รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แดงน้อย
 
1. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
 
1. นางสาวพินิจ  สุราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  กรโกษา
 
1. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ
 
1. นางณฐมล  คำปากดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปณิตา  โพสาราช
 
1. นางลักษวงษ์  จิระสุวรรณภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  กรเกษม
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  วรรณสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาวริณ  สุวรรณพุ่ม
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  จันทร์โต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ภิญโญ
 
1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสายฟ้า  พริ้งเพราะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงปวีณา  แจ่มใส
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงณิภาดา  อินทะวงศ์
 
1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงภัทราพร  ใจคง
2. เด็กชายวีรภัทร  ทศแก้ว
3. เด็กชายสุรสีห์  พุ่มขจร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
2. นางสาวชุตินันท์  สีโสด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงชญานิน  เทียกโฮม
2. เด็กหญิงบุศราวดี  ผลสรรค์
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  ใจจะนะ
 
1. นางสาววิชชุตา  ถาวรกัลปชัย
2. นางจินดา  รัตนานก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกุสุมา  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เมตดี
3. เด็กหญิงภัทรดา  จุ้ยนิยม
 
1. นายพร้อมยศ  ถาริยะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายภาณุพงค์  โพธิ์ลังกา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีวิลัย
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  แง้นาเหนือ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัชชา  รัตนาภรณ์
2. เด็กหญิงศุภาพร  แก้วโน
 
1. นายมาโนส  บุญพิทักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
 
1. นางลักษวงษ์  จิระสุวรรณภักดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายเลยา  กุลเทียนประดิษฐ
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงนันทณัฐดา  วงษ์บู่ทอง
 
1. นางสาวฐิติมา  ชอนขุนทด
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษดา  ปินตา
2. เด็กชายวายุ  บุญยสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สว่างแก้ว
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นาคเกิด
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  เพลิดแก้ว
2. เด็กชายวรพจน์  แดงโมท์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นาคเกิด
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายกิตติภัฎ  หอมจันทร์
2. เด็กชายนิศธนาธร  ไชยจำเริญ
3. เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
 
1. นางสาวนิราวรรณ  ศรีสุพรรณ์
2. นางสาวสุมิตรา  ปะนะพุทโต
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ทองสาย
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  ประฐมสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  มัฏฐารักษ์
2. นางสาวดวงกมล   วาททองหลาง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทีนัย
2. เด็กชายอัมรินทร์  แช่มเงิน
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กชายศุภกร  เงิดกระโทก
 
1. นายชานนท์  จันทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายภูริภัสร์  สาริภา
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  นิลปานันท์
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ช้างวิเศษ
2. เด็กหญิงรวิสรา  เทียนปิ๋วโรจน์
3. เด็กหญิงอพิชญา  รัตนภูมิสิทธิ์
 
1. นางสาวปุญณิศา  ชื่อเพราะ
2. นางสาวสุรีวัลย์  ขันสัมฤทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รักกะพันธ์
2. เด็กหญิงนิสากร  อินทรสอน
3. เด็กชายสุเมธ  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
2. นางกนกวรรณ  รัตนจิตธำรงกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สุขสมัคร
2. เด็กชายสหชาติ  คงระเรื่อย
3. เด็กชายเกรียงไกร  พรหมประสิทธิ์
 
1. นางสาวประกายแก้ว  สุขจิตร์
2. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  พิมูลขันธ์
2. เด็กหญิงยุวรรณดา  จันตา
3. เด็กหญิงลลนา  แคนหนอง
 
1. นางสาวอานิตยา  คำกลาง
2. นางสาวจินตนา  ลีลาสุวณิชย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงต้นข้าว  บัวละคร
2. เด็กหญิงรวิกานต์  สาคร
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  เครือโสม
 
1. นางอัมพร  หนูน้อย
2. นางวันอุทัย  คำมูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะคำรัมย์
2. เด็กหญิงชาลิสา  เงินโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเมือง
 
