รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ
 
1. นางอนงค์  ไชยเสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณฐินี  มณีรัสยากร
 
1. นางผาณิต  กาลนิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แดงโชติ
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายชาคริต  พระจันทร์ทอง
 
1. นางวิชชุตา  บัวคลี่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สืบนาค
 
1. นางสาวลักษณา  รอดจากทุกข์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน  พยายาม
 
1. นางบัวบาน  พลเดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายวริศ  เทียนไชย
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. นางสาวพลอยไพลิน  พูลทรัพย์
 
1. นางสาวรัศมี  มีวาสนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณิชมน  จันทร์มั่งคั่ง
 
1. นางบุญตา  บัวงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงจันทร์
 
1. นางสิรินทร์  นาคเพ็ชร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ขวัญอ่อน
 
1. นางสุภาพ  สุกใส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงบัวบูชา  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ญาณโภชน์
 
1. นางปรียาภรณ์  จิระพลพนิต
2. นางจันทรัสม์  นิธิศชูพันธุ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกาญจนสุจิต  สุกใส
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวกนกลดา  ศรีดามาตย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. นางสาวกรรภิรมย์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงศิริมา  อาดเกิด
3. นางสาวอาทิมา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรัศมี  มีวาสนา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุชีรา  ขำทวี
2. เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชศิริ
 
1. นางสิรินทร์  นาคเพ็ชร์
2. นางสิริพร  ศรนรินทร์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงภัทรญา  ภานุกรพงษ์
2. เด็กหญิงวรรณสุดา  จงสอน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
 
1. นางปณิชา  ณัฏฐาไท
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกีรติ  กังวาลเลิศปัญญา
2. เด็กชายทัตเทพ  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงโสวรรณ  ลิขิตไพบูลย์
 
1. นางอาภรณ์  ทิบทิม
2. นางสาวดวงฤทัย  อังกินันท์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงพนิดา   กึ่งสอาด
2. เด็กหญิงสุธาริณี  คำแสนโคตร
3. เด็กหญิงสุธิสา  เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสมใจ  เลียบวัน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงจารุพัสร์  ทรศัพย์
2. เด็กหญิงรินระดา  ระเริงทรัพย์
3. เด็กหญิงแสงเดือน  จงสอน
 
1. นางสมใจ  เลียบวัน
2. นางจินตนา  มาลี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น
 
1. นางสาวอารยา  สงวนสุด
2. นางสาวสมคิด  อยู่แก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
 
1. นางปณิชา  ณัฏฐาไท
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร
2. เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย
3. เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกรกนก  นุชอ่อง
2. เด็กหญิงธนิสร  ไทยราช
3. เด็กหญิงสุชาสิณี  บุญโพธิ์
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
2. นางสาวศุขภัครอาภา  ไพจิตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สังข์มิตร
2. เด็กหญิงฐิตา  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงเพชรลดา  อ่วมสอาด
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางสาวปรียาภรณ์  พรหมบางญวน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจิราพร  คุ้มวงศ์
2. เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง
3. เด็กหญิงอัญมณีวลัย  ณ ถลาง
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
2. นางสาวเมนิสา  ศรีพอ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บัวทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาส  หอมเสมอ
3. เด็กหญิงธันยพร  เกตุพรม
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางสาวศุภลักษณ์  ทักษิณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายตาณ  อุดมสุด
2. เด็กหญิงนิรุตา  ประสารพันธ์
3. เด็กหญิงปณิดา  เอกพานิช
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
2. นางสาวศุขภัครอาภา  ไพจิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกิดประทุม
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สนับแน่น
3. เด็กหญิงอนัฐดา  ภวะเวส
 
1. นางพิชชานันท์  เพชรวิวรรธน์
2. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์จีน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
2. เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช
 
1. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายจิรายุ  แยกรัง
2. เด็กหญิงนวพร  คงเพิ่มพูล
 
1. นายธนกานต์  พุ่มเงิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 1. เด็กชายศิริชัย  เข่งเงิน
2. เด็กชายอภิรักษ์  พลีงาม
 
1. นายไพโรจน์  ช่อผกา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  แดงแสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ลำดับมาก
 
1. นางเตือนใจ  นาคนคร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายชยธร  เปลี่ยนอารมณ์
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใย
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. นายชัยพร  เทพพิทักษ์
2. นายภานุฐัต  คล้ายพงษ์
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายพศวัต  โลสงฆ์
2. เด็กชายอนันต์  กุลโกศล
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธ์หนู
2. เด็กหญิงธนิสา   รัชตโสตถิ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  เอมวัฒน์
4. เด็กหญิงปณิตา  สมศรี
5. เด็กหญิงพิมชนก  ไกรวาส
 
