รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสงกรานต์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
 
1. นางปัญจพร  ช้างเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงอิสสรา  เอมสมบูรณ์
 
1. นางชลดา  วริกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
 
1. นางปราณี  สุขสมบูรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฏฐิฌา  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีสงวน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัสพร  จันทร์เสียงเย็น
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธุ์มาตย์
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธิติยา  ใจทัศน์
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ตั๊น
 
1. นางวันทา  น้อยแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยมะสมิต
 
1. นางสาวฐิติพร  แก้วตาสาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มฉาก
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธัญญ์ญาณา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงนิติพร  แสงภู่
3. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
 
1. นางฉันทนา  กานต์กัมพล
2. นางน้ำทิพย์  เปียศิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สามงามน้อย
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำเวบุญ
3. เด็กหญิงโสภิดา  ทองสูง
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  เกียรติคงนนท์
2. นางปราณีต  วันคลี่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแม้น
2. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ชูชื่น
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  ศรีสุข
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนินาถ  ม่วงแก้ว
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  พึ่งโภคา
 
1. นางสาวผกามาส  หอมกระจุย
2. นางประไพ  อุดมผล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคยะทา
2. เด็กหญิงปองขวัญ  ปิ่นเวหา
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงอัณธิกาญจน์  จิตรฉ่ำ
 
1. นางพเยาว์  ภักดีวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายสุรดิษ  รัศมี
 
1. นางนุชนรี  สุขสำราญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พลเวียง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   จูมศรียา
2. เด็กหญิงพรพรรณ   ก้อนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอธิกา   โพธิ์พรม
 
1. นางสาวนภัสสร  ปัญรังษี
2. นางสาวลัดดา  กุลวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจันทรา  อิ่มทอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงวราลักษ์  พรหมมาสต์
 
1. นางสาวภัทรภร   พลอยดอนคา
2. นางสาวสุภรพิทย์  บุญพรวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  หวังทรัพย์
2. เด็กหญิงพิชยา  โมกกงจักร์
3. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิพันธุ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ซ้อนเสียงดัง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวาสนา  พ่วงฉิม
2. เด็กชายอภิรักษ์  น้ำเพชร
3. เด็กหญิงอุ้มบุญ  อาจแย้มสรวล
 
1. นางประไพ  บุญอนันต์
2. นางสาวชลลดา  ปูรณโชติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายฐิติวัชร์  วงษ์บุญเพ็ง
2. เด็กชายปิยะ  แสงวิชา
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นางณัฐหทัย  เนตรพระ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายศักรินทร์  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงเพชรลดา  กองม่วง
 
1. นางอัมพร  แสงดี
2. นายบุญเลิศ  แสงดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายธีรภ้ทร์  ขุนสอาดศรี
 
1. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนภัทร  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางอัมพร  แสงดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  สระทองจุติ
3. เด็กชายเตชิต   ตั้งธงชัยวิริยะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เทพธานี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วเก่า
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ชรวงษ์
2. เด็กชายรุจรวิศร์  สุขสมพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ตู้แก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
2. นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กชายปัญจพล    พูลน้อย
2. เด็กชายพีรพล   อินพลับ
3. เด็กชายสัตยา   รัตนานนท์
 
1. นางศิรินภา  เรือนทองดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรียนจันทร์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เถิ่งเฟื่อง
3. เด็กหญิงสิริพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจำลอง  พันธ์เจริญ
2. นายสมศักดิ์  หิรัญอ่อน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติธัช  คงสมจิตร
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีทาหาร
3. เด็กชายสิริภพ  ใจเก่งดี
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงปัทมา  คนงานดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  คนงานดี
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
2. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณิชา  เทศทอง
2. เด็กหญิงวนัฐภรณ์  เทศทอง
 
1. นางสมถวิล  พิมทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกิตติพนธ์  สวยล้ำ
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  มาลัยมาตร
 
1. นายชนาธิวัฒน์  สืบศักดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1. เด็กชายชยพล  ศรีสุข
2. เด็กชายเตชินท์  มนตรีวัฒน์
 
