สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คลองบางน้ำจืด 34 8 5 6 47
2 วัดกิ่งแก้ว 26 13 10 11 49
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 26 12 10 7 48
4 วัดบางพลีใหญ่ใน 26 6 6 7 38
5 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 21 8 4 7 33
6 รัตนโกสินทร์ 9 21 3 2 5 26
7 วัดราษฎร์บูรณะ 20 8 2 12 30
8 วัดบางโฉลงใน 18 13 2 12 33
9 วัดเสาธงกลาง 18 11 10 13 39
10 วัดนิยมยาตรา 17 5 3 2 25
11 ตลาดบางพลีน้อย 17 4 5 6 26
12 วัดศรีวารีน้อย 16 5 4 9 25
13 วัดบางพลีใหญ่กลาง 12 9 8 9 29
14 ปากคลองชวดใหญ่ 12 2 1 1 15
15 วัดสลุด 11 6 0 2 17
16 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 10 13 3 5 26
17 เตรียมปริญญานุสรณ์ 10 5 9 10 24
18 พรหมพิกุลทอง 10 3 5 6 18
19 วัดบางบ่อ 10 3 4 4 17
20 วัดมงคลโคธาวาส 10 3 0 6 13
21 วัดจรเข้ใหญ่ 9 3 1 2 13
22 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 8 10 1 8 19
23 ยินดีวิทย์ 8 8 6 5 22
24 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 8 8 4 5 20
25 สาธิตบางนา 8 3 3 8 14
26 วัดบางโฉลงนอก 6 5 6 5 17
27 คลองบางแก้ว 6 3 3 5 12
28 คลองกันยา 6 1 1 0 8
29 ไทยรัฐวิทยา 71 6 1 0 7 7
30 วัดหนามแดง 5 6 3 8 14
31 สุเหร่าบางกะสี 5 5 0 6 10
32 คลองเจริญราษฎร์ 5 0 0 0 5
33 คลองบางกะสี 4 0 3 0 7
34 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 3 14 7 8 24
35 สุเหร่าบางปลา 3 9 4 5 16
36 วัดเสาธงนอก 3 8 1 5 12
37 คลองบางกะอี่ 3 5 3 2 11
38 สุเหร่าบ้านไร่ 3 5 2 1 10
39 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 3 4 5 5 12
40 บ้านท้องคุ้ง 3 2 0 2 5
41 คลองกระแชงเตย 3 1 1 0 5
42 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 3 0 2 1 5
43 วัดหัวคู้ 2 5 3 3 10
44 วัดราษฎร์นิยมธรรม 2 5 3 0 10
45 วัดลาดหวาย 2 4 3 4 9
46 คลองบางกระบือ 2 4 1 1 7
47 ไพรีขยาด 2 3 2 4 7
48 ประภามนตรี 3 2 2 4 5 8
49 วัดบางพลีน้อย 2 2 4 3 8
50 วัดโคธาราม 2 2 3 4 7
51 วัดบัวโรย 2 1 0 0 3
52 วัดเกาะแก้ว 2 0 2 1 4
53 คลองหลุมลึก 2 0 1 6 3
54 วัดบางเพรียง 1 4 6 4 11
55 วัดมงคลนิมิตร 1 4 4 5 9
56 คลองพระยานาคราช 1 3 4 7 8
57 ปากคลองมอญ 1 2 1 8 4
58 ละมูลรอดศิริ 1 2 1 2 4
59 วัดสุคันธาวาส 1 2 0 0 3
60 วัดสร่างโศก 1 1 4 1 6
61 อนุบาลยินดีวิทย์ 1 1 0 0 2
62 อนุบาลชลิดา 1 0 1 0 2
63 วัดปานประสิทธาราม 1 0 0 0 1
64 คลองลาดกระบัง 0 2 4 0 6
65 เกวลินวิทยา 0 1 0 1 1
66 วัดสีล้ง 0 0 0 1 0
รวม 488 291 200 288 1,267