1. นางทิพวรรณ  กล่ำทอง
2. นางสุนิสา  ร่วมจิตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสานแก้ว
2. เด็กหญิงชญาณ๊  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  หาไมตรี
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขุนทอง
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บุตรเล็ก
 
1. นางทิพวรรณ  กล่ำทอง
2. นางจำเนียน  บรรลือทรัพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เฮ่งพก
2. เด็กหญิงศรัญญา  ใช้ดี
3. เด็กหญิงศิริพร  ครึกครื้น
4. เด็กชายอนุชิต  พันละบาล
5. เด็กชายอภิชาติ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวอุทุมพร  วงค์สุวรรณ
2. นางอัจฉรา  เกษตรพูนสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรพรหม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พราหมณ์ชื่น
3. เด็กหญิงพอเพียง  หนองรี
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แย้มบุตร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็งพิน
2. นางสาวสุภาวดี  พูลสวัสดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์คุปต์  ไขนาค
2. เด็กชายปุณณเมธ  ไพฑูรย์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิริยาภา  เมืองถาวร
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  จงจำรัสพันธ์
5. เด็กหญิงสุพิชชา  กุญแจนาค
 
1. นายการุณย์  เหรียญบุบผา
2. นางรัชณี  อินทนิล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  เทพทิพย์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ดินแดง
3. เด็กชายปัณณธร  ภักดีโสภณ
4. เด็กชายสรวิศ  วิทยาลัย
5. เด็กชายสุรพงษ์  บุญชู
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปริยากร  กรนิติ
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธีรนุช  ผลทิพย์
 
1. นายสรายุทธ์  กลิ่นตระหลบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงอาริยา  ถนัดสัญญา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายจิรกร  สมรมิตร
2. เด็กหญิงณัฐท์นารี  มณีสิริกาญจนา
 
1. นางสาวอัมพร  พันพฤทธิพยัต
2. นางสิริลักษณ์  พุ่มจันทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
2. เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์
 
1. นางสาวอัมพร  พันพฤทธิพยัต
2. นางสิริลักษณ์  พุ่มจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กชายภัทรชัย  ช้อยเครือ
2. เด็กหญิงสมัชญา  จันทร์เงิน
 
1. นายสรายุทธ์  กลิ่นตระหลบ
2. นางอัญชัน  กิ่งแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ทหารเพียง
2. เด็กหญิงกุุลธิดา  กลิ่นอ่อน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แตงเกตุ
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุขอร่าม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผลประโยชน์
6. เด็กหญิงพรชิตา  ท้อสุวรรณ
7. เด็กหญิงศิริพร  นวมนาคะ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หมูเหลา
9. เด็กหญิงสุชาภา  รัตนคาม
10. เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิยะทัศนานนท์
2. นางพรรณี  สุวรรณัง
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงกชพร  บุญปกป้อง
2. เด็กหญิงจริยา  เอี่ยมอู๋
3. เด็กหญิงฐานิตา  นิลนวล
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  เกิดขาว
5. เด็กหญิงทัศนีย์  ตีวี
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศิริพุฒ
7. เด็กหญิงมนสิชา  เกิดขาว
8. เด็กหญิงลัญชนา  ลูกอินทร์
9. เด็กหญิงวาสนา  ออมรัตน์
10. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุษราคัม
11. เด็กหญิงศิริวิมล  ปิ่นทิม
12. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  นกน่วม
13. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เติมศรี
14. เด็กหญิงสุธิมา  พูลเกิด
15. เด็กหญิงเนตรนภา  เกิดขาว
 
1. นางศรัณยา  สเต็กลา
2. นางสีวิกา  คล้ายน้อย
3. นางอมรรัตน์  อินทร์กอง
4. นายณฐกร  วรัญญสาธิต
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟักเขียว
2. เด็กหญิงภัทรกร  สอยไม้
 
1. นายจิรยุทธ์  กระดาษแดง
2. นายวันฉัตร  ประภาจิตร์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงวิรัณตรี  แต่งวงษ์
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เชื่อมชิต
 
1. นางปรียา  เผ่าเจริญ
2. นายสายัณห์  นาคราช
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาย้อย 1. เด็กหญิงอัมรา  คเชนทร
 
1. นางบุญเรือน  กุลทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงอมินตา  รุ่งเรือง
 
