สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คลองบางน้ำจืด 39 8 5 7 52
2 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 31 9 4 8 44
3 วัดกิ่งแก้ว 27 13 10 11 50
4 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 26 12 10 7 48
5 วัดบางพลีใหญ่ใน 26 6 6 7 38
6 วัดนิยมยาตรา 22 6 3 2 31
7 รัตนโกสินทร์ 9 21 3 2 5 26
8 วัดบางโฉลงใน 20 14 2 12 36
9 วัดราษฎร์บูรณะ 20 8 2 12 30
10 ตลาดบางพลีน้อย 19 4 5 6 28
11 วัดเสาธงกลาง 18 11 10 13 39
12 วัดศรีวารีน้อย 18 5 4 9 27
13 วัดบางพลีใหญ่กลาง 16 12 9 9 37
14 วัดหนามแดง 12 6 3 8 21
15 ปากคลองชวดใหญ่ 12 2 1 1 15
16 วัดสลุด 11 6 0 2 17
17 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 10 13 3 5 26
18 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 10 10 1 8 21
19 เตรียมปริญญานุสรณ์ 10 5 9 10 24
20 พรหมพิกุลทอง 10 3 5 6 18
21 วัดบางบ่อ 10 3 4 4 17
22 วัดมงคลโคธาวาส 10 3 0 6 13
23 วัดจรเข้ใหญ่ 9 3 1 2 13
24 ยินดีวิทย์ 8 8 6 5 22
25 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 8 8 4 5 20
26 สาธิตบางนา 8 3 3 8 14
27 วัดบางโฉลงนอก 6 5 6 5 17
28 สุเหร่าบางกะสี 6 5 0 7 11
29 คลองบางแก้ว 6 3 3 5 12
30 คลองกันยา 6 1 1 0 8
31 ไทยรัฐวิทยา 71 6 1 0 7 7
32 คลองเจริญราษฎร์ 6 0 0 0 6
33 คลองบางกะสี 4 0 3 0 7
34 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 3 14 7 8 24
35 สุเหร่าบางปลา 3 9 4 5 16
36 วัดเสาธงนอก 3 8 1 5 12
37 คลองบางกะอี่ 3 5 3 2 11
38 สุเหร่าบ้านไร่ 3 5 2 1 10
39 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 3 4 5 5 12
40 บ้านท้องคุ้ง 3 2 0 2 5
41 คลองกระแชงเตย 3 1 1 0 5
42 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 3 0 2 1 5
43 วัดหัวคู้ 2 5 3 3 10
44 วัดราษฎร์นิยมธรรม 2 5 3 0 10
45 วัดลาดหวาย 2 4 3 4 9
46 คลองบางกระบือ 2 4 1 1 7
47 ไพรีขยาด 2 3 2 4 7
48 ประภามนตรี 3 2 2 4 5 8
49 วัดบางพลีน้อย 2 2 4 3 8
50 วัดโคธาราม 2 2 3 4 7
51 วัดบัวโรย 2 1 0 0 3
52 วัดเกาะแก้ว 2 0 2 1 4
53 คลองหลุมลึก 2 0 1 6 3
54 วัดบางเพรียง 1 5 6 4 12
55 วัดมงคลนิมิตร 1 4 4 5 9
56 คลองพระยานาคราช 1 3 4 7 8
57 ปากคลองมอญ 1 2 1 8 4
58 ละมูลรอดศิริ 1 2 1 2 4
59 วัดสุคันธาวาส 1 2 0 0 3
60 วัดสร่างโศก 1 1 4 1 6
61 อนุบาลยินดีวิทย์ 1 1 0 0 2
62 อนุบาลชลิดา 1 0 1 0 2
63 วัดปานประสิทธาราม 1 0 0 0 1
64 คลองลาดกระบัง 0 2 4 0 6
65 เกวลินวิทยา 0 1 0 1 1
66 วัดสีล้ง 0 0 0 1 0
รวม 530 298 201 291 1,029