หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 0 0 0
2 002 โรงเรียนตลาดขุนขยัน 0 0 0
3 051 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 16 32 22
4 013 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 11 17 13
5 014 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 7 21 7
6 015 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 15 8
7 016 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 18 42 25
8 017 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 0 0 0
9 018 โรงเรียนบ้านทะเลบก 6 10 7
10 019 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 18 35 27
11 020 โรงเรียนบ้านนเรศ 10 20 11
12 022 โรงเรียนบ้านบัวขาว 3 6 4
13 021 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 0 0 0
14 023 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 2 6 4
15 027 โรงเรียนบ้านยมเบือ 2 4 3
16 028 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 3 8 6
18 030 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านสระหลวง 3 5 3
20 032 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1 3 1
21 033 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 3 17 6
22 034 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 8 18 11
23 035 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 0 0 0
24 038 โรงเรียนบ้านหนองจิก 21 31 21
25 037 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 13 18 15
26 039 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 0 0 0
27 042 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 1 1 1
28 043 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 0 0 0
29 044 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 14 30 22
30 040 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 2 6 4
31 036 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
32 045 โรงเรียนบ้านหนองแหน 0 0 0
33 041 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 14 7
34 049 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 2 3 2
35 050 โรงเรียนบ้านหัววัง 11 21 14
36 048 โรงเรียนบ้านหัวเขา 0 0 0
37 046 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 9 10 9
38 047 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 6 15 9
39 008 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 28 57 33
40 009 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 7 14 8
41 010 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 0 0 0
42 011 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 1 1 1
43 012 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 0 0 0
44 024 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 11 8
45 025 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 1 1 1
46 026 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1 3 2
47 052 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 34 80 55
48 053 โรงเรียนพลับพลาไชย 12 55 24
49 054 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 2 6 2
50 055 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 14 13
51 057 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 13 32 15
52 059 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
53 058 โรงเรียนรัตนไพศาล 0 0 0
54 060 โรงเรียนวัดกกม่วง 0 0 0
55 061 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 9 9 9
56 065 โรงเรียนวัดคณฑี 5 9 6
57 066 โรงเรียนวัดคลองตัน 3 5 4
58 067 โรงเรียนวัดคอกวัว 1 2 2
59 069 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 8 20 13
60 068 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 2 5 4
61 072 โรงเรียนวัดจันทราวาส 13 31 23
62 073 โรงเรียนวัดจำปา 15 47 23
63 075 โรงเรียนวัดชีธาราม 7 10 7
64 074 โรงเรียนวัดช่องลม 0 0 0
65 078 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 4 6 4
66 077 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 13 21 14
67 079 โรงเรียนวัดดอนสงวน 1 1 1
68 080 โรงเรียนวัดดอนสุโข 2 4 3
69 081 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 34 84 45
70 082 โรงเรียนวัดทับกระดาน 31 51 33
71 088 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 74 184 115
72 087 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1 3 2
73 083 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 1 1 1
74 084 โรงเรียนวัดท่าข้าม 2 5 2
75 085 โรงเรียนวัดท่าจัด 0 0 0
76 086 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 70 170 114
77 090 โรงเรียนวัดธัญญวารี 1 1 1
78 091 โรงเรียนวัดนันทวัน 9 20 15
79 094 โรงเรียนวัดบางบอน 17 32 18
80 095 โรงเรียนวัดบางสะแก 4 10 4
81 096 โรงเรียนวัดบางสาม 9 24 16
82 093 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 2 2 2
83 097 โรงเรียนวัดบ้านกรวด 1 15 4
84 098 โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 0 0 0
85 100 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1 3 2
86 101 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 4 7 4
87 104 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 4 8 6
88 108 โรงเรียนวัดยางยี่แส 7 14 11
89 109 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 21 52 38
90 110 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 8 15 10
91 111 โรงเรียนวัดรางกร่าง 13 18 15
92 112 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 10 27 15
93 113 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 5 8 5
94 114 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 3 7 5
95 117 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 5 12 9
96 116 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 8 16 12
97 118 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 8 16 12
98 119 โรงเรียนวัดสระด่าน 8 18 11
99 120 โรงเรียนวัดสระพังลาน 6 16 6
100 121 โรงเรียนวัดสระยายโสม 17 24 18
101 122 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 2 3 2
102 123 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14 24 19
103 124 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1 3 1
104 125 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 0 0 0
105 126 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 2 3 2
106 128 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 5 5 5
107 129 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 6 10 9
108 130 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 7 13 10
109 131 โรงเรียนวัดหนองหลอด 0 0 0
110 132 โรงเรียนวัดหนองหลุม 6 20 11
111 127 โรงเรียนวัดหนองแจง 8 15 9
112 134 โรงเรียนวัดหัวกลับ 1 3 1
113 135 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 2 2 2
114 133 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 0 0 0
115 062 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 0 0 0
116 063 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 11 30 18
117 064 โรงเรียนวัดเขาพระ 3 3 3
118 089 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 5 8 8
119 092 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 7 12 10
120 115 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 4 7 6
121 070 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 5 10 5
122 071 โรงเรียนวัดโคกสำโรง 0 0 0
123 099 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร 0 0 0
124 106 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 5 15 7
125 105 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 2 3 3
126 107 โรงเรียนวัดโภคาราม 5 10 6
127 136 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 4 8 6
128 137 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 3 9 6
129 138 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 2 3 3
130 139 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 5 11 5
131 141 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 3 8 4
132 140 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 4 7 4
133 076 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 6 15 7
134 102 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 7 43 17
135 103 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 24 61 39
136 142 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล 0 0 0
137 143 โรงเรียนสองพี่น้อง 4 20 9
138 144 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 0 0 0
139 146 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 40 104 65
140 147 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 48 128 84
141 148 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 5 17 9
142 149 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 5 24 8
143 145 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 0 0 0
144 150 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 0 0
145 151 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 0 0 0
146 152 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 7 13 10
147 003 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 31 52 39
148 004 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0
149 005 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 14 19 15
150 006 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 4 4 4
151 007 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 4 7 5
152 056 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 11 24 12
รวม 1112 2491 1576
4067

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 090-4470922 , นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 099-2855193
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]