1. นางชัญญานุช  เทียนทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ใหญ่เจริญ
 
1. นายยงยุทธ์  อิงปัญจลาภ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มีเคลือ
 
1. นางสาวศิริพร  เสาร์ดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงวาธิตา  ศรีสุภา
 
1. นางสาวรัศมี  จิรวิวัฒน์ภัทร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายสุวัชชัย  ชาติทหาร
 
1. นางสาวปภาวี  คงสนิท
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรจรัส
2. เด็กหญิงมุขสุดา  รุ่งศิลา
 
1. นางเปรมฤดี  ศรียะพันธ์
2. นางบุญยง  ทับทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 1. เด็กหญิงธัญพร  สาระไอ
2. เด็กหญิงปัญชิกา  เฉลิมรัตน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  เลิศปรีดากร
2. นางสาวกุลนันทร์  หนองมีทรัพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงซารีฟะฮ์  หวังพึ่งฉาย
 
1. นางนิภา  เมธาประสิทธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงจุฑาพร  อบอ่วม
 
1. นายจักรกฤษ  พู่ประภา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พระจันทร์ทอง
2. เด็กชายสรายุทธ  โต๊ะมิ
3. เด็กชายสราวุธ  โต๊ะมิ
 
1. นางมัทนา  ทรัพย์ไพบูลย์
2. นางสาวเกศริน  เอี่ยมสะอาด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กชายพรเทพ  แดงประเสริฐ
2. เด็กชายอัครโภคิน  ตั้งจิตวิริยสุขสกุล
3. เด็กชายเพชรกล้า  ขุนยวง
 
1. นางมัทนา  ทรัพย์ไพบูลย์
2. นายจลพิชญ์  สรรพอุดม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีศิริเล็ก
2. เด็กชายธนากร  ป้อมทะเล
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เจริญอิ่ม
 
1. นางนิภา  เมธาประสิทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กชายศรัณย์กร  ซื่อตรง
 
1. นางรำไพ  ซื่อตรง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงมาริษา  รุ่งเรือง
 
1. นางศศิวรรณ  น้อยพงษ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กชายวัชระ  สถาพล
 
1. นางสาวยุธารัตน์  สังข์สน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุธิดา  ศรีปลั่ง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงบุษราพร  วัดสว่าง
 
1. นางบุปผา  มีเผือก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ
 
1. นายศุภโชค  รอดภัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว
 
1. นางบุปผา  มีเผือก
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กชายธนกร  งามชม
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤดี 1. เด็กหญิงปัทมพร  ปานสมัย
 
1. นายสุรินทร์  สวัสดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงการะเกด  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไกลเนตร
3. เด็กหญิงนพิชฐา  สงวนศักดิ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วศิริ
6. เด็กหญิงพิริยากร  พิมพ์รส
7. เด็กหญิงวรวงศ์  นาคพูน
8. เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา
9. เด็กหญิงศิภาพัชร์  เจริญประภาศรี
10. เด็กหญิงศุภมาศ  สุทธารมย์
11. เด็กชายศุภวิชญ์  ประภาสะโนบล
12. เด็กหญิงศุภิสรา  คงสถาน
13. เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ
14. เด็กหญิงเชิญบุญ  อักษรผอบ
15. เด็กหญิงโศภิษฐา  คงสถาน
 
1. นายศุภโชค  รอดภัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลอง 1. เด็กชายณภัทร  พฤกษานันท์
2. เด็กหญิงนัฐณิชา  สำรองคำ
3. เด็กหญิงปริณดา  เล็กสุข
4. เด็กหญิงภัทสิรี  สังข์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   โตจั่น
6. เด็กหญิงศุรดา  แย้มศรี
7. เด็กหญิงสิริวิภาวี  สำเภาเงิน
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ผลรัตน์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เที่ยงแท้
10. เด็กหญิงสโรชา   ปานนก
 
1. นายสุพจน์   หนองมีทรัพย์
2. นายสวง  รุ่งเรือง
3. นางสาววรวรรณ  แผนประไพ
4. นางทัศนีย์  จำปาแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญเร็ว
 
1. นางสาวนฤมล  บัวงาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองขาว
 
1. นางบัวบาน  พลเดช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  พรมมี
 
1. นางสาวนาตยา  ม่วงไหมทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ไททวี
 
1. นางสาวสำรอง  คงคาช่วย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญเร็ว
 
1. นางสาวสุนันทา  จีระสุข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญธรรม
 
1. นายบดินทร์  หุ่นละออง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายทวีโชค  สวนมา
 
