หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   23 พ.ย. 2559   24 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภออู่ทอง 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามบาส โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศูนย์บริการชุมชน โรงเรียนอู่ทอง 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ลานอเนกประสงค์ สพป.สพ.๒ 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ลานอเนกประสงค์ สพป.สพ.๒ 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ลานอเนกประสงค์ สพป.สพ.๒ 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
14 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ห้องประชาธิปไตย (ชั้น๒) โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชาธิปไตย (ชั้น๒) โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
14 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องวิทยฐานะ สพป.สพ.2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
15 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
16 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
17 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
18 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
19 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
20 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
21 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
22 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
23 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
24 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 อาคารสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 อาคารสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 อาคารสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 อาคารสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 อาคารสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารโดม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 090-4470922 , นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 099-2855193
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]