1. นางสาววรรัตน์  สุวรรณไตร
2. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงนิรมล  บุตทรา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ลิขิต
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ภูมมี
 
1. นางสาวศรีจันทร์  สามงามพุ่ม
2. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายดลนรัตน์  บางใหญ่
2. เด็กหญิงเจนจิราพร  อิ่มบุญสุ
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายฟารุตดีน  ปะทะม่วง
2. เด็กชายรัชตะ  สายวงศ์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะสี 1. เด็กชายชาคริต  สังเกตุกิจ
2. เด็กชายอานุภาพ  สุจิวร
 
1. นายชุมพร  ซื่อสัตย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะสี 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พริบไหว
2. เด็กชายภัทรธอน  เซ็งยี่
 
1. นายชนะชัย  เหล่ามา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายศุภกร  ประดับเพ็ชร
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ศิริโชติ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยยศ  จุลสันเที๊ยะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดธีแสง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรผกา  เลาพิลา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิทธิชัย
3. เด็กชายพีระพงษ์  ชัยณรงค์
4. เด็กหญิงภาวิตา  ทับทวี
5. เด็กหญิงมณียา  ทับโชติ
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นาคเกิด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกัฐจน์ณัฏฐ์  ภูมิวิสัย
2. เด็กหญิงทินทิวา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประเสริฐอำนวย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอนสังเกตุ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุรวงค์
 
1. นายเอกพงษ์  หอมสมบัติ
2. นางสาวเบญญาภา  พุ่มจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมฤทธิ์
3. เด็กชายวิสุทธิ์  นวลสุวรรณ์
4. เด็กหญิงวีรญา  นาเจริญ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หาระภูมิ
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นาคเกิด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงณฐิฎวรรณ  ศรีสงเปลือย
2. เด็กหญิงณัชชา  ทัศนนนท์
3. เด็กหญิงนันทนา  เซรัมย์
4. เด็กหญิงอภัสสมา  โพธิ์สุรินทร์
5. เด็กหญิงอภิชญา  สิงหราช
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
2. นายมนตรี  เอี่ยมคำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองเงิน
2. นายธีรวุฒน  ต่างบางกรูด
3. เด็กหญิงสุจิราพร  ศรีสุข
4. นายอนุชา   กันไชย
5. นางสาวเพชรรัตน์  อิ่มรอ
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
2. นางสาวณัฐมน   แก้วเกล็ด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายนิพนธ์  อุ่นรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงพรนภา  การันต์
3. เด็กชายพลพล  คุ้มเณร
4. เด็กหญิงสวรรยา  ทองเเพง
5. เด็กชายอภิเศก  ศรีบุญ
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วไพรฑูรย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงสุชานุช  ประสมพงษ์
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เทนสิทธิ์
2. เด็กชายนที  วงค์ครุฑ
 
1. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
2. นางมมต์ศิริ  ทองมั่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายทยาวีร์  นิ่มนุช
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทะสร้อย
 
1. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
2. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิ๋วบุญ
2. เด็กชายวิชิตชัย  แนวพนา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกัญญนัท  เกิดสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  บุตรสอน
3. เด็กหญิงณัฐิกา  ฉิมพลี
4. เด็กหญิงทัตพร  ศรีภาชัย
5. เด็กหญิงพัชราวดี  ไชยนา
6. เด็กหญิงพัชรี  สิงห์คำ
7. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์มา
8. เด็กหญิงอันชิษา  สีลาบุตร
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ก๋งเกษม
10. เด็กหญิงเกศกมล  สุวรรณวีรกุล
 
1. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
2. นางสาวณรินทร์ธร  แสงนาค
3. นางสาวปราณี  ทองประยูร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงกัลยดา  นุ้ยปลี
2. เด็กหญิงชลิตา  กิมฮง
3. เด็กชายณภัทร  ครุธนี
4. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญฉิม
5. เด็กหญิงมาริสา  จีนขำ
6. เด็กหญิงรวิภา  อยู่เงิน
7. เด็กชายวศิน  คำวันดี
8. เด็กหญิงศรัญญา  อบเชย
9. เด็กชายอนุพล  สว่างอารมย์
10. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นมี
 