1. นายบดินทร์  หุ่นละออง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กชายปิยะพงศ์  คำใส
 
1. นางสาวสุภาณี  วุฒิธรรม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี
 
1. นางสาวกนกรัตน์  ทับทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประสม
 
1. นางสุธิมา  เทศถมยา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันแดง
2. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ผลห้า
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณบุตร
4. เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มสุคนธ์
5. เด็กหญิงณัชชา  ดวงดารา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสอาด
7. เด็กหญิงณิชภัทร  อังศรวณีย์
8. เด็กหญิงณิชาพร  ประทุมมาศ
9. เด็กชายถิรเดช  บัณฑิตานุกูล
10. เด็กชายธนากร  อินพันทัง
11. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีสุกัญญา
12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทิมแก้ว
13. เด็กหญิงนาโอมิ  ฟานเดอร์พลาส
14. เด็กหญิงบุณณดา  สามพ่วงบุญ
15. เด็กหญิงปัญญิศา  นิลประเสริฐ
16. เด็กหญิงปาริชาต  วิกิตขากี
17. เด็กหญิงปิยภรณ์  สาดแก้ว
18. เด็กหญิงปุณยวีญ์  เทียนไชย
19. เด็กหญิงพิชญ์ชาดา  สุวรรณ์
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดสวัสดิ์
21. เด็กชายภูฟ้า  วิบูลรุ่งเรือง
22. เด็กหญิงรพีภรณ์  แสงประทุม
23. เด็กหญิงรวิสุดา  นุ่มสวน
24. เด็กหญิงวรรณกานต์  แผ่แผ่นทอง
25. เด็กชายวริศ  เทียนไชย
26. เด็กหญิงวริศรา  อิ่มศรี
27. เด็กชายวัฒนชัย  เอมโอษฐ
28. เด็กหญิงวิชัญญา  สาพิมพ์
29. เด็กหญิงวิริญลักษณ์  ปลื้มจิตร์
30. เด็กชายอดิศร  ขุนวิเศษ
31. เด็กหญิงอรุโณทัย  อยู่เย็น
32. เด็กหญิงเนตรนภา  ช่างเกตุ
33. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมาธิ
34. เด็กหญิงไอด้า  ดาเลน
 
1. นายนัทวุฒิ  อนุรักษ์รัตนากร
2. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
3. นางสาวแพรวา  โจบู้
4. นางสาวอุษา  ป่าไลย์
5. Mr.Voltaire  Oblimar
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงพิรดา  คงคาศรี
2. เด็กหญิงวราสินี  คนมั่น
3. เด็กหญิงวาสนา  เรืองทอง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  มาพลาย
5. เด็กหญิงสุภาพร  นิลแร่
6. เด็กหญิงสุภาวดี  คนชม
 
1. นางสาวชลธิชา  นุชประคอง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ผวาผดุง
 
1. นางสาวจวี้อิง  หวัง
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กชายจิรายุ  ตีวี
2. เด็กหญิงชนาพร  บุญปกป้อง
3. เด็กชายธรภัทร  คงประเสริฐ
4. เด็กชายปฏิวัติ  คุ้มภัย
5. เด็กชายสุชาติ  คำใส
6. เด็กหญิงอมร  นกน่วม
 
1. นางณัฐนรี  ทองมาก
2. นางสีวิกา  คล้ายน้อย
3. นายวินัย  เฝ้ามั่น
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กชายธนาชัย  ล้อมสาย
2. เด็กชายธีร์ธวัช  แสนแก้ว
3. เด็กชายนพรัตน์  ลามพัฒน์
4. เด็กชายสมภพ  ฉิมสกุล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ป้อมสิงห์
6. เด็กชายเสกสรร  แสงอรุณ
 
1. นายเทอดพงศ์  โดยงามรัก
2. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
3. นางสาววิภาสิริ  พูลสวัสดิ์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ
2. เด็กหญิงธานกาญจน์  แสวงหา
3. เด็กหญิงปภาดา  นาคสุข
 
1. นางสิรินทร์  นาคเพ็ชร์
2. นางวริสญา  พิมพ์สวัสดิ์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กหญิงจิตรตรา  แสนสบาย
2. เด็กหญิงประภัสสร  รุ่มรวย
3. เด็กหญิงวรินธร  หว่านพืช
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวยุธารัตน์  สังข์สน
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงชลณิชา  หมอกเมฆ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  พุ่มพฤกษ์
3. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางพณาพร  สาระพงษ์
2. นางนุศรา  ลุนราช
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีกุล
2. เด็กหญิงอทิตยา  ชูชื่น
 
