หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
2 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
3 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร. 086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]