สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คลองบางน้ำจืด 18 10 9 37 39 8 5 7 52
2 วัดกิ่งแก้ว 17 14 6 37 27 13 10 11 50
3 วัดนิยมยาตรา 17 3 0 20 22 6 3 2 31
4 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 14 4 9 27 31 9 4 8 44
5 วัดศรีวารีน้อย 13 3 2 18 18 5 4 9 27
6 วัดราษฎร์บูรณะ 12 4 2 18 20 8 2 12 30
7 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 11 9 3 23 26 12 10 7 48
8 วัดบางพลีใหญ่ใน 8 10 4 22 26 6 6 7 38
9 วัดสลุด 8 4 1 13 11 6 0 2 17
10 ปากคลองชวดใหญ่ 8 3 1 12 12 2 1 1 15
11 วัดเสาธงกลาง 6 11 7 24 18 11 10 13 39
12 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 6 4 3 13 10 10 1 8 21
13 รัตนโกสินทร์ 9 5 6 4 15 21 3 2 5 26
14 วัดหนามแดง 5 4 1 10 12 6 3 8 21
15 ตลาดบางพลีน้อย 5 2 7 14 19 4 5 6 28
16 คลองเจริญราษฎร์ 5 1 0 6 6 0 0 0 6
17 วัดบางพลีใหญ่กลาง 4 7 5 16 16 12 9 9 37
18 วัดจรเข้ใหญ่ 4 2 2 8 9 3 1 2 13
19 สุเหร่าบางกะสี 4 1 1 6 6 5 0 7 11
20 คลองบางแก้ว 4 0 0 4 6 3 3 5 12
21 วัดบางโฉลงใน 3 5 6 14 20 14 2 12 36
22 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 3 1 0 4 8 8 4 5 20
23 วัดบางโฉลงนอก 2 4 2 8 6 5 6 5 17
24 วัดมงคลโคธาวาส 2 3 0 5 10 3 0 6 13
25 ยินดีวิทย์ 2 1 2 5 8 8 6 5 22
26 คลองบางกะสี 2 1 1 4 4 0 3 0 7
27 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 2 1 1 4 3 0 2 1 5
28 วัดมงคลนิมิตร 1 4 2 7 1 4 4 5 9
29 พรหมพิกุลทอง 1 3 1 5 10 3 5 6 18
30 วัดบัวโรย 1 2 0 3 2 1 0 0 3
31 ไทยรัฐวิทยา 71 1 1 2 4 6 1 0 7 7
32 คลองกระแชงเตย 1 1 0 2 3 1 1 0 5
33 วัดเกาะแก้ว 1 1 0 2 2 0 2 1 4
34 สาธิตบางนา 1 0 2 3 8 3 3 8 14
35 ไพรีขยาด 1 0 1 2 2 3 2 4 7
36 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1 3 5 3 2 11
37 ประภามนตรี 3 1 0 0 1 2 2 4 5 8
38 วัดปานประสิทธาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 เตรียมปริญญานุสรณ์ 0 4 3 7 10 5 9 10 24
40 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 0 2 1 3 3 14 7 8 24
41 วัดบางเพรียง 0 2 1 3 1 5 6 4 12
42 วัดเสาธงนอก 0 2 0 2 3 8 1 5 12
43 วัดบางบ่อ 0 1 2 3 10 3 4 4 17
44 วัดบางพลีน้อย 0 1 2 3 2 2 4 3 8
45 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 1 1 2 10 13 3 5 26
46 สุเหร่าบ้านไร่ 0 1 1 2 3 5 2 1 10
47 วัดลาดหวาย 0 1 1 2 2 4 3 4 9
48 สุเหร่าบางปลา 0 1 0 1 3 9 4 5 16
49 บ้านท้องคุ้ง 0 1 0 1 3 2 0 2 5
50 วัดราษฎร์นิยมธรรม 0 1 0 1 2 5 3 0 10
51 วัดสร่างโศก 0 1 0 1 1 1 4 1 6
52 วัดหัวคู้ 0 0 2 2 2 5 3 3 10
53 วัดโคธาราม 0 0 1 1 2 2 3 4 7
54 คลองพระยานาคราช 0 0 1 1 1 3 4 7 8
55 วัดสุคันธาวาส 0 0 1 1 1 2 0 0 3
56 คลองกันยา 0 0 0 0 6 1 1 0 8
57 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 4 5 5 12
58 คลองบางกระบือ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
59 คลองหลุมลึก 0 0 0 0 2 0 1 6 3
60 ปากคลองมอญ 0 0 0 0 1 2 1 8 4
61 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
62 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
63 อนุบาลชลิดา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
64 คลองลาดกระบัง 0 0 0 0 0 2 4 0 6
65 เกวลินวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
66 วัดสีล้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 201 149 104 454 530 298 201 291 1,029