รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ในวันที่ 14,17-18 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1. เด็กหญิงศศิประภา  ฉิมมานิตย์
 
1. นางสาวปนัสยา  คิดคุ้มคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงสาริศา  สีหาบง
 
1. นางสาวลำจวน  แสนครัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลัดดา
 
1. นางเรณู  พูลสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กหญิงกัญจนา  ชูเอี่ยม
 
1. นางพิศมัย  สิริรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคสวาท
 
1. นางสุดศิริ  จันทรสารี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงอารยา  จวงเจิม
 
1. นางชนัญญา  ลักษณะวีระ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุคาย 1. เด็กหญิงวรรณษา  เปี่ยมพิไชย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อินราย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันศิริพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หนูอินทร์
 
1. นางสาวศิราพร  บุญฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงนุสรา  อ่อนศิริ
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงวราพร  คงเพ็ชร
 
1. นางทิฆัมพร  สุทธิสาร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทโชติ
2. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประเทืองผล
3. เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง
 
1. นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร
2. นางศิริพร  โภวาที
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงพบพร  โฆษิตวรวุฒิ
2. เด็กหญิงรมย์นลิน  พึ่งพันธ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  สิริสม
 
1. นางวิภาดา  รอดประเสริฐ
2. นางสาวสุพัตรา  ศรีธรรมมา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. นางสาวจิรภัทร  นาคเส็ง
2. นางสาวนาขวัญ  ใช้เจริญ
3. นางสาวปณิดา  กลิ่นเจริญ
 
1. นางวารีย์  แสงทับทิม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปวิตรา  จะกู
2. เด็กชายศุภวัทน์  ฐานเจริญ
 
1. นางนิลวรรณ  มันตะสูตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์เนตร์
2. เด็กชายยศวริศ  สายสกล
 
1. นายเฉลิม  เพิ่มนาม
2. นางปรางทิพย์  อุ่นเรือน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายพศิน  มาไพศาลทรัพย์
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัฒพงษ์
 
1. นางสาวอุราทัย  กิจสงวน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชลมาศ  กาญจนเมธี
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร์โตศรี
2. เด็กหญิงภัคจีรา  จินดาโชติ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาคประดิษฐ์
 
1. นายนฤชา  สายหมี
2. นายฉัตรชัย  ปิ่นหอม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ม่วงโมรา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พันธุ์พุฒ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อัสสะสิทธิ์
 
1. นายนฤชา  สายหมี
2. นายธนทรัพย์  เขียวดวงดี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกชกร  คงสมัย
2. เด็กหญิงชนากานต์  สงกรานเสงี่ยม
3. เด็กหญิงอาทิตยา   มีถาวร
 
1. นางสาวอริษา  วงคำจันทร์
2. นางสาววันดี  ขำสำราญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญประสพ
2. เด็กหญิงนัทธิดา  คำดี
3. เด็กชายภูเบศร  คำยอด
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองดอนน้อย
2. นางสาวสุวนันท์  ลูกบัว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กชายตรีทเศศ  ฝ่าซ่าย
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ที
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองดอนน้อย
2. นางสาวสุวนันท์  ลูกบัว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1. เด็กชายรวินท์  สุขนา
 
1. นางสาวสุวิชญา  ช้างเพชร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์โกมุท
 
1. นางอรพินท์  วงศ์รส
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  จำปาทอง
 
1. นางราตรี  พันธ์พืช
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ
2. เด็กชายสรุจ  สุดศรี
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
 
1. นางสุรดา  ชูศรีพัฒน์
2. นางวาสนา  ชยาภิวัฒน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายพงศพร  วิชัยศิลป์
2. เด็กหญิงพิยดา  ขุนนุช
3. เด็กหญิงวนัชพร  ฆ้องประเสริฐ
 
1. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทร์ตรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชีวาภร  แท่นทอง
2. เด็กหญิงอดิวรรณ  นวมนิ่ม
3. เด็กหญิงอภิชญา  จำรูญจารีต
 
1. นางภรณี  หลาวเพชร
2. นางสาวอภิญญา  ลิงเพ็ชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จุลเจิม
2. เด็กชายสุภากรณ์  รักการ
3. เด็กหญิงอลิษา  พวงไธสง
 
1. นางสาวปอขวัญ  สุภกิจโชติมา
2. นางสาวกัลยารัตน์  พูนสินทวีโชค
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แป้นช้อย
2. เด็กชายธนายุต  มหาโชติ
3. เด็กชายลิขิต  แทนวิบูลย์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ชัยสุวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์  ดุษดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณัฐพร  เติมต่อ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฟุ่มฟู
3. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
2. นางสังเวียน  พงษ์เพ็ชร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพวงผกา  อุ่นเรือน
2. เด็กชายรัชภูมิ  ปานเรือง
3. เด็กหญิงอุษณี  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสุพจนนีย์  แก่นทับทิม
2. นายชนวรรฎ  ละออเอี่ยม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ยะหัตตะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูพรม
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ประกอบดี
 
1. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเกตุ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงบุษบา  จาหนุก
2. เด็กชายวินัย  -
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิ์เงิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทาสี
2. เด็กหญิงสิริญากร  จิตบรรจง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายธราดล  แก้วเม้า
2. เด็กชายสุรนันท์  แอวงศ์
 
1. นางสุมทอง   ประเสริฐจิตร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโขลง 1. เด็กชายคงศักดิ์  แตงเพชร
2. เด็กชายจุฑาภัตษ์  เทพอำนวยสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญถิ่น
2. เด็กชายชาคร  เบช่วย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ภักดีพงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายปารณัย  จันทร์ไพฑูรย์
2. เด็กชายสิธิโชค  ผิวเกลี้ยง
 
