สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดกิ่งแก้ว 16 14 6 36 26 13 10 11 49
2 คลองบางน้ำจืด 13 10 8 31 34 8 5 6 47
3 วัดราษฎร์บูรณะ 12 4 2 18 20 8 2 12 30
4 วัดนิยมยาตรา 12 2 0 14 17 5 3 2 25
5 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 11 9 3 23 26 12 10 7 48
6 วัดศรีวารีน้อย 11 3 2 16 16 5 4 9 25
7 วัดบางพลีใหญ่ใน 8 10 4 22 26 6 6 7 38
8 วัดสลุด 8 4 1 13 11 6 0 2 17
9 ปากคลองชวดใหญ่ 8 3 1 12 12 2 1 1 15
10 วัดเสาธงกลาง 6 11 7 24 18 11 10 13 39
11 รัตนโกสินทร์ 9 5 6 4 15 21 3 2 5 26
12 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 5 3 8 16 21 8 4 7 33
13 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 5 3 3 11 8 10 1 8 19
14 วัดจรเข้ใหญ่ 4 2 2 8 9 3 1 2 13
15 ตลาดบางพลีน้อย 4 1 7 12 17 4 5 6 26
16 คลองเจริญราษฎร์ 4 1 0 5 5 0 0 0 5
17 คลองบางแก้ว 4 0 0 4 6 3 3 5 12
18 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 3 1 0 4 8 8 4 5 20
19 สุเหร่าบางกะสี 3 1 0 4 5 5 0 6 10
20 วัดบางโฉลงนอก 2 4 2 8 6 5 6 5 17
21 วัดบางโฉลงใน 2 3 6 11 18 13 2 12 33
22 วัดบางพลีใหญ่กลาง 2 3 4 9 12 9 8 9 29
23 วัดมงคลโคธาวาส 2 3 0 5 10 3 0 6 13
24 ยินดีวิทย์ 2 1 2 5 8 8 6 5 22
25 คลองบางกะสี 2 1 1 4 4 0 3 0 7
26 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 2 1 1 4 3 0 2 1 5
27 วัดมงคลนิมิตร 1 4 2 7 1 4 4 5 9
28 พรหมพิกุลทอง 1 3 1 5 10 3 5 6 18
29 วัดบัวโรย 1 2 0 3 2 1 0 0 3
30 ไทยรัฐวิทยา 71 1 1 2 4 6 1 0 7 7
31 คลองกระแชงเตย 1 1 0 2 3 1 1 0 5
32 วัดเกาะแก้ว 1 1 0 2 2 0 2 1 4
33 สาธิตบางนา 1 0 2 3 8 3 3 8 14
34 ไพรีขยาด 1 0 1 2 2 3 2 4 7
35 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1 3 5 3 2 11
36 ประภามนตรี 3 1 0 0 1 2 2 4 5 8
37 วัดปานประสิทธาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 เตรียมปริญญานุสรณ์ 0 4 3 7 10 5 9 10 24
39 วัดหนามแดง 0 3 1 4 5 6 3 8 14
40 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 0 2 1 3 3 14 7 8 24
41 วัดเสาธงนอก 0 2 0 2 3 8 1 5 12
42 วัดบางบ่อ 0 1 2 3 10 3 4 4 17
43 วัดบางพลีน้อย 0 1 2 3 2 2 4 3 8
44 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 1 1 2 10 13 3 5 26
45 สุเหร่าบ้านไร่ 0 1 1 2 3 5 2 1 10
46 วัดลาดหวาย 0 1 1 2 2 4 3 4 9
47 วัดบางเพรียง 0 1 1 2 1 4 6 4 11
48 สุเหร่าบางปลา 0 1 0 1 3 9 4 5 16
49 บ้านท้องคุ้ง 0 1 0 1 3 2 0 2 5
50 วัดราษฎร์นิยมธรรม 0 1 0 1 2 5 3 0 10
51 วัดสร่างโศก 0 1 0 1 1 1 4 1 6
52 วัดหัวคู้ 0 0 2 2 2 5 3 3 10
53 วัดโคธาราม 0 0 1 1 2 2 3 4 7
54 คลองพระยานาคราช 0 0 1 1 1 3 4 7 8
55 วัดสุคันธาวาส 0 0 1 1 1 2 0 0 3
56 คลองกันยา 0 0 0 0 6 1 1 0 8
57 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 4 5 5 12
58 คลองบางกระบือ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
59 คลองหลุมลึก 0 0 0 0 2 0 1 6 3
60 ปากคลองมอญ 0 0 0 0 1 2 1 8 4
61 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
62 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
63 อนุบาลชลิดา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
64 คลองลาดกระบัง 0 0 0 0 0 2 4 0 6
65 เกวลินวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
66 วัดสีล้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 167 137 100 404 488 291 200 288 979