หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-
50 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 18 พ.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร. 086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]