หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุคนธ์ สุขสุวรรณโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นายบุญชู เก็งสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางปัญจพร ช้างเขียวโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
5. นางสมจิต แจ้งใจโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางชะเอม รัตนะโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นางผุสดี เหลี่ยมดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางวะรา นะวะมะโรจน์โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์กรรมการ
4. นางไพลิน มั่งคั่งโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางดวงเดือน ชาวสวนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชำนาญอักษรโรงเรียนบ้านเขากำแพงประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เจริญหุนโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
3. นางสมจิตร์ อุ่นศรีโรงเรียนบ้านจรเข้สามพันกรรมการ
4. นางอาภรณ์ สมณวัฒนโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง วงทองโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนันทิยา อภิสิทธิเนตรโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา กานต์กัมพลโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายเทพนม ปัตลาโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางวิมาลา ศรีสมเดชโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ศรีทาโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นางณัชฌาน์ เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวพิทยา บุญยเกตุโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางพิมพืใจ ผิวชะอุ่มโรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ใจเที่ยงกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงูเห่าประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ เปียศิริโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางรจนา รักน้อยโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
4. นางจิราภา ทองงามโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
5. นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี นักฟ้อนโรงเรียนวัดปทุมสราวาาสกรรมการ
3. นางสุทิน แผนสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางอำนวยพร สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
5. นางนิภา เตียบฉายพันธุ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข บุญมีโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา ศรีสมเดชโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ แจ่มแจ้งโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
4. นางสาวแก้วใจ ยอดสมุทรโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
5. นางนริสา พรมหมื่นไวย์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรทัย ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิเชียร หนูทองโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
3. นายสุรัตน์ คำหอมรื่นโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวอิสสริยา ภมรพลโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
5. นางสาวยุพิน เมฆพยับโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา แก้วเขียวโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ตั๊นมากโรงเรียนบ้านหนองเฝ้ากรรมการ
3. นางสาวจิตรา ศรีสงวนโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา อินทร์พลับโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นางสาวอิสสริยา ภมรพลโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมีชัย นาคชัยยะโรงเรียนวัดทับกระดานประธานกรรมการ
2. นางวันทา น้อยแก้วโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางประยูร รูปหมอกโรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
4. นางประนอม เสือดำโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นางขวัญธนา ศรีบุญเพ็งโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสุชิน สุขรักษ์โรงเรียนบ้านทะเลบกประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ออระเอี่ยมโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
3. นางสาวมนตรา แก้ววิชิตโรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ระเวกโฉมโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
5. นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์ไพจิตรโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสงวนประธานกรรมการ
2. นางศิรินทร์ทิพย์ อินทะนามโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
3. นางสาวธนพร สิงห์โตอาจโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางณิชกานต์ สารทองโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ แสงดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางชูศรี พิมนิสัยครูโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางเจริญรัตน์ เรือนเรืองโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
5. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างป่าดีโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็นโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
3. นางวิเชียร มั่นคงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
4. นางสุริยา ศรีชมภูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอริศรา แจ้งใจดีโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางแววดาว มากระจันโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสมศรี เสียงเพราะดีโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ช้างพันธ์ข้าราชบำนาญกรรมการ
4. นางชลดา วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาววัลย์วิสา แจ้งสว่างโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางชบาร์ โพธิกุลโรงเรียนวัดรางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อ่วยสุขโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา พิมพ์แก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางสุกัญญา ชูวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนุชนรี สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐศอร มีเกียรติเดชาธรโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. นายสุนันท์ แก้วเกยูรโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางอินทิรา ศาสตร์เณรโรงเรียนธัญญาวารีกรรมการ
5. นางสุภาวดี เชียงทองโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชุติมณฑน์ ลาแพงดีโรงเรียนบ้านเขากำแพงประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เรียบเรียงโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายวันดี หาญกุดเลาะโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ ฉัตรประพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทยา ใจตรงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธันวา วิริยะประสิทธิ์โรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
3. นางณัฐหทัย เนตรพระโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวดุษฎี เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
5. นางชำเลือง กลิ่นลำดวนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทยา ใจตรงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธันวา วิริยะประสิทธิ์โรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
3. นางณัฐหทัย เนตรพระโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวดุษฎี เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
5. นางชำเลือง กลิ่นลำดวนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางหทัยชนก พรมเพียงช้างโรงเรียนบ้านดอนพุทราประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ น้อมระวีโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