1. นางสาวอัญชลี  สนพลาย
2. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. นายกิติพล  ศรีเกาะคู่
2. นายศาสตรา  อ่อนธนู
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญโพธิ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กชายกิตติคุณ  จรูมเคลือ
2. เด็กชายอรรถพล  หมอกเมฆ
 
1. นายเทอดพงศ์  โดยงามรัก
2. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายพัทธดนย์  คงสาย
2. เด็กชายสุทธิพจน์  อุ่นละม่อม
 
1. นายปัฐวี  กิมสร้าง
2. นางสาวสรินนา  สุนทร
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง
 
1. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
2. นางสาวพัชรา  แพทย์พันธ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงดวงกมล  พุทธจรรยา
2. เด็กหญิงปัทมา  คงคุด
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายพานเพชร  บุญผูก
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ดีหะริง
 
1. นางสาวอัญชลี  สนพลาย
2. นางสาวเพชราภรณ์  เทศศิริ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เนียมประดิษฐ์
2. เด็กชายอัฏดนัย  น้อยแท้
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นางสาวอัญชลี  สนพลาย
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายตะวันไท  กลิ่นละออ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ไฝเพชรดี
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุคอย
2. เด็กหญิงภัทราภา  ทรัพย์เกิด
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  มั่งมี
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  บุญยงค์
2. เด็กชายเตมีย์  พราหมณ์น้อย
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภุงาม
 
1. นางสาวจิรวดี  นาคนคร
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ป้านสำราญ
2. เด็กชายอภินันท์  ทองสุขดี
3. นายอัมรินทร์  มงคล
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 1. เด็กชายพชร  พวงไม้
2. เด็กชายวรเนตร  กรุดอ่ำ
3. เด็กชายสิทธิประธาน  บุญยง
 
1. นางสาวจิรวดี  นาคนคร
2. นางสาวปราณี  สุกสว่าง
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายนพรัตน์  อินทรแผลง
2. เด็กชายรัชพล  ฉายาสกุลศิลป์
3. เด็กชายสุรชาติ  ช่อกระทุ่ม
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายตัญลา  โองใจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มพรัพย์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชูโชคกุล
 
1. นายกฤษณะพล  สระเก้า
2. นางสาวสุนีย์  โต๊ะมิ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. เด็กชายปิยภูมิ  ภูมิคง
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญปกป้อง
3. เด็กชายอภิเดช  สาวแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  อินทร์กอง
2. นางสุธิมา  เทศถมยา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 1. เด็กชายพัทธพล  ดังแสง
2. เด็กหญิงอทิตยา  กระทอง
3. เด็กหญิงเอมอร  ดังแสง
 
1. นางสาวบุษบง  ดังแสง
2. นางสาววรพร  พวงไม้
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เนียเติม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนียเติม
3. เด็กชายพิทักษ์  ทิมค้า
 
1. นางพิศมัย  ทองไสว
2. นางสาวอภิญญา  สุวรรณโชค
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาย้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  หมันมณี
3. เด็กชายพรนภัส  ยินดี
4. เด็กชายพีรพันธ์  อินทนันท์
5. เด็กชายภัทรดนัย  หอยทอง
6. เด็กหญิงศิริพร  ดาวทอง
 
1. นายบรรจง  บุญช่วยวงศ์
2. นางสมควร  คำทิพย์
3. นางสุภาพร  ทรัพย์แก้วยอด
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่วงกลิ่น
2. เด็กหญิงกัญญาณี  กลิ่นเล็ก
3. เด็กหญิงจริยา  กลิ่นนิรันต์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  คมขำ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กลิ่นนิรันต์
6. เด็กชายอารีรัตน์  ผึ่งผล
 
1. นายสุระเชษฐ  ขำเพชร
2. นางวงเดือน  พูลสวัสดิ์
3. นางวรรณชนก  แก้วประดิษฐ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงสายฝน  สิงห์ลำ้เลิศ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  พรมเลี่ยม
 
1. นางกนกลักษณ์  แกล้วทะนง
2. นางสาวพรทิพย์  อินทร์พุ่ม
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  รักษา
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุขทรัพย์
3. เด็กหญิงอชิรญา  ฟักสังข์
 
1. นางสาวสุมาลี  หอมเลย
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรุงจริง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำเหนือ
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  โคตรท่าคร้อ
 