1. นายมานะ  ปัญสมคิด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กุตพันธ์ุ
2. เด็กชายสมพร  คล้ายทอง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายหัตถยุทธ  เข็มทอง
2. เด็กชายเผชิญชัย  ปิ่นทอง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอภิรักษ์  ม่วงคุ้ม
2. เด็กชายโสภณ  ตันธนชัย
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วน้อย
2. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์ถม
 
1. นางสาวบุศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐิตาสิริ  สายจำเริญ
2. เด็กหญิงธัญญาริน  ฟักเงิน
3. เด็กหญิงรุจีพัชร  ศรีคำ
4. เด็กหญิงสุนันทา  พวงบุปผา
5. เด็กหญิงอภิรญา  พลเสน
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงชุติมา  สายศิลป์
2. เด็กหญิงปัทมา  ฉ่ำมา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  ทิตยวงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  น้ำหอม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หนูอ้น
3. เด็กหญิงจุไรวรรณ  เสร็จกิจ
4. เด็กหญิงนลินี  เหลืองสดใส
5. เด็กหญิงอินทรา  ใจบุญ
 
1. นางสาวอัญรัตน์  นุชกำบัง
2. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  คุ้มมาคุ้ม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คำแก้ว
3. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บัวหลาด
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญนิ่ม
5. เด็กหญิงแพรวา  จันทา
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางดารณี  แม้นเทวฤทธิ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมก
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  ภูมิอาวาส
4. เด็กหญิงรพีภัทร  ทรงศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงลดาภา  ทันโคกกรวด
 
1. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
2. นางกฤษณา  มากสอน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกรธิชา  ฤทธิกิจ
2. เด็กชายคิมหันต์  รอดเรื่อง
3. เด็กหญิงพรรณพนัช  วงษ์เสือ
4. เด็กหญิงอรัญญา  ไฝเพชร
5. เด็กชายอัษฏา  ชูสาย
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายประดิษฐ์  คำเรียง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงฐานิดา  โคตรวงค์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงมินตรา  คูณขาย
4. เด็กหญิงสุภาพร  พรานพงษ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มันมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นางสาวปิยะดา  อดทนดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปิยมิตรอำนวย
 
1. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ทองแม้น
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1. เด็กชายกฤษฎา   ปาละพันธ์
2. เด็กหญิงจันทริกา  ดีแย้ม
 
1. นางนที  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวนารี  สมประมาณ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงช่อผะกา  เหมมารา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วเปียก
 
1. นางจิราพร  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายเฉลิมรัตน์  อุดมโชคเจริญสุข
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นามบุตร
 
1. นางมาลิสา  กลิ่นเกษร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธาริณี  ครุฑใจกล้า
2. เด็กหญิงธีรนันท์  ครุฑใจกล้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  เหลื่อมสีจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  วันดี
5. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แดงประเสริฐ
6. เด็กหญิงวีรยา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย
8. เด็กหญิงอัจจิมา  อรุณฉาย
9. เด็กหญิงแก้ว  ทับทิมทอง
10. เด็กหญิงแพรวา  แผลงศร
 
1. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
2. นางสาวณัฐกาญจน์   ชาวสวน
3. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาจันทึก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงชลนิชา  อุดมฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ทับกริช
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  กินปี
6. เด็กหญิงนฤมล  ผิวอ่อนดี
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  เณรจ่าที
8. เด็กหญิงปนัทดา  ไชยต้นเทือก
9. เด็กหญิงพลอย  ตะวันเที่ยง
10. เด็กหญิงพินสุดา  เพ็งพารา
11. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นนท์ศิลา
12. เด็กหญิงศุภวรรณ  เกษาพันธ์
13. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
14. เด็กหญิงอรชุมา  รัตนเสถียร
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีบุญเป้า
 
1. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
4. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกฤษฏา  เบ้าบุญ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แห้วเพชร
4. เด็กหญิงนริศร  ปินะเต
5. เด็กหญิงนฤมล  ทองบ้านโข้ง
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงปานดาว  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงภานุชนาท  ทำจะดี
9. เด็กหญิงวัชรินทร์  ทับทองดี
10. เด็กหญิงวิชุดา  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กหญิงศิรินาถ  เทียมจันทร์
12. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
13. เด็กหญิงสุธิตา  บุญรอด
14. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยะสม
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ผิวอ่อนดี
 
1. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวหฤทัย  ดวงทิพย์
4. นางสาวอรนุช  นามปัญญา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายวรวิช  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อุดมพล
 
1. นายมีเชาว์  พุทธิวัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจีรณัชชา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  มิไพฑูรย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ
 
1. นายเทพสรร  จันทร์สระคู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แย้มพลายดี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แร่เพชร
 
1. นายสุุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 1. เด็กหญิงวนิดา  แป้นยิ้ม
 
1. นางนิสากร  คุณโท
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงอัญมณี  ธรรมรังสี
 
1. นางบังอร  อุดม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คงมิยา
 
1. นางบังอร  อุดม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายธนัชชา  นวลจันทร์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินทร์ศร
2. เด็กหญิงแก้วตา  แก้วเทพ
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงใย
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงปวีณัฐ  หมวดผา
2. เด็กหญิงเกษมณี  สีแดงดี
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
2. นางอุษา  คำพล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเหรา
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายปณต  ชาวอบทม
2. เด็กหญิงผักกาด  จันทราทิพย์
3. เด็กชายสหัสวิช  ฉิมมา
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ยกบุญญาธิการ
2. เด็กชายวรายุทธ์  แก้วบัวดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  ยกบุญญาธิการ
 
1. นางอรวรรณ  พิบูลย์
2. นางสาวอริศรา  แจ้งใจดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงอรพินท์  บัวงาม
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  มากระจันทร์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงเด่นนภา  อู่อรุณ
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เจดีย์
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงยลดา  ราแพงดี
 
1. นายอธิวรรธก์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลิ้มมั่ง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิลาวุฒิ
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เฉี่ยวงษ์ทอง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอิศเรศ  ตรีศักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กชายวรากร  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กชายณัฐพล  หอมสุข
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  กลมเกลียวญาติ
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซ้ายชูจีน
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  พุ่มมาลา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นใจดี
4. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ภูฆัง
5. เด็กหญิงธัญเรศ  ทองบ้านโข้ง
6. เด็กชายธีรศักดิ์  บรรดาศักดิ์
7. เด็กหญิงนิภาพร  คงพรม
8. เด็กหญิงผกามาศ  งวษ์พันตรี
9. เด็กชายพุทธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
10. เด็กชายยสินธร  พรมชนะ
11. เด็กชายวันชนะ  นาควงษ์
12. เด็กหญิงวิจิตตรา  หะระพัน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นใจดี
14. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีบุญเพ็ง
15. เด็กหญิงสราญจิตร  ฮวบศรี
16. เด็กหญิงสุวิมล  ทองมีทรัพย์
17. เด็กหญิงอรอุษา  อ่อนดี
18. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์เหมือน
19. เด็กชายเชาวรัตน์  ทองคงอ่วม
20. เด็กหญิงโสภิณนภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นางสิริกัญญา  บุตรขจร
3. นางถนอม  จิตไว
4. นางโสภา  มาพลาย
5. นางสาวพรพิมล  ดอนหงษ์ไผ่
6. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กชายกิตติภัทร  ซาอุรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  พยายม
3. เด็กชายธนวัตร  น้อยจันทรา
4. เด็กชายนพพร  ปานนุช
5. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเจริญ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผิวพิมพ์ดี
7. เด็กชายภากร  ใจซื่อ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พยายม
9. เด็กชายวรุฒน์  น้อยหา
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พรมชนะ
11. เด็กหญิงศรันยา  ใจกล้า
12. เด็กหญิงศศิธร  ลมูลศิลป์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์พรม
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองบ้านโข้ง
15. เด็กชายสุเมธา  หะระพัน
16. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีราธิราช
17. เด็กหญิงเกศินี  สุขเจริญ
18. เด็กหญิงเนตรนภา  จุมพรม
19. เด็กหญิงเพชรดา  ท้าวลา
20. เด็กหญิงโสรยา  จักขุจันทร์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นายเสนาะ  บุตรขจร
3. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
4. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
5. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
6. นางสาวจินตนา  หงษ์เวียงจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายศตวรรษ  อุ่นใจดี
 