3. นางขวัญใจ บุญลือโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา มนประสิทธิ์ชัยโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์โรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี มากระจันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ตันจริยภรณ์โรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นายนพพร ขาวประเสริฐโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ พุ่มเกตุแก้วโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางพรรณี สำเนียงงามโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอัมพร แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสุวิมล สุตโตโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หอมกุลโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอัมพร แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสุวิมล สุตโตโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หอมกุลโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบรรจง แหยงกระโทกโรงเรียนวัดบ้านกรวดประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีรัตน์ วงศ์บุญส่งโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร มูลละอองโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ ฟักเงินโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
5. นายมนูญ พันธุ์จันทร์โรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
6. นางสาวกิตติยา แก้วสระแสนโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
7. นางสาววีรวรรณ ละอองบัวโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
8. นางสาวศศิประภา บุญเกิดโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
9. นางนฤมล พัฒนกิตติเวทย์โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
10. นางนุชจรี จันทวาทโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
11. นางสาวจุฑามาศ วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
12. นางสาวประกายดาว ชุมภูบางโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง แช่มช้อยโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
3. นางสาวดารินทร์ ปฏิสนธิโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการ
4. นางบุปผา ช้อนใจโรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
5. นางสาวฐิติกานต์ บุญเกิดโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
6. นางสาวจินตนา ช่อมะม่วงโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
7. นางเพ็ญรุ่ง พันธุ์จันทร์โรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
8. นางสาวชลดา สวยค้าขายโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
9. นายอนุชา นักพรานบุญโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
10. นางสาวศรีรัตน์ วงษ์บุญส่งโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
11. นางสาวยุพา ธาตรีอุดมโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
12. นายจัตตุพล ดลสรีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขวัญดาวรุ่ง วารินทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวภัณฑิรา โพธิ์พันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. นางสาวจิรภาภิรม กาญจนศักดิ์โรงเรียนวัดชีธารามกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ ปู้ทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางสุทธิรัก มหาเมฆโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
6. นายพชรวรรษ มากระจันโรงเรียนบ้านจรเข้สามพันกรรมการ
7. นางฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดรโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
8. นางสาวนิลุบล รูปหมอกโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
9. นางสาวพิลวัลย์ ขาวสอาดโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
10. นายวุฒิชัย สวิพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
11. นางสาวสัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ ตาดีโรงเรียนวัดสระศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา สระศรีสมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ช่างเรือนกุลโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวจันดี จรเข้โรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
5. นางทิพวรรณ ขำดีโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการ
6. นางสาวศศิธร ป่าสวนสักโรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ตันกสิกิจโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
4. นางปารีณา แสงฉายโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ตันหยงธัชชัยโรงเรียนบญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวอรนุช นามปัญญาโรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิคม นิรมาณโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน วารีรัตน์โรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวกนกพร สังขวรรณโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางสาวแคทรียา อภิเดชโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์) กรรมการ
5. นางสาวจีรพรรณ วงศ์วิรัติโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยุพดี โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ศาลยาชีวิตโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ แผนสมบูรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สีดำนิลโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวมีน เกียรติสำรองโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา ผิวขำทองดีโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เรือนทองดีโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ พลอยสุกใสโรงเรียนวัดโพธิ์เขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา ผิวขำทองดีโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เรือนทองดีโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ พลอยสุกใสโรงเรียนวัดโพธิ์เขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิภา หอมชื่นโรงเรียนบ้านหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว ศรีชมเชยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เงินวิลัยโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
4. นางสาวจริยา แก้วสะอาดโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
5. นางสาวกิติมา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
6. นางอารีรัตน์ สอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวิภา หอมชื่นโรงเรียนบ้านหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว ศรีชมเชยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เงินวิลัยโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
4. นางสาวจริยา แก้วสะอาดโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
5. นางสาวกิติมา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
6. นางอารีรัตน์ สอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ พึ่งพานิชโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ตันติวิศาลเกษตรโรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กาฬภักดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นายสำเริง สุวาทโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
5. นางสาวอังคณา นาคทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
6. นางสมถวิล พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ พึ่งพานิชโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ตันติวิศาลเกษตรโรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กาฬภักดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นายสำเริง สุวาทโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
5. นางสาวอังคณา นาคทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
6. นางสมถวิล พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านดอนตำลึงประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
3. นายมงคล ไทยานันท์โรงเรียนบ้านดงกะเชากรรมการ
4. นายปัญญา ทองสุกใสโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวนาตยา จิวรรจนะโรดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชนะ ศรีดอกไม้โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายกรัณภัก กาฬภักดีโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พละเดชโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการ
