สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 50 12 1 5 63
2 วัดทุ่งคอก 49 16 0 6 65
3 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 28 11 3 5 42
4 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 21 9 3 6 33
5 วัดทองประดิษฐ์ 19 6 4 2 29
6 ปรีดาวิทย์ 18 12 0 4 30
7 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 18 9 1 3 28
8 วัดไผ่โรงวัว 15 7 0 2 22
9 วัดทับกระดาน 14 11 1 4 26
10 วัดสระยายโสม 12 2 1 1 15
11 บ้านดอนตำลึง 11 5 0 1 16
12 บ้านเขากำแพง 10 4 6 3 20
13 วัดสว่างอารมณ์ 10 3 1 0 14
14 วัดจันทราวาส 10 2 1 0 13
15 วัดยางสว่างอารมณ์ 9 6 1 2 16
16 บ้านทุ่งดินดำ 9 3 2 3 14
17 วัดจำปา 9 3 0 1 12
18 บ้านหนองจิก 8 7 3 2 18
19 วัดเขาพนมนาง 8 2 1 0 11
20 พลับพลาไชย 8 2 0 0 10
21 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 7 3 0 0 10
22 วัดรางกร่าง 7 2 2 1 11
23 วัดรางบัวทอง 7 1 1 1 9
24 วัดนันทวัน 7 1 0 1 8
25 บ้านหนองจิกรากข่า 7 0 2 2 9
26 วัดดอนมะเกลือ 6 6 0 1 12
27 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 6 3 2 0 11
28 บ้านจรเข้สามพัน 6 3 0 2 9
29 วัดกลางบ้านดอน 6 2 0 1 8
30 วัดศรีเฉลิมเขต 6 2 0 0 8
31 บ้านหนองสานแตร 6 1 3 0 10
32 วัดย่านซื่อ 6 0 0 0 6
33 วัดบางสาม 5 4 0 0 9
34 แม่พระประจักษ์ 5 3 1 2 9
35 วัดบางบอน 5 2 2 3 9
36 บ้านห้วยม้าลอย 5 2 1 1 8
37 วัดสระด่าน 5 1 1 1 7
38 วัดหนองพันเทา 5 1 0 0 6
39 วัดไผ่ขาด 5 1 0 0 6
40 วัดหนองแจง 5 0 2 0 7
41 บ้านนเรศ 4 4 2 0 10
42 บ้านหัววัง 4 3 1 1 8
43 วัดสระกร่างเจริญธรรม 4 3 0 0 7
44 วัดไชยนาราษฎร์ 4 0 0 1 4
45 วัดหนองตาสาม 4 0 0 0 4
46 บ้านดอนกลาง 4 0 0 0 4
47 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 3 4 3 3 10
48 วัดคีรีรัตนาราม 3 3 1 1 7
49 วัดยางยี่แส 3 3 0 0 6
50 วัดหนองยายทรัพย์ 3 2 0 2 5
51 วัดโพธิ์ทองเจริญ 3 2 0 0 5
52 บ้านหนองโพธิ์ 3 2 0 0 5
53 วัดหนองหลุม 3 2 0 0 5
54 วัดราษฎรบำรุง 3 2 0 0 5
55 บ้านเขาชานหมาก 3 1 1 2 5
56 บ้านห้วยหิน 3 1 1 1 5
57 อนุบาลวัดดงตาล 3 1 0 1 4
58 สองพี่น้อง 3 1 0 0 4
59 วัดเทพพิทักษ์ 3 0 0 2 3
60 วัดเวฬุวัน 3 0 0 1 3
61 บ้านโป่ง 3 0 0 0 3
62 วัดลาดประทุมทอง 3 0 0 0 3
63 วัดใหม่บำรุงธรรม 3 0 0 0 3
64 บ้านสระกระโจม 3 0 0 0 3
65 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 2 4 3 1 9
66 อุภัยภาดาวิทยาลัย 2 2 1 2 5
67 บ้านทะเลบก 2 2 1 1 5
68 วัดศรีสร้อยเพชร 2 2 1 0 5
69 บ้านดงกะเชา 2 1 2 2 5
70 วัดดอนมะนาว 2 1 1 0 4
71 วัดโภคาราม 2 1 0 1 3
72 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 2 1 0 0 3
73 บ้านบัวขาว 2 1 0 0 3
74 บ้านสระหลวง 2 1 0 0 3
75 วัดใหม่เพชรรัตน์ 2 0 1 1 3
76 วัดสระพังลาน 2 0 0 4 2
77 วัดโคกยายเกตุ 2 0 0 1 2
78 บ้านประทุนทอง 2 0 0 0 2
79 วัดคีรีเจริญผล 2 0 0 0 2
80 บ้านหนองกระดี่ 2 0 0 0 2
81 วัดโพธิ์เขียว 2 0 0 0 2
82 วัดหัวโพธิ์ 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองกระทู้ 1 4 0 3 5
84 วัดชีธาราม 1 3 2 1 6
85 วัดเนินพระปรางค์ 1 2 3 1 6
86 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 2 1 1 4
87 วัดปทุมสราวาส 1 2 1 0 4
88 วัดบางสะแก 1 1 1 1 3
89 วัดพรสวรรค์ 1 1 1 1 3
90 วัดคลองตัน 1 1 1 0 3
91 วัดสระศรีเจริญ 1 1 0 0 2
92 วัดใหม่สิทธาวาส 1 0 2 0 3
93 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1 0 1 2 2
94 พานิชชีวอุปถัมภ์ 1 0 1 0 2
95 วัดสำเภาทอง 1 0 1 0 2
96 บ้านหัวทำนบ 1 0 0 1 1
97 วัดใหม่นพรัตน์ 1 0 0 1 1
98 วัดบ่อคู่ 1 0 0 1 1
99 วัดดอนสุโข 1 0 0 1 1
100 วัดท่าข้าม 1 0 0 1 1
101 บ้านไผ่ตาโม้ 1 0 0 0 1
102 บ้านโป่งพรานอินทร์ 1 0 0 0 1
103 วัดบ้านกรวด 1 0 0 0 1
104 วัดทุ่งเข็น 1 0 0 0 1
105 วัดเขาพระ 1 0 0 0 1
106 บ้านโคกงูเห่า 1 0 0 0 1
107 วัดท่ากุ่ม 1 0 0 0 1
108 วัดหัวกลับ 1 0 0 0 1
109 วัดคณฑี 0 1 2 2 3
110 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 1 2 1 3
111 บ้านหนองเฝ้า 0 1 1 0 2
112 วัดคอกวัว 0 1 0 0 1
113 วัดสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
114 บ้านยมเบือ 0 0 1 1 1
115 บ้านหนองวัลย์เปรียง 0 0 1 0 1
116 วัดใหม่ปทุมสูตร 0 0 0 2 0
117 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 1 0
118 วัดธัญญวารี 0 0 0 1 0
119 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 1 0
120 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0
รวม 593 242 87 118 922