1. นางสาวสรมน  วิสุทธ์สุนทร
2. นายเรืองศิลป์  วัฑฒนพันธ์ุ
3. นางสาวธนพร  กลุดกรับ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนาวิไล  บุญค้ำ
2. เด็กหญิงจีรพร  แก้วสังข์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงตะวัน  สุขศิริ
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  วิทยาลัย
6. เด็กหญิงบุษบรรณ์  ลุนบุตร
7. เด็กหญิงปานไพลิน  กองพรม
8. เด็กหญิงพุทธิพร  สมพร้อม
9. เด็กหญิงมธุมาศ  ด่านกระโทก
10. เด็กหญิงรมิตรา  มะลิทอง
11. เด็กหญิงลลิตา  สายศักดา
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ฉายัษฐิษ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงฤทธิ์
14. เด็กชายอภิชิต  ป้องสา
15. เด็กชายอิทธิพล  ตาขาว
 
1. นายวิรัตน์  กมขุนทด
2. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
3. นางสาวดาหวัน  โพธินาแค
4. นางสาวสุจิตรา  พาลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สบายดี
2. เด็กชายชัยอนันต์  นามผล
3. เด็กหญิงณัฏชนน  แสงวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมูนิล
5. เด็กหญิงธิราวดี  เกตุวุฒิ
6. เด็กหญิงนันทิพร  โพธิ์ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงนาขวัญ  หีบเงิน
8. เด็กหญิงศิรินภา  ผาดชัยภูมิ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ก๊กศรี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอี่ยมสำอางค์
11. เด็กหญิงอุมากร  วงศ์ษา
12. เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญคำภา
13. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  จันทร์โอวาท
14. เด็กหญิงแก้วตา  บุญคำภา
15. เด็กหญิงไพลิน  เกษรสมบัติ
 
1. นายธันยาภรณ์  ผูกเพทาย
2. นางบำรุง  หาญสุวรรณ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งสำราญ
2. เด็กหญิงชนกสุดา  คล้ายมีปาน
 
1. นางสาวณฐวรรณ์  ถิ่นมาบแค
2. นายนิพนธ์ศักดิ์  ทรงนาศึก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงชนกานต์  หมุดธรรม
2. เด็กหญิงณัชชา  รัตนาภรณ์
 
1. นางกนกวรรณ  รัตนจิตธำรงกุล
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายสิปปภาส  วงชัยเพ็ง
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุสุขำ
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายสุริเยนทร์  มูลใจทราย
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  อ่อนวอน
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงปิยดา  เวชวงค์
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  คงจันทร์ตรี
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  สังดา
 
1. นายสถาพร  หรุ่นทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ด้วงหนองบัว
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุคำภา
2. เด็กชายพัฒนา  กาญจน์พัฒน์
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นาคเกิด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นาคเกิด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายธนวัฒน์  โฉมวิลัย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ใกล้ชิด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายปณิธาน  พิมพันธ์
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงพัชรดา  ใจอยู่
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วาสม
3. เด็กหญิงหยาดนภา  คำวิเศษ
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
2. นางสาวณัชชา  จินดาเนตร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงวิรัญญา  เข็มเอี่ยม
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนสี
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
2. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายพีรศิลป์  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงรอด
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสว่าง
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญคุ้ม
 
1. นายนพดล  พิพัฒน์รังสรรค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายกฤษณะ  ปราณี
 
1. นางสาววิภาดา  ไกลสำอางค์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
 
1. นายลองฤทธิ์  ปูพบุญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นายปภาวรินทร์  อำพันธ์
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงชไมพร  คำศรีสุข
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิ่นมงคล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  แก้วประเสริฐชุติมา
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์   ธราพร
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เถื่อนคณะ
 