4. นายวัฒนา ม่วงอร่ามโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายฉัตรดนัย เบ้าพรุมมาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
6. นางปณิธาน หล่ำค้าขายโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธเนศพล คชการโรงเรียนบ้านทะเลบกประธานกรรมการ
2. นางเพชรา เชื้อเพชรโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. นายวันชัย ภักดีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
4. นายประจิน มากมายโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ จิวรรจนะโรดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
6. นางปนิศฐา เหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ แจ้งสว่างศรีโรงเรียนบ้านหัววังประธานกรรมการ
2. นายลิขิต วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสุปรียา ผิวดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นางรุ้งนภา เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
6. นายสมชาย แตงโตโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ แจ้งสว่างศรีโรงเรียนบ้านหัววังประธานกรรมการ
2. นายลิขิต วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสุปรียา ผิวดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นางรุ้งนภา เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
6. นายสมชาย แตงโตโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนันทนา อริยสัจจะธรรมโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
2. นางสาวราตรี มาตรวิจิตรโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นางสาวณดา โพธะนังโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
2. นางวรัทยา สง่ากุลโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ปั้นทองสุขโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
2. นางอรนุช ยอดอ่อนโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ คำดีโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย ผลิเจริญสุขโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพย์พานทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. นายสมชาย สระทองยอดโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ บุตรขจรโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เสถียรอินทร์โรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
3. นางนภาวรรณ ศรีกงพานโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางลมัยพร ดาวเรืองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ม่วงพรวนโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก แผนสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางสาวราตรี มาตรวิจิตรโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายกำธร เกตุแก้วโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
4. นายนที เทียนสมบูรณ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
5. นายธวัช ธูสรานนท์โรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายยรรยงค์ สำเนียงงามโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายไพศาล แสวงหาโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นายสุจินดา หมอยาดีโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายยรรยงค์ สำเนียงงามโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แย้มขยายโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายไพศาล แสวงหาโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นายสุจินดา หมอยาดีโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสำเรียง อุดมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายจักรี มาช่วยโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
3. นางสมใจ ปิยวรรณนุกุลโรงเรียนบ้านโคกหม้อกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางหนึ่งฤทัย พระสุทาโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
2. นางสุรีพร สุขช่วยโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ ศรีบุญเพ็งโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภลักษณ์ จำปาสักโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
2. นางมณฑิรา นาคลำภาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายธรรมสาร พวงบุปผาโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชวนพิศ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
2. นางกนกอร นิยมญาติโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ เชาว์ไวพจน์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางประไพ อุดมผลโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
2. นางจิราพร ฟุ้งเฟื่องวิทยากุลโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ มิ่งมีสุขโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปริษา หวลไหมโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผลกรรมการ
2. นางอมรา วิไลพรโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
3. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เมฆฉายโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุงข้าราชบำนาญกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เชวงภักดีเวทย์ข้าราชบำนาญกรรมการ
3. นายสุนัย วงศ์ทองโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวอุมารินทร์ น้อมบุญญาครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นางรวีวรรณ เรืองวิเศษโรงเรียนวัดชีธารามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายชลิต โพธิ์พันธุ์ข้าราชบำนาญประธานกรรมการ
2. นางริณดา สำอางตาข้าราชบำนาญกรรมการ
3. นายประสาร ดาวล้อมโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
4. นางโสภา มาพลายโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวอโนชา ทนกล้าโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ จำนงเนียรโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
7. นายเชาวลิต วงษ์จินดาโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชลิต โพธิ์พันธุ์ข้าราชบำนาญประธานกรรมการ
2. นางริณดา สำอางตาข้าราชบำนาญกรรมการ
3. นายประสาร ดาวล้อมโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
4. นางโสภา มาพลายโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวอโนชา ทนกล้าโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ จำนงเนียรโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
7. นายเชาวลิต วงษ์จินดาโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ด้วงต้อยโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิต อุ่นกองโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายปรีชา โค้วไล้โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสุขสันต์ แสงดาวโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นายทิวา ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
6. นายสรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1กรรมการ
7. นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์โรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ด้วงต้อยโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิต อุ่นกองโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายปรีชา โค้วไล้โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสุขสันต์ แสงดาวโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นายทิวา ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
6. นายสรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1กรรมการ
7. นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์โรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
2. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางพิชาพร รามัญอุดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
2. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางพิชาพร รามัญอุดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
2. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางพิชาพร รามัญอุดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพร ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางโพธิ์กรรมการ
2. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนวัดหัวโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพร ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางโพธิ์กรรมการ
2. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนวัดหัวโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญนำ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
2. นายทนง ผ่องกัลป์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญนำ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
2. นายทนง ผ่องกัลป์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
2. นายทนง ผ่องกัลป์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพร ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางโพธิ์กรรมการ
2. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านหัวโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
2. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
2. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
2. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกัณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ 1กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
6. นายราชันย์ เสมียนกงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
6. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
6. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
6. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุปรีดา พรมทองโรงเรียนวัดหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์อู่ทองกรรมการ
5. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา พรมทองโรงเรียนวัดหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์อู่ทองกรรมการ
5. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกงูเห่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอุทัยภาดาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกงูเห่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา คำเทศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางศุภิกา ชุสินธ์ธลาดลโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
3. นางมาลัย จิ๋วเจริญโรงเรียนวัดหนองสลัดไดกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร คงณศิริโรงเรียนวัดปทุมสราวาาสกรรมการ
5. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา คำเทศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนัดดาว หลั่งแร่โรงเรียนวัดจำปาประธานกรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ จันทร์เจริญโรงเรียนบ้านโคก 7กรรมการ
3. นางสาวปรางค์ทิพย์ สีจันดีโรงเรียนบ้านจรเข้สามพันกรรมการ
4. นายรชต พิกุลเงินโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางสาววิจิตตรา สีตองอ่อนโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
6. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
7. นางสาวคนิกานต์ มากมายโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสมทรง นิลยานข้าราชบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนิภา จิราโรจน์ข้าราชบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายออม ใจซื่อโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
4. นางพรรณพร ศรีขวัญเมืองโรงเรียนบ้านหนองกุฏิกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
6. นายปรีชา ภักดีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
7. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
8. นายวัชระ มะลิวัลย์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
9. นายจงรัก เย็นใจดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายชลิต โพธิ์พันธุ์ข้าราชบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงตาลกรรมการ
3. นายบรรยง มากาสอนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นายอุดม คำเรียงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
5. นายสมชาย เกตุมาสโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นางบรรจง แหยงกระโทกโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราชโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ ซ้อนเสียงดังโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
9. นายสกุลไทย เมฆฉายเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา คุ้มฉายารองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ โมกกงจักรโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. จ.ส.อ.ปวงเศรษฐ์ เกามสงครามโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
4. นายชูชัย วงศ์ไพโรจน์ข้าราชบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขตนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ หอมสุวรรณนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางสาวบุปผา เจิมศิรินักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขตนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ หอมสุวรรณนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางสาวบุปผา เจิมศิรินักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอัมพร เกิดมงคลโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสมพร พลไกรโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
3. นางจิรวัลย์ สุขวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
4. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็นโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
6. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชูศรี พิมนิสัยโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการ
3. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางปรางทอง รุ่งเรืองโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
6. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
3. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนาโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา พันธุ์มาตรโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวบาหายัน จามรีโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
6. นายนรินทร์โชติ คุรุเหียรติการณ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
7. นายสุรเดช พลนำโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ปัญสิงห์โรงเรียนวัดสระยายโสมประธานกรรมการ
2. นายนพธีร์รัฐ พันธุ์หงษ์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
4. นางถนอมจิตต์ ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นันทะไสยโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวสุรภา เหล็งหวานโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เสือเมืองโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสมร กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนวัดปทุมสราวาาสกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ึคนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขายโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายชนินทร์ สุขสำราญโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
6. นายระพี ศรีวิเชียรโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
7. นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประพัทธ ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขายโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นายชูพงศ์ ศภุพิมิตรกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายชนินทร์ สุขสำราญโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ใจโตโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสาวฐิติยา รัตนายนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินดา แจ่มแจ้งโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี กาฬอินทร์โรงเรียนวัดนันทวันกรรมการ
7. นายกิตติคุณ แก้วคำฟูโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรมกรรมการ
8. นายสุรเดช พลนำโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชรกรรมการ
9. นางสาวกัญญาณัฐ พันธุ์สถิตย์โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์โรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
