หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
2 นางสาวสมหมาย บัวมณี สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
3 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
4 นางสาวอรรถอร ปู่แตงอ่อน โรงเรียนบ้านแหลม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
5 นางสาวนิตยา คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านดอนมะขาม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
6 นางสาวสุดใจ ชุ่มชื่นจิตต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
7 นางสาวชุติมา วะชังเงิน โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
8 นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
9 นางสาวอภันตรี ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนมิตรภาพที่34 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
10 นางสาวจุฑามาศ อำพันทอง โรงเรียนหาดเจ้าสำราญฯ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
11 นางสาวอัจฉรี รักนุ้ย โรงเรียนวัดนาพรม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
12 นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
13 นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
14 นางสาวอุมาภรณ์ สุขศรี โรงเรียนวัดดอนผิงแดดฯ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
15 นางนิตยา ทรัพย์เกิด โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
16 นายธนกานต์ พุ่มเงิน โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
17 นางสาวดารณี ปักษา โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
18 นางวรพรรณ เดชเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
19 นางสาวประณิฎา สะอาดเอี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
20 นางสาววิไลรักษ์ สุขโต โรงเรียนบ้านคลองมอญ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
21 นางสาวธิติยา พุ่มเรียง โรงเรียนวัดในกลาง เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
22 นางสาววิไลรักษ์ สุขโต โรงเรียนบ้านคลองมอญ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
23 นางสาวธิติยา พุ่มเรียง โรงเรียนวัดในกลาง เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
24 นางสาวอรรถอร ปู่แตงอ่อน โรงเรียนบ้านแหลม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]