1. นางจิราภรณ์  กองนึก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงยุพดี  ปิยทับทิม
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บ่วงเพ็ชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โพธิ์พูลเงิน
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กชายบูรพิภพ  กิจสถาพรชัย
3. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
4. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
5. เด็กหญิงยุพดี  ปิยทับทิม
6. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์ฺ
7. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์บำรุง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
3. เด็กชายณรงค์กร  ปิยทับทิม
4. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
5. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
6. เด็กชายบวรภพ  กิจสถาพรชัย
7. เด็กชายบูรพิภพ  กิจสถาพรชัย
8. เด็กหญิงปณรส  หมั่นเพียร
9. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
10. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
11. เด็กหญิงยุพดี  ปิยทับทิม
12. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
13. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
14. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวณ
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กหญิงกชกร  มะโนน้อม
2. เด็กชายณัฐพล  ทองดี
3. เด็กหญิงธนิชา  คูณกะทา
4. เด็กชายนพกานต์  ป้อมประคอง
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปันยศ
6. เด็กหญิงภานาดา  ม่วงดี
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยมาศ
8. เด็กชายศิวะ  รุจิวงศ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงรอด
10. เด็กหญิงสุภัทรา  ทิพย์มาสน์
11. เด็กหญิงสุภาวดี  สีแดง
12. เด็กหญิงอารียา  นัดสาสงค์
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
2. นายมารุต  ทองพวงเงิน
3. นางดวงใจ  ปัญญาใส
4. นางสาวพันธ์ทิวา  ทิวาลัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
3. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
4. เด็กชายณรงค์กร  ปิยทับทิม
5. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
6. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
7. เด็กชายบูรพิภพ  กิจสถาพรชัย
8. เด็กหญิงปฐมพร  ลิ้มปรีดี
9. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
10. เด็กหญิงปณรส  หมั่นเพียร
11. เด็กหญิงปณิตา  อนันตวรสกุล
12. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
13. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
14. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์ฺ
15. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
16. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
17. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
18. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
4. นายมนัส  ทับจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายธนพล  เสือดาว
 
1. นายเจษฎา  ดิษวงษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายณัลทวัฒน์  อินทรวิเชียร
 
1. นายสหเทพ  พลพิทักษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ภายไธสง
 
1. นางสุธีรัตน์  สีเกี๋ยง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงศิริธร  บุตรงาม
 
1. นายทศพล  ยงยศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชนะชัย  มั่นยืน
 
1. นางสุธีรัตน์  สีเกี๋ยง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นายภูเบศ  อุเทศ
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่เรืองไทย
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นายเสรี  แก้วก่อง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทรรักษา
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  มูลวงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิชัย
 
1. นายกนกศักดิ์  วาสุกรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แม้นวิลัย
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  มูลวงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางจินดา  รัตนานก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทัพชารี
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรอาภา  บุปผาวัลย์
 
1. นางสุธีรัตน์  สีเกี๋ยง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  โปร่งจิตร
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  มูลวงค์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายชินวัตร  ภูจ่าพล
2. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
3. เด็กชายธนภัทร  มีชัย
4. เด็กชายพีรภพ  กบกลางดอน
5. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
6. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
7. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
8. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
3. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรรัม
2. เด็กหญิงกิรณา  พลับพลา
3. เด็กหญิงธดากรณ์  อมศิริ
4. เด็กชายนวพล  ขุมทอง
5. เด็กชายปิยะชัย  เกตุมาตย์
6. เด็กหญิงมนทกานต์  บัวสุข
7. เด็กชายวรรธนา  แจ้งยิ้ม
8. เด็กชายสุรศักดิ์  พลแรง
 
1. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
2. นายสถาพร  หรุ่นทอง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
3. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนสำลี
4. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
5. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอน
6. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลเจริญทอง
7. เด็กหญิงศรัยพร  กบกลางดอน
8. เด็กหญิงอรปรียา  ฐานะยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวภัสสรา  มูลสา
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
3. นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
4. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
2. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
3. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
4. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
5. เด็กหญิงพิลาวรรณ  เสียงดัง
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทาหว่างกัน
8. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจกล้า
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตกลมเกลา
3. เด็กหญิงพิณพิรุฬห์  หงษ์งาม
4. เด็กหญิงภัทรลดา  สวดมาลัย
5. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  นาคแดง
6. เด็กหญิงแคทรินทร์  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นายธนกฤต  แฉ่งละมัย
4. นางสาวอุบล  หรุ่นทอง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงกฤตพร  เย็นสกุล
2. เด็กชายกิตติรักษ์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ชัยเลิศ
4. เด็กชายธนกร  วิเวกานนท์
5. เด็กหญิงนพวรรณ  เสวีวัลลภ
6. เด็กชายนฤทธิ์  ปานทอง
7. เด็กชายนิพิฐพนธ์  จบศรี
8. เด็กหญิงปวีณอร  กาดนอก
9. เด็กหญิงวัลพร  คล้ายสุวรรณ์
10. เด็กชายวิษณุ   ภู่บุบผา
11. เด็กหญิงสุนิสา  กองสูงเนิน
12. เด็กหญิงสุพรรษา  จุุ้ยศิริ
13. เด็กชายอดิเทพ  เลิศสุรัตน์
14. เด็กหญิงอรจิรา  ปิ่นทอง
15. เด็กหญิงอริศรา   เรืองผล
16. เด็กชายเฉลิมวงศ์  อุ่นใจ
 
1. นายอนุชา   เพ็งนวม
2. นางสาวไอริณ  พิพัฒน์รังสรรค์
3. นางละเมียด   เพ็งนวม
4. นางสาวมาลี  เฮงสุวรรณ
5. นางกมลวรรณ  เฮงสุวรรณ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  นัยญานนท์
2. เด็กชายชินรัช  สิงห์แก่น
3. เด็กชายณัฐกุล  แสนบุญศิริ
4. เด็กหญิงสสิธร  แซ่โซ่ง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุบผาพันธ์
 
1. นายศิรวิทย์  พรรณศุขศรี
2. นายกนกศักดิ์  วาสุกรี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายกิติทัศ   ธานีสมุทร
2. เด็กชายชินพรรธน์   เฉลิมธนะวงศ์
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภามนตรี 3 1. เด็กชายธีรชัย  อินทวรันต์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ปัทมะเสวี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงสุนิสา  วงหาริมาตย์
 
1. นางสาวนภัสร  มูลผล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงซันชาย  เวือน
2. เด็กชายณัฐภัทร  สมริต
3. เด็กหญิงภิญญดา  ประดิษฐ์
4. เด็กหญิงรุจิรดา  รักสัตย์
5. เด็กหญิงสิรินธร  เอี่ยมพันธ์
6. เด็กหญิงเมธิตา  ท้วมประเสริฐ
 
1. นางสมศรี  โต้ตอบ
2. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
3. นางสมบัติ  งามขึม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อาปะเม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คำมา
3. เด็กชายชัยสิทธิ์   สุขกลิ่น
4. เด็กชายชาย  คำแลง
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ทูล
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ฟักหอมเกร็ด
2. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
3. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงพรชิตา  ช่างพิมพ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กรตุ้ม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. นางสาวจิราพร  บุตรี
2. นางสาวฐิติวรรณ   หอมทวนลม
3. นางสาวปิยะวรรณ  สากล
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กหญิงกรพัช  พัฒนะกุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์   วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสิตางศุ์  เขียวเสน
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสรชา  ศักดิ์คำดวง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ธนะจินดา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ส่งพุ่ม
3. เด็กหญิงสกุลพร  อุปพงษ์
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางสาวศิริพร  ลือจันดา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายราชัน  มูฮัมหมัดอาลี
2. เด็กชายสุทธิกานต์  โซโต๊ะ
 
1. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
2. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายถิรธรรม  ศรีอินทร์
2. เด็กชายศิวัจน์  วรกิตติสวัสดิ์
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
2. นางสาวศาสตราวรรณ   ภูนุช
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายวาเลน  สองศรี
2. เด็กชายอภิชโย  จันทร์กอง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
2. นางสาวศาสตราวรรณ   ภูนุช
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายณัฏฐากร  ยามผาสุข
2. เด็กชายภัทรพล  รังสีชีวชื่น
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนวพล  น้อมธิ
2. เด็กชายอาทิตย์  ทองเจริญทรัพย์
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
2. นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายเดชาวัต  มาจันทร์
2. เด็กชายโภคิน  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นายตระการ  ประกอบศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  แสงอินคา
2. เด็กชายไพรัตน์  เอมปรากฎ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
2. นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์
2. เด็กชายสกล  เขียวขาว
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
2. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ปานทอง
2. เด็กชายเอนก  เอี่ยมยัง
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสุวิมล  ฟักแสง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายคณาธิป  เจริญฉิมธำรง
2. เด็กชายธุวานนท์  จิรังดา
 
1. นางแอนนา  พรหมมา
2. นายนราศักดิ์  จันทะคีรี
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  จันทร์ขวาง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  ยกเจริญ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ้งรู้สุข
 
1. นางสาวพรจันทร์  สุขศรี
2. นายอำนาจ  เผือกบริสุทธิ์
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายธณาธิป  สิทธิโกษี
2. เด็กชายธนัชชา  วิมลทรง
3. เด็กชายอลงกรณ์  บูรณะ
 
1. นางอัมพร  หนูน้อย
2. นางวันอุทัย  คำมูล
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายกฤษฎา  มากระจัน
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญรักษา
3. นายพิเชฐ  บัวจีบ
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นายชำนาญ  โพธิ์เอม
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายจีรพัฒน์  อรรถกวี
2. เด็กชายศุภัธฐโชติ  พรด่วนเฮง
3. เด็กชายอดิศร  สินเมฆา
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวตติยา  เดชนรสิงห์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์ประยูร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเพ็ง
3. เด็กชายสิทธิชัย  เทษา
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  คุณสุทธิ์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายจีรวัฒน์  รัตนสกล
2. เด็กชายทรงพล  สมบัติดี
3. เด็กชายวีระวุฒิ  อินทริด
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นายจิรวัฒน์  พรเจริญ
2. เด็กชายธนากร  ศรีหงษ์
3. นายพลภัทร  บุญเพ็ง
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นายชำนาญ  โพธิ์เอม
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  นาคดี
2. เด็กหญิงพรรนิภา  จันดาเวียง
3. เด็กหญิงพิชยธิดา  สุทธิเรือง
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นายตติยา  เดชนรสิงห์
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายชาญชัย  จันทรปัญญา
2. เด็กชายนวกร  อินตรา
3. นายประกาศิต  จันทร์ขาว
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นายชำนาญ  โพธิ์เอม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายธนภัทร์  พึ่งพร
2. เด็กชายวุฒิชัย  เนตรพิน
3. เด็กชายศิริศักดิ์  เหล่าสำโรง
 
1. นายวิรัตน์  เข็มศรี
2. นายคมกริช  พันธุ์ประเสริฐ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่งมีผล
2. เด็กชายฐิติ  อ่อนตามเอม
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ทับทวี
 
1. นางลำพึง  บุญดี
2. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทรศรี
2. เด็กชายทวี  เพ็งสุข
3. เด็กหญิงวิชชลิตา  โสโรมรัมย์
 
1. นางสาวชัชชญา   จำเจียม
2. นายสุพจน์  วิเศษโวหาร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  เกษมรัตน์
2. เด็กหญิงมลฤดี  ผิวดำ
3. เด็กหญิงวริศรา  ดุลยะพินิจ
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แก้วฆ้องวงษ์
5. เด็กหญิงเกศกมล  คำลือ
6. เด็กหญิงไพริน  โพธิ์สุข
 
