียนอนุบาลศศิมา 0 0 0
112 121 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา 0 0 0
113 115 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา 0 0 0
114 122 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร 0 0 0
115 119 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา 0 0 0
116 123 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 18 37 23
117 124 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 0 0 0
118 001 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 28 50 39
119 051 โรงเรียนเปรมฤดี 4 4 4
120 002 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 40 95 54
121 003 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0
122 004 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 0 0 0
123 005 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0 0 0
124 093 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 12 20 14
รวม 1275 2572 1792
4364

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]