1. นายสิทธิชัย  บำรุงสุข
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกันตภณ  บุญเกตุ
2. เด็กชายโชคชัย  แซ่เล้า
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  คชรัตน์
2. เด็กหญิงกัลยา  ตลับทอง
3. เด็กหญิงจารวี  บุญเชิญ
4. เด็กหญิงภัทรฉัตร  ปานสุวรรณ
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ธิบดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  มิ่งโพธิ์เตี้ย
2. นางสาวพรพิหค  พูนใจสม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพริศ
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  เจนจิตต์วรภัณฑ์
4. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเคลือบ
5. เด็กหญิงรมัณยา  เปาเล้ง
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
2. นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงชญานี  เวห์เนอร์
2. เด็กหญิงพรรณรินทร์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิลัยพร  โพธิ์ตุ่น
4. เด็กหญิงศิริพร  รัศมี
5. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางอรอนงค์   ณ พัทลุง
2. นางมิชณ  อิ่มอร่าม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองอาจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชางาม
3. เด็กหญิงพลอยทิพย์  กาญจนานพมาศ
4. เด็กหญิงรุ้งทิพย์ภวรรณ  แจ่มกระจ่าง
5. เด็กหญิงวานิสา  สิงห์สุโต
 
1. นางสาวนันทพร  เทาศิริ
2. นางสาวฐาปนีย์  นามบุตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันนาม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  จ่างวุฒิไกร
3. เด็กหญิงพนัสดา  พลพิทักษ์
4. เด็กชายพัสกร  เรือนทอง
5. เด็กชายรุ่งทรงชัย  ขำละม้าย
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางสาวกัลยา  ภู่ทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงตูคู้  -
2. เด็กหญิงนุชนาถ  สายสมร
3. เด็กหญิงวริญดา  มีจอม
4. เด็กหญิงอารียา  อ่อนศิริ
5. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  มัธยม
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ทอง
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ภิรมย์แก้ว
2. เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ภัทรโชคชัย
4. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา
5. เด็กหญิงสุชัญญา  หยดหยาด
 
1. นางสาวเกศวลี  ลักษณเลิศวงศ์
2. นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เงินบริสุทธิ์
2. เด็กชายปิยะ  สุดทัศ
3. เด็กชายศราวุธ  แสนพยุง
4. เด็กหญิงศลิษา  เสียงเสนาะ
5. เด็กชายศิลา  อุนโล
 
1. นางอรอนงค์   ณ พัทลุง
2. นายกำธร  ศรีสงคราม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กหญิงกรชกร  บุญนำ
2. เด็กหญิงชนาพร  บุญทอง
3. เด็กหญิงชมพูนุช  นายทอง
4. เด็กหญิงดนพร  ตีจง
5. เด็กชายต้นไม้  พุโค
6. เด็กหญิงทุสุมา  ทองยุ
7. เด็กหญิงนิวาริน  พันธุ์ผู้
8. เด็กหญิงนุชธิดา  แอะ
9. เด็กชายประจอบ  พิมลศรร
10. เด็กชายประภัทร  ค้างคาว
11. เด็กหญิงปิยธิดา  แสงทอง
12. เด็กหญิงฟ้า  ชำ
13. เด็กชายภูฤทธิ์  สีนวรอด
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  พุตอง
15. เด็กหญิงมรกต  แสนรัตน์
16. เด็กหญิงสวน  พุโค
17. เด็กชายสายลม  พุโค
18. เด็กหญิงอรไพรินทร์  ทับถิ่น
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญสุข
20. เด็กหญิงไพรินทร์  โจโฉ
 
1. นางสาวแก้วตา  ศิวะรัตน์
2. นางสาวณัฐพัชร์  ยืนทรัพย์
3. นางสาวชลดา  พัดเย็น
4. นายรัตนพล  หงษ์ทอง
5. นางสาวสุรี  รวยพินิจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กหญิงกรวลัย  ชายา
2. เด็กหญิงจริญญา  จะเหม้า
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  คังพุ
4. เด็กชายชโนทัย  ฤทธิ์ล้ำ
5. เด็กหญิงนริสรา  ยืนทรัพย์
6. เด็กชายประภัทร  ค้างคาว
7. เด็กชายพรชัย  บุญทอง
8. เด็กหญิงพรรษา  เพิ่มพูนนิติธรรม
9. เด็กหญิงพัชรภรณ์  นุ้งทอง
10. เด็กชายมณฑล  ดวงแก้ว
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุ้งชิ
12. เด็กชายศราวุธ  พาตะ
13. เด็กชายศุภกฤต  คังพุ
14. เด็กชายสิริราช  ธนังมงคล
15. เด็กชายสุริยาวิชญ์  สุพลดี
16. เด็กชายอาชัญ  สังอ่อนดี
17. เด็กหญิงเกศริน  เพิ่มพูนนิติธรรม
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรือนใจดี
19. เด็กชายเมอู้  ใจ
20. เด็กชายเอกรัตน์  นายกอง
 
1. นายเกษม  ปะวะกุล
2. นายสาธิต  แย้มเกษร
3. นางวรีวรรณ  วัฒนาณรงค์
4. นางณิชนันท์  จิตธรรมมา
5. นางนันท์นภัส  ไชยภักดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบพริก 1. เด็กหญิงกวิสรา  ลายแก้ว
 
1. นายไกรสร  ประยูรวงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบพริก 1. เด็กชายทรงวุฒิ  บำรุงใจ
 
1. นายไกรสร  ประยูรวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์แย้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1. เด็กชายธิษณาบดี  ถมยาพันธ์
2. เด็กหญิงแพรวพิตรา  เกตุสม
 
1. นางมณฑา  ประเดิมชัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายณัฐเมศร์  ฤกษ์ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสภา
 
1. นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์
2. นางจองทอง  โชติช่วง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชนมน  อมดวง
2. เด็กชายนเรศ  คชถิตย์
 
1. นางดวงกมล  นวมมณีรัตน์
2. นางสุภักดิ์  ภิรมย์แก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเอน 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงชลดา  กลิ่นราย
3. เด็กหญิงปนัสยา  คำดี
4. เด็กหญิงพรพรรณ  มีศรี
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เอี๊ยะสมบูรณ์
6. เด็กหญิงศิริชาฎา  ปันเงิน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อยู่แช่ม
8. เด็กหญิงสุนันทา  รอดพ้น
9. เด็กหญิงอมราพร  ชาวภูเขียว
10. เด็กหญิงอารวดี  ชูรัตน์
 
1. นางละมัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
2. นางสาวอรสา  ศรีวอุไร
3. นางสาววราภรณ์  สกุลวิวรรธน์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  ดารารัตน์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กล่ำงิ้ว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิภุมมา
4. เด็กหญิงดวง  บัวคำ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชั้นเอี่ยม
6. เด็กหญิงธาวิณี  สร้อยโฉม
7. เด็กหญิงธิดา  ศรัทธาผล
8. เด็กหญิงนภสร  จันทร์คล้าย
9. เด็กหญิงประณัตดา  ปทุมรัตน์กุล
10. เด็กหญิงวรรณิษา  ป้องดี
11. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์เกษม
12. เด็กหญิงศศิธร  บุญรอด
13. เด็กหญิงศิริวัลย์  กิตติพงษ์พิศาล
14. เด็กหญิงอัจฉรา  สุขเข็ม
15. เด็กหญิงอาริสา  -
 
1. นายประจักษ์  โชติช่วง
2. นายสมภพ  สานุสันต์
3. นายธนวัฒน์  บุตรทา
4. นายวชิระ  เกิดกองทรัพย์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงกมลพร  ศรีกล้า
2. เด็กชายจนุกูล  หักทอง
3. เด็กชายชนชาติ  หัวโจก
4. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญทิน
5. เด็กหญิงดวงใจ  ศรีทอง
6. เด็กชายตอตอ  ซาลามู
7. เด็กหญิงปนัดดา  พุกุม
8. เด็กหญิงประภัสสร  บุญทอง
9. เด็กชายปิยพงศ์  พอดี
10. เด็กชายพิทยา  แพ
11. เด็กชายลาอู  หงษา
12. เด็กชายวายุ  แบลี้
13. เด็กชายวุฒิ  ศรีทอง
14. เด็กหญิงแก้ว  -
15. เด็กชายโพแนะ  -
 
1. นางสาววณิชนันท์  แก้ววงศ์
2. นางสาวปวีณา  ปานกลัด
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยวัฒนะ
2. เด็กชายรัชพล  ติดญาติ
 
1. สิบตรีประภาส  เปล่งเติม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่คู
2. เด็กชายวิสุทธิ์  มั่นคง
 
1. นายฉลอง  คงมั่น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายปิยะชัย  ปัญญาศานติ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงพนิดา  จานุ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คงกะพันธ์
 
1. นางสุชาดา  ภักษาแสวง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอนบน 1. เด็กหญิงศศิมา  พรมห์มี
 
1. นางสาวนวพร  นุชสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคู่ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  พลศรีราช
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กลิ่นหอม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงเกศรา  สนสุทธิ
 
1. นายวิริยะกิจ  เกตุทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองป้อม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอารยา  องอาจ
 
1. นางสาวรัติยา  ชมภูพันธ์
2. นายยุทธพล  พงค์พุทธชาติ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงนิสา  ศรีจุฑา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ดวงมณี
 
1. นางกัลณิกา  ศรีสุวรรณ
2. นายนิเวช  รอดบำเรอ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รูปทอง
2. เด็กหญิงพีรดา  สาวสุดชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
2. นางสาวศิลป์สุภา  คุสินธุ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายดิษย์  อีเกล็ด
 
1. นางขนิษฐา  สาภูงา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงสุนันตา  -
2. เด็กชายอวิชัย  แพ
3. เด็กหญิงโดโด้  แสงทอง
 
1. นางสาวนรินทร์พร  วัฒนบุญมา
2. นางสาวผกามาศ  ศรีพิพัฒน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี 1. เด็กชายธีรศิลป์  ทองไร่
2. เด็กชายวันชัย  -
3. เด็กชายศราวุฒิ  บุญมี
 
1. นางสาวรัตติยา  ใจมุ่ง
2. นางชลฎา  อุดแสน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายเทะเกะ  จาจ้า
2. เด็กชายแอชุ  จอฉะ
3. เด็กชายโพนิ  จาจ้า
 
1. นางขนิษฐา  สาภูงา
2. นางสาวดวงนภา  ละมูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงโยษิตา  ไม้แก้ว
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทับเถื่อน
 
1. นางอรทัย  ชาลี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สินทบ
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พวงเครือ
 
1. นางดวงกมล  อุดมศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กชายธนโชติ  ไชยสอน
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายสมภพ  วัชรวงษ์
 
1. นางดวงกมล  อุดมศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายเอกชัย  สระทองเทียน
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงณิชา  แสงทิพย์
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สว่างอารมย์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ติดญาติ
 
1. นางสาววันดี  จันทร์เกตุ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงวิธิตา  ศรีทอง
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกวินนา  พานิชสมบัติ
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงอริศรา  แสนสนุก
 
1. นางดวงกมล  อุดมศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงวิภาวี  ทวีวงค์
 
1. นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายอธิพัฒน์  นิลขาว
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายอิสระ  จันทรา
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพรชนก  อุปสาร
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุรัตนา  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายชัชชัย  ใชยอนุกูล
2. เด็กหญิงชุติมา  เปาวสาร
3. เด็กชายณภัทร  บุญดวง
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  ติดญาติ
5. เด็กหญิงปานนภัส  น้อยวิลัย
6. เด็กหญิงสุพิชญา  วรกานตพล
7. เด็กหญิงอนันญา  พุ่มพฤกษ์
8. เด็กชายอนิวัฒน์  ตันตระกูล
9. เด็กหญิงอภิชา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววันดี  จันทร์เกตุ
2. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกวินนา  พานิชสมบัติ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธารส
3. เด็กหญิงชนาธิป  ทองชมพูนุช
4. เด็กหญิงชนิดาภา  ฉวีหาญ
5. เด็กชายณภัทร  บุญเพ็ญ
6. เด็กหญิงณิชา  แสงทิพย์
7. เด็กชายธีรจักร  ชลชาญ
8. เด็กหญิงนฤมล  เพชรบังเกิด
9. เด็กชายปกรณ์  ยงค์อำนวย
10. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
11. เด็กชายภัทรพล  จาวผลิผล
12. เด็กหญิงรวิภา  ยงค์อำนวย
13. เด็กหญิงสิริรัตน์  แจ้งการ
14. เด็กชายอธิพัฒน์  นิลขาว
15. เด็กหญิงโยษิตา  ไม้แก้ว
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
2. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
3. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
4. นางเจตนา  สุวรรณฉวี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกิตติยา  ใจงาม
2. เด็กหญิงณฐยา  ดอนไพรธรรม
3. เด็กหญิงนนทภรณ์  รักแคว้น
4. เด็กชายนวรรณวัฒน์  ม่วงงาม
5. เด็กหญิงบุษย์  ช่วยเกิด
6. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งแป้น
7. เด็กชายวสันต์  สิทธิสร
8. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์สี
9. เด็กหญิงสุพพัตรา  ยุทธนาวี
10. เด็กหญิงแพรวา  เนตรนิรมล
 
1. นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกุล
2. นางสาวนิภาพร  จิตรลัดดา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบพริก 1. เด็กหญิงจันทมณี  จงนวกิจ
2. เด็กหญิงชัญญา  จงนวกิจ
3. เด็กหญิงฐานิดา  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายณลงกรณ์  แซ่เตียว
5. เด็กชายตะวัน  สอพานิชย์
6. เด็กหญิงนภาพร  ก๋งพิ้ว
7. เด็กชายปิติภัทร  ณรงค์วงค์วัฒนา
8. เด็กชายพชรพล  ชุ่มสุข
9. เด็กหญิงพิชามญช์  จุลอยู่
10. เด็กหญิงมุทิตา  พูลเสม
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สามเรืองศรี
12. เด็กหญิงวนันดา  ปลดเปลื้อง
13. เด็กชายวิวัลพัชร  แซ่จิว
14. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฮาดนารี
15. เด็กชายศิรวัฒน์  วงทวีสินค้า
16. เด็กชายสุทธิภัทร  ทองกะไลย
17. เด็กชายสุธพงษ์  กงกาหน
18. เด็กหญิงสุธิตา  กงกาหน
19. เด็กหญิงอาทิตยา  สังวาลวงศ์
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แจ่มแสง
 
1. นายวิเชียร  ประทุมศิลป์
2. นายกำธร  สุวรรณสินธุ์
3. นายไกรสร  ประยูรวงค์
4. นายนำชัย  เพิ่มสิน
5. นายชลธิชา  บุญญาหาร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจิรภัสสร  เนียมเตียง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  คำป้อม
4. เด็กชายธีรพล  เข็มพับ
5. เด็กหญิงนลินี  สุดละม่อม
6. เด็กหญิงนันทพร  วงศร
7. เด็กหญิงบัวชมพู  วิจิตรานนท์
8. เด็กชายบารเมษฐ์  กล้าผจญ
9. เด็กชายปราการ  เหมันต์
10. เด็กหญิงปวีณา  โฉมนก
11. เด็กหญิงพรรณี  หงส์สัมฤทธิ์
12. เด็กชายพิรุนพร  จันทร์เรือง
13. เด็กหญิงภาวินี  คงโพธิ์
14. เด็กหญิงวรรณภา  หารประชุม
15. เด็กหญิงวาสนา  ศรีชาวงศ์
16. เด็กชายศรัณญ์  นิ่มนวล
17. เด็กหญิงสิรินทรา  มาชิต
18. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สินธุ์เจริญ
19. เด็กชายอรรศณากรณ์  เจริญธัญกรณ์
20. เด็กชายเทพรัตน์  แว่นแก้ว
 
1. นางณัฐฐิญา  นันท์รัตน์ไกร
2. นายชนวรรฎ  ละออเอี่ยม
3. นางสาวศฐาปตีห์  มาประดิษฐ์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เพชรเอี๊ยะ
5. นางสาวอารีย์รัตน์  เนื้อแตงเย็น
6. นายอนุวัฒน์  แก้วระวัง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กชายกรชวัล  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อำลา
3. เด็กชายตัวเล็ก  จำปี
4. เด็กชายตานอ  ทองดี
5. เด็กชายทูบี  ซาลามู
6. เด็กชายเคระ  ซาลามู
 
1. นายเอกวิน  ปรางงาม
2. นายอภิสิทธิ์  น้ำสอาด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเอน 1. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางละมัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชินธิป  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ลาวัด
 
1. นายธนสมบัติ  ชูเนียม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิริประภาพรรณ
 
1. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ลดารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กชายชินราช  รัดแดง
 
1. นางวิยะดา  พลายด้วง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เล้าพูนพิทยะ
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิมพ์อากาศ
 
1. นายพิทยา  ทองใหญ่
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ลดารัตน์
 
1. นางคนึงนิจ  สอาดโฉม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายธีรทัศน์  สุภางค์
 
1. นางสาวอัมพร  จอริ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงวรัญญา  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ซื่อจริง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิมพ์อากาศ
 
1. นายพิทยา  ทองใหญ่
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเอน 1. เด็กชายตันติกร  พ่อค้าช้าง
 
1. นายไพรัตน์  กิตติรุ่งสุวรรณ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กชายชินราช  รัดแดง
 
1. นางสาวสมพร  เอี่ยมขำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงโชติกา  อำพันธ์
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่เตียว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชลณิช  เกตุแดง
2. เด็กชายชินวัตร  ประจวบวัน
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญเลิศ
4. เด็กชายปัฐวี  ภูเด่นดวง
5. เด็กชายปิยบุตร  กิมจันทร์
6. เด็กหญิงพุทธธิดา  คงเมือง
7. เด็กชายวันชัย  สินทอง
8. เด็กหญิงศศิเกตุ  แก่นพุฒ
9. เด็กชายศิกษก  กลิ่นวล
10. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีสุวรรณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สรรสม
2. นายศักดิ์สยาม  จันทร์ธานี
3. นางสาวนิภาวรรณ  บุญเคลือบ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกกร  คงแคล้ว
2. เด็กหญิงชนันท์กานต์  วุดานุพันธ์
3. เด็กหญิงซีเถียน  ไช่
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรหมหมัด
5. เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์
6. เด็กหญิงณปภา  รุ่งสมัย
7. เด็กชายณัฐชนน  รักษ์วงศ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  วังวิเศษ
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  เดชานนท์วรวัฒน์
10. เด็กหญิงณิขนันท์  ศรีเลิศนิมิต
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิมเมือง
12. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชุณห์วิจิตรา
13. เด็กหญิงธีร์ญาดา  ไตรรัตนโนภาส
14. เด็กหญิงนพัช  รอดแสวง
15. เด็กหญิงนีนนารา  อนันตชินะ
16. เด็กหญิงปวริศา  อานุภาพบรรเจิด
17. เด็กหญิงปวริศา  บุณยไวยโรจน์
18. เด็กชายปวเรศ  อานุภาพบรรเจิด
19. เด็กหญิงปุณยนุช  อยู่บุรี
20. เด็กหญิงปุณยภา  แช่มสะอาด
21. เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด
22. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปัญญาธีระพัฒน์
23. เด็กชายพัสกร  ผิวงาม
24. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ใจชาญสุขกิจ
25. เด็กหญิงพิชานันท์  ปัญญาธีระพัฒน์
26. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  พรคงธวัช
27. เด็กชายภัทรพล  อธิวรปัญญา
28. เด็กชายภาคิน  ลิ้มวงศ์ยุติ
29. เด็กชายภูปกรณ์  เด่นแดนไทย
30. เด็กชายภูปกานต์  เด่นแดนไทย
31. เด็กหญิงวรินทร์พร  เตชะสัตยา
32. เด็กหญิงวีริทร์  มารักธรรม
33. เด็กหญิงศศิมา  เกลี้ยงเกิด
34. เด็กหญิงอชิรญา  สุริหาญ
35. เด็กหญิงอยา  พลอาวุธ
36. เด็กหญิงเบญญาภา  สิริรัตนชลธิชา
 