1. นางสาวรดาณัฐ   ทิวธง
2. นางสาวพรพิมล  มะลาคุ้ม
3. นางสาวดาหวัน  โพธินาแค
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ชานนท์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  กรโกษา
4. เด็กหญิงศศิธร  สมทรัพย์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายทอง
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรเชย
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
3. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงจุุฑามณี   เจนไพร
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แพงเบ้า
 
1. นางสาววรธนัท  ปาริชาตวุฒิกุล
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ครุฑสุข
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  สุพร
2. เด็กหญิงอพิณญา  โคตรมี
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วกล้า
 
1. นางนิภาพร  ม่วงกูล
2. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระแชงเตย 1. เด็กชายปฏิภาณ  รักษาทิวารัตน์
2. เด็กชายพุทธิกานต์  แซ่ท่อ
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทรัพย์รักษา
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐมล  อินสร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงนุสรา  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงประภัสสร  พระเพชร
3. เด็กชายสิทธิพร   คงอิ่ม
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางสาวธนพร  กลุดกรับ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนงาม
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  จันศรีชา
3. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วนามเมือง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  เกษมมงคล
2. นางสาวแสว  อาทิตย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พวงมณี
2. เด็กหญิงนวพร  ทิพรัตน์
3. เด็กหญิงสุประภาพร  คงจันทร์
 
1. นางกอบกุล  คงเทียน
2. นางวรรณนภา  สีเมฆ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  สูบพลกรัง
2. เด็กหญิงธิชาดา  พานิชย์
3. เด็กหญิงนภัสร  จันประเสริฐ
 
1. นางสาวกรกมล  บำรุงวัด
2. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สรงนวน
3. เด็กหญิงณัฐพร  ใจหาร
 
1. นางสาวนาฏยา  เกิดเทศ
2. นางสาวสุชิลา  ตองอ่อน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงปณิตา   อ่อนสวด
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  มามาก
 
1. นางสาวศุภชญา   นิลคง
2. นางสาวประภัสสร   การะเกต
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงนวพร  พรมวิสัย
2. เด็กหญิงสุวรรณา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สังฆ์ทอง
 
1. นางสาวรัตนา  คำแสน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ปรารถ
2. เด็กหญิงวราพรรณ  สาตจีนพงษ์
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  ไพรัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพชรคำ
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีนารถ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญพยุง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวรดาณัฐ   ทิวธง
2. นางสาวพรพิมล  มะลาคุ้ม
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรีขยาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หัสดี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทะมาตร์
3. เด็กชายเตชินท์  แสงวัฒนา
 
1. นางสาวพรสุดา  เหลือหลาย
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  วอนอก
2. เด็กชายกัญญาวีร์  บุญอุ่น
3. เด็กหญิงอภิญญา  ตาทอง
 
1. นางสุทิพย์  สายจรัญ
2. นางสาวพิทยาธร  โยธาภักดี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัทยา  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  น้อยบุ่งค้า
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงนงนุช  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แสนขัน
 
1. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายอัครพงษ์  สายทองดี
 
1. นางสมจิตร  อุ่นทรัพย์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายธนวิสุทธิ์  นาคสีสุก
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายอานนท์  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงอ้อมจิตร  สิงหะมาตย์
3. เด็กชายแทนไท  เรือทมิฬ
 
1. นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง
2. นางสาวศรัญญา  ชัยนาม
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธนกฤต  บรรพศิลป์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  กลางท่าไคร้
 
1. นางสมหมาย  เค้าศรีวงษ์
2. นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายณัฐพร  วงค์สะอาด
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาภักดี
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายทัตพล  แย้มสบาย
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เทียนชัยอนันต์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายชัชวาล  เสวีวัลลภ
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่แต้
 
1. นางสาวภัทรพร  ประมาตร
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไวยวาศ
2. เด็กหญิงชุติมา  ร่วมทวี
3. เด็กหญิงดวงกมล  อัครผล
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมา
5. เด็กหญิงบุญรัตน์  ใชยสังกา
6. เด็กหญิงวรรณธิภา  เพ็ชรสิทธิ์
 