4. นางสาวปรยา เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์โรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
5. นางสาวปรยา เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์โรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
5. นางสาวปรยา เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุลโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีบรรเทาโรงเรียนวัดหัวกลับกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีบรรเทาโรงเรียนวัดหัวกลับกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นายนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีบรรเทาโรงเรียนวัดหัวกลับกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีบรรเทาโรงเรียนวัดหัวกลับกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
3. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางสาวนิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี ศรีบรรเทาโรงเรียนวัดหัวกลับกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หมายงามโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสาวน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หมายงามโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นายสุปชัย สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายวรรณไชย ประกอบธรรมโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นางมานิตย์ ทิพย์สภาพกุลโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นายสุปชัย สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายวรรณไชย ประกอบธรรมโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นางมานิตย์ ทิพย์สภาพกุลโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
4. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
4. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางปัญจพร ช้างเขียวโรงเรียนวัดคลองตันประธานกรรมการ
2. นางมณี รักราษฎร์โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
3. นางแฉล้ม ช่างเรือนงามโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร ช้างเขียวโรงเรียนวัดคลองตันประธานกรรมการ
2. นางมณี รักราษฎร์โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
3. นางแฉล้ม ช่างเรือนงามโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางประยูร ขำเมธาโรงเรียนวัดโคกยายเกตุุกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางประยูร ขำเมธาโรงเรียนวัดโคกยายเกตุุกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา สังขวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชัยนิตย์โรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา ทองสุกใสโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
4. นางเพชราภรณ์ เล้าภาษิตโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
5. นางมฤมล หมอยาดีโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สังขวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชัยนิตย์โรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา ทองสุขใสโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
4. นางเพชราภรณ์ เล้าภาษิตโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
5. นางนฤมล หมอยาดีโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ กาบแก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสาวปุณิกา ยอดเพชรโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวารินทร์ กาบแก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสาวปุณิกา ยอดเพชรโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช ทับทองดีโรงเรียนวัดบางบอนประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีกิตติธราโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสระพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ทับทองดีโรงเรียนวัดบางบอนประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีกิตติธราโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสระพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางหัทยา ทับทิมดีโรงเรียนวัดยางยี่แสประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ คงประคองโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
4. นางสุกัญญา สนธิเณรโรงเรียนวัดลาดประทุมทองกรรมการ
5. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางหัทยา ทับทิมดีโรงเรียนวัดยางยี่แสประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ คงประคองโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
4. นางสุกัญญา สนธิเณรโรงเรียนวัดลาดประทุมทองกรรมการ
5. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัฒนีพร ทองลิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมากประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ตู้แก้วโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางทศวรรณ สีเหลืองโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการ
6. นางเสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุขโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธีรพล ว่องกิตติพงษ์ผู้อำนวยโรงเรียนวัดหนองตาสามประธานกรรมการ
2. นางวัสสดี แช่มช้อยโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
3. นางสาวชโลธร สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
4. นางอัญชลี หิรัญอ่อนโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา โสภาโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
6. นางรัชนีกร แก้วแกมเกษโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวชลชนก หนูรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ เชาว์ไวพจน์โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางระวิวรรณ สดประเสริฐโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พวงขาวโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถนอม จิตไวโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
2. นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดีโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา สุนทรโรจน์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย กรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
8. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
9. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
10. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
11. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑กรรมการ
5. นายราชันย์ เสมียนคงโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
8. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
9. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
10. นายสุพัฒน์ กลัดน้อยโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
11. นางสาวนลินี ดวงเวียงโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ทับทองดีโรงเรียนวัดบางบอนประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีกิตติธราโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
4. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หมายงามโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หมายงามโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนาโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์โรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นายนรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางสาวบาหยัน จามรีโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
6. นางสาวธารณี ผูกอยู่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
7. นายสุรเดช พลนำโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนบ้านเขาชานหมากกรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางประยูร ขำเมธาโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนบ้านเขาชานหมากกรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางประยูร ขำเมธาโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 090-4470922 , นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 099-2855193
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]