1. นางปัญจพร  ยอแซฟ
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พุได
2. เด็กชายกานต์  ยูมิ
3. เด็กชายจอมึรวย  จาป่วย
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญมา
5. เด็กหญิงจันทิมา  อุ่นชาย
6. เด็กหญิงจารุณี  กัวพู่
7. เด็กชายจิรายุ  วาเบ
8. เด็กชายชยัน  ขับถม
9. เด็กชายชัยสิทธิ์  ล่งต้ง
10. เด็กชายชาตรี  ซองไซ
11. เด็กชายชานนท์  บุต่วย
12. เด็กหญิงชาลินี  พุเขียว
13. เด็กหญิงตาหวาน  จงดี
14. เด็กหญิงทิพวดี  ระแม
15. เด็กหญิงธันยมัย  วงศ์ทอง
16. เด็กชายประสงค์  ช่วยหล้า
17. เด็กหญิงปรียานุช  กัวพู้
18. เด็กหญิงปุญยนุช  จะนุ
19. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเลิศ
20. เด็กหญิงพลอยชมพู  กัวพู่
21. เด็กหญิงพิมพ์พกา  บาง
22. เด็กหญิงมิราจู  พื้อแนะ
23. เด็กหญิงวัชราพร  จอแว
24. เด็กหญิงวารีนิ  ทองยี
25. เด็กหญิงวิยะดา  ทูเซ๋
26. เด็กหญิงศันสนีย์  ตาบู้
27. เด็กหญิงศุภานิช  ทุลัง
28. เด็กหญิงศุภาพร  เรอกวอ
29. เด็กชายสุเทพ  น้อยไทย
30. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์ทอง
31. เด็กหญิงอรณีย์  จอมี
32. เด็กหญิงอรพรรณ  จอมี
33. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทุบะ
34. เด็กชายเจ้ทู  พือแบระ
35. เด็กชายเธอทิ  รอโพ้
36. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สวนผึ้ง
37. เด็กชายเสก  วงศ์ทอง
38. เด็กชายเอกชัย  เต้าทอง
39. เด็กหญิงแมะโซ  พะท้อ
40. เด็กชายโทน  บาวิ
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
2. นายเฉลิมชัย  ขัดเกลา
3. นายสมัย  พุเบาะ
4. นางสาวกัลยา  แซ่เตียว
5. นายจักรพงศ์  บางวัด
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงกัลยา  รักแซ่
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ธนูศรี
3. เด็กชายฉัตรนิมิตร  จันทร์บริบูรณ์
4. เด็กหญิงญาดา  แดงประเสริฐ
5. เด็กชายธีรพงศ์  ชื่นมัจฉา
6. เด็กหญิงปัณวรรธน์  บุตรน้ำเพชร
7. เด็กชายพงศธร  นิดน้อย
8. เด็กชายโกเมศ  ณุวงษ์ศรี
 
1. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
2. นางดาหวัน  วรรณาโส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  แหวนคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังสุวรรณ์
3. เด็กชายตันติกร  ภู่ระหงษ์
4. เด็กชายธนธรณ์  จันทร
5. เด็กชายธีรจักร  แทนฟัก
6. เด็กหญิงมาริษา  ขันแก้ว
7. เด็กหญิงสัญจิตา  โกมลเปลิน
8. เด็กหญิงสุวรรณา  แหยมแจ่ม
9. เด็กหญิงอภิยดา  มั่นคง
10. เด็กหญิงเสาวรส  เทพสวัสดิ์
 
1. นางพรศิลป์  เหวันต์
2. นางพรพิมล  แจ่มจันทร์
3. นางสาวปุณยาพัค  โห้แพร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงณัฐพร  งามเปาะ
3. เด็กหญิงธนาวรรณ  อินทร์พรม
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ญาติมาก
5. เด็กหญิงปิยวดี  นารี
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดครู
 
1. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
2. นางดาหวัน  วรรณาโส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกานดา  ราชมณี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ครุธวัฒนา
3. เด็กหญิงดรินทร  แตงนิ่มงาม
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จงจอหอ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  มาตรเหลือง
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ปานขาว
 
1. นางโสภี  สุขเจริญ
2. นางดวงกมล  อุดมศรี
3. นางบุบผา  พวงแก้ว
4. นางฐานิชา  อร่ามคง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  โพธิ์ล้อม
2. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ฟองน้ำ
3. เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรชูตระกูล
4. เด็กหญิงวิมลมาศ  สุขเกษม
5. เด็กหญิงสราวลี  จันแดง
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ตันวัฒนเสรี
7. เด็กหญิงเบญญาภา  ทับยาง
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีนวลจันทร์
2. นางสุขสิริ  เทียนมนต์
3. นางสาวพรพรรณ  กรังพาณิช
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เชื้อทอง
2. เด็กหญิงชญาภา  บวรชัย
3. เด็กหญิงณิชากร  เก่งกล้า
4. เด็กหญิงบงกชพร  พลภักดี
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงงาม
6. เด็กหญิงสุวิชาดา  เฮงไชโย
 
1. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
2. นางสาววีรยา  เดชอัมพร
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงชัญดา  เปียวิเศษ
3. เด็กหญิงชิชณา  ยิ่งเมือง
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  จูฑะศร
5. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนิดานุช  เล่งฮ้อ
7. เด็กหญิงภัทรภร  สรรเสริญ
8. เด็กหญิงศรุตายา  นิ่มสำราญ
9. เด็กหญิงศศิธร  วิรัชดิฐ
10. เด็กหญิงอริยา  บัวชุม
11. เด็กหญิงเกวลี  แก้วเจริญสุข
12. เด็กหญิงโสภิดา  เจริญสุข
13. เด็กหญิงโสภิสรา  กุศลอภิบาล
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นางสาวชนัญชิตา  เมฆคลี
3. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
4. นางสาวสมศรี  มีจำรัส
5. นางสาวนิภาพร  จิตรลัดดา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงชมพู่  สีนวล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วมุขดา
3. เด็กหญิงปีโป้  -
4. เด็กหญิงรัญชิตา  สุดจิรัต
5. เด็กหญิงรัตน์ติยากภรณ์  แก้วดำ
6. เด็กหญิงวิไลพร  มูลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงสุรดา  ดีเกตุ
8. เด็กหญิงอริสา  มุลมูล
9. เด็กหญิงอาสิมา  ผาสุก
10. เด็กหญิงเกสร  อารมณ์ปลื้ม
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
2. นางสาวนฤมล  วงษ์ปาน
3. นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
4. นางสาวกริศรา  ชะแลวรรณ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงศ์ทอง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สามพ่วงบุญ
3. เด็กชายสมชาติ  คีรีมาศงาม
4. เด็กหญิงอัญชลี  ด้วงสโมสร
5. เด็กชายใหม่  วงทอง
 
1. นางสาวบุษรา  กำลังหาญ
2. นางสาวปฏิญญา  บุญมี
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญส่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขสำราญ
 
1. นายเขมภูมิ  ประพันธ์พจน์
2. นางสาวเมตตา  นะสีห์โต
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงสริญญา  บัวดี
 
1. นางสาวอภัสนันท์  อุไรกุล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชาญณรงค์
 
1. Mr.Qian  Hang
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สายัญห์
 
1. นางสาววิริยา  ศิลสวัสดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงชุติมา   ระย้าอินทร์
2. เด็กหญิงทิพกฤตา    พุทธช่วย
3. เด็กหญิงทิพย์พาพร   เปลี่ยนเมฆ
4. เด็กหญิงนันธิตา    ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา   พงษ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงสุภัทรตรา  จำปารัตน์
 
1. นางพิสมัย   ภู่พิจิตร
2. นางสาววรพรรณ   จำปาเทศ
3. นายจรูญ  ฟากฟื้น
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กชายกฤษนัย  เฮี๊ยะเซ้ง
2. เด็กชายณภัทร  สายอร่าม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประทีป
4. เด็กชายนครินทร์  มากนุช
5. เด็กชายมิซา  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายเอกวัฒน์  แก้วคำ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศรีประจันทร์
2. นางสาวรทิพย์  เสนาวงค์
3. นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชนินทร์  ยานบุญ
2. เด็กชายชินดนัย  กะพุก
3. เด็กชายนิธิ  เยาวราช
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดรชาม่วง
5. เด็กชายภูรินทร์  จ้อยประเสริฐ
6. เด็กชายวุฒิชัย  เพิกโสภณ
7. เด็กชายสรนันท์  สายทองแก้ว
8. เด็กชายอานัด  โกโฮม
 
1. นางอมรรัตน์  โสภานิช
2. นางดรุณี  ร้ายไพรี
3. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงญานิกา  มูลพวก
2. เด็กหญิงธิติภรณ์  อู่ตะเภา
3. เด็กชายนพเก้า  คงคาดิษฐ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ทองแพง
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศักดิ์ศรี
6. เด็กหญิงภัทริดา  นาคา
7. เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุอุดม
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์นาค
9. เด็กหญิงสกุณา  เนียมสกุล
10. เด็กชายสรสิช  ขาวอร่าม
 
1. นางสาวดวงหทัย  อินทนิล
2. นางเพชรรัตน์  ช้อยเครือ
3. นางสาวอรอุมา  นันชม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงชลธิดา  หลำทอง
3. เด็กหญิงนิรชา  บำรุงจิตต์
4. เด็กหญิงปุญรัตน์  ชมอิ่ม
5. เด็กหญิงลลิตา  แสนอุบล
6. เด็กหญิงศุภกร  แพรสมุทร
7. เด็กหญิงสายธาร  ภิรมย์แก้ว
8. เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์บูรณ์
9. เด็กหญิงสโรชินี  มีสีผ่อง
10. เด็กหญิงอนัญพร  ทองนาค
 
1. นางสาววรพรรณ์  ศรีอรุณ
2. นางสาวสุวารี  สุกเสาร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขันทอง
2. เด็กหญิงนิรชา  เคลือวัลย์
3. เด็กหญิงพรลภัส  เฉลิมดิษฐ
 
1. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
2. นางสายใจ  แคล้วเครือ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองดอนเหมือน
2. เด็กหญิงศุภาภรณ์  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เทียนไชย
 
1. นางชนัญญา  ลักษณะวีระ
2. นางสาวจุฑามาศ  เฮนะเกษตร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลโสภณ
2. เด็กหญิงรื่นฤดี  ปรีเปรมโอฐ
3. เด็กหญิงสิริยากร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวกัลยานี  เต็มชื่น
2. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  รักขุมแก้ว
2. เด็กหญิงมาริษา  โชติช่วง
3. เด็กหญิงอารียา  ปัญญาปรุ
 
1. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
2. นางขวัญจิรา  กำไลศักดิ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงปิยพร  ทวิ
2. เด็กชายศุภกร  สมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์   แก้วมาลา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อิสระฉันท์
2. เด็กชายพงษ์ไพร  แสงไกร
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นางโสภี  สุขเจริญ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปานเรือง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  วังก๋าใจ
 
1. นางสาวศฐาปตีห์  มาประดิษฐ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเกตุ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ครองรูป
 
