สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 49 12 0 5 61
2 วัดทุ่งคอก 48 16 0 6 64
3 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 28 11 3 5 42
4 วัดทองประดิษฐ์ 19 6 4 2 29
5 ปรีดาวิทย์ 18 12 0 4 30
6 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 18 9 1 3 28
7 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 18 8 3 6 29
8 วัดไผ่โรงวัว 15 7 0 2 22
9 วัดทับกระดาน 12 11 1 4 24
10 วัดสระยายโสม 12 2 1 1 15
11 บ้านดอนตำลึง 10 5 0 1 15
12 บ้านเขากำแพง 10 4 6 3 20
13 วัดจันทราวาส 10 2 1 0 13
14 วัดยางสว่างอารมณ์ 9 6 1 2 16
15 บ้านทุ่งดินดำ 9 3 2 3 14
16 วัดจำปา 9 3 0 1 12
17 บ้านหนองจิก 8 7 3 2 18
18 วัดสว่างอารมณ์ 8 3 1 0 12
19 พลับพลาไชย 8 2 0 0 10
20 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 7 3 0 0 10
21 วัดรางกร่าง 7 2 2 1 11
22 วัดนันทวัน 7 1 0 1 8
23 บ้านหนองจิกรากข่า 7 0 2 2 9
24 วัดดอนมะเกลือ 6 6 0 1 12
25 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 6 3 2 0 11
26 บ้านจรเข้สามพัน 6 3 0 2 9
27 วัดเขาพนมนาง 6 2 1 0 9
28 วัดกลางบ้านดอน 6 2 0 1 8
29 วัดศรีเฉลิมเขต 6 2 0 0 8
30 บ้านหนองสานแตร 6 1 3 0 10
31 วัดรางบัวทอง 6 1 1 1 8
32 แม่พระประจักษ์ 5 3 1 2 9
33 วัดบางบอน 5 2 2 3 9
34 บ้านห้วยม้าลอย 5 2 1 1 8
35 วัดสระด่าน 5 1 1 1 7
36 วัดไผ่ขาด 5 1 0 0 6
37 วัดหนองแจง 5 0 2 0 7
38 บ้านนเรศ 4 4 2 0 10
39 วัดไชยนาราษฎร์ 4 0 0 1 4
40 วัดหนองตาสาม 4 0 0 0 4
41 บ้านดอนกลาง 4 0 0 0 4
42 วัดย่านซื่อ 4 0 0 0 4
43 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 3 4 3 3 10
44 วัดคีรีรัตนาราม 3 3 1 1 7
45 บ้านหัววัง 3 3 1 1 7
46 วัดยางยี่แส 3 3 0 0 6
47 วัดสระกร่างเจริญธรรม 3 3 0 0 6
48 วัดหนองยายทรัพย์ 3 2 0 2 5
49 วัดโพธิ์ทองเจริญ 3 2 0 0 5
50 บ้านหนองโพธิ์ 3 2 0 0 5
51 วัดบางสาม 3 2 0 0 5
52 วัดหนองหลุม 3 2 0 0 5
53 วัดราษฎรบำรุง 3 2 0 0 5
54 บ้านเขาชานหมาก 3 1 1 2 5
55 บ้านห้วยหิน 3 1 1 1 5
56 อนุบาลวัดดงตาล 3 1 0 1 4
57 สองพี่น้อง 3 1 0 0 4
58 วัดเทพพิทักษ์ 3 0 0 2 3
59 วัดเวฬุวัน 3 0 0 1 3
60 บ้านโป่ง 3 0 0 0 3
61 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 2 4 3 1 9
62 อุภัยภาดาวิทยาลัย 2 2 1 2 5
63 บ้านทะเลบก 2 2 1 1 5
64 วัดศรีสร้อยเพชร 2 2 1 0 5
65 บ้านดงกะเชา 2 1 2 2 5
66 วัดโภคาราม 2 1 0 1 3
67 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 2 1 0 0 3
68 วัดหนองพันเทา 2 1 0 0 3
69 บ้านบัวขาว 2 1 0 0 3
70 บ้านสระหลวง 2 1 0 0 3
71 วัดใหม่เพชรรัตน์ 2 0 1 1 3
72 วัดสระพังลาน 2 0 0 4 2
73 วัดโคกยายเกตุ 2 0 0 1 2
74 วัดคีรีเจริญผล 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองกระดี่ 2 0 0 0 2
76 วัดโพธิ์เขียว 2 0 0 0 2
77 วัดหัวโพธิ์ 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองกระทู้ 1 4 0 3 5
79 วัดชีธาราม 1 3 2 1 6
80 วัดเนินพระปรางค์ 1 2 3 1 6
81 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 2 1 1 4
82 วัดปทุมสราวาส 1 2 1 0 4
83 วัดบางสะแก 1 1 1 1 3
84 วัดพรสวรรค์ 1 1 1 1 3
85 วัดคลองตัน 1 1 1 0 3
86 วัดดอนมะนาว 1 1 1 0 3
87 วัดสระศรีเจริญ 1 1 0 0 2
88 วัดใหม่สิทธาวาส 1 0 2 0 3
89 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1 0 1 2 2
90 พานิชชีวอุปถัมภ์ 1 0 1 0 2
91 วัดสำเภาทอง 1 0 1 0 2
92 บ้านหัวทำนบ 1 0 0 1 1
93 วัดใหม่นพรัตน์ 1 0 0 1 1
94 วัดบ่อคู่ 1 0 0 1 1
95 วัดดอนสุโข 1 0 0 1 1
96 วัดท่าข้าม 1 0 0 1 1
97 บ้านไผ่ตาโม้ 1 0 0 0 1
98 บ้านโป่งพรานอินทร์ 1 0 0 0 1
99 วัดบ้านกรวด 1 0 0 0 1
100 วัดทุ่งเข็น 1 0 0 0 1
101 วัดเขาพระ 1 0 0 0 1
102 บ้านสระกระโจม 1 0 0 0 1
103 บ้านโคกงูเห่า 1 0 0 0 1
104 วัดท่ากุ่ม 1 0 0 0 1
105 วัดหัวกลับ 1 0 0 0 1
106 วัดใหม่บำรุงธรรม 1 0 0 0 1
107 วัดคณฑี 0 1 2 2 3
108 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 1 2 1 3
109 บ้านหนองเฝ้า 0 1 1 0 2
110 วัดคอกวัว 0 1 0 0 1
111 วัดสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
112 บ้านยมเบือ 0 0 1 1 1
113 บ้านหนองวัลย์เปรียง 0 0 1 0 1
114 วัดใหม่ปทุมสูตร 0 0 0 2 0
115 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 1 0
116 วัดธัญญวารี 0 0 0 1 0
117 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 1 0
118 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0
รวม 561 239 86 118 1,004