1. นางทับทิม  สมาลาวงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หอมไม่หาย
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเมือง
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นายธนพล  ครุฑใจกล้า
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 1. เด็กหญิงณัฐพร  มีใจมั่น
 
1. นางวันเพ็ญ  ใจทหาร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผลงศร
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กชายพาณิชย์  ใจหาญ
 
1. นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงนภัษ  แผ้วสุวรรณ
 
1. นางปทิตตา  ธรรมพิทักษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิลาโรจน์
 
1. นางกฤติยา  เพชรธำมรงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายภูริภัทร์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. นางสาวอาริตา   อุ่นโสดา
 
1. นายสมควร  ยอยรู้รอบ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วงษ์ปรีดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายธนโชติ  ภู่ระหงษ์
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์   ศรีสังข์งาม
5. เด็กชายธานุภาพ  พัฒนะ
6. เด็กหญิงนรมน  หงษ์โต
7. เด็กหญิงนิรชา  หมอยาดี
8. เด็กชายมารุต  บุญสกุล
 
1. นางสาวแคทรียา  อภิเดช
2. นางสาวสุรนารี  ศึกหาญ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายนิวัตน์  หมโมรี
2. เด็กหญิงปิยดา  โตหลวง
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  โกมลสิงห์
4. เด็กหญิงพรชนก  คงคาหลวง
5. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญช่วย
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์งาม
7. เด็กชายอภิชาติ  พัดโต
8. เด็กชายไพศาล  กลิ่นสอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมสุภาพ
2. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนนันท์  คำหอม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญรอด
3. เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์
4. เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา
5. เด็กหญิงสโรชา  หอมหวล
6. เด็กหญิงหิรัญญา  ไกรทองสุข
 
1. นายสมัคร  เทพสถิตย์
2. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
3. นางสาวเมทินี  มากสอน
4. นางสาวธัญชนก  เนียมแตง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนาพร  บุญทองสุข
2. เด็กหญิงนันฐสา  บุญโสม
3. เด็กหญิงภัทรศรี  แสงธรรมนาถ
4. เด็กหญิงมธุชา  บุตรนิน
5. เด็กหญิงวิยดา  หงษ์ศรีเมือง
6. เด็กหญิงอนันธิดา  ท้าวกัลยา
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรี  นาคผง
3. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
4. นางละเอียด  สอิ้งทอง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรภัทร  อินสว่าง
2. เด็กชายธนพัฒน์  โพธิพงษ์
3. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวเมือง
5. เด็กชายแสงสุรีย์  เกิดหนุนวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โกลากุล
2. นายอายุทธ  เพ็งพันธุ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงพรพิชชา  จงรัตนานนท์
 
1. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ดีดก
2. เด็กชายณัฐพร  บุญศรีวงศ์
3. เด็กชายภควรรษ  ไกรทองสุข
4. เด็กชายศิริมงคล  จันทร์ส่องแสง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เศษสุวรรณ
6. เด็กชายเจษฏากร  ฉิมวงษ์
 
1. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประกอบทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศวิชัย
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญแสง
4. เด็กหญิงนุจรี  โพธิ์พรม
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
6. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนสมกิจ
 