1. นางมนัสรชาณ์  มหาแก้ว
2. นางสาวอินธิรา  นาโสม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
2. เด็กชายปฏิพล  อินทร์ทอง
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายกวินทร์พันธ์  คงสบาย
2. เด็กหญิงพรณิชา  มูลเมือง
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นางสาวชุติมา  บุญเลิศ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายภัสดา  แตงหนู
2. เด็กชายเมธา  ปลื้มไทย
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายธิเบต   ดีลุนไชย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกนกนันท์  บุญมาส
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  สุขสมัย
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นางสาววนิดา  เดชนอก
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชมเชย
2. เด็กหญิงสโรชา  เขียวหอม
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายศักดิ์สยาม  จันทร์ธานี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงกนกนุช  กิ่งรางสาตร์
2. เด็กชายอธิคม  สนทนา
 
1. นางจันทนา  มาประเทียบ
2. นางจิราภรณ์  พันธ์ไทย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เสนาธรรม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ดวงชื่น
 
1. นางสาวศฐาปตีห์  มาประดิษฐ์
2. นายชนวรรฎ  ละออเอี่ยม
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุตรน้ำเพชร
2. เด็กชายสมภพ  ปุญญประดิษฐ์พร
3. เด็กหญิงอภิญญา  พุฒหอมรื่น
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายชวิศ  ศรีลาเคน
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปราบพาลา
2. เด็กชายธนากร  ฉายกองบุญ
3. เด็กหญิงพิชญา  ประจวบวัน
 
1. นายฑีฆายุ  ปรางจันทร์
2. นายปรัชญา  ฟองน้ำ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงมณี  รัตนสุนทร
2. เด็กชายสิทธินนท์  เบ็ญจวรรณ์
3. เด็กหญิงอริสา  ชัยมงคล
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสังเวียน  พงษ์เพ็ชร์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุน้อย 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ทรัพย์สิน
2. เด็กชายสงกรานต์  เจริญสุข
3. เด็กชายอัครพล  ขันทอง
 
1. นางปฤษณา  ประพันธ์พจน์
2. นางณพิชญ์  เหลืองสอาด
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายลิขิต  ฟองน้ำ
3. เด็กหญิงศรุตา  บุญเย็น
 
1. นางสาวหัถยา  นิยมชาติ
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
3. เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธีรภัทร  โชติช่วง
2. เด็กหญิงวรัชยา  คลังทรัพย์
3. เด็กชายสรวีย์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวโสภา  มั่นเรือง
2. นายประสิทธิ์  รำพรรณ์
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงพรศิริ  พวงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุุปรียา  อุ่นเรือน
 
1. นายฑีฆายุ  ปรางค์จันทร์
2. นางสาววิไลพร  แสงนาค
 
165 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงมาริสา  แสงพุฒ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ประทานสุข
3. เด็กชายอภิชาต  แพงพุฒ
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุนวิจิตร
2. เด็กชายธีระพล  ถนอมรัก
3. เด็กชายนที  บัวขาว
 
1. นางปภพพร  นัยยปริวัตร
2. นางสาวฐิตินาฏ  เทียมแพ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์  กล่อมจิตร
2. เด็กชายศุภกร  วิสาธร
3. เด็กชายอติชาติ  หลวงภาพ
 
1. นางสาวฐิตินาฏ  เทียมแพ
2. นายวรวิทย์  บุญเพ็ญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายปฏิพันธ์  อุบุ
2. เด็กชายมนต์เมฆา  จ่าโท
3. เด็กชายวิชพล  พอวะ
 
1. นางอนงค์  สว่างศรี
2. นางอัจฉรา  พลไชยะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกู้ชิพ้อ  คอป้า
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงปวีณา  เล่งคุ
 
1. นางอนงค์  สว่างศรี
2. นางอัจฉรา  พลไชยะ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จำเหล่
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิมจิ้ม
3. เด็กหญิงปิยะภัทร  สุวรรณ
4. เด็กหญิงพรกนก  กลีบเมฆ
5. เด็กหญิงวรรณกร  บัวหอม
6. เด็กหญิงโสรยา  กาลเมฆ
 
1. นางศศิธร  เทพสวัสดิ์
2. นางลัดดา  พุฒเอก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงขนิฐา  บุญยง
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ชอแระ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ใจจันทร์
4. เด็กหญิงวรินดา  จันทร์แจ่ม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบมาลี
6. เด็กหญิงอังคณา  ดิษเหมาะ
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
2. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
3. นางสาวธาริณี  ชื่นบาน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายนิโคล่า  ตูร์รีออง
2. เด็กหญิงอักษราภัค  แย้มพรหม
3. เด็กหญิงเขมิกา  ประยูรหงษ์
 
1. นางสุดารักษ์  สันติภพ
2. นางกานดา  ปานรัตน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประนางรอง
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  เทาตัน
3. เด็กหญิงภัทราพิชญ์  พนมบริรักษ์
 
1. นายประดิษฐ์  สลับแสง
2. นายสมบูรณ์  สิทธิทองจันทร์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กหญิงฐัฑตวรรณ  แนวถาวร
2. เด็กหญิงวิภาพร  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงเปมิกา  ใจกล้า
 
1. นายประยูร  สามชูศิลป์
2. นางสาววาณิชชา  ผูกน้อย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกิตติภณ  รัตนวัน
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยพุทธา
3. เด็กหญิงฑิตยา  เที่ยงธรรม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
2. นางอุไร  เจริญสุข
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พวงสวาย
2. เด็กชายวุฒิชัย  เหมทอง
3. เด็กหญิงศศิฉาย  อุ่นเรือน
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์น้อย
2. เด็กหญิงทิวากาล  จิตร์ชะวี
3. เด็กหญิงบุณยาพร  ตาละคำ
 
1. นางสาวธาริณี  ชื่นบาน
2. นายกิติพล  สาลีผล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กหญิงจินดา  เยงโพ่
2. เด็กหญิงวราพรรณ  สว่างอารมณ์
3. เด็กชายอริสา  ขำเจริญ
 
1. นางดวงกมล  แย้มเกษร
2. นางสาวคุณารัตน์  รสชุ่ม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงสาลินี  หลวงคงคา
2. เด็กหญิงอภิสรา  บุญมี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แท่งทอง
 
1. นางสาวรจนา  พรหมชาติ
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขาภิรมย์
2. เด็กหญิงภาณินี  ชุมพล
3. เด็กหญิงภูริสา  นุชแทน
 
1. นายวรวิทย์  จันสา
2. นางสุนทรี  วัฒนสุนทร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงฐาปานี  กุศลอภิบาล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพรศิริ  ขันแข็ง
 