1. นางสาวมัชชิกา  พรหมอุดม
2. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
3. นางสาวอารยา  โพธิ์สุภาพ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงกัลยานุช  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อเนกวุฒิกร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ตัง
 
1. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายกันติชา  กาดโท
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภู่มา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดสา
 
1. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
2. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ศิลปพงศ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์   รูปงาม
3. เด็กชายโอฬาริก  สุดชาติ
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
2. นางสุภัคสวรรค์   ยอดสิงห์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายณัฐพล  เปรมจิตร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตทศ
3. เด็กชายวริทธินันท์  แสงงามซึ้ง
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวสุกัญญา  แสนเฮือง
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงจิราพร  เกตุสุริยงค์
2. เด็กชายณัฐพล  สายเกิด
3. เด็กหญิงทาริกา  เขียวสีม่วง
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
2. นางสาวพรรณทิพย์  ทิพย์เนตร
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายปวิช  ไกรเชย
2. เด็กชายภูมิภัทร  ร่าเริง
3. เด็กชายอรรถพล  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธีรยุทธ  การค้า
2. เด็กชายธีระศักดิ์  โมฆรัตน์
 
1. นายอำนาจ  ตลาดธานี
2. นางสาวมธุริน  ปิ่นทอง
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายมานพ  ขุนวิเศษ
2. เด็กชายรวีวัฒน์  ช่วยลือไทย
 
1. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
2. นางสาววิยะดา  ทองรุ่ง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  บริสุทธิ์ปัญญา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บริสุทธิ์ปัญญา
 
1. นายอำนาจ  ตลาดธานี
2. นางสาวมธุริน  ปิ่นทอง
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายวราวุฒิ  พังสาลี
2. เด็กชายวัชรากร  ขันดาบ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  พลายละหาร
2. นายสุรวิทย์  กลัดมี
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายศิลา  สวนจั่น
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มโพธิ์ทอง
3. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นายทศพล  ยงยศ
2. นางสาวขนิษฐา  นิลโต
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายชนะชัย  ชัยทอง
2. เด็กชายนิติธรรม  ธรรมวัตร
3. เด็กชายยุทธชัย  สุขรุ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายณวัฒน์  พุทธปัญญา
2. เด็กหญิงทัศนนันท์  จันสม
3. เด็กชายพัชรพล  ขันทองเฮ้า
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีเจริญ
2. นายอรรถพล  พรหมเมศ
 
193 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกฤษฎาพร  ชูทิพย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  หาญรบ
3. เด็กชายชานนท์  พวงใส
4. เด็กชายทรงยศ  คำหงษา
5. เด็กชายธนกฤต  เลิศศิริ
6. เด็กชายนนทชัย  บำรุงพิมาน
7. เด็กชายนพพร  นันเอี่ยม
8. เด็กชายนภัทร  ทองคำชุม
9. เด็กชายนำโชค  แซ่เจีย
10. เด็กหญิงปพิชญา  ต้นสูงเนิน
11. เด็กหญิงปลายฝน  อัปมะเย
12. เด็กหญิงยุพิน  แซ่เฮ่อ
13. เด็กหญิงรมย์นลิน  ปูคะธรรม
14. เด็กชายวรัญชิต  สีมุดดา
15. เด็กชายศิรวิชญ์  แสนนอก
16. เด็กชายสิทธิชัย  บุญล้น
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ป้อมสุวรรณ
18. เด็กชายสุรนันท์  ชำนาญหัตถ์
19. เด็กชายอนุรักษ์  สีเหลือง
20. เด็กชายอภิวัฒน์  กับสอน
21. เด็กหญิงอรธิชา  คำทองไชย
22. เด็กชายอัสสกุล  สะอาจรัมย์
23. เด็กชายอิทธิชัย  ฉีดอิ่ม
 
1. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
4. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ลอยนอก
5. นางสาววาสนา  ปิยมาตย์
6. นางสาวศิริจันทร์  บุญมาเลิศ
7. นางจันทรัตน์  สว่างแจ้ง