1. นายอุดม  คำเรียง
2. นางบุษยา  คำเรียง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรวิทย์  มีเตอ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บูชา
3. เด็กชายธนภัทร์   สายทรัพย์
4. เด็กชายนพพร  วัดมาลี
5. เด็กชายวัลลภ  เชยชื่นทรวง
6. เด็กชายสาธิต  บูชา
7. เด็กชายอนุรักษ์  สอนกลิ่น
8. เด็กชายอนุรักษ์  ใจตรง
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รูปสม
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรุณแสงศิลป์
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  ดิษฐวัด
4. เด็กหญิงบุษกร  สุขจิต
5. เด็กหญิงริชาภัทร  ศักดิ์มงคลชัย
6. เด็กชายอิสราภรณ์  เจนประเสริฐไกร
7. เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
2. นางสาวภัชชา  นาคประเสริฐ
3. นางศิริวรรณ  พงษ์วะดี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บูชา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บูชา
3. เด็กชายทศพล  สอนลี
4. เด็กหญิงมนต์ภัสสร  วิวัฒน์กสิกิจ
5. เด็กหญิงรัตนวลี  สายทรัพย์
6. เด็กหญิงลลิตา  บูชา
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชา
8. เด็กหญิงสายฝน  สีน้อยเมือง
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
2. นายสัมฤทธิ์  ผิวบัวคำ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพรหมสถิตย์  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงสรัญวิกา  น้อยเลิศ
3. เด็กหญิงอารียา  ชะสีรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กลั่นจันทร์
3. เด็กชายภานุพงศ์  กองม่วง
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นายอดิศร  เนตรพระ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1. เด็กชายดนวัต  ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงผกาวัลย์  ฉิมวัย
3. เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์อุทัย
 
1. นางสาวจินดา  ประชุมพันธุ์
2. นางปทิตตา  ธัญญเจริญ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอกปัดชา
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สายบัว
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญวิเชียรฉาย
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แสงหิรัญ
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวชนิกา  สุนธิวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มณฑาทัด
 
1. นายณัฐพงษ์  เทศทอง
2. นางสาวกาญจนพรรณ  ทองไหลรวม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้อง 1. เด็กชายชาติชาย  ชาวโพธิ์สระ
2. เด็กหญิงศร  บุตรหนองกร่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นางพเยาว์  วงศ์กล่อม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงฟ้าไพลิน  ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขประมาณ
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงศิริกานต์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวปรยา  เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี  พรเลิศเกษมสุข
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายธีธัช  กิจศุภไพศาล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะณี
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวธัญญา  วงษ์ทองคำ
2. เด็กชายวายุพรรดิ์  ภัควันต์
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รื่นดอนไพร
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนตา  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงอาริยา  รูปคมสัน
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองเหมือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สูงดี
3. เด็กหญิงปิยนันท์  อาจแย้มสรวล
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 1. เด็กชายชัยมงคล   ถิ่นเซโปน
2. เด็กชายพงศกร  บุญมี
3. เด็กชายศุภกร  ปานผิวแก้ว
 
1. นายอรรถพล  พึ่งพานิช
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนิชาภา  ใจเอื้อย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำหอมกุล
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนากร  หมู่ศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ใจกล้า
3. เด็กชายพีรวิชญ์  เดชจิตต์
 
1. นายนรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
136 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองรุ่งทิพย์
2. เด็กชายนันทกร  เทศาราช
3. เด็กชายศราวุฒิ  โชว์พานิช
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นางสาวจันทิมา  เมืองจินดา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 1. เด็กชายจิรวิทย์  โพธิ์พระรส
2. เด็กชายธนะวัฒน์  ประกอบธรรม
3. เด็กชายวันชัย  ยา
 
1. นายจำเริญ  จิตบรรจง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกันทิมา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงนนทพร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กลั่นเจริญ
 
1. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
2. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน
2. เด็กหญิงประภัสรา  เจริญรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรพีพร  กระต่ายทอง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงณัฐพร  รักน้อย
2. เด็กหญิงมัณฑณา  แก้วเลาขวัญ
3. เด็กหญิงวริยา  วันเพ็ญ
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทรัพย์สมบรูณ์ชัย
2. เด็กหญิงฐิตาพัฒน์  ชายสีอ่อน
3. เด็กหญิงพรชิตา  สมเหมาะ
4. เด็กหญิงพัชราภา  เอกปัชชา
5. เด็กหญิงสุนิตา  ยอดเพ็ชร
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุข
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางภาชุณี  ใจกล้า
3. นางวิมลรัตน์  วงษ์กัณหา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  โชติสาย
2. เด็กหญิงนภัสสร  สมเหมาะ
3. เด็กหญิงนฤมล  แย้มอาสา
4. เด็กหญิงพิยดา  เชาวนนท์
5. เด็กหญิงสิรินทรา  โสวัตร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จอมเมฆ
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
3. นางสาวพัชรี  นาคผง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  สุขเกษม
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายสุบัน
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตมณี  สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายธาดา  จินดาวงษ์
2. เด็กชายนราธิป  เทพทอง
3. เด็กชายวสิษฐ์  สืบส่วน
 
1. นายธนรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวปวีณา  เสือเขียว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กหญิงภาวิณี   ทองดอนพุ่ม
2. เด็กหญิงวรรณภา   หอมสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถินมานัด
 
1. นางสาวเทวพร  ขำเมธา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายพงศธร  ปรางศร
2. เด็กหญิงวันดี  สายศิลป์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีคุณแสน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ล่านาลาว
3. เด็กหญิงสุปรียา  ดาละฮิม
 
1. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
2. นางพูลสุข  บุญมี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงธัญมาศ  คำมา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทร์มอญ
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางอารี  ปฐมมีโชค
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. นางสาวกัลยา  ชมชื่น
2. นายธีรชัย  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอ้อน  แจ่มใจ
 
1. นางสาวพิศมัย  เกิดโภคา
2. นางสาวปาริชาต  สมใจ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงวรพิชชา  อุบลเลิศ
2. เด็กชายวาทินี  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทร์มอญ
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางไพรัตน์  แสงประเสริฐ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นงค์ทอง
2. เด็กหญิงตุลาพร  อยู่โภชนา
3. เด็กหญิงรัตติยา  บัวนาค
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางประชุมพร  เสฏฐ์คณา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจซื่อกุล
2. เด็กหญิงนิรชา   ชาวนาโค
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พลายยงค์
 
1. นางสาวโกสุม  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ละมูลมี
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พุ่มจุ่น
 
1. นางจิตรา  พลเสน
2. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพทอง
2. เด็กชายชัยอนันต์  กุลสาลี
3. เด็กหญิงสุรีวรรณ  น้ำดอกไม้
 
1. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
2. นางสิริพร  ศรีเหรา
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทร์พันคำ
2. เด็กชายทวีทรัพย์  สุวรรณดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  คำป้อง
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
2. นางสาวสุมนา  กลิ่นพุฒซ้อน
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงกชกร  ใจซื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
 
158 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจบุญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ใบบาง
 
1. นางสาววิมล  กัญญาคำ
2. นางรุ่งอรุณ  เรือนทองดี
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีจอหอ
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กชายพัฒนคม  โพธิ์ศรี
 
1. นายอนุพงษ์  เดชมงคลเจริญ
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีไพบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายมงคล  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายนคร  ประเสริฐศิริวัฒน์
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายอำนาจ  ออมสิน
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายโอภาส  กนกชลาลัย
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำเนื้อดี
2. เด็กหญิงปภาวดี  แปจะโปะ
3. เด็กชายพงศกร  สายลือนาม
 
1. นางสาวจิราพร  ภิญญภาค
2. นางธิดารัตน์  ธรรมถีติ
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายคุณากร  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  พรมมา
3. เด็กชายลภัส  มณีพันธ์
 
1. นายหัสพงศ์  รักวงษ์ไทย
2. นางสาวอาลิษา  ฤทธิเดช
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฮวดศรี
2. เด็กชายวิทยา  วิเชียร
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองจันทร์ศรี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒซ้อน
2. นางสุกัญญา  สนธิเณร
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กชายทิวากร  แซ่จิว
2. เด็กชายปรัญชัย  เกษศรี
 
1. นางสาวอนันต์ธนา  สามพุ่มพวง
2. นางสาวสุภาพร  ภิรมย์เมือง
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีอรุณ
2. เด็กชายจิรพงศ์  แช่มชื่น
3. เด็กชายตุ้ย  -
 
1. นายวันดี  หาญกุดเลาะ
2. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายจักพล  แช่มชื่น
2. เด็กชายณัฐพล  ลิอุบล
3. เด็กหญิงเอื้อมพลอย  เฆ่ดี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โรจนวิเชียร
2. นางสาวคามภีร์  ปัญสมคิด