1. นางอุไร  เจริญสุข
2. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงศิลป์รภัสสร  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงสุวิกานต์  จันทรดาสุข
3. เด็กหญิงหฤทัย  นำ้เพชร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โตเหมือน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงชลิตา  หมูยา
2. เด็กหญิงอรณิชา  ร่มโพรีย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เนียมเตียง
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชิษณุชา  บุญพามี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อร่ามหนุน
3. เด็กหญิงธานณัฏฐ์  โสภา
 
1. นางนงลักษณ์  มนตรีมุข
2. นางปพิชญา  แก้วอุไร
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงณัฐานันตร์  กลิ่นโอชา
3. เด็กชายสกุลวัฒน์  รุ่งราตรี
 
1. นางไพรินทร์  หลงเปลี่ยว
2. นางสาวจิราภรณ์  หนูสิทธิ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ยิ้มพราย
 
1. นางรัชนี  เจิดสกุล
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายธีพัฒน์  เรืองโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ธเนศจงเจริญกุล
 
1. นางชูใจ  สายหมี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 1. เด็กหญิงธันวดี  โลหะกฤษณะ
 
1. นางดวงใจ  แก้วมณี
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายธีรภัทร  สินสายไฟ
 
1. นางสาวกุลรัตน์  ใจงามกุล
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกระ 1. เด็กชายปฐมนันท์  ทัพยุทธพงศ์
 
1. นางสาวศรินรัตน์  วิเชียรโชติ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์แย้ม
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุขภิรมย์
3. เด็กหญิงเหมียว  -
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  เสียงเอก
2. เด็กหญิงสุธิดา  ภู่เด่นดวง
3. เด็กชายอานนท์  ศรีจักรผ่อง
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  เร่งรบ
2. เด็กชายรัตนกร  สุขเสงี่ยม
 
1. นางฉัตรลดา  ไวยพารา
2. นางพจนีย์  ทองประเสริฐ
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจังคนิภา  ฉิมไพบูลย์
2. เด็กชายนิธินันท์  ทองมีศรี
 
1. นางสุนันท์  เจริญสุข
2. นางสาววราภรณ์  มาลี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1. เด็กชายวัชรภูมิ  สีขาว
 
1. นางสาวอาภาพร  แสงประสิทธิ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางรุ่งทิวา  คณะโต
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกิติยา  เจริญภักดี
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายอัฏพล  ทองสอง
 
1. นางเอมอร  มุ่นพลาย
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เอี่ยมรอด
 
1. นางจิราพร  ฝีมือช่าง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายรณกร  มงคลสังข์
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดท่าโขลง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดบรรฑิต
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คล้ายทอง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันดอน 1. เด็กหญิงวันวิสา  พุมมา
 
1. นางศริณยา  จันทร์เพ็ญ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ไกรวิจิตร
 
1. นางระพีพร  คิ้วทวีวิวัฒน์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กหญิงธันยมัย  เที่ยงลิ้ม
 
1. นางเนตรทราย  บุญเรือง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนงนภัส  เบญจวงค์
 
1. นางสาวปิยะณัฏฐ์  เลิบไธสง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงขนบพร  ทองสอง
2. เด็กหญิงจรัญพร  จูยี่
3. เด็กหญิงฟ้าใส  โจยี่
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญถิ่น
5. เด็กหญิงแก้ว  ปุ๊
6. เด็กหญิงแตน  เปียผู้
7. เด็กหญิงโศรดา  เอจุ๊
 
1. นางเอมอร  มุ่นพลาย
2. นางสาวสมปอง  กรรณรัตน์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันนาค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงพิยะดา  ลีวงศักดิ์
 
1. นางฉัตรลดา  ไวยพารา
2. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายคุณากร  อ่อนน้อม
2. เด็กชายศุภกิจ  เต็มทวี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริปรัง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
2. นางกิตติยา  กุลวงค์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกิตตินันท์  สังวาลย์
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  สารศรี
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปราเทือง
 
1. นางกมลทิพย์  เพิกโสภณ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายกันทรากร  แก้วมี
2. เด็กชายธนาธิป  ขันธ์สุวรรณ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุวัตร
 
1. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
2. นางสาวบังอร  วรรณฤกษ์งาม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนภัสสร  สวนทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  แดงกุรี
3. เด็กหญิงเทพอักษร  แจ่มศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
2. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองปลอด
2. เด็กชายพัสกร  ชัยปัญหา
 
1. นางสาวกรกนก  มะลิทอง
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงวาสนา  รอดขาว
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชัยมานะ
 
1. นางพิชญา  กองแดง
2. นายเอกนคร  อัคธรรมโม
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  หอมจิตร
2. เด็กชายอดิเทพ  พิณศรี
3. เด็กชายอนันต์ชัย  ฐานุคตนานนท์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ประชุมสาร
2. นางลั่นทม   ขวัญชัยรัตนภูมิ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  เปี่ยมพูล
2. เด็กหญิงนันทิพร  ไทยจิ้งหรีด
3. เด็กชายวรเวช  เหมือนเผ่าพงศ์
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาวเบญญาภา  รุ่งไพรี
 
217 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันดาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แจ่มประจักษ์
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สัสดีอ่วม
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสกุล
4. เด็กหญิงณฐนนท์  เกิดน้อย
5. เด็กชายณภัทร  ยิ้มพราย
6. เด็กชายธนพร  แสงแตง
7. เด็กชายนนทวัฒน์  สัสดีอ่วม
8. เด็กชายนพพร  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงนฤมล  ดวงผาสุข
10. เด็กชายปธิวัช  เนตรขำ
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีณรงค์
12. เด็กชายปิยพัทธ์  ตะบูนเพ็ชร
13. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พรศรีทอง
14. เด็กชายภูวดล  ปัญญา
15. เด็กชายวงศกร  พรโตมอน
16. เด็กชายสุภัทธ  พูลพิพิธ
17. เด็กชายอภิวัฒน์  ยิ้มพราย
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  เอี่ยมอรุณ
19. เด็กชายอัษฎา  คงแคล้ว
20. เด็กชายอานนท์  กลั่นกลิ่นหอม
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาวะทอง
 
1. นายเสียง  แจ่งประจักษ์