1. นางชุติมา  หมู่คุ่ย
2. นางสุพรรณี  ภู่เต็ง
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองมาก
2. เด็กหญิงพิลัยพร  แย้มเภา
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสงอินทร์
 
1. นางสาวดาหวัน  เล็กน้อย
2. นางสาวใกล้รุ่ง  สุวรรณโรจน์รุ่ง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แตกช่อ
2. เด็กหญิงวนัชพร  พุฒิดำรง
3. เด็กหญิงศิรดา  ยังอยู่ดี
 
1. นางชมัยพร  แสงกระจ่าง
2. นางระเบียบ  ผิวเหลือง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงกุมารี  หาญกูล
3. เด็กชายปฏิภาณ  เกียรติทัต
 
1. นางอำภรรณ  ใจแสน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุริยา
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทยิดา  เตือนใจ
2. เด็กหญิงนิศา  เมืองอินทร์
3. เด็กหญิงแอนนา  คำดี
 
1. นางสาววีรปภา  เพ่งพิมพ์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำใส
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงสิริยากร  เซ่งฮวด
 
1. นางพิศมัย  ทองไสว
2. นางสาวนภาพร  ใจทน
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงธิยะดา  ยังมีมาก
2. เด็กชายมาณพ  ฉิมสกุล
3. เด็กหญิงสุพรรณี  อยู่แทน
 
1. นางกนกลักษณ์  แกล้วทะนง
2. นางอรวรรณ  พวงมาลัย
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กชายรัตนพล  ระเริงทรัพย์
2. เด็กชายอัศรินทร์  โพธิ์เพ็ชร์
3. เด็กหญิงไอลดา  ซบเอี่ยม
 
1. นางบุญตา  สนับแน่น
2. นางสาธินี  นาคสุข
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแพรก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปาดมิตร
2. เด็กชายฐาปกรณ์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยกานต์  อัมฤดี
 
1. นางมาลี  หนูน้อย
2. นางธวัลรัตน์  พรทวีทรัพย์
 
130 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชยุตรา  สุวรรณะชัย
2. เด็กหญิงพชรอร  ชั้วชั้น
3. เด็กหญิงวรรณรดา  อุ่มบุญ
 
1. นางกมลวรรณ  ทองหยาด
2. นางมณีรัตน์  ภู่เดช
 
131 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปทิตา  ไทยสุข
2. เด็กหญิงปัญจมา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงพิชามญช์  เทียมอุทัย
 
1. นางพรพิมล  เจริญสุข
2. นางสุนทร  ศิริฤกษ์
 
132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสลา 1. เด็กชายยาซีน  แดงประดับ
 
1. นางสาวเหมือนดาว  เกิดสี
 
133 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายภูธเนตร  ทองมาก
 
1. นายปัฐวี  กิมสร้าง
 
134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  เดียรประโคน
 
1. นางสาวพรรณชื่น   สว่างแวว
 
135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจันทร์พร  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายประภากร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวบงกชรัตน์  ศิวิลัย
2. นางสาวเมนะกา  ช้างขนุน
 
136 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์น้อย
2. เด็กหญิงอภิสรา  น้อยทิพย์
 
1. นางสาวจงกล  ชาติทอง
2. นางสาวกมลณัฐ  เหรียญเจริญ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายพุฒินาท  เผ่าเจริญ
 
1. นางสาวขวัญสุดา  ธงสุวรรณ
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กชายนพเก้า  พุ่มนาค
 
1. นางสาวพัชรา  สุขเกษม
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กชายเทวัณ  ธุระชัย
 
1. นางสาวดารัตน์  เนื่องอ้น
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวปภาวี  คงสนิท
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายกิตติชัย  อินทรีเนตร
2. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเพชร
3. เด็กชายสรวิชญ์  ปราบพาล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดังสนั่น
2. นางสาวพัทธนิษย์  เปี่ยมสกุล
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายทิวากร  ตุพิลา
2. เด็กชายนิธิกร  บุญเรือง
3. เด็กชายพรไพศาล  แจ้งเรือง
 
1. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
2. นางสาวกิตติวรรณ  จ่าราช
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายศิริวัฒน์  เซ่งจิว
2. เด็กชายศุภณัฐชัย  อรุณโรจน์รังษี
 
1. นางสาวเมนะกา  ช้างขนุน
2. นางสาวบงกชรัตน์  ศิวิลัย
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โลหะพันธ์
2. เด็กชายสัญชัย  ปิ่นศิริ
 
1. นายสมชาย  นุเวศวงษ์กมล
2. นางจำเรียง  นิลพงษ์