หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 5 12 7
2 003 โรงเรียนคลองกันยา 8 12 12
3 005 โรงเรียนคลองบางกระบือ 11 31 13
4 006 โรงเรียนคลองบางกะสี 8 13 11
5 007 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 18 40 29
6 009 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 60 139 95
7 008 โรงเรียนคลองบางแก้ว 19 45 29
8 010 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 0 0 0
9 011 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 0 0 0
10 012 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 18 49 33
11 013 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 6 9 9
12 014 โรงเรียนคลองสะบัดจาก 0 0 0
13 015 โรงเรียนคลองหลุมลึก 9 19 14
14 004 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 6 59 24
15 017 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 31 55 35
16 018 โรงเรียนตลาดคลองสวน 0 0 0
17 019 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 39 118 67
18 020 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 0 0 0
19 025 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 27 48 38
20 026 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 7 23 12
22 030 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 18 71 35
23 031 โรงเรียนปากคลองมอญ 12 22 14
24 032 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 24 57 39
25 035 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 31 107 47
26 036 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 6 10 9
27 037 โรงเรียนวัดกาหลง 0 0 0
28 038 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 66 131 89
29 040 โรงเรียนวัดคอลาด 0 0 0
30 042 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 20 43 28
31 043 โรงเรียนวัดนาคราช 0 0 0
32 044 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 38 114 70
33 045 โรงเรียนวัดบัวโรย 3 16 6
34 048 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 0 0 0
35 049 โรงเรียนวัดบางบ่อ 25 55 35
36 050 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 12 26 17
37 051 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 47 84 63
38 052 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 45 118 62
39 053 โรงเรียนวัดบางเพรียง 25 63 44
40 046 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 22 55 39
41 047 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 54 126 81
42 054 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1 3 2
43 057 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 15 56 17
44 056 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 19 38 28
45 058 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 13 24 13
46 059 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 46 84 54
47 060 โรงเรียนวัดลาดหวาย 14 20 19
48 061 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 39 105 66
49 062 โรงเรียนวัดสร่างโศก 9 20 14
50 063 โรงเรียนวัดสลุด 19 32 25
51 064 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
52 065 โรงเรียนวัดสีล้ง 2 25 7
53 066 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 4 4 4
54 069 โรงเรียนวัดหนามแดง 29 79 52
55 070 โรงเรียนวัดหัวคู้ 13 24 21
56 039 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 5 15 8
57 055 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 19 56 30
58 067 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 54 122 79
59 068 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 19 36 29
60 041 โรงเรียนวัดโคธาราม 16 33 27
61 077 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 0 0 0
62 078 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 19 52 33
63 079 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 21 33 26
64 080 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 15 49 21
65 081 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 31 57 47
66 084 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 56 195 96
67 082 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 52 131 77
68 016 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0
69 021 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 35 89 54
70 023 โรงเรียนเทวะคลองตรง 0 0 0
71 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 16 34 23
72 022 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 38 95 42
73 027 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 6 8 7
74 029 โรงเรียนประภามนตรี 3 13 30 14
75 034 โรงเรียนยินดีวิทย์ 28 59 47
76 071 โรงเรียนศรีดรุณ 0 0 0
77 072 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 0 0 0
78 073 โรงเรียนสาธิตบางนา 22 31 26
79 074 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
80 075 โรงเรียนสารสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 0 0 0
81 076 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
82 083 โรงเรียนอนุบาลชลิดา 2 6 4
83 085 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์ 2 6 4
84 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 7 12 7
85 033 โรงเรียนไพรีขยาด 11 23 11
รวม 1430 3456 2140